X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24238
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Wojciechowska
Nauczany przedmiot: język polski
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym


WSTĘP

Staż nauczyciela dyplomowanego odbywałam w Zespole Szkół Ekologicznych w Gdyni od 1 września 2011r. do 31 maja 2014r.
Po wnikliwym zapoznaniu się z procedurą i przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego oraz przeanalizowaniu zadań i obowiązków nauczyciela dyplomowanego wynikających z aktów prawa wewnątrzszkolnego postanowiłam ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W związku z tym złożyłam do Dyrektora Szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 1 września 2011 roku
oraz projekt „Planu rozwoju zawodowego” na okres odbywania stażu. Dokument niniejszy, uwzględniający zadania zaplanowane do realizacji
w ramach wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, został przyjęty i zatwierdzony do realizacji.
Podczas stażu dużo uwagi poświęciłam doskonaleniu własnego warsztatu pracy, pogłębiałam wiedzę i umiejętności, m.in. brałam udział w różnych formach kształcenia, stosowałam technologię informacyjną i komunikacyjną. Pragnę nadal podnosić swoje kwalifikacje i wzbogacać wiedzę, aby najlepiej służyć uczniom.
Biorąc pod uwagę najważniejsze aspekty pracy nauczyciela oraz zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego podczas odbywania stażu zrealizowałam następujące zadania, które przyniosły określone efekty zamieszczone w poniższym sprawozdaniu, które zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez badanie losów absolwentów ZSE w Gdyni rocznika 2009-2013
Uczeń na bieżąco zna ranking szkoły, do której uczęszcza.
Jako nauczyciel mam świadomość poziomu świadczonych usług edukacyjnych szkoły.
Szkoła stale podwyższa jakość swojej oferty edukacyjnej.
Praca w organach szkoły podnoszących jakość pracy szkoły:
• Komisja ds. Promocji Szkoły;
• Komisja Rekrutacyjna;
• Komisja Humanistyczna;
• Opiekun Samorządu Uczniowskiego;
• Zespół do opracowania procedury wyboru patrona szkół.
•Dbanie o wizerunek i prestiż szkoły.
•Wskazania dla Dyrektora, Rady Pedagogicznej i pozostałych pracowników placówki, które z działań szkoły należałoby doskonalić (tzw. mocne strony), a które wymagają pogłębionej analizy i szczególnie wzmożonej działalności
w celu znacznego podniesienia jakości pracy.
• Stała promocja działalności szkoły.
• Kierowanie się możliwościami i potrzebami uczniów.
• Gwarancja dla ucznia, że będzie zdobywał wiedzę
w placówce stale podwyższającej jakość swojej oferty edukacyjnej i programowej.
• Umiejętność pracy zespołowej i orientowania się
w sprawach bieżących szkoły.
•Umiejętność konstruowania poprawnych i trafnych narzędzi badawczych.
• Orientacja w wielości i różnorodności działań na terenie szkoły.
•Szkoła uzyskała swoistą indywidualność i tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół.
• Szkoła opiera swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona.
•Szkoła pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem.
Doskonalenie pracy własnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniem mający trudności w nauce i uczniem zdolnym:
•uczestniczyłam w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
•opracowałam Plan pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce na lekcjach języka polskiego;
•opracowałam testy diagnostyczne z języka polskiego;
•prowadziłam konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce;
•praca z młodzieżą w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje polonistyczne - zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego dla młodzieży klas IV;
•prowadzę Szkolne Koło Teatralne, w ramach którego wraz z młodzieżą organizujemy różnego rodzaju przedstawienia teatralne na potrzeby szkolne i środowiska lokalnego;
•wprowadzam uczniów w poznawanie tajników teatru i gry aktorskiej poprzez organizowanie wyjść
na przedstawienia teatralne np. Zdążyć przed Panem Bogiem, Świętoszek, Lalka, Mayday, Romanca;
•przygotowywałam uczniów do konkursów:
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Śpiewanej,
Ogólnopolskiego Konkursu Teatru Jednego Aktora,
Międzyszkolnego Konkursu „Gdynia moje miasto – okno na świat”;
Teatralia.
•Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności przyjmowanego gimnazjalisty.
•Podwyższenie jakości pracy dydaktycznej
poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć.
• Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów,
• Indywidualizacja nauczania.
• Możliwość uzyskania przez ucznia dodatkowych wskazówek i pomocy nauczyciela.
• Uczeń zna swoje prawa i obowiązki oraz obowiązki nauczyciela.
• Opracowanie narzędzi do pomiaru stanu wiadomości i umiejętności uczniów.
•Dodatkowy kontakt z uczniem pozwala na poznanie jego sytuacji (domowej, postaw, zainteresowań, jego sposobu myślenia).
•Wspólne działania z innymi nauczycielami na rzecz dobra ucznia.
•Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
•Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Uzyskiwanie wyposażenia i pomocy naukowych dla pracowni języka polskiego:
•modernizacja sali lekcyjnej (pomalowanie, nowe krzesła i ławki dla uczniów)
•wzbogacanie bazy dydaktycznej (plansze, podręczniki, słowniki itp.)
•Stałe dbanie o wyposażenie pracowni.
•Wyższy poziom „usługi pedagogicznej” placówki.
•Podniesiony został standard pracy ucznia w dobrze wyposażonej pracowni przedmiotowej.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela:
•szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów maturalnych z języka polskiego; organizowane
przez OKE w Gdańsku
•szkolenie Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (28 godzin);
•konferencja Czytanie tekstów kultury;
•spotkanie konsultacyjno – informacyjne Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• uczestnictwo w konsultacjach prowadzonych przez Wydawnictwo Nowa Era na temat najważniejszych aspektów nauczania języka polskiego w liceum
oraz podręczników i pomocy dydaktycznych do tego przedmiotu;
•szkolenie Obsługa systemu e-Dziennik;
•konferencja Reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły;
•konferencja Moda w języku;
•wykład Zachęta do czytania a nowa podstawa programowa, nowe egzaminy końcowe oraz nowe podręczniki;
• udział w projekcie „Teatralne spięcie” z zakresu pedagogiki teatralnej zorganizowany przez Teatr Miejski w Gdyni oraz Stowarzyszenie Pedagogów Teatru (32 godziny);
• konferencja Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego; zorganizowana przez CEN w Gdańsku we współpracy z CKE, Kuratorium Oświaty w Gdańsku i OKE w Gdańsku;
• warsztaty Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego. Wybrane metody i techniki pracyz tekstami kultury; zorganizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „CREATIVE” w Sopocie oraz Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; (8 godzin);
•szkolenie Program wspierania nauczycieli w pełnieniu funkcji edukacyjno-wychowawczej w szkole; zorganizowane przez PPP nr 2 w Gdyni; (12 godzin);
• kurs doskonalący Język angielski dla nauczycieli – poziom średnio zaawansowany; organizowany
przez GODN;
•szkoleniowe rady pedagogiczne.
•Podniesienie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej.
•Wprowadzenie zmian służących lepszemu spełnianiu oczekiwań uczniów i ich rodziców.
•Monitorowanie jakości realizowanych zmian i prowadzenie ewaluacji.
•Podniesienie jakości oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.
•Współpraca rodziców ze szkołą w celu kształtowania osobowości ucznia.
•Współtworzenie przez ucznia procesu nauczania;
•Większe zaangażowanie uczniów w życie klasy.
•Plany realizacji podstawy programowej z języka polskiego dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
•Efektywniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.
•Rozwijanie w uczniach zdolności artystycznych.
•Wspieranie uczniów problemami osobistymi.
•Kształtowanie w uczniach umiejętności działania w grupie.
•Wyrabianie szacunku dla innych osób i ich poglądów.
•Poznałam potrzeby uczniów i ich oczekiwania.
•Stworzyłam uczniom możliwość indywidualnego rozwoju, dostosowując do ich potrzeb swoje działania dydaktyczne.
•Systematycznie dokonywałam samooceny pracy dydaktycznej i wychowawczej pod kątem tych wymagań, jakie stawia szkoła.
•Umiejętne prowadzenie rozmów z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
•Lepszy kontakt z uczniami i ich rodzicami.
•Wiele rozwiązanych problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Organizacja własnego warsztatu pracy:
• zawarcie kontraktu nauczyciel – uczeń;
• aktualizacja kryteriów oceniania przedmiotowego;
• aktualizacja planów dydaktycznych i wychowawczych;
• opracowanie Planu pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce na lekcjach języka polskiego;
• wzbogacanie zasobów pomocy dydaktycznych i biblioteczki przedmiotowej;
•wybór odpowiedniego podręcznika do nowej podstawy programowej z języka polskiego;
•lektura publikacji dotyczących różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki,a także odnosząca się do dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego
•Jasne określenie wymagań w stosunku do siebie i uczniów.
•Umiejętność dostosowania wymagań do potrzeb ucznia.
•Zgromadzenie pomocy naukowych (tablice tematyczne – Epoki literackie, foliogramy z reprodukcjami obrazów, plansze tematyczne np. Teksty kultury, Style funkcjonalne polszczyzny, lektury, słowniki).
•Zgromadzenie materiałów dydaktycznych- czasopisma, scenariusze zajęć, testy, materiały do lekcji powtórzeniowych, podręczniki.
•Studiowanie literatury fachowej z dziedziny psychologii pozwoliło mi dogłębniej zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, mając na uwadze, że przeszkody
w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne (blokady emocjonalne, dysfunkcje, wrodzona nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji, brak bezpieczeństwa, niezapewnione podstawowe potrzeby bytowe).
Udział młodzieży w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Organizowanie konkursów i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
•Konkursy:
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – ucz. Anna D. laureatką konkursu w kategorii Poezja Śpiewana na szczeblu miejskim;
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – ucz. Marlena W. otrzymała wyróżnienie w kategorii Teatr Jednego Aktora;
Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej w ramach projektu edukacyjnego Gdynia moje miasto - okno
na świat – ucz. Dominika Sz. otrzymała wyróżnienie;
byłam współorganizatorką Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów gimnazjów;
Szkolny Konkurs Wiedzy o Gdyni Gdynia – miasto z morza i marzeń;
Szkolny konkurs literacki o tematyce ekologicznej „Niknące piękno – wpisani w przestrzeń krajobrazu”;
Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie prof. Stefanie Kozłowskim

