X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24251
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

CHARAKTERYSTYKA
1. Imię i nazwisko: Agnieszka Brągiel
2. Posiadane kwalifikacje:
• Studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
4. Czas trwania stażu: 01.09.2013 – 31.05.2014
5. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2013
6. Opiekun stażu: mgr Anna Przepióra

CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ośrodka w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem ośrodka;
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w ośrodku;
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub bezpośredniego przełożonego. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Wrzesień 2013 Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2013
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 2.1. Rozmowa wstępna
2.2. Określenie zasad współpracy Wrzesień 2013 oraz na bieżąco Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego. 3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.2. Przedłożenie planu rozwoju zawodowego Dyrektorowi Placówki
3.3. Zredagowanie Planu rozwoju zawodowego i przedłożenie do zatwierdzenia Dyrektorowi Placówki Wrzesień 2013 Plan rozwoju zawodowego.

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. 4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Prawa i obowiązki ucznia
- Regulamin dyżurów, wycieczek
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw Wrzesień 2013 oraz na bieżąco Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. 5.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.. Na bieżąco Dokumentacja stażysty
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 6.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji stażu
7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego 7.1. Sporządzenie wniosku
7.2. Przygotowanie dokumentacji. Maj 2014 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
8. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy 8.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.

8.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć
Cały rok szkolny Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

Podręczniki, płyty, , obrazki, zdjęcia, plansze itp.
9. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na zajęciach. 9.1. Studiowanie literatury metodycznej.
9.2. Hospitacje Cały rok szkolny Wykaz zajęć obserwowanych oraz zajęć przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
10. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej 10.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
10.2. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i prezentacji multimedialnychw pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
10.3. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
Na bieżąco Niniejszy plan,
Wykaz wykorzystanych stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na zajęciach.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
11.Nawiązanie współpracy z nauczycielami i wychowawcami 11.1. Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami Na bieżąco Stosowne wpisy w dzienniku
Arkusze obserwacji
12. Współpraca z rodzicami uczniów 12.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Na bieżąco Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna
13. Poznanie i udzielanie wsparcia w środowisku ucznia 13.1. Obserwacja uczniów
13.2. Diagnoza potrzeb uczniów oraz udzielanie odpowiedniego wsparcia na bieżąco Arkusze obserwacji. Wpisy w dzienniku

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
14. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. 14.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
14.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
14.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć.
14.4. Nauka opracowywania scenariuszy zajęć
Według harmonogramu Wykaz zajęć przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Placówki
15. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie. 15.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
15.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności,
zaświadczenia
16. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. 16.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Na bieżąco Plany wynikowe, testy
17. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami 17.1. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
17.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Na bieżąco Adres strony:
18. Analiza i samoocena swoich działań. 18.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.