X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24306
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 55
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Szczecinie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

AGNIESZKI SUCHOWERA
nauczyciela mianowanego

ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

realizowany od 1 września 2011 r.
do 31 maja 2014 r.


I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

Lp.
Zadania / działania nauczyciela
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. wrzesień
2011 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- wszczęcie postępowania
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły 4. Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, itp. wrzesień
2011 - znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja
- umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego 5. Analiza własnej pracy;
6. Doskonalenie warsztatu pracy;
7. Gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej. czas trwania stażu - gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 8. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. maj
2014 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 9. Prawidłowe wypełnienie wniosku. czerwiec
2014 - wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI:


§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
- autorefleksja
- autodiagnoza potrzeb w zakresie dalszego kształcenia wrzesień
2011 - stworzenie planu rozwoju zawodowego
- określenie dalszej drogi rozwoju zbieżnej z potrzebami szkoły oraz podjęcie działań w celu realizacji wytyczonych celów
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli. - udział w pracach zespołu samokształceniowego
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, zajęciach pokazowych, konferencjach metodycznych i warsztatach
- doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej czas trwania stażu - udział w spotkaniach
- zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach
- potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych
- lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych
- konspekty zajęć otwartych
- organizacja i współorganizacja imprez klasowych i ogólnoszkolnych
- zdobycie umiejętności interpersonalnych przydatnych w trudnych sytuacjach
- poznanie nowych metod nauczania j. angielskiego, dzięki którym prowadzone zajęcia będą ciekawsze i lepiej zrozumiałe dla uczniów
- rozwijanie własnych zainteresowań
- zdobycie umiejętności interpersonalnych przydatnych w trudnych sytuacjach
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, gromadzenie własnej biblioteki oraz śledzenie rynku wydawniczego. - wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych
- poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych
- wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych
- prowadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotu czas trwania stażu - wdrożenie nowych metod w ramach zajęć z uczniami
- własny księgozbiór
- wzbogacenie biblioteczki o pozycje związane z j. angielskim, dydaktyką i psychologią, dzięki czemu zajęcia lekcyjne staną się bardziej interesujące
- wykaz zakupionych książek
4. Udział w opracowaniu przedmiotowego systemu oceniania z j. angielskiego oraz szczegółowych rozkładów nauczania. - udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
- zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO
- skorygowanie rozkładów materiału nauczania i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości uczniów wrzesień
2011
2012
2013
wedle potrzeb - Przedmiotowy System Oceniania
- szczegółowe rozkłady nauczania
- jasno sformułowane standardy osiągnięć dla uczniów
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. - aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym
- udział w pracach Rady Pedagogicznej
- współpraca z rodzicami
- wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli czas trwania stażu - dokumenty zespołu przedmiotowego
- listy obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej
- stworzenie jasnych dla ucznia kryteriów oceniania
- uzyskanie umiejętności pomagających w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów i trudnych sytuacji w klasie
6. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego. - opracowanie regulaminów i konkursów organizowanych przez nauczycieli języka angielskiego
- przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka angielskiego, dotyczących znajomości słownictwa, struktur gramatycznych lub kultury krajów anglojęzycznych dla poszczególnych klas
- praca w komisjach konkursowych
- praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych czas trwania stażu - regulaminy konkursów
- protokoły z przeprowadzonych konkursów
7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych i zdolnych. - opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych i zdolnych
- objęcie szczególną opieką uczniów osiągających słabe wyniki w nauce
- pomoc uczniom w ramach zajęć pozalekcyjnych
- organizowanie samopomocy koleżeńskiej
- zachęcanie uczniów do prowadzenia korespondencji w języku angielskim z rówieśnikami z zagranicy w ramach portalu Letternet czas trwania stażu - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych
- dokumentacja z zajęć
- plany naprawcze
- lepsze wyniki uczniów w nauce
8. Ułatwienie uczniom dostępu do literatury anglojęzycznej. - udostępnienie uczniom literatury w języku angielskim w ramach zajęć dla uczniów zdolnych
- tworzenie biblioteczki czas trwania stażu - zapis tytułów przeczytanych tekstów w dzienniku
- rejestr książek i słowników
9. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej - pozyskiwanie zestawów podręczników dla nauczycieli języka angielskiego
- wykonanie przez uczniów pomocy dydaktycznych (plansz, plakatów tematycznych, map)
- gromadzenie taśmoteki i wideoteki językowej
- wzbogacanie biblioteki szkolnej w literaturę angielską wzbogacenie wyposażenia gabinetu języka angielskiego (, gazetki okolicznościowe)
- współpraca z wydawnictwami Oxford University Press, Macmillan, Longman, Cambridge. czas trwania stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły
- potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw językowych
10. Organizowanie imprez szkolnych. - organizowanie imprez językowych na terenie szkoły w ramach miesiąca j. angielskiego czas trwania stażu
III
2012 - materiały z przygotowanych uroczystości
- tworzenie nowych tradycji szkoły oraz podtrzymywanie już istniejących
11. Współpraca z wychowawcami klas. - przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych czas trwania stażu - notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych
12. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela j. angielskiego. - opracowanie planu wychowawczego nauczyciela j. angielskiego, dostosowanego do priorytetów szkoły oraz specyfiki nauczanych klas IX 2011
IX 2012
IX 2013 - plany wychowawcze zatwierdzone przez dyrekcję
13. Przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego u młodzieży w klasach czwartych. - przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach czwartych
- opracowanie wyników i wskazanie uczniów słabszych oraz uzdolnionych językowo IX
2011
2012
2013 - sprawozdanie z przeprowadzonych testów diagnozujących
14. Opieka nad gablotą ścienną. - dbanie o wystrój, przygotowanie pomocy i gazetek ściennych
- uaktualnianie wystroju gazetki zgodnie z kalendarzem wydarzeń czas trwania stażu - dokumentacja fotograficzna
- stworzenie wystroju sprzyjającego miłej atmosferze do nauki