•Uroczystości:
Zorganizowałam udział uczniów naszej szkoły
w obchodach Święta Niepodległości w Gdyni – Parada Niepodległości;
udział uczniów naszej szkoły w obchodach Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Gdyni;
uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
poranek poetycko – muzyczny poświęcony życiu
i twórczości Czesława Miłosza;
pokazy mody ekologicznej w Muzeum Miasta Gdyni, podczas Dni Otwartych w Eko Dolinie, Konferencji Ekologicznej w Tczewie, Międzynarodowej Konferencji w Sopocie, Podczas Pikniku ekologicznego w Gościcinie;
spotkania wigilijno-opłatkowe;
uroczyste apele związane z obchodami rocznicowymi Gdyni Gdynia miasto z morza i marzeń;
uroczystość związana z nadaniem szkole imienia i sztandaru;
wieczór poetycko – muzyczny poświęcony życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej;
obchody Dnia Patrona Szkoły;
Dni Otwarte Szkoły.
•Szkoła stwarza możliwości rozwijania różnorakich zdolności i zainteresowań uczniów.
•Promocja szkoły.
•Satysfakcja z pracy z uczniem interesującym się teatrem.
•Umiejętność organizacji i przeprowadzenia konkursu.
•Umiejętność doboru zadań i zredagowania regulaminu konkursu.
•Umiejętność pozyskania nagród.
•Realizacja planu wychowawczego szkoły- wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu.
•Umiejętność organizacji i przygotowania uroczystości szkolnej.
•Umiejętność stworzenia scenariusza akademii.
•Urozmaicenie życia szkolnego.
•Umożliwienie uczniom występowanie przed szeroką publicznością.
•Umiejętność współpracy w grupie.
•Uczniowie uczą się pokonywać stres przed publicznym wystąpieniem.


