X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24262
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Staż rozpocząłem 1 września 2011roku po zaopiniowaniu przez pana dyrektora Tadeusza Niewygodę .Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego opracowałem plan rozwoju zawodowego , który miał mi pomóc w skutecznym i efektywnym odbyciu stażu . Plan rozwoju został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora placówki oświatowej .Przez ten okres czasu systematycznie śledziłem prawo oświatowe regulujące systemy awansu . W tym celu studiowałem ustawy i rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej . Cennym źródłem w tym zakresie były dla mnie zasoby internetowe .
Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłem w zebraniach Rady Pedagogicznej (lista obecności) .
W celu poszerzenia własnej wiedzy uczestniczyłem w różnych formach doskonalenia zawodowego
, które odbywały się w szkole jak i poza nią . Po zapoznaniu ze Statutem Szkoły opracowałem i wdrażałem wewnątrzszkolny system oceniania klas profili budowlanych przy aprobacie Dyrekcji . Brałem udział w tworzeniu planu nauczania dla nowej podstawy programowej klas technikum i klas zawodowych .Brałem udział w wycieczkach zorganizowanych dla klas technikum i szkoły zawodowej na Targi Budowlane w Kielcach 2012 i 2013gdzie byłem kierownikiem wycieczki ( karta wycieczki). Uczestniczyłem również jako opiekun wycieczki klas III w Salonie Maturzystów w Kielcach 2013 (karta wycieczki) ..Ponadto co roku organizowałem wyjazdy do Akademii Stosowania Gipsu oraz Firmy GEBERIT dla klasy III w ramach praktycznej nauki zawodu gdzie również byłem kierownikiem (karta wycieczki) . Byłem odpowiedzialny za zorganizowanie stoiska klas budowlanych w ramach Dni Otwartych Szkoły w latach 2012 , 2013 i 2014 . W roku szkolnym 2012/13 byłe opiekunem klasy IITB na praktyce zawodowej , która odbyła się w Stafford w Anglii – praktyka trwała trzy tygodnie . W latach 2011,2013 i 2014 brałem udział w organizowaniu Olimpiady Wiedzy Umiejętności Budowlanych etapu szkolnego (Dziennik Zarządzeń). Byłem opiekunem młodzieży na wyjazdach szczebla wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Krakowie (dyplomy, podziękowania, delegacje) .

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

W ramach pogłębiania wiedzy w 2011roku uczestniczyłem w kursie „Kierownika wycieczek szkolnych”. W ramach pogłębiana wiedzy budowlanej w okresie przerw wakacyjnych byłem uczestnikiem następujących praktyk :
„Stawiamy na praktykę”- pilotażowy program dla nauczycieli kształcenia zawodowego
branży budowlanej (02.2014).
80 godzin – udział w praktyce na placu budowy Nowa Wieś
30 godzin – udział w praktyce w Gotz
„Aedifico et Conservo III” – staż w rzeczywistych warunkach środowiska pracy (06.2013)
40 godzin - zajęcia AutoCAD
20 godzin – techniki konserwatorskie
20 godzin – praktyka konserwatorska

Ponadto brałem udział przy tworzeniu programu nauczania do nowej podstawy programowej dla klas o profilu budowlanym (komisja przedmiotowa). Jako członek zespołów maturalnych i przedmiotowych brałem udział w pracach Maturalnej Komisji w naszej szkole jak i Liceum im. H. Kołłątaja w Pińczowie . Na bieżąco buduję biblioteczkę przedmiotową niezbędną do dalszego samokształcenia . Opracowuje testy do próbnych egzaminów zawodowych dla klas technikum i szkoły zawodowej o profilach budowlanych .
Założyłem moją biblioteczkę czasopism i podręczników , które bardzo pomagają przy organizacji mojego warsztatu są to między innymi :
„ATM Wiadomości Poradnik” –czasopismo
„Budownictwo Ogólne”- B. Stefańczyk
„AutoCad” – A. Pikoń
„Leksykon architektoniczno-budowlany” -W. Skowroński

Nie bez znaczenia był mój udział w Radach Szkoleniowych były to :
„Narzędzia pomiaru dydaktycznego” – 25.11.2011r.
„Modyfikacja programów nauczania” – 29.11.2012r.
„Analiza jakościowa i ilościowa testów szkolnych” 22.11.2013r.
„Diagnoza w planowaniu procesu edukacyjnego” – 09.04.2014r.

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Przez cały okres stażu analizowałem przepisy prawa oświatowego , brałem udział w tworzeniu planu nauczania dla nowej podstawy programowej klas technikum i klas zawodowych .
Jestem współautorem opracowania „Regulaminu organizacji uczniowskich wycieczek, imprez szkolnych , form krajoznawstwa i turystyki” dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Pińczowie .
Ponadto analizowałem paragrafy zawarte w Karcie Nauczyciela związane z zasadami przyznawania wynagrodzenia , urlopów zdrowotnych , zakresu praw i obowiązków nauczycieli .
Zapoznałem się z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu przez nauczycieli.
Korzystając ze stron www.men.goc.pl zapoznawałem się na bieżąco z aktualnymi przepisami dotyczącymi systemu oświaty , nowymi rozporządzeniami MEN , pomocy społecznej i postępowania z młodzieżą .

