X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24275
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(wg Rozporządzenia MEN z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Imię i nazwisko nauczyciela: Sylwia Kurtek

§ 7ust. 1 pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
- Współorganizacja zabaw dla uczniów np. Andrzejki, Walentynki
- Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez np. Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka
3. Lider zespołu zajęć ruchowych.
4. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych np. wyjazd na lodowisko, basen, zawody Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 7 ust.1 pkt. 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1. Ukończenie szkolenia BHP.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Konferencje szkoleniowe
- Warsztaty metodyczne dotyczące nauczania wychowania fizycznego, spotkania z metodykiem wychowania fizycznego
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów itp.
- Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż 1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
- Ustawa o systemie oświaty
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. 1. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości (zgodnie z nową podstawą programową).
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowani fizycznego (zgodnie z nową podstawą programową).
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
- Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Ewaluacja metod pracy na zajęciach lekcyjnych (zawody wewnątrzszkolne).
5. Ewaluacja metod pracy na zajęciach sks – u (zawody międzyszkolne). W okresie trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględnienia w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce np. osiągnięcia szkolnych drużyn na zawodach, wybitni sportowcy.
2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno –pedagogicznej.
3. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, współpracę z rodzicami
i wychowawcami.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami.
5. Przygotowanie uczniów do zawodów wewnątrzszkolnych
i międzyszkolnych.
6. Organizacja i prowadzenie poza lekcyjnych zajęć ruchowych przy muzyce.
7. Opieka nad Szkolnym Samorządem Uczniowskim.
8. Udział i współorganizacja imprez środowiskowych np. kiermasz wiosenny, WOŚP. Według planu

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Udział w szkoleniach dotyczących technologii informatycznej.
2. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów, dyplomów przy użyciu komputera, publikacje.
3. Wykorzystanie technologii informatycznej do przesyłania dokumentów drogą internetową, publikacje.
4. Poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet.
5. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
6. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty zadań realizowanych przez nauczyciela
1. Aktualizowanie oraz pogłębianie wiedzy z zakresu omawianych dziedzin.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej pedagogicznej.
3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych ( treningi) i mających trudności w nauce (zajęcia rekreacji ruchowej).
4. Pedagogizacja rodziców - współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym (zajęcia otwarte z aerobicu połączone z pogadanką nt. aktywność ruchowa a zdrowie).

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1. Analiza dokumentacji szkolnej i aktualnych przepisów prawa oświatowego: statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyczny, WSO.
2. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych
3. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.