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem:
• ukończyłam szkolenie Sprawdzanie wiedzy uczniów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w ramach projektu Informacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT (28 godzin);
• uczestniczyłam w szkoleniu e-Learning Obsługa systemu e-Dziennik • Poszerzanie własnej wiedzy dotyczącej wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy nauczyciela języka polskiego.
• Wprowadzenie w proces dydaktyczny szeregu zmian zmierzających do podniesienia atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć.
• Szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego przyczyni się do udoskonalenia form kontaktów szkoły z rodzicami.
Na bieżąco rozwiązuję zadania dotyczące kursu – Matura z języka polskiego umieszczane na platformie Moodle OKE w Gdańsku. • Doskonalenie umiejętności sprawdzania zadań egzaminacyjnych.
• Bieżące komunikowanie się z innymi egzaminatorami.
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach języka polskiego:
• tworzenie licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia- gry, plansze, karty pracy, scenariusze zajęć; opracowywałam sprawdziany, testy i kartkówki dla uczniów;
• przeprowadzenie lekcji multimedialnych z wykorzystaniem prezentacji stworzonych przeze mnie w programie Power Point np. Mitomania, W kręgu kultury sarmackiej, Wielcy romantycy, Impresjonizm w literaturze i sztuce, Życie i twórczość Brunona Schulza, Pokolenie Kolumbów, Obozy zagłady;
• praca na lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, nagrań dźwiękowych, projektów z wykorzystaniem technik komputerowych – stworzone przez uczniów np. prezentacje multimedialne Syntezy epok literackich; Warszawa w „Lalce”; Krajobraz Krymu w sonetach A. Mickiewicza; nagrania dźwiękowe i audiowizualne – rozmowy w języku kaszubskim, wywiady z członkami rodzin uczniów, którzy przebywali w niemieckich obozach koncentracyjnych bądź w sowieckich obozach pracy;
• praca na lekcji z wykorzystaniem Multibooków Humanistyka, Multiteki „Ponad słowami” i Multimedialnych opracowań lektur szkolnych wydawnictwa Nowa Era. • Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych oraz stworzonych multimedialnych pomocy dydaktycznych uatrakcyjniło lekcje.
• Praca na lekcji metodami aktywizującymi.
• Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną dzięki interdyscyplinarnym pracom.
• Szersze zastosowanie komputera na lekcjach.
• Przygotowanie uczniów do kompetentnego wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej do nauki.
• Samodzielnie wykonana przez młodzież praca rozwija ich zainteresowania, inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z komputerem, wdraża do aktywności i doskonali ich umiejętności.

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy.
A. Przy pomocy komputera projektowałam i wykonywałam:
• dyplomy i podziękowania dla laureatów i uczestników organizowanych przeze mnie konkursów;
• podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły i klasy;
• zaproszenia na różne uroczystości szkolne;
• miesięczne plany pracy dydaktycznej i wychowawczej;
• scenariusze uroczystości szkolnych i pozaszkolnych oraz przedstawień teatralnych na potrzeby Szkolnego Koła Teatralnego;
• prezentacje multimedialne i dekoracje scenograficzne na potrzeby przedstawień i uroczystości szkolnych;
• opinie;
• sprawozdania;
• protokoły;
• dokumenty związane z awansem zawodowym.
B. Opracowanie wyników badań diagnostycznych w postaci graficznej i tabelarycznej:
•wyniki testu diagnostycznego z języka polskiego
dla uczniów klas I;
•wyniki próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
C. Na bieżąco korzystam z zasobów edukacyjnych portali i stron internetowych:
www.men.gov.pl
www.kuratorium.gda.pl
www.oke.gda.pl
www.szkolnictwo.pl
www.edukacja.edux.pl
www.nauczyciel.jezyk-polski.pl
www.culture.pl
www.literat.ug.edu.pl
D. Na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z tego planu.
Na bieżąco umieszczałam na stronie internetowej naszej szkoły informacje o mojej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Moje sprawozdania znajdują się również
na naszym szkolnym fanpage’u na facebooku.
Umieściłam również na stronie internetowej www.refa.franciszkanie.pl sprawozdanie z nadania naszym szkołom imienia i sztandaru.
E. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia skutecznej rodzicami, wydawnictwami i portalami edukacyjnymi. komunikacji z dyrekcją szkoły, nauczycielami, uczniami. •Wyższa jakość pracy nauczyciela i nauczania języka polskiego.
•Pogłębiłam swoją wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania młodzieży, a także awansu zawodowego nauczyciela.
•Wykorzystując skrzynkę pocztową e-mail, usprawniłam przepływ informacji pomiędzy mną a uczniami.
•Promuję szkołę poprzez zamieszczanie materiałów opracowanych przez uczniów na stronie internetowej szkoły.
•Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami i podmiotami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadziłam lekcje otwarte dla innych nauczycieli – p. Dyrektor Ewy B., p. Katarzyny W., p. Barbary O.
• Barok – epoką kontrastów.
• Człowiek a Bóg – analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta „Homilia”.
• Między nicością a nieskończonością, czyli jak M. Sęp – Szarzyński i El Greco portretują człowieka barokowego.
• Lekarstwo na dekadentyzm w poezji młodopolskiej.
• „Bogurodzica” arcydziełem literatury polskiej. • Cenne uwagi osób biorących udział w moich lekcjach i wymiana poglądów pozwoliły mi przeanalizować swoje działania edukacyjne.
• Nauczyciele będący na lekcji mogli zaobserwować prowadzenie przeze mnie zajęć różnymi metodami aktywizującymi.
• Dzięki podjętym działaniom podniosłam jakoś pracy szkoły.
2. Udział w pracach zespołu humanistycznego:
•przygotowywałam dla komisji sprawozdania z kursów i spotkań metodycznych;
•opracowałam i przedstawiłam referat z udziału w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym Podniesienie efektywności kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz z warsztatów Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego. Wybrane metody i techniki pracy z tekstami kultury;
•wraz z nauczycielami z komisji pełniłam rolę organizatora i jurora szkolnych konkursów;
•układałam szkolny zestaw tematów prezentacji na maturę ustną z języka polskiego;
•w ramach współpracy - konsultowałyśmy (nauczycielki języka polskiego) wybór podręcznika, opracowałyśmy przedmiotowy system oceniania;
•zorganizowałam, wraz z p. Ewą B., p. Katarzyną W., szkolną wycieczkę dla klas III i IV do byłego obozu koncentracyjnego „Stuthoff” w Sztutowie.
•Wspólna analiza różnych zagadnień w tym zadań maturalnych i wyciągnięcie wniosków dotyczących przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego.
•Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w zespole nauczycieli tego samego przedmiotu podnosi jakość pracy placówki, tworzy miłą serdeczną atmosferę, uczy tolerancji, wyrozumiałości oraz rozwija zdolności interpersonalne.
• Zapewnienie uczniowi różnorodności działań dydaktycznych i wychowawczych.
• Pomoc w trudnych sytuacjach.
• Satysfakcja z tego, że koleżanki i koledzy mają do mnie zaufanie i proszą o pomoc.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi:
• opracowanie scenariuszy lekcji i uroczystości i udostępnianie ich innym nauczycielom
np. współpracowałam z p. Małgorzatą T. nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przygotowując część artystyczną uroczystości nadania naszym szkołom imienia
• przygotowanie i udostępnianie materiałów nabytych podczas kursów, warsztatów i spotkań zainteresowanym nauczycielom np. podzieliłam się z wychowawcami naszej szkoły informacjami i materiałami, jakie zdobyłam podczas szkolenia dla wychowawców organizowanego przez PPP nr 2 w Gdyni;
• współpraca z nauczycielami uczącymi w jednym oddziale. • Satysfakcja z tego, że koleżanki i koledzy mają do mnie zaufanie i proszą o pomoc.
•Rozwijanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

