X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24303
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
Agaty Rusinek
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

•wykształcenie: magister pedagogiki w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej
•stanowisko: nauczyciel - bibliotekarz
•data rozpoczęcia stażu: 1.09. 2011 r.
•data zakończenia stażu: 31.05. 2014 r.

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Organizacja stażu
L.p./ Zadania/ Forma realizacji/ Termin/ Sposób dokumentacji

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego:
- analizowanie aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- udział w warsztatach na temat: "Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?",
- gromadzenie dokumentacji.
IX 2011 r.
IX 2011 r.
wg harmonogramu ODN
cały okres stażu
plan rozwoju zawodowego
zaświadczenie, świadectwa, scenariusze, konspekty, plany i inne dokumenty

§8 ust.2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p. Zadania Forma realizacji Termin Sposoby dokumentacji
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności:
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencje metodyczne, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje metodyczne,
- studiowanie literatury fachowej.
cały okres stażu
zaświadczenia o udziale w szkoleniach
2.Opracowanie i wykorzystanie na zajęciach zestawu pomocy dydaktycznych:
- wykonanie niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć.
cały okres stażu
pomoce
3.Cykliczne prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych uczniów:
- przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet dotyczących czytelnictwa uczniów i ich oczekiwań.
2011/2012
2012/2013
ankieta i analiza wyników
4.Pozyskiwanie sponsorów w celu wzbogacenia zbiorów
i wyposażenia biblioteki:
- kiermasze starych podręczników,
- kiermasze książek,
- kiermasz ciast,
- pisma do wydawnictw.
cały okres stażu
zdjęcia, zaświadczenia
5.Promowanie biblioteki wśród społeczności szkolnej:
- prowadzenie kroniki biblioteki szkolnej.
na bieżąco
kronika
6.Prowadzenie ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”:
- lekcje biblioteczne w ramach ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” w kl.I-VI SP,
- współpraca z nauczycielami realizującymi elementy ścieżki edukacyjnej,
- opracowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych.
cały okres stażu
scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
7.Organizacja imprez o zasięgu szkolnym (konkursy, wystawy, pasowanie na czytelnika, spotkania itp.):
- opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie imprez,
- wykonanie dekoracji,
- organizacja spotkania.
cały okres stażu
scenariusze imprez, zdjęcia, dokumentacja
8.Praca z sekcją biblioteczną „Bibliobus”:
- opracowanie planu pracy,
- cykliczne spotkania,
- dyżury.
IX 2011 r. wg potrzeb, przez cały okres stażu
plan pracy asystentów, dokumentacja
9.Dbanie o estetyczny wystrój pomieszczenia biblioteki:
- wykonywanie dekoracji, gazetek.
cały okres stażu
opis, zdjęcia
10.Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
- protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych,
- prowadzenie kroniki Gimnazjum nr 1.
cały okres stażu
protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych, potwierdzenie dyrektora szkoły, kronika
11.Praca w Zespole wnioskowym Rad Pedagogicznych:
- przewodnicząca zespołu,
- wyciąganie i redagowanie wniosków do dalszej pracy, wynikających z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły,
protokoły
12.Praca w ramach Zespołu Humanistycznego:
- planowanie całorocznej pracy zespołu,
- pomoc w poprawianiu próbnego sprawdzianu.
cały okres stażu
uwagi własne

§8 ust.2 pkt2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Korzystanie z komputera, skanera, drukarki w codziennej pracy:
- opracowanie w formie zapisu komputerowego planu pracy biblioteki,
- przygotowanie scenariuszy imprez, pomocy dydaktycznych, sprawozdań.
IX 2011 r.
cały okres stażu
wydruk planu, wydruk komputerowy
2.Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi bibliotekami:
- wymiana informacji i materiałów metodycznych z innymi bibliotekami,
- wysyłanie e-maili.
na bieżąco według potrzeb
3.Opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej:
- przygotowanie regulaminu korzystania z ICIM,
- pomaganie uczniom i nauczycielom w korzystaniu z zasobów ICIM.
cały okres stażu
regulamin, sprawozdania
4.Tworzenie i sporządzanie wydruków tematycznych zestawień bibliograficznych odpowiadających na potrzeby użytkowników biblioteki:
- przygotowanie zestawień bibliograficznych według zapotrzebowania użytkowników.
według potrzeb
dokumentacja
5.Wykorzystywanie zasobów Internetu:
- śledzenie stron internetowych dotyczących pracy bibliotecznej,
- pozyskiwanie materiałów metodycznych oraz tematycznych.
cały okres stażu
artykuły, scenariusze, adresy stron internetowych
6.Wykorzystanie sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego:
- korzystanie z odbiornika telewizyjnego, odtwarzacza DVD, magnetofonu, aparatu fotograficznego.
w zależności od potrzeb
sprawozdanie, zdjęcia

