X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24240
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA STAŻYSTY

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Anna Stec

OPIEKUN STAŻU: mgr Ewa Śnieżek

NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Mariola Wiater

Posiadane kwalifikacje:

- studia wyższe zawodowe (licencjat)
• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Kierunek: Ekonomia,
specjalność: zarządzanie i doradztwo personalne.
- studia wyższe magisterskie
• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Kierunek: Ekonomia,
specjalność: strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne.
- studia doktoranckie (3 rok)
• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
- Studium Pedagogiczne przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ukończone uzyskaniem uprawnień pedagogicznych.

OKRES TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy

ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2013 r.

ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2014 r.


CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole ponadgimnazjalnej,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć praktycznych.
2. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, omawianie prowadzonych zajęć oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
4. Czynne uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.
5. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.
6. Poszerzanie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust. 2 pkt 1).

1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego. Zawarcie umowy o współpracy z opiekunem.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem
• i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

2. Zapoznanie się procedurą osiągania awansu zawodowego nauczyciela.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

3. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole:
- statut szkoły,
- wewnątrzszkolny system oceniania,
- dziennik zajęć,
- tygodniowy rozkład zajęć,
- harmonogram dyżurów nauczycielskich,
- zastępstwa,
- zasady współpracy dyrektora
z pracownikami,
- ramowy program nauczania dla każdego przedmiotu. Analiza dokumentacji.
• Realizacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
• Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
• Prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie
• z rozkładem.
• Pełnienie dyżurów.
• Zapoznanie się
• z przykładowymi planami wynikowymi i ramowymi programami nauczania.

4. Poznanie przepisów prawa dotyczących systemu oświaty.
• Analiza dokumentów.

5. Zapoznanie się z przepisami BHP w szkole oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
• Udział w szkoleniu. Poznanie obowiązujących aktów prawnych.
• Stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
• Udział w Radach Pedagogicznych.
• Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
• Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6 ust.2 pkt 2).

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
• Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.

2. Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
• Udział w Radach
• Pedagogicznych.
• Spotkania w ramach Zespołu przedmiotowego.
• Uczestnictwo w programie szkoleniowym.
• Uczestnictwo w studiach doktoranckich.
• Udział w innych formach doskonalenia pozaszkolnego (konferencje naukowe).

3. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną i psychologiczną.
• Współpraca z biblioteką szkolną i wydawnictwami.
• Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych oraz zawodowych.
• Poznawanie i wykorzystywanie metod aktywizujących podczas pracy z młodzieżą.
• Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.

4. Wykonywanie dodatkowych zadańw szkole.
• Pomoc w organizacji szkolnego Dnia Ekonomisty.
• Konsultacje edukacyjne dla uczniów z przedmiotów zawodowych.

5. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.
• Przygotowanie materiałów na zajęcia dydaktyczne: prezentacje multimedialne, pomoce dydaktyczne itp.
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych w sali komputerowej.
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.

6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
• Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

1. Zapoznanie z celami i zasadami wychowawczymi szkoły.
• Analiza Programu Wychowawczego.

2. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
• Gromadzenie informacji o uczniach i dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• Uzyskiwanie informacji o uczniach od ich rodziców, pedagoga, psychologa i nauczycieli, a także podczas prowadzonych z nimi konwersacji.

3. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Zapewnienie uczniom opieki na lekcjach.
• Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
• Dbałość o bezpieczeństwo uczniów w trakcie zorganizowanych wycieczek.
• Kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotycznych.
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
• Rozmowy z uczniami, indywidualne i grupowe (zebrania) spotkania z rodzicami oraz specjalistami pracującymi w szkole.

4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
• Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających.
• Zajęcia pozalekcyjne.

5. Wspomaganie aktywności młodzieży.
• Pomoc w organizacji konkursu Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej i opieka nad uczniami biorącymi w niej udział.
• Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej podczas wykonywania przez uczniów zadań domowych i prezentowanych na forum klasy.
• Współorganizowanie szkolnego Dnia Ekonomisty.

6. Współpraca z wychowawcami klasy.
• Rozmowy, konsultacje, spostrzeżenia (pozytywne i negatywne) dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej w danej klasie.

7. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
• Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4).

1. Ustalenia z opiekunem stażu dotyczące zajęć obserwowanych i prowadzonych.
• Opracowanie harmonogramu spotkań oraz ustalenie zasad współpracy (terminów
i tematyki zajęć prowadzonych i obserwowanych).
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
• Obserwowanie zajęć, omówienie i zapisanie wniosków.
• Analiza mocnych i słabych stron.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
• Przeprowadzenie zajęć według opracowanego scenariusza. Omówienie zajęć - wymiana poglądów, spostrzeżeń.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
• Autorefleksja, opis przyszłych planów zawodowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.