X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24253
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - przedszkole

ALICJA DOLEGŁO
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZAGÓRZU

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

TERMINARZ
1. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 roku
2. Okres trwania stażu: 2 lata, 9 miesięcy
3. Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 roku
4. Nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne


PRZEDSTAWIENIE KANDYDATA

1. Imię i nazwisko: Alicja Doległo
2. Staż pracy: 13 lat
3. Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne.
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.
5. Posiadane kwalifikacje:
o Licencjat Zintegrowane kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne

ZAŁOŻENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Konstruując swój plan rozwoju zawodowego, kierowałam się rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zadania stawiane przed nauczycielem mianowanym ubiegającym się o stopień nauczyciela dyplomowanego określa § 8. Punkty tego paragrafu posłużyły mi jako główne standardy mojej działalności. Zadania stanowią bardziej uszczegółowiony i konkretny zakres planowanych działań. Ponieważ trudno jest przewidzieć wszystkie zadania, których się podejmę, gdyż wiele z nich wypływa z bieżących potrzeb przedszkola lub środowiska, każdy standard zawiera otwarte zadania biorące pod uwagę takie właśnie wskaźniki. Uwzględniłam formy, które pokażą sposób realizacji przedsięwzięcia. Przyjęłam też pewien terminarz osiągnięcia zamierzonych zadań, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż może on ulec zmianie. Udokumentowanie swoich założeń zawarłam w kolumnie „dowody realizacji”.
Głównym celem mojego planu jest przedstawienie w sposób czytelny i przejrzysty zaplanowanych działań. Założyłam też, że będą to zadania realne do wykonania i przyniosą one pożytek placówce, w której pracuję, a w szczególności wychowankom , których nowoczesne kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji i empatii, powinno być nadrzędnym zadaniem każdego nauczyciela. Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulec modyfikacji.


§ 8, ust. 2, pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ
I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY


Lp. ZADANIA FORMY TERMINY DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1
Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola
- Śledzenie wiadomości z Internetu;
- Korzystanie z technik informacyjnych;
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- Założenie teczki „Awans zawodowy”.

VIII – IX 2011
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2
Stała współpraca z dyrektorem przedszkola
- Podejmowanie zadań poleconych przez panią dyrektor

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.
3
Organizacja warsztatu pracy.
- Opracowanie rocznych planów pracy na dany rok szkolny;
- Opracowanie scenariuszy i materiałów do zajęć.
- Aktualizacja gazetek na korytarzu przedszkolnym;
-Systematyczna prezentacja prac dzieci;
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi;

Cały okres stażu.
-Sprawozdanie.

4 Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z jego podstawową funkcją i z wynikających z niej zadań.
- Aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych;
- Udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
- Uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych;
- Udział w Zespołach Samokształceniowych;
-Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola;
- Analiza dokumentacji przedszkolnej (Statutu Przedszkola; Planu Pracy Przedszkola; regulaminów).
Cały okres stażu.
- Protokoły;
- Referaty;
- Zaświadczenie, świadectwa potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia.

5
Organizacja uroczystości przedszkolnych,
- Przedstawienia teatralne, inscenizacje, nauka tańców z różnych okazji: Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dzień Dziadka, zabawa karnawałowa, wielkanocne spotkanie, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Rodziny
Cały okres stażu.
- Scenariusze uroczystości;
- Zdjęcia;

6
Prowadzenie otwartych zajęć dla rodziców.
- Wymiana zdań i uwag po zajęciach
- Wystawy prac dzieci;
- Wystrój sali;

Cały okres stażu.
- Scenariusz przebiegu zajęć otwartych.
7
Zdobywanie dodatkowych środków, szukanie sponsorów
- Współpraca z rodzicami i nauczycielami przy organizowaniu kiermaszów, konkursów, akcji, itp.;
- Współpraca z Radą Rodziców i dyrektorem przedszkola;
- Darowizny z hurtowni, piekarni, sklepów, księgarni itp.;
- Udział własny.
Cały okres stażu.
-Sprawozdanie.

8 Dopasowanie programów i podręczników do możliwości i umiejętności dzieci.
- Poznanie możliwości intelektualnych dzieci zapisanych do oddziału
4-latków;
- Zapoznanie z ofertą programów i podręczników dla dzieci 4 letnich.
IX 2011
IX 2012
IX 2013
- Katalogi ofert wydawniczych.

9 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie projektu sprawozdania.
- Segregacja, skompletowanie i ocena wszelkich dokumentów;
- Śledzenie przykładowych sprawozdań w Internecie;
- Ewaluacja planu rozwojowego.
Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.

