X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24261
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Irena Stopczyńska
Posiadany stopień: nauczyciel mianowany
Zajmowane stanowisko: logopeda
Data rozpoczęci stażu: 01.09.2011r.
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2014

1. Cele mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej przez swobodne posługiwanie się komputerem, wykorzystanie Internetu i technologii informatycznej w codziennej pracy.
3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.
4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
5. Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych.


Procedura realizacji wyznaczonych celów

Rozporządzenie MENiSz dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
wraz z
Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

L.p
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola

1.
Poznanie procedury awansu
zawodowego nauczyciela

Analiza przepisów prawa oświatowego
Dotyczących awansu zawodowego:
- ustawa, rozporządzenia, znajomość przepisów Zawartych w Karcie Nauczyciela
- spotkania z przedstawicielami organów prowadzących przedszkole
- spotkania z dyrektorem przedszkola

Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Okres odbywania stażu
IX 2011
Adresy stron internetowych

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju Zawodowego

2.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka

Opracowanie i wykorzystanie zestawu narzędzi do diagnozy rozwoju dziecka.
IX 2011

Potwierdzenie dyrektora,
zestaw narzędzi badawczych

3.
Podnoszenie jakości pracy logopedy poprzez wdrażanie
nowych pomysłów w pracy terapeutycznej

Opracowywanie, realizacja, monitoring i ewaluacja planów pracy terapeutycznych.

Poszukiwanie nowości wydawniczych, studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej.

Wymiana doświadczeń z innymi specjalistami.

Dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod i form terapeutycznych oraz ewaluacja ich skuteczności.

Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i logopedów.

Okres odbywania stażu
Plany
Biblioteczka
Notatki
Zaświadczenia
Adresy stron www

4.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowegoi wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach, warsztatach itp.) doskonalących wiedzę i umiejętności.

Podjęcie studiów na kierunku neurologopedia.

Aktywne uczestnictwo w WDN zgodn ez planem pracy przedszkola.

Udział w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych.

Koordynowanie i udział w Zespole ds. Integracji

Koordynowanie i udział z Zespołach ds.
Planowania i Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Okres Odbywania stażu
Zaświadczenie
Dyplom ukończenia studiów
Potwierdzenie obecności
Zaświadczenia

5.
Organizowanie akcji logopedycznych

6 marca –Europejski Dzień Logopedy (konsultacje logopedyczne dla rodziców z dziećmi z terenu całej gminy)
Dni otwarte w Przedszkolu nr 2 – konsultacje Logopedyczne dla rodziców i dzieci, które uczęszczać będą do naszego przedszkola

Okres odbywania stażu
Zaświadczenie

6.
Przygotowanie referatów i prelekcji logopedycznych
na spotkania z rodzicami dzieci

Przygotowanie tematyki zajęć, przeprowadzenie spotkań.

Przygotowanie wystąpienia i ulotek informacyjnych dla rodziców

Okres odbywania stażu
Scenariusze
Ulotki
Zaświadczenia

7.
Współpraca z rodzicami

Aktywny udział rodziców w terapii logopedycznej.

Systematyczne rozmowy indywidualne rodzic – logopeda

Opracowanie i egzekwowanie umów zawartych przez logopedę z rodzicami.

Okres odbywania stażu
Notatki
Zaświadczenie

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących
awansu zawodowego oraz z zakresu prawa
oświatowego

Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).

Poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.

Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej.

Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW, ODN itp. lub poprzez pocztę
elektroniczną.

Okres odbywania stażu
Adresy stron www

2.
Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i pracy
zawodowej

Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy, artykułów w portalach edukacyjnych.

Śledzenie aktualności logopedycznych na portalach internetowych.

Wymiana doświadczeń z innymi logopedami.

Okres odbywania stażu
Zaświadczenia

3.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy
logopedy.

Wykorzystanie programów komputerowych i Internetu w celu opracowania pomocy naukowych, dokumentacji, narzędzi badawczych przydatnych do pracy z dziećmi w gabinecie logopedycznym.

Wykorzystanie w pracy z dziećmi specjalistycznych logopedycznych programów komputerowych

Okres odbywania stażu
Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzprzedszkolego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.

