X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24206
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
Sylwia Andrzejak
Nazwa i adres placówki:
Zespół Szkół w Sławsku
Ul. Okólna 3, 62 – 586 Rzgów
Zajmowane stanowisko:
nauczyciel języka angielskiego
Czas trwania stażu:
04.11.3013 – 31.05.2014
Opiekun stażu:
Joanna Sosnowska

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2013 roku w Szkole Podstawowej w Patrzykowie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych 3 – latków, 5-6 latków i w klasach I – VI. W dniu 31.10 2013 r. zakończyłam pracę w Szkole Podstawowej w Patrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjazne Zywertowo” w Patrzykowie gmina Kramsk. Z chwilą zakończenia pracy w Szkole Podstawowej w Patrzykowie złożyłam „Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego” w związku z odbyciem 2 miesięcznego przygotowania do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego w tejże Szkole. W dniu 04.11.2013 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Patrzykowie – Pani mgr Dorota Staszak wystawiła pozytywną ocenę mojego dorobku zawodowego za dwa pierwsze miesiące w okresie odbywanego stażu. Z chwilą podjęcia pracy (04.11.2013) w Zespole Szkół w Sławsku jako nauczyciel języka angielskiego w klasach I – V i oddziałach przedszkolnych występując z prośbą o kontynuację stażu złożyłam „Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego” odbytego w Szkole Podstawowej w Patrzykowie w przewidzianym ustawowo terminie. Kontynuację stażu w Zespole Szkól w Sławsku rozpoczęłam w dniu 04.11.2013 r.
W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe magisterskie – filologia angielska.
W TRAKCIE ODBYWANIA STAŻU REALIZOWAŁAM CELE ZAŁOŻONE W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO POPRZEZ:

I. POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY.
1. Zapoznałam się wspólnie z opiekunem stażu z prawnymi procedurami awansu
zawodowego nauczycieli. Przeanalizowałam przepisy i uregulowania prawne takie, jak:
Karta Nauczyciela;
Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.
Rozporządzenie MEN i S z dn. 1 grudnia 2004 r.
Przeczytałam także dodatkowe informacje w Internecie i śledziłam na bieżąco informacje dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego.

2. Jednym z pierwszych kroków jakie podjęłam w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu – mgr Joanną Sosnowską – nauczycielem języka angielskiego w Gimnazjum w ZS w Sławsku. Został uzgodniony harmonogram spotkań i obserwacji Współpraca z opiekunem stażu umożliwiła mi realizację zaplanowanych zadań oraz wypełnienie warunków awansu zawodowego. Przebiegała ona pomyślnie. Zawsze też mogłam liczyć na pomoc, radę i wskazówki bardziej doświadczonego nauczyciela.
2. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu, w listopadzie 2013 r.
opracowałam i przedłożyłam do zatwierdzenia plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor szkoły.
4. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991,Nr 95, poz. 425);
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami);
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1100);
d) Statut Zespołu Szkół w Sławsku:
Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki;
Wewnątrzszkolny System Oceniania.
e) Regulamin pracy w Zespole Szkół w Sławsku
f) Szkolny zestaw programów nauczania;
g) Szkolny zestaw podręczników;
h) Szkolny plan nauczania;
i) Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/20014;
5. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi:
a) Dzienników lekcyjnych;
b) Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej;
c) Dzienników zajęć pozalekcyjnych;
d) Arkuszy ocen,
6. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i wycieczek , na podstawie tego organizowałam własną pracę.
7. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Uczestniczyłam również w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.
8. Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację świadczącą o realizacji przeze mnie planu rozwoju zawodowego tj. konspekty zajęć, zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach, konferencjach metodycznych, scenariusze zajęć, zdjęcia itp. Na bieżąco przygotowywałam sprawozdania pisemne i relacje fotograficzne z podjętych przeze mnie działań, które we współpracy z nauczycielem informatyki zamieszczane były na stronie Szkoły
9. Po zakończeniu stażu tj. w czerwcu 2014r. opracowałam niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i sporządziłam wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

II. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY.
1.Przez cały okres stażu organizowałam swój warsztat pracy poprzez gromadzenie konspektów lekcji, pomocy dydaktycznych (sprawdzianów, testów, gazetek tematycznych). Brałam udział w różnorodnych formach dokształcania w zakresie zarówno metodyki języka angielskiego jak też pedagogiki. Uczestniczyłam w konferencjach metodycznych, kursach doszkalających organizowanych przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Koninie a także w kursach internetowych.
2. Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach Zespołu Języków Obcych. Ponadto pogłębiałam swoja wiedzę poprzez lekturę literatury metodyczno-pedagogicznej.
3. W ramach pracy Zespołu Języków Obcych dzieliłam się swoją wiedzą zdobytą w trakcie szkoleń i konferencji metodycznych jak również poszerzałam swoją wiedzę dzięki konsultacjom na temat:
• zagadnień merytorycznych dotyczących nauczania języków obcych
• omawiania bieżących problemów również wychowawczych
• wzbogacania własnego warsztatu pracy i rozwijania umiejętności językowych uczniów.
4. W oparciu o podstawę programową , program nauczania oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowałam śródroczne i końcowe oceny opisowe dla uczniów I etapu edukacyjnego.
5.Opracowałam program nauczania zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla oddziałów przedszkolnych( 5-6 latków; 3-4 latków)
6.Opracowałam program nauczania zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klasy V (koło języka angielskiego dla uczniów zdolnych)
7.W odpowiedzi na zmiany w podstawie programowej i nowe wymagania egzaminacyjne dotyczące szczególnie sprawdzianu Szóstoklasisty z języka angielskiego w 2015 roku dokonałam zmiany podręczników do języka angielskiego
8. Przeprowadziłam test diagnozujący umiejętności językowe uczniów z klasy I i z klas III
9. We współpracy z innymi nauczycielami starałam się tak dobierać tematy lekcji, aby połączyć naukę języka angielskiego z wiedzą uczniów z innych dziedzin. Ta korelacja dawała uczniom możliwość poznawania języka w sposób głębszy, poprzez kategoryzację pojęć i spostrzeżeń. Szczególny wydźwięk miała tu korelacja prozdrowotna (Akademia Czystych Rąk)
10. Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową m.in.:
- „Essential Teacher Knowledge; Core Concepts in English Language Teaching” Jeremy Harmer
- „Techniques in Teaching Vocalbulary” Virginia French Allen;
- „Metodyka nauczania języków obcych” Komorowska H.;
- „5 największych Problemów u Dzieci. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców” D. Nosowska, R. Kreczman - Madej. itp.
11. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy przygotowywałam na zajęcia konspekty, scenariusze oraz materiały dydaktyczne posługując się komputerem. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawnicze na edukacyjnych stronach takich, jak:
- www.oxford.com.pl
- www.eduforum.pl
- www.scholaris.pl
- www.szkolnictwo.pl
- www.men.gov.pl
- www.macmillan.pl
- www.pearson.com
- www.mesenglish.com
- www.anglomaniacy.com
- www.edux.pl

itp.