4.Konsultacje i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół.
A.Współuczestniczyłam w tworzeniu podręcznika do nauczania języka polskiego „Ponad słowami” klasa 1 część 1 do nowej podstawy programowej – wyd. Nowa Era; kwiecień 2012r.
B. Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka polskiego uczącymi w innych szkołach ponadgimnazjalnych, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami
i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania. Co roku również spotykamy się podczas sesji egzaminów maturalnych (ustnych i pisemnych). •Wymiana doświadczeń między nauczycielami przyczynia się do lepszego poznania naszych metod pracy.
•Zdobyłam nowe doświadczenie pracując
nad współtworzeniem podręcznika.
•Moje uwagi dotyczące podręcznika zostały zaakceptowane i uwzględnione przy redagowaniu podręcznika.


§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu na potrzeby Szkolnego Koła Teatralnego, którego jestem opiekunem.
Program został zaakceptowany przez Dyrekcję szkoły i wdrożony do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych.

•Stworzenie programu kółka pod kątem potrzeb uczniów i możliwości szkoły.
•Stworzenie w szkole zainteresowanym uczniom możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także uzdolnień.
•Aktywizacja kolektywu młodzieży.
•Dostarczenie młodzieży szeregu sytuacji do wypowiadania się w słowie, piosence, formach plastycznych i ruchu.
•Uczy kultury słowa i współpracy w grupie.
•Realizacja własna w pracy z uczniem wykazującym zainteresowanie teatrem.
•Poszerzanie zakresu działań własnych i szkoły.
•Przeprowadzenie analizy efektów wdrażania programu.


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
A. Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego - 2009r.
B. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – od 2010 roku sprawdzałam część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego w dwóch ośrodkach egzaminacyjnych - Zespół Szkół Technicznych w Gdyni i Ogólnokształcące Liceum Jezuitów w Gdyni. Również od 2010 roku pełnię funkcję egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego w ZSE w Gdyni.
•Poszerzyłam swoje wiadomości dotyczące konstruowania tematów na część ustną egzaminu maturalnego.
•Zapoznałam się z klasyfikacją błędów i sposobem ich oznaczania zgodnie z materiałem przygotowanym
przez OKE.
•Podczas lekcji kładę szczególny nacisk na analizę i interpretację tekstów literackich, a także na czytanie
ze zrozumieniem tekstów popularno naukowych.
•Praktyczne wykorzystanie wiadomości z zakresu wiedzy o języku.