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. - wykonywanie trwałych środków dydaktycznych do wykorzystania w dalszej pracy
- opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów
- przygotowywanie i opracowywanie konkursów z języka angielskiego
- wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych
- praca indywidualna z uczniem wspierana przez technologię komputerową
- praca z młodzieżą w ramach zajęć dla uczniów zdolnych i wykazujących trudności w uczeniu czas trwania stażu - pomoce dydaktyczne
- konkursy i sprawozdania
- sprawdziany, testy, pomoce dydaktyczne, plansze
- możliwość wykorzystania sprawdzianów i testów, a także innych materiałów przez innych nauczycieli
2. Publikacja materiałów w Internecie. - publikacja wybranych materiałów w Internecie czas trwania stażu
wedle potrzeb - adresy stron www
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej. - wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych czas trwania stażu - adresy stron www
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną - komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw Longman, Cambridge, Oxford University Press, Macmillan
- korespondencja elektroniczna z instytucjami z którymi zostanie nawiązana współpraca wedle potrzeb - zapis korespondencji
5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach. - wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych czas trwania stażu - adnotacja w notatkach z przeprowadzonych lekcji
6. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z realizacją planu rozwoju zawodowego. - opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania przy użyciu technologii komputerowej wrzesień
2011
maj 2014 - plan rozwoju oraz sprawozdanie


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca w zespole przedmiotowym. - aktywny udział w spotkaniach zespołu
- realizacja przydzielonych zadań
- współtworzenie wymaganej dokumentacji czas trwania stażu - materiały z działalności zespołu przedmiotowego
- analizy testów, konkursów
2. Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. - konsultacje z nauczycielami przedmiotów humanistycznych a w szczególności z uczącymi j. angielskiego
- przygotowanie zajęć otwartych
- opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć i testów (także w formie elektronicznej) okres trwania stażu
wedle potrzeb - notatki z konsultacji
- scenariusz zajęć
- potwierdzenie biblioteki
- scenariusze zajęć, testy


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - opracowanie programu pracy dla zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej nauczyciela j. angielskiego
- opracowanie planu pracy z uczniami uzdolnionymi językowo i wdrożenie go czas trwania stażu - plan pracy zajęć wyrównawczych
- plan pracy wychowawczej
- plan pracy z uczniami uzdolnionymi