III. POZNAWANIE ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW.
1. Podczas realizacji mojego planu rozwoju zawodowego starałam się przekazać uczniom różne możliwości uczenia się języka obcego, jak też motywować ich do nauki. Uczniowie w szkole podstawowej mają silną potrzebę rywalizacji dlatego też chętnie brali udział w organizowanych przeze mnie zajęciach dodatkowych, konkursach językowych i przedstawieniach. Podczas lekcji starałam się wprowadzać różnorodne gry i zabawy językowe, które zachęcały uczniów do czynnego uczestniczenia w lekcjach.
2. Lekcje języka obcego są doskonałym czasem do wykorzystania doświadczeń i spostrzeżeń uczniów odnośnie tolerancji wobec innych kultur, ras. Podczas lekcji kulturowych starałam się propagować wśród uczniów zasady dobrego wychowania jak też kultury osobistej.
3. Nawiązałam współpracę z wychowawcami , pedagogiem i psychologiem szkolnym. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
4. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez rozmowy z samymi uczniami. Brałam udział we wszystkich zebraniach szkolnych aby mieć możliwość udzielenia informacji na temat postępów uczniów w nauce, jak też zasygnalizować ewentualne problemy.
5. Opracowałam program i plan pracy z uczniem zdolnym, który to realizowałam z uczniami w wymiarze 1 godz. lekcyjnej tygodniowo (klasa V).
6.Prowadziłam zajęcia z uczniem słabym(zajęcia wyrównawcze – kl. V) i zajęcia z uczniem zdolnym( koło języka angielskiego – kl. III) według wcześniej przedstawionego i zatwierdzonego planu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo z każdą grupą.
7. Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.:
- Przygotowałam uczniów klasy IV do występu w Jasełkach - piosenki Bożonarodzeniowe w języku angielskim
- Wraz z uczniami klasy V przygotowałam przedstawienie „Elephant’s Child”, które uświetniło 22 Finał WOŚP w Zespole Szkół w Sławsku
- Zorganizowałam i przeprowadziłam dla uczniów klasy V biorących udział w zajęciach dodatkowych konkurs z okazji Walentynek
- Zorganizowałam i przeprowadziłam Dzień Świętego Patryka z konkursem na „Najpiękniejsze Nakrycie Głowy”
- Przygotowywałam uczniów klasy V do udziału w VII Międzyszkolnym Quizie Językowym zorganizowanym przez SP 9 w Koninie
- Przygotowywałam uczniów klas III do Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Klas III „Super Kids” zorganizowanego przez SP 6 W Koninie – uczeń klasy III b zdobył wyróżnienie
- Zgłosiłam Szkołę do Udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego „PANDA”; w ramach zajęć dodatkowych przygotowywałam uczniów klas IV – V do udziału w tym konkursie
- Zgłosiłam chętnych uczniów z klas I – VI do konkursu plastycznego „Children’s Day around the World” organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era i National Geographic
- Zgłosiłam Szkołę do udziału w projektach „ Irlandia w Szkole” i „Z Seanem przez Świat” organizowanych przez Fundację Kultury Irlandzkiej w Poznaniu. Projekty będą realizowane w Szkole w nowym roku szkolnym 2014/2015
- Zgłosiłam Szkołę Podstawową do IV edycji programu edukacyjnego „Akademia Czystych Rąk Carex” realizowanego pod patronatem Centrum Zdrowia Dziecka . Koordynowałam przebieg programu w Szkole; zachęciłam do współpracy szkolną higienistkę i nauczyciel plastyki. Uczniowie brali udział w prelekcjach na temat zdrowia i higieny rąk. Klasa I uczestniczyła w dodatkowych zajęciach plastycznych, podczas których powstał plakat pt. „Gdzie były, co robiły Twoje ręce”. Plakat wziął udział w konkursie dla uczniów i nauczycieli biorących udział w IV edycji „Akademii Czystych Rąk”
- Zorganizowałam i przeprowadziłam konkurs czytelniczy „ Reading Competition” dla uczniów klasy IV
- Przygotowałam uczniów klas „Oa” i „Ob.” do występów podczas Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki
IV. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ.
1. Jako obserwator uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna.
2. Przeprowadziłam siedem zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu. Po zajęciach omawiałam je z prowadzącym
Dodatkowo przeprowadziłam dwie lekcje z uczniami w obecności Zastępcy Dyrektora szkoły.
Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały.
3.Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego podnosiłam swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam w konferencjach metodycznych, kursach doszkalających organizowanych przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Koninie a także w kursach internetowych:
- „Using puppets with really young learners” – szkolenie metodyczne Wydawnictwa Macmillan
- “Ideas for practising grammar” – szkolenie metodyczne Wydawnictwa Macillan
- „Sprawdzam! Co kryje sprawdzian?” – szkolenie metodyczne Wydawnictwa Macmillan
- „Awans zawodowy nauczycieli – realizacja stażu” – doradztwo problemowe CDN w Koninie
- „Uczeń z dysleksją na lekcji języka obcego” – kurs doskonalający CDN w Koninie
- „Loud and clear: managing big groups” – konferencja metodyczna „Big Teach” Wydawnictwa Macmillan
- “”Myths, facts and strategies – yes, we can!” – konferencja metodyczna Wydawnictwa Macmillan
- “Text- based teaching and new written matura preparation” – konferencja metodyczna Wydawnictwa Macmillan
- Szkolenie metodyczne poświęcone uczeniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym w zakresie
• Uczenia grup dzieci zróżnicowanych wiekowo
• Użycia historyjek i opowiadań w procesie nauczania
• Technik efektywnego zarządzania klasą
- „...And They All Learned English Happily Ever Afret! Fantasy, Fun and Fairytales in the Lower Primary Classroom” - konferencja metodyczna Wydawnictwa Pearson
- “We’re All Different...Catering for the Varying Needs of the Upper Primary Classroom” – konferencja metodyczna Wydawnictwa Pearson
- “Matura Matters” – konferencja metodyczna Wydawnictwa Pearson
- „Moving On Up” – konferencja metodyczna Wydawnictwa Pearson
- Szkolenie OKE na temat zmian w sprawdzianie 6 - klasisty w roku 2015. Sprawdzian 6- klasisty z języka obcego 2015

Zgodnie z założeniami zawartymi w planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Sprawozdanie z Realizacji Odbytego Stażu umieściłam na łamach serwisu Edux.pl.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.