X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24235
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 1.12.2004r.

1. § 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i imprez.
5. Kierowanie pracami zespołu przedmiotowego lingwistycznego.
6. Praca w zespołach ds. ewaluacji wewnętrznej

2. § 7.1.2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
1. Ukończenie studiów uzupełniających na wydziale Filologii Angielskiej.
2. Szkolenie na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Udział w pracach zespołu nauczycielskiego.

Uczestniczenie w radach szkoleniowych.
4. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach.
5. Prowadzenie dokumentacji z zakresu dydaktyki i metodyki.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi.

3. § 7.1.3. Poznawanie przepisów dotyczących sytemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż
1. Analiza dokumentacji:
Rozporządzenie MEN z 1.grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN z 7.września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
Ustawa o systemie oświaty
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie oświatowej, Internet)
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

4. § 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
Omówienie zasad współpracy.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
Wybór podręczników, które umożliwią realizację Nowej Podstawy Programowej.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych z języka angielskiego.
Opracowanie IPET.
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania – gry, projekty, konkursy.
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, pokazy w PowerPoincie itp.

3. Publikowanie własnych prac.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen.

5. § 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Współorganizowanie rajdów pieszych i wyjazdów młodzieży po najbliższej okolicy.
2. Wspólprzygotowanie uroczystości szkolnych.
3. Przygotowanie ściennej gazetki szkolnej o tematyce związanej ze szkołami w krajach anglojęzycznych.
4. Udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych.
5. Aktywna współpraca z psychologiem i pedagogami szkolnymi oraz z pracownikami biblioteki i świetlicy.

6. § 7.2.3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych i kospektów przy pomocy komputera i Internetu.
2. Korzystanie z komputera i rzutnika podczas lekcji.
3. Wykorzystanie tablicy interaktywnej.
4. Wykorzystanie Internetu do przesyłania przez uczniów prac domowych (platforma edukacyjna wyd. X) i prac domowych.

7. § 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakres psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogów szkolnych (nowości książkowe, czasopisma).
Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich możliwości i deficytów.
Aktywna praca nad samokształceniem.
2. Współpraca z rodzicami.
3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających trudności w nauce.
4. Organizacja i koordynacja prac w zespole do udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8. § 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań i modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy szkoły, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Udział w pracach zespołów i komisji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.