§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
Udział w zewnętrznych projektach:
• Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT;
• Podniesienie efektywności kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; • Wypracowanie metod i form pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
• Wypracowanie form i metod pracy z uczniem zdolnym.
• Wypracowanie innowacyjnych form oceniania uczniów.
• Tworzenie testów za pomocą Edytora testów
Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej:
• Międzyszkolny projekt edukacyjny „Gdynia moje miasto – okno na świat”; grudzień 2012r.;
• Projekt z zakresu pedagogiki teatralnej „Teatralne Spięcie”; kwiecień- maj 2013r.;
• „Lekcje w kinie” w ramach ogólnopolskiego programu edukacji medialnej; marzec 2014r.;
• wyjścia uczniów do teatru i na sztuki teatralne – Lalka, Mayday, Romanca;
• wyjście do Muzeum Miasta Gdyni;
• wyjścia uczniów do kina – filmy np.: Sala samobójców; Wałęsa – człowiek z nadziei. • Edukacja kulturalna młodzieży.
• Poznanie historii miasta Gdyni.
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
• Urozmaicenie lekcji.
• Uczniowie poznali najważniejsze zagadnienia z zakresu języka filmu oraz dowiedzieli się, jakie są możliwości wykorzystania poszczególnych środków wyrazu, co one znaczą i jaką spełniają funkcję w tekstach kultury audiowizualnej. Prezentacja przykładów filmowych pomogła uczniom zrozumieć omawiane treści.
• Promocja szkoły.
Podjęłam działania na rzecz tworzenia tradycji szkolnej:
Byłam inicjatorką i organizatorką nadania szkołom - TCH i TM
nr 2 w Gdyni - imienia i sztandaru:
A. przewodniczyłam Zespołowi do opracowania procedury wyboru patrona szkół. Wraz z Zespołem przygotowałam harmonogramy dotyczące: działań przygotowawczych, czynności związanych z pogłębieniem przez młodzież wiedzyo patronie szkół, czynności związanych z przygotowaniem szkoły do uroczystości;
B. przeprowadziłam w szkole wybory patrona szkół, został nim prof. Stefan Kozłowski;
C. zorganizowałam i przeprowadziłam szereg konkursów
„około patronowych”;
D. nawiązałam współpracę z p. Janiną K., która wyszyła i przygotowała sztandar szkoły do jego prezentacji;
E. przygotowałam uroczystość w części oficjalnej i artystycznej.
F. prowadziłam uroczystość nadania szkołom imienia i sztandaru;
G. napisałam sprawozdanie z uroczystości, które zostało umieszczone na stronie internetowej www.refa.franciszkanie.pl Ruchu Ekologicznego im. św. Franciszka z Asyżu.

Byłam inicjatorką zorganizowania w szkole Dnia Patrona.
11 kwietnia 2014r. zorganizowałam uroczystości związane
z obchodami pierwszej rocznicy nadania szkołom imienia
i sztandaru – Dzień Patrona. Przygotowałam uroczysty apel poświęcony życiu i działalności prof. Stefana Kozłowskiego; Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie i konkurs na gazetkę
o tematyce ekologicznej.

Tradycją szkolną stały się również, zainicjowane przeze mnie, jesienne wieczorki poetycko – muzyczne :
• Życie i twórczość Czesława Miłosza;
• Wypijmy cappuccino z Agnieszką Osiecką • Szkoły otrzymały imię i sztandar.
• Szkoły uzyskały swoistą indywidualność i tożsamość wyróżniające je spośród innych szkół.
• Szkoły promują osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania.
• W naturalny sposób szkoły pozyskują do współpracy instytucje i osoby związane z patronem..
• Szkoły mogą oprzeć swoje działania wychowawcze
na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona.
• Szkoły wzbogaciły swoją obrzędowość związaną z patronem.
• Czuję ogromną satysfakcję, że przyczyniłam się
do stworzenia tradycji szkolnej.
• Udowodniłam sobie, że potrafię podołać, naprawdę dużym wyzwaniom.

• Propagowanie wśród uczniów wartości istotnych
dla patrona szkoły – przede wszystkim ekologii.
• Integracja społeczności szkolnej.
• Kształtowanie umiejętność współpracy w grupie.

