X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24242
Przesłano:

Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw. Konspekt z przedmiotu Podejmowanie i prowadzenie działalność gospodarczej

KONSPEKT Z PRZEDMIOTU PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Klasa: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Specjalność: A. 36 - Prowadzenie rachunkowości

2. TEMAT: FORMY ORGANIZACYJNE ZRZESZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW

3. Czas trwania: 60 min 4. Liczba uczniów: 15

5. CELE OGÓLNE LEKCJI:
1. ZAPOZNANIE ZE SPECYFIKĄ WZROSTU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW.
2. PRZEDSTAWIENIE ISTOTY, MOTYWÓW I KLASYFIKACJI FORM ZRZESZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW.
3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY W ZESPOLE.
4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI FORMUŁOWANIA OPINII.
5. UŚWIADOMIENIE KONSEKWENCJI ZRZESZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW DLA ICH SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ODRĘBNOŚCI PRAWNEJ.
6. UŚWIADOMIENIE ISTOTNOŚCI WPŁYWU ZWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORSTW NA GOSPODARKĘ.
6.CELE OPERACYJNE:
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ UCZEŃ POTRAFI:
1. ROZRÓŻNIĆ POJĘCIE WZROSTU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW.
2. SCHARAKTERYZOWAĆ ISTOTĘ ZRZESZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW.
3. WYMIENIĆ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZRZESZANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW.
4. ROZRÓŻNIĆ I PODAĆ PRZYKŁADY ZWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWSTAJĄCYCH NA ZASADZIE KOOPERACJI I KONCENTRACJI.
5. ZANALIZOWAĆ WPŁYW ZWIĄZKÓW KOOPERACYJNYCH I KONCENTRACYJNYCH NA SAMODZIELNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ODRĘBNOŚĆ PRAWNĄ ŁĄCZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
6. PRZEDSTAWIĆ CELE TWORZENIA KARTELU, SYNDYKATU, KONSORCJUM, KONCERNU, HOLDINGU, TRUSTU I FUZJI.
7. OCENIĆ ZASADNOŚĆ POWSTANIA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KARTELU NA PRZYKŁADZIE OPEC.

7. METODY DYDAKTYCZNE: Pogadanka, wykład, metoda przypadków, dyskusja.

8. FORMY ORGANIZACYJNE PRACY UCZNIÓW: Nauczanie zbiorowe, nauczanie zespołowe.

9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Projektor, opis przypadku (case study), tablica szkolna.

10. KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA: EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW

11. LITERATURA:

1. CYGLER J., KOOPERENCJA – NOWY TYP RELACJI MIĘDZY KONKURENTAMI, „ORGANIZACJA I KIEROWANIE” 2007, NR 2.

2. DĘBSKI D., EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, CZĘŚĆ 1, WSIP, WARSZAWA2012.

3. MAZUR J., WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW W TEORII I PRAKTYCE POLSKIEJ, „ZESZYTY NAUKOWE” KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, WARSZAWA 2011, NR 32.

4. PRAHALAD C.K., GARY H., THE CORE COMPETENCE OF THE CORPORATION, „HARVARD BUSINESS REVIEW” 1990, VOL. 68.

5. ROMANOWSKA M., TROCKI M., PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNERSKIE –
W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI POMIĘDZY RYWALIZACJĄI WSPÓŁDZIAŁANIEM, „MBA” 2002, NR 6.

12. Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne (zajęcie miejsc przez uczestników kursu, przywitanie, sprawdzenie listy obecności).
2. Przedstawienie tematu lekcji (Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw) oraz celu zajęć przez nauczyciela.

1. Krótka pogadanka z uczestnikami kursu nt. specyfiki współczesnej gospodarki i związanymi z nią czynnikami skłaniającymi przedsiębiorstwa do zrzeszania się.
2. Usystematyzowanie opinii kursantów, przedstawienie istoty zrzeszania się przedsiębiorstw oraz motywów powstawania związków przedsiębiorstw, wyświetlenie przez nauczyciela prezentacji Power Point.
3. Przedstawienie klasyfikacji form zrzeszania się przedsiębiorstw.
4. Podzielenie grupy na 2-3 osobowe zespoły, które mają za zadanie zapoznać się z case study dotyczącym OPEC oraz określić skutki funkcjonowania kartelu dla gospodarki.
5. Dyskusja z uczestnikami kursu nt. zasadności utworzenia i wpływu na gospodarkę kartelu OPEC oraz skutków zrzeszania się przedsiębiorstw dla ich samodzielności gospodarczej i odrębności prawnej.

1. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.

UWAGI O REALIZACJI I WNIOSKI OSÓB HOSPITUJĄCYCH ZAJĘCIA:

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.