§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży i wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. - organizowanie lub współudział w organizowaniu wyjść i wycieczek dydaktyczno-wychowawczych (do teatru, kina, muzeum, biblioteki miejskiej)
- angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do kącika anglisty (gablotka ścienna)
- zachęcanie uczniów do korespondowania z uczniami z innych krajów w języku angielskim
- przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów czas trwania stażu - karty wycieczek
- wpisy do dziennika klasowego
- prace uczniów eksponowane w gablocie
- zapis korespondencji elektronicznej
- zapisy w dzienniku
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela. - realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych
- integrowanie zespołów klasowych poprzez wspólną pracę przy organizacji oraz uczestnictwo w imprezach czas trwania stażu - zdjęcia, pamiątki
- zintegrowanie zespołów klasowych
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły
3. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. - opracowanie programu zajęć dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych czas trwania stażu - wpisy do dziennika
4. Uczestniczenie w organizacji imprez szkolnych. - przygotowanie imprez szkolnych czas trwania stażu - scenariusze imprez
- podtrzymywanie istniejących tradycji szkoły oraz tworzenie nowych
5. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. - rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze podczas spotkań indywidualnych oraz wywiadówek
- zebrania i spotkania konsultacyjne zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny
- kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym
- zapobieganie lub szybkie rozwiązywanie sytuacji konfliktowych czas trwania stażu - kontakty wychowawcze z rodzicami odnotowane w dzienniku lekcyjnym
- plan konsultacji
- potwierdzenia od pedagoga szkolnego
- plany naprawcze tworzone w razie potrzeby
6. Pedagogizacja rodziców. - przygotowanie dla rodziców materiałów z zakresu psychologii, pedagogiki czas trwania stażu - materiały dla rodziców
- pedagogizacja rodziców oraz zintegrowanie ich ze społecznością szkolną


§8 ust. 2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim na poziomie zaawansowanym
- kurs języka niemieckiego
2012
2013
2014
- świadectwo ukończenia kursu


8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej. - realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych
- konsultacje z pielęgniarką czas trwania stażu
wedle potrzeb - potwierdzenie pielęgniarki szkolnej
2. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. - organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy. czas trwania stażu
wedle potrzeb - potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły i poza nią. - współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym czas trwania stażu - potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego, bibliotekarki, pedagoga szkolnego
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. - uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję
- wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem
- korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów czas trwania stażu - dokumentacja Poradni i szkolna
5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. - diagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
- integracja zespołów klasowych poprzez wycieczki, pomoc koleżeńską, itp.
- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą czas trwania stażu - zintegrowanie zespołów klasowych
- częstsze kontakty z rodzicami
6. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury. - organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczki
- organizacja imprez szkolnych czas trwania stażu - karty wyjazdów
- scenariusze imprez


8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. - studium przypadku
- charakterystyka i diagnoza problemu
- podjęcie adekwatnych działań czas trwania stażu - opis przypadku
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego czas trwania stażu - dokumentacja zajęć w postaci zapisów w dzienniku
3. Aktywne rozwiązywanie napotkanych problemów wychowawczych, stała współpraca z pedagogiem szkolnym. - kontakt z pedagogiem szkolnym
- wspólne poszukiwanie metod profilaktycznych oraz niwelujących niewłaściwe postawy uczniów
- tworzenie planów naprawczych czas trwania stażu
w razie potrzeby - lepsza znajomość problemów, które dotyczą uczniów
- dobry przepływ informacji między nauczycielami podnoszący skuteczność oddziaływań wychowawczych
- plany naprawcze
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. - udział w internetowych grupach dyskusyjnych, przeglądanie stron WWW
- zdobywanie nowych umiejętności oraz poznawanie innych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach czas trwania stażu - wykaz przeczytanych lektur i odwiedzonych stron internetowych
- zdobycie wiedzy na temat sposobów pomocy uczniom z różnorodnymi problemami


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.