• Uwrażliwienie uczniów na twórczość znanych ludzi reprezentujących literaturę i inne dziedziny sztuki.
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty:
A. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – organizowanie wyjść na spektakle teatralne; udział w spotkaniach dotyczących współpracy szkoły z teatrem; mój udziału w warsztatach „Teatralne Spięcie” przeprowadzonych w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w dniach 20 - 21 kwietnia oraz 11 -12 maja 2013 roku w ramach ogólnopolskiego projektu z zakresu pedagogiki teatralnej.
B. Młodzieżowy Dom Kultury, który jest organizatorem etapu miejskiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
C. Biblioteka i Czytelnia Naukowa w Gdyni – uczniowie klas III uczestniczyli w prelekcjach i warsztatach na temat tworzenia bibliografii załącznikowej do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego;
D. Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie – udział w projekcie edukacyjnym Lekcja w kinie. Intertekstualność w kinie;
E. Agencja Artystyczna „Joanna” z Kielc – uczniowie klas III i IV obejrzeli spektakl teatralny Zdążyć przed Panem Bogiem przygotowany przez Agencję.
•Nawiązanie „dialogu” pomiędzy szkołą i teatrem.
•Wyposażenie nauczyciela w nowoczesne narzędzia
do pracy z młodzieżą w przestrzeni teatralnej.
•Wymiana doświadczeń pedagogicznych.
•Przyszli maturzyści zdobyli cenną wiedzę i umiejętności
w tworzeniu bibliografii maturalnej.
•Starałam się zapewnić uczniom dostęp do wydarzeń kulturalnych organizowanych przez instytucje z Gdyni i innych miast.
•Promowałam aktywne spędzanie wolnego czasu.
•Zapewniłam młodzieży bezpieczeństwo i odpowiednie warunki podczas wyjść i wycieczek.
•Przyczyniłam się do integracji grupy, rozwoju samodzielności, współpracy między uczniami.
•Każde wyjście klasowe cieszyło się wielkim zainteresowaniem, o czym świadczyła aktywność uczniów podczas zajęć podsumowujących wyjazd, wielość zapamiętanych treści i ciekawe przemyślenia.
Współpraca z partnerami szkoły w zakresie różnych działań:
A. Współpraca z organizacjami promującymi ekologię na terenie Gdyni i poza nią:
• Eko Dolina;
• Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie;
• Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”;
• Yellow Group w Gdyni.
Organizowanie pokazów mody ekologicznej na potrzeby partnerów promujących zachowania ekologiczne.
B. Szkoły i towarzystwa na terenie Gdyni:
• VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego
• V Liceum Ogólnokształcące im. płk. S. Dąbka
• Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. T. Wendy
• Towarzystwo Miłośników Gdyni
Udział w projekcie edukacyjnym „Gdynia moje miasto – okno na świat”.
C. Rada Dzielnicy Cisowa – zorganizowanie wieczorku poetycko – muzycznego poświęconego twórczości Agnieszki Osieckiej dla mieszkańców dzielnicy. • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
• Uatrakcyjnienie życia społeczności szkolnej.
• Pozyskanie partnerów do współpracy.
• Promocja uzdolnień uczniów.
• Współpraca z absolwentami szkoły.
• Promocja ekologii.
• Kształtowanie w uczniach szacunku do tradycji i historii swojego miasta.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych.
A. Od 2007 roku pełnię funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego. W ramach działań podejmowanych z uczniami szkoły udało się zorganizować wiele przedsięwzięć m.in.
•uczniowie naszej szkoły wchodzili w skład Młodzieżowej Rady Miasta rok 2011-2012;
•turniej klas;
•akcje charytatywne „Góra Grosza”; „Zbiórka
dla Burka”(pomoc podopiecznym schronisk
dla bezdomnych zwierząt w Gdyni i w Dąbrówce); zbiórka przyborów szkolnych i zabawek dla świetlicy socjoterapeutycznej „Mrowisko” i Stowarzyszenia „Gaudium Vitae”;
•szafki dla uczniów;
•mikołajki, walentynki;
•segregacja odpadów: zbiórka elektorośmieci, makulatury.

B. Udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych.
•Rozwijanie samorządności uczniowskiej.
•Propagowanie zachowań proekologicznych
•Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki.
•Stworzyłam uczniom okazję do twórczego działania,
do odkrywania własnych możliwości i zainteresowań.
•Dobra współpraca Rady Samorządu z klasami.
•Zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów.
•Uwrażliwienie uczniów na pomoc potrzebującym.
•Wspólne podejmowanie działań zmierzających
do rozwiązania problemu.
•Kształtowanie zainteresowania życiem społecznym, doskonalenie nawyków współdziałania w zespole, nauczanie młodzieży racjonalnego organizowania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania.
•Udział w pracach komisji kształtuje we mnie odpowiedzialność za powierzone zadania.