10
Podniesienie kwalifikacji
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie - logopedia
2012r – 2014r
Dyplom ukończenia studiów


§ 8, ust. 2, pkt 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1 Systematyczne doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- Wykorzystanie komputera dla potrzeb nauczyciela.
- Drukowanie dyplomów, artykułów na gazetkę, informacji dla rodziców, zaproszeń, dyplomów dla dzieci i rodziców itp.;
- Opracowywanie, napisanie i drukowanie scenariuszy uroczystości i zajęć otwartych oraz referatów;
Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.

2 Korzystanie z technologii komputerowej i Internetu.
- Opracowywanie bieżącej informacji do zdobycia stopnia nauczyciela dyplomowanego;
- Śledzenie nowości i ciekawostek w Internecie.

Cały okres stażu.
- Opracowany plan rozwoju;
- Dokumentacja przebiegu stażu.

3 Wykorzystanie komputera w pracy z dziećmi.
- Urozmaicenie i wzbogacanie przekazywanych treści programowych;
- drukowanie plansz, obrazków, historyjek obrazkowych wykorzystywanych do zajęć
- Tworzenie prezentacji komputerowych o tematyce przedszkolnej
- Wykorzystanie projektora w zajęciach
- Wykorzystanie programów komputerowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym;
- Wykorzystanie informacji zdobytych na kursach komputerowych.

Cały okres stażu.
- Zapisy w dzienniku;
- Zdjęcia;
- Sprawozdania;

4 Korzystanie ze środków masowego przekazu: radio, telewizor, video, czasopisma.
- Zdobywanie wiadomości, umiejętności, doświadczeń przekazywanych przez media;
- Uatrakcyjnianie metod pracy z dziećmi;
- Przesyłanie prac plastycznych na konkursy organizowane dla dzieci przez programy edukacyjne, czasopisma i inne media.

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.

5 Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
Wykaz for i portali dyskusyjnych

6 Publikacja artykułów w Internecie.

- Publikacja na stronie www.publikacje.edu.pl, literka.pl,
Cały okres stażu.
- Dostęp do artykułów w Internecie.


§ 8, ust.2, pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĘTRZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1 Prowadzenie zajęć dla kontraktowych i mianowanych nauczycieli.
- Opracowywanie i udostępnienie w bibliotece przedszkolnej scenariuszy zajęć;
- Wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nauczycielami.

Cały okres stażu.
- Scenariusze zajęć;
- Refleksje i wnioski

2 Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

-Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.

Cały okres stażu.
- Publikacja w Internecie.

3
Uczestniczenie w WDN i pracach w zespołach powoływanych doraźnie przez dyrektora.

- Udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
- Uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych;
- Udział w Zespołach Samokształceniowych;
- Udział w Projektach i Programach Ogólnopolskich oraz Unijnych.
Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.

4 Zorganizowanie „biblioteczki nauczyciela”.

-Pozyskiwanie artykułów i pozycji książkowych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki przydatnych w pracy nauczyciela;
- Opracowanie i udostępnienie w bibliotece przedszkolnej scenariuszy zajęć oraz referatów i artykułów związanych z problematyką pracy nauczyciela;
- Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy .

Cały okres stażu.
- Spis artykułów;
- Sprawozdanie.


§ 8, ust.2, pkt 4

REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ

§ 8, ust.2, pkt 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH
LUB INNYCH ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM
W SPRAWACH NIELETNICH

1 Opracowanie i wdrożenie Programu Adaptacyjnego Dziecka w Przedszkolu
- Doskonalenie umiejętności poprawnego budowania planów;
- Spotkania z rodzicami dzieci 3-4 letnimi
- zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 letnich
- ankiety dla rodziców oceniające program adaptacji
Cały okres stażu.
- Kopia Programu Adaptacji ;
- Sprawozdanie.

2Opracowanie projektów edukacyjnych.
- Praca z dziećmi zdolnymi;
Cały okres stażu.
- Sprawozdanie;
- Kopia
projektu.

3 Propagowanie akcji – Cała Polska czyta dzieciom
- Współpraca z Biblioteką szkolną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych.
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii – Cała Polska czyta dzieciom.
-Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola - głośne czytanie dzieciom,
Cały okres stażu
sprawozdanie


§ 8, ust.2, pkt 4c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
LUB OPIEKUŃCZYCH

1
Aktywizowanie procesu dydaktycznego poprzez opracowanie i realizację trzyletniego programu wycieczek szkolnych.

Wycieczki:
- Teatr Groteska – udział w przedstawieniach oferowanych przez teatr;
- Fabryka bombek choinkowych;
- Mafelka – ośrodek zabaw dziecięcych;
- Park świętego Mikołaja w Zatorze
- Skansen i zajęcia z cyklu „ Nie święci garnki lepią”;
- ZOO w Krakowie
- Wycieczki po okolicy związane z cyklami tematycznymi: Ośrodek Zdrowia, Sklep, Straż Pożarna, zwiedzanie okolicy;
- przestrzeganie regulaminu wycieczek

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie
- Harmonogram wycieczek;
-Karty wycieczek;
- Zdjęcia;

2 Organizowanie warsztatów plastycznych z udziałem dzieci i rodziców

- zajęcia otwarte dla rodziców:
„ Eko sianko”; „Play mais – zajęcia kreatywne”, itp.