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych
działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

We wrześniu nawiązałem współpracę z opiekunem stażu panem Krzysztofem Kręciszem . Wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy , które zostały zawarte w kontrakcie . Opiekun stażu pomagał mi w prawidłowej realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego . Nasza współpraca polegała na wzajemnym obserwowaniu zajęć i późniejszym ich omawianiu .Uczestniczyłem między innymi w następujących zajęciach mojego opiekuna :
02.10.13 Ćwiczenie nr 1 " Pomiar wałków" - klasa 3TM
09.12.13 Przekładnie ślimakowe – klasa 4TM
19.02.14 Wprowadzenie do trzeciej serii ćwiczeń z pomiarów warsztatowych – klasa 3TM
18.03.14 Opcja otwór i gwint - wykorzystanie przy modelowaniu - Solid Edge - klasa 3TM

Ponadto pan Krzysztof Kręcisz uczestniczył w następujących zajęciach , które prowadziłem :
08.09.13 Koordynacja modularna - klasa 3TB
18.10.13 Wymiarowanie szczegółowe elementów budowlanych -ćwiczenia
07.11.13 Mury wypełniające – klasa 2TB
26.02.13 Konstrukcje drewniane – klasa 4TB
08.05.14 Drenaż opaskowy – klasa 2TB

Działania te były dla mnie bardzo cenne ponieważ dostarczyły mi wielu wskazówek dotyczących lepszej organizacji warsztaty pracy . Przed przystąpieniem do nauczania poddałem analizie programy nauczania i w oparciu o zawarte w nich treści w trakcie całego stażu dobierałem odpowiednie metody prowadzenia lekcji takich jak wykład , pokaz oraz pracę w grupach . W całym procesie nie bez znaczenia było wykorzystanie odpowiednich środków tj. tablica multimedialna , Internet , dziennik internetowy librus . W trakcie trwania stażu w wyniku decyzji Dyrektora pana Tadeusz Niewygody w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie zaczął obowiązywać dziennik elektroniczny . W wyniku tej decyzji prowadziłem dokumentację związaną z dziennikiem elektronicznym . Ponadto prowadziłem dokumentację – dziennik godziny dodatkowej zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą .


§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W trakcie trwania stażu uwzględniając potrzebę rynku pracy oraz wychodząc naprzeciw potrzebie dodatkowego kształcenia się przez uczniów zorganizowałem szereg wycieczek powiązanych z warsztatami pracy dla naszych uczniów . Były to między innymi wyjazdy do Ośrodka Szkoleniowego Firmy „GEBERIT” w Warszawie w 2011 roku (karta wycieczki) oraz Akademii Techniki Stosowania Tynku w Gackach 2011,2012 i 2013rok.
Dodatkowo widząc potrzebę bliższego kontaktu z rodzicami uczniów naszej szkoły byłem obecny na zebraniach zorganizowanych przez wychowawcę klas .
Dodatkowo chcąc aktywować młodzież zdolniejszą zorganizowałem na terenie naszej szkoły „Olimpiadę wiedzy i umiejętności budowlanych”- etap szkolny 2011,2012 i 2013 oraz byłem opiekunem najlepszych uczniów na olimpiadzie szczebla wojewódzkiego w Krakowie.
Przez cały okres stażu byłem w kontakcie z Pedagogiem szkolnym który był mi pomocny przy rozwiązywaniu problemów z młodzieżą . Rozmawiałem z uczniami, rodzicami ,nauczycielami aby poznać sytuację uczniów wymagających szeroko rozumianej potrzeby. Ewentualne problemy zgłaszałem pedagogowi i wychowawcom. W zależności od sytuacji spotykałem się z rodzicami na spotkaniach indywidualnych i konsultacjach w celu rozwiązania zaistniałych problemów. Prowadziłem dodatkowe zajęcia dla uczniów , przygotowujących się do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych .

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Przez okres stażu wprowadziłem komputerową naukę rysunku przy wsparciu pana dyrektora Tadeusza Niwygody – zakup oprogramowania . Dzięki szkoleniom na jakich byłem uczestnikiem doskonaliłem swój warsztat pracy z tej dziedziny .Obecnie absolwenci naszej szkoły znają urządzenia środowiska CAD i dzięki temu mogą konkurować w lepszym stopniu na rynku pracy .
Dzięki znajomości programów typu WORD i EXCEL opracowałem zestawienia wyników dotyczące egzaminów zawodowych uczniów wg starej podstawy programowej – analiza na Zespole Przedmiotowym i Radzie Pedagogicznej .Dzięki znajomości tych narzędzi mogłem przygotowywać scenariusze lekcji konspekty jak i same prezentacje oraz filmy pomocne przy prowadzeniu zajęć .Nie bez znaczenia przy tych pracach doskonalących mój warsztat pracy był stały dostęp do Internetu w pracowniach jak ich wyposażenie (rzutnik , ekran , tablica interaktywna).
Miałem możliwość przygotowywania dyplomów pamiątkowych dla uczniów uczestniczących w olimpiadach budowlanych oraz dla osób przyjmujących naszą młodzież na staż – Akademia Stosowania Gipsu w Gackach .

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

Kontynuowałam współpracę z dyrekcją, rodzicami, w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dydaktyczno – opiekuńczo- wychowawczych uczniów. Starałam się dbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole, o ich dobre samopoczucie i przyjazną atmosferę. Na bieżąco prowadziłem rozmowy z rodzicami, dotyczące rozwiązywania wszelkich napotkanych problemów dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jak i rozwoju indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów, zachęcając do rozwijania zaobserwowanych uzdolnień – np. sportowych, plastycznych czy matematycznych .Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłem poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłem, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie .Pomagałem uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałem od opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałem. W trakcie odbywania stażu starałem się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas lekcji wspomagałem uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałem problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałem ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji .
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Przez cały okres stażu starałem się kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec środowiska a także drugiego człowieka.
Brałem udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych i szkolnych.
Zapoznałem się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Zapoznałem się z Programem Działań Wspierających którym są objęci niektórzy uczniowie naszej szkoły. Powyższe zapoznania pozwoliły mi szerzej, dokładniej i bardziej „delikatnie” spojrzeć na pracę z uczniami objętymi takimi zaleceniami.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
W czasie trwania stażu:
• Analizowałam dokumenty Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Pińczowie tj. Statut Szkoły, Przepisy BHP, Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych , Kryteria przyznawania nagród dyrektora, Regulamin wycieczek, dzięki którym mogłam bezpiecznie organizować wycieczki, oraz poznać swoje prawa i obowiązki w placówce macierzystej
• Analizowałam paragrafy zawarte w Karcie Nauczyciela, zapoznając się z zasadami przyznawani wynagrodzeń, urlopów zdrowotnych, zakresu praw i obowiązków nauczycieli.
• Zapoznałam się z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Wzbogacałam swój warsztat pracy poprzez analizę przepisów dotyczących szkoły ponadgimnazjalnych w celu właściwej organizacji swojej pracy, wracając do poznanych wcześniej dokumentów, obowiązujących w szkole.
• Korzystałam ze stron www........pl w celu usystematyzowania informacji dotyczących dokumentacji i procedur niezbędnych do awansu zawodowego.
• Korzystając ze strony www.men.gov.pl na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami systemu oświaty, nowymi rozporządzeniami MEN, pomocy społecznej i postępowaniu w sprawach nieletnich. W dużej mierze pomogły mi także rozmowy z innymi wychowawcami, w tym z opiekunem stażu, z dyrektorem szkoły, oraz z pracownikami Poradnie Psychologiczno-Pedagogicznej , w określaniu potrzeb i właściwym reagowaniu w sprawach z uczniami
Podsumowanie

W trakcie całego stażu na nauczyciela mianowanego rzetelnie wypełniałam obowiązki i założenia, które określiłam w Planie Rozwoju Zawodowego.
Cały okres awansu zawodowego realizowałam podstawowe zadania wychowania przedszkolnego, podstawę programową, dbałam o prawidłowy rozwój uczniów , ich bezpieczeństwo oraz rozwijanie umiejętności pod kątem zdania egzaminu zawodowego . Starałam się też wspierać indywidualny rozwój ucznia , współpracować z domem rodzinnym ucznia, oraz z nauczycielami zatrudnionymi w ZSZ im. S. Staszica w Pińczowie.
Uważam, że poza realizowaniem standardowych zadań, udało mi się osiągnąć priorytety
– czyli – rozwinąć światopogląd oraz sposoby zdobywania pracy i dalszej nauki u wychowanków.
Moja praca podczas awansu zawodowego pozwoliła mi lepiej wyznaczać sobie cel w planowaniu zajęć edukacyjnych, oraz konkretnie organizować tok działań w stosunku do zamierzonych treści planu zawodowego, jak i tych wynikających z inicjatywy własnej, nie ujętych w planie. Dzięki tym doświadczeniom mogłam podnieść jakość pracy w szkole oraz lepiej poznać środowisko szkolne i lokalne. Starałam się jak najlepiej dbać o wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Awans zawodowy pozwolił mi także na własny rozwój zainteresowań i dał okazję na wymianę spostrzeżeń z innymi nauczycielami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.