§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym naszej szkoły podjęłam różne działania, które miały uwrażliwić młodych ludzi na potrzeby innych:
• pomoc rzeczowa – zbiórka przyborów szkolnych
dla świetlicy socjoterapeutycznej „Mrowisko” w Gdyni;
• zbiórka darów rzeczowych w postaci odzieży, zabawek, artykułów szkolnych dla podopiecznych Stowarzyszenia Gaudium Vitae w Gdyni;
• wieczorki poetycko-muzyczne, spotkania z poezją i poranki bożonarodzeniowe organizowane
dla Gdyńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Sopockiego Centrum Seniora;
• spotkania kolędowe organizowane dla Ośrodka Terapii Zajęciowej w Gdyni;
• ogólnopolska akcja „Góra Grosza”;
• zbiórka darów dla schronisk dla bezdomnych zwierząt w Gdyni i Dąbrówce. • Poszerzenie zakresu działalności szkoły o aspekty społeczno – wychowawcze życia w społeczeństwie.
• Rośnie prestiż szkoły w działaniach pozaszkolnych jej uczniów.
• Udział w akcjach mających na celu niesienie różnorodnych form pomocy.
• Uczniowie mają możność wykazania się w działalności pozaszkolnej.
• Uświadomienie uczniom odpowiedzialności za ludzi biednych, chorych, starych i niedołężnych.
• Uświadomienie uczniom powagi podejmowanych działań na rzecz innego człowieka i odpowiedzialności za nie.
• Uczeń zostaje uwrażliwiony na potrzeby innych i odpowiednio na nie reaguje (postawa otwarta).
• Sprawdzenie swoich możliwości w zakresie organizacji pomocy osobom potrzebującym pomocy.
• Wykorzystanie moich umiejętności organizatorskich w pozyskiwaniu sponsorów poprzez pracę w środowisku lokalnym.
Podejmowałam działania na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie:
•na godzinach z wychowawcą realizowałam tematy związane z uzależnieniami i przemocą;
•zapraszałam na lekcje pedagoga i psychologa szkolnego, którzy rozmawiali z uczniami na tematy związane z różnymi patologiami;
•w ramach pedagogizacji rodziców przygotowałam i przedstawiłam referaty:
Problem agresji wśród młodzieży.
Bezpieczeństwo dziecka w sieci.
Problem kar i nagród w wychowaniu.
Jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w uczeniu się.

•Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
np. przy organizowaniu pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej (zbiórka odzieży, żywności, przyborów toaletowych itp.). • Przeciwdziałanie pogłębianiu się degradacji społecznej młodych ludzi.
•Ukazanie szansy na powrót do normalnego życia w społeczeństwie.
•Ochrona innych (młodzieży, rodziny) przed skutkami choroby (alkoholu, narkotyków).
•Wskazanie młodzieży i ich rodzicom instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem patologiom.


§8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Otrzymane nagrody i nominacje:
• Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni 2012r.
• Nagroda Dyrektora Szkoły 2010,2011,2013r.
• Nominacja do Nagrody w Konkursie Nauczyciel Roku 2013.
•Podniesienie prestiżu szkoły.
•Motywację do dalszej pracy.
•Satysfakcję i utwierdzenie w przekonaniu, że to, co robię spotyka się z uznaniem, a więc ma sens.


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Studium przypadku ucznia mającego trudności w nauce i ucznia nieakceptowanego przez klasę.
•Nabycie umiejętności zdiagnozowania i określenia problemu wychowawczego i edukacyjnego.
•Umiejętność zaplanowania i podjęcia działań prowadzących do rozwiązania problemu.
•Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.


PODSUMOWANIE

Sprawozdanie, które przedstawiłam, to niespełna trzyletni wycinek z mojej czternastoletniej pracy w szkole. Zaprezentowałam działania, jakie podjęłam w okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań. Realizacja zadań dała mi wiele satysfakcji, wzbogaciła o nowe doświadczenia, a przede wszystkim podniosła moje kompetencje, wzbogaciła o wiedzę merytoryczną, co z pewnością wpłynęło na doskonalenie mojego warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły i promocję jej w środowisku lokalnym.


Gdynia, 03.06.2014r.

Sprawozdanie sporządziła:

........................................
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.