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.

3 Pomoc dzieciom najuboższym w grupie przedszkolnej.
- Wyegzekwowanie darmowych zestawów podręczników do nauczania;
- Uzyskanie dofinansowania do dożywiania dzieci;
- Podanie do wydawnictw o nieodpłatne przekazanie podręczników;
- Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach.
Cały okres stażu.
- Sprawozdanie

5 Kształtowanie i rozwijanie mowy dzieci – współpraca z logopedą.
- Wykorzystanie zdobywanej wiedzy na kontynuowanych studiach podyplomowych w zakresie - logopedia
- Czytanie i analiza fachowej literatury;
- opracowanie scenariuszy zajęć z logopedycznych
- Organizowanie spotkań z logopedą;
- Konsultacje logopedyczne;
- Realizowanie poleceń i wskazówek.

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie
- scenariusze zajęć


§ 8, ust. 2, pkt 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY,
POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY
Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

1 Promowanie akcji: Bezpieczna droga do szkoły.

- Współpraca z Posterunkiem Policji w Chrzanowie
- Zwiedzanie Posterunku Policji;
- Organizowanie spotkań z policjantami;
-Udział w konkursach i akcjach.

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.

2 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

- Współpraca z Biblioteką Gminną i Szkolną;
- Promowanie akcji: Cała Polska czyta dzieciom;
- Udział w zajęciach bibliotecznych;

Cały okres stażu
- Sprawozdanie.

3 Rozwijanie zainteresowań sztuką

- Współpraca z teatrami objazdowymi – cykl przedstawień dla dzieci;
- Udział w konkursach muzycznych i plastycznych organizowanych przez inne przedszkola i organizacje
- udział w spektaklach teatralnych Teatru Groteska w Krakowie
Cały okres stażu.

- Sprawozdanie.

4 Promowanie zdrowego stylu życia.

- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Mętkowie
- Organizowanie zajęć i pogadanek;
- Zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki.
Cały okres stażu.

- Sprawozdanie.

5 Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju dzieci

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
- Kontakty z pedagogiem szkolnym;
- Podejmowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji zarówno wychowawczej, jak i pedagogicznej.

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.

6 Poszerzenie wiedzy oraz wyposażanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne.
- Współpraca z wydawnictwem WSiP.
- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
- Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo.

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie.

7 Współpraca z Zespołem Szkół w Mętkowie
- wspólne organizowanie i udział w akcjach, konkursach
- organizowanie wspólnych wycieczek
- zapraszanie do wspólnych zajęć i zabaw
- wspólne organizowanie uroczystości przedszkolnych i lokalnych
Cały okres stażu
- Sprawozdanie

7 Organizowanie, przeprowadzanie i udział w konkursach grupowych, szkolnych,
gminnych oraz akcjach ogólnopolskich.
- Opracowywanie zasad konkursów;
- Udział w akcjach: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Cała Polska czyta dzieciom itp. ;
- Aktywny udział w konkursach;

Cały okres stażu.
- Sprawozdanie;
- Dyplomy.

8 Promowanie przedszkola
- Współpraca z lokalną gazetą i umieszczanie w „Przełomie” i na stronach internetowych gminy Babice oraz Z.S. w Mętkowie informacji nt wydarzeń przedszkolnych
Cały okres stażu
Sprawozdanie
Adres strony WWW.

9.
Aktywizowanie i współpraca z rodzicami.
- Stwarzanie sytuacji umożliwiających rodzicom obserwowanie zachowań dzieci;
- Aktywne współdziałanie rodziców z przedszkolem;
- Zaangażowanie rodziców w organizowaniu wyjazdów grupowych;
- Współudział rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, kiermaszów, konkursów,
- Redagowanie gazetki w kąciku dla rodziców
- Zapoznanie rodziców z aktualnymi wydarzeniami w grupie oraz osiągnięciami dzieci;
- Podawanie informacji dotyczących prawidłowego rozwoju dziecka;
- Okolicznościowe podziękowania dla rodziców angażujących się w życie grupy;
- Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;
- Plakaty, broszury i referaty dotyczące rozwoju i zdrowia dziecka.
Cały okres stażu
Sprawozdanie


§ 8, ust. 2, pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1 Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego;
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych;
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu;
- Analiza opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
W trakcie trwania stażu.
- Opis i analiza przypadków.


........................................


Zagórze, dnia ........................................
(Data zatwierdzenia)


Zatwierdził: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.