§8 ust.2 pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1.Współpraca z nauczycielami:
- gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli (programy, raporty itd.) oraz opracowań własnych (scenariusze imprez bibliotecznych).
cały okres stażu
opracowane materiały, własne spostrzeżenia
2. Zamieszczanie własnych publikacji na portalach edukacyjnych:
- opublikowanie na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego,
- opublikowanie na portalu edukacyjnym lub w czasopiśmie (np. Biblioteka w Szkole) scenariusza zajęć bibliotecznych
2011/2012, 2012/2013
kopia artykułów i publikacji
3.Praca w ramach Zespołu Humanistycznego:
- planowanie całorocznej pracy zespołu,
- pomoc w poprawianiu próbnego sprawdzianu.
cały okres stażu
uwagi własne
4.Dzielenie się pomysłami dotyczącymi pracy z nauczycielami-bibliotekarzami z innych szkół:
- organizowanie spotkań,
- wymiana doświadczeń,
- panele dyskusyjne,
- zajęcia otwarte dla nauczycieli-bibliotekarzy.
cały okres stażu
potwierdzenia, zdjęcia

§8 ust. pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.Opracowanie ankiety dotyczącej pracy biblioteki:
- opracowanie ankiety,
- przeprowadzenie ankiety wśród uczniów,
- analiza ankiety.
maj 2012 r.
analiza ankiety, wnioski do dalszej pracy biblioteki
2.Wdrożenie programu propagującego akcję „Cała Polska czyta dzieciom:
- współtworzenie i wdrażanie programu rozwijania zainteresowań czytelniczych w kl. I-III i jego ewaluacja.
cały okres stażu
program
3. Opracowanie i wdrożenie własnego programu kółka zuchowego dl uczniów klas I-III:
- opracowanie programu kółka zuchowego,
- wdrożenie i realizacja,
- ewaluacja.
w okresie stażu
program, ankieta, wnioski

§8 ust.2 pkt4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.Wycieczki tematyczne:
- wycieczki do Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej,
- wycieczka do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
cały okres stażu
potwierdzenia, zdjęcia
2.Zorganizowanie konkursu gminnego:
- opracowanie regulaminu konkursu,
- przeprowadzenie konkursu.
2012/2013
sprawozdanie, zdjęcia
3.Opracowanie materiałów promujących bibliotekę:
- umieszczanie na bieżąco na stronie internetowej szkoły informacji o konkursach, imprezach czytelniczych i ważniejszych wydarzeniach z życia biblioteki.
cały okres stażu
kopie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły
4.Prowadzenie Kółka Przyjaciół Biblioteki:
- przeprowadzanie cotygodniowych spotkań.
cały okres stażu
plan pracy, sprawozdanie
5.Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki:
- przeprowadzanie comiesięcznych spotkań,
- dyskusja na temat przeczytanej książki.
cały okres stażu
scenariusze spotkań
6.Prowadzenie kółka zuchowego „Piraci z Nibylandii”:
- opracowanie programu zajęć kółka,
- realizacja programu podczas cotygodniowych zbiórek
cały okres stażu
program zajęć, zdjęcia, sprawozdanie

§8 ust.2. pkt4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną:
- wspólne akcje i imprezy czytelnicze,
- propagowanie w szkole imprez i spotkań autorskich organizowanych przez MBP.
cały okres stażu
scenariusze konkursów, sprawozdania
2.Współpraca z księgarnią LEKTORAT:
- organizowanie kiermaszów,
- organizowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
- sponsorowanie książek.
cały okres stażu
dokumentacja
3.Współpraca z przedszkolem „Bajka”:
- organizowanie spotkań oraz zajęć dla przedszkolaków,
- obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.
cały okres stażu
sprawozdania, zdjęcia

§8 ust.2 pkt5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych:
- opis i analiza dwóch przypadków
okres stażu
opis i analiza

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.