1.
Współpraca z nauczycielami wychowawcami poszczególnych grup

Udzielanie informacji dotyczących badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy dzieci

Przekazywanie nauczycielom szczegółowych informacji nt. rozwoju mowy ich podopiecznych

Okres odbywania stażu
Wyniki badań

2.
Aktywna praca w zespole specjalistów

Koordynowanie i aktywna praca w Zespole ds. Integracji oraz Zespole ds. Planowania i Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Okres odbywania stażu
Zaświadczenia
Dokumentacja Zespołów

3.
Organizowanie form wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli

Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli.

Okres odbywania stażu
Materiały szkoleniowe
Lista obecności uczestników szkolenia

4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz studentów.

Opracowanie tematyki zajęć

Okres odbywania stażu
Zaświadczenia
Lista obecności

5.
Przygotowanie poradnika logopedycznego dla rodziców i nauczycieli.


Prezentacja ciekawych rozwiązań terapeutycznych i wychowawczych do pracy z dziećmi.

Opracowanie informacji na temat:
- rozwoju mowy u dzieci
- wczesnej interwencji logopedycznej oraz innych.


Okres odbywania stażu
Ulotki
Zaświadczenia


6.
Własna publikacja w Internecie.

Publikacja „Planu rozwoju zawodowego”.

Zaświadczenie


§ 8 ust. 2 pkt. 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie autorskiego programu pracy logopedycznej.

Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja profilaktycznego programu logopedycznego dla dzieci czteroletnich i pięcioletnich.


Okres odbywania stażu
Zatwierdzony program

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia
Udział w warsztatach, szkoleniach

Od IX 201

Zaświadczenie
Dyplom ukończenia studiów


2.
Objęcie opieką logopedyczną dzieci z innych placówek przedszkolnych.

Terapia indywidulana dziecko-rodzic


Okres odbywania stażu
Zaświadczenie
Dziennik zajęć

3.
Prowadzenie zbiorowej terapii logopedycznej

Prowadzenie zbiorowej terapii logopedycznej
w gabinecie logopedycznym (do 3 dzieci).

Prowadzenie zajęć logopedycznych w grupach dzieci w przedszkolu (cała grupa).


Okres odbywania stażu
Zaświadczenie
Dziennik zajęć

4.
Wykorzystanie kwalifikacji zawodowych.

Wykorzystanie kwalifikacji do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.
Praca wielopoziomowa.

Okres odbywania stażu
Zaświadczenie
Dziennik zajęć


5.
Udział w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych.

Pomoc i udział w organizacji imprez, uroczystości przedszkolnych wg kalendarza imprez.

Okres odbywania stażu
Zaświadczenie


6.
Organizacja i prowadzenie konkursu nt znajomości bajek wśród dzieci pięcioletnich.

Przygotowanie scenariusza konkursu, rekwizytów, dekoracji, nagród.

Rok szkolny 2012/2013
Zaświadczenie


7.
Podejmowanie działań mających na celu szybkie poznanie potrzeb edukacyjnych, wychowawczych oraz terapeutycznych dzieci.

Współpraca z nauczycielami-wychowawcami dziecka w opracowywaniu IPET oraz PDW.

Współpraca z rodzicami dziecka.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną .

Współpraca ze specjalistami.

Intensywna praca w Zespołach ds. Intergracji oraz Zespole ds. Planowania i Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Okres odbywania stażu
Zaświadczenie

8.
Wdrożenie profilaktycznego programu logopedycznego dla dzieci czteroletnich i pięcioletnich.

Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów.

Wdrożenie programu w przedszkolu.

Okres odbywania stażu
Zaświadczenie
Wpis do zestawu programów

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Konsultacje w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

Wspólna praca w Zespole ds. Planowania i Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.


Okres odbywania stażu
Zaświadczenie
Dokumentacja Zespołów
Dziennik zajęć


2.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę terapeutyczną.

Konsultacje ze specjalistami.

Okres odbywania stażu
Zaświadczenie
Dziennik zajęć

3.
Współpraca z rodzicami dzieci.

Konsultacje indywidualne.
Udział w terapii logopedycznej
Opracowanie i egzekwowanie umów zawartych przez logopedę z rodzicami.

Okres odbywania stażu
Notatki
Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjno-logopedycznych

Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Ustalenie metod pracy i oddziaływań logopedycznych.

Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Podsumowanie i wnioski

Okres odbywania stażu

Opis i analiza
dwóch przypadków dzieci z zaburzeniami mowy.


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.