X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24142
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

§8ust.2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓWW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI


Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu
Formy realizacji
Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 2))

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. Nr 235, poz. 1543).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.2)

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

W trakcie stażu systematycznie monitorowałam i analizowałam przepisy oraz
zmiany w prawie oświatowym odnoszące się do awansu zawodowego nauczyciela.

Wdrożyłam procedurę awansu zawodowego:

• sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu,
• zredagowałam plan rozwoju zawodowego,
• dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego,
• przygotowałam projekt sprawozdania.

Uzyskane efekty:
o poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego,
o poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,
o opracowałam plan rozwoju zawodowego w powiązaniu z koncepcją pracy szkoły, uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców oraz własne.
3. Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy.
W okresie stażu dbałam o podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia, służących mojemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy mojej szkoły. Dążąc do ciągłego doskonalenia uczestniczyłam w:

- Seminarium prowadzone przez Centrum Rozwoju Edukacji A-Z „Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

• podstawy prawne wprowadzenia zmian,
• co powinny zawierać KIPU, IPET.

- Seminarium „Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”:
• Diagnoza czy rozpoznanie? Ocena funkcjonowania ucznia.
• Odbiorcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli na jakie potrzeby uczniów należy zwracać uwagę?

- Warsztaty metodyczne „Sojusznicy czy wrogowie, czyli o (nie zawsze) łatwej współpracy nauczycieli z rodzicami” – prowadzone przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon:
• praktyczne rady poparte licznymi przykładami

- Warsztaty metodyczne MSCDN ,,Muzyka, śpiew i taniec na cztery pory roku, cz.1- jesień i zima”

- Warsztaty metodyczne MSCDN ,,Muzyka, śpiew i taniec na cztery pory roku, cz.2- wiosna i lato”:
• poszukiwanie świata dźwięków
• rozwijanie aktywności dziecka: poprzez piosenkę, pląs, inspirację ruchową i instrumentalną

- Warsztaty metodyczne Centrum Szkolenia KLANZA ,,Wprowadzenie do pedagogiki cyrku”:
• zabawy integracyjne z chustą KLANZY i cyrkowe z rekwizytami.

- Warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza ,,Arteterapi ze szczególnym uwzględnienie Plastykoterapi w pracy z grupą”:

• terapia przez sztukę
• pomoc w pokonywaniu lęków
• wzmocnienie wiary we własne sił
• pobudzenie ekspresji

- Warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza ,,Teatr jako integracja sztuk cz.1 i 2”
• metody integrujące w pracy z grupą
• ćwiczenia oddechowe, głosowe i ruchowe
• rozgrzewka teatralna
• metody pracy z amatorską grupą teatralną
• od pomysłu do premiery
• teatr rąk i nóg
- Seminarium prowadzone przez Centrum Rozwoju Edukacji „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i jej znaczenie dla jakościowego rozwoju placówki”
• podstawowe procedury pomiaru dydaktycznego
• wykorzystanie EWD do analizy wyników egzaminu
• analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów

- „Ewaluacja zewnętrzna-szansą na pokazanie, jak dobrze pracuje moja szkoła” przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej

• uporządkowanie wiedzy o ewaluacji
• model ewaluacji zewnętrznej
• kryteria oceny wymagań i przykłady dobrych praktyk
• jakie działania podjąć, aby poprawić realizację wymagań

- Kurs przygotowawczy prowadzony przez Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych ,,Edukacja ,,Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych”
• obowiązujące przepisy w zakresie krajoznawstwa i turystyki szkolnej
• formy turystyki i krajoznawstwa w szkole
• bezpieczeństwo uczestników wycieczki i imprez krajoznawczo-turystycznych
• organizacja wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych dokumentacja oraz rozliczenia finansowe

- Szkolenie na temat ,,Praca nad wartościami w oparciu o publikację: Elementarz XXI wieku oraz Szkoła nas woła” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era


Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną, która pozwoliła mi na
rozwijanie moich zainteresowań, umiejętności oraz wzbogaciła mój warsztat pracy o nowe metody.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

• Faber, E. Mazlih: „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” wyd. Media Rodzina,
• M. Babiczak: „Jak współpracować z rodzicami „trudnych” dzieci”
• R. Michalak, E. Misiorna: „Konteksty gotowości szkolnej”
• M. Przetacznikowa: „Psychologia rozwojowa”
• B.Wilgocka-Okoń: „Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich”
-J.Acman: ,, Awans zawodowy nauczyciela-poradnik praktyczny”
• Adamczyk – Świnicka G., Bargieł A., Turczeniewicz M. „Zajęcia gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej w szkole (cz. II)”, Opole 1993.
• Burzyńska – Grzeszczak H., Skolimowski T., „Ćwiczenia korekcyjne
w wadach postawy ciała”, Wrocław 1999
• Kasperczyk T., „Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie”, Kraków 1998.
• Kołodziej J., Kołodziej K., Mamola I., „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w szkole”, Rzeszów 1994.
• Kutzner – Kozińska M., Wlaźnik K., „Gimnastyka korekcyjna dla
dzieci 6 – 10 – letnich”, Warszawa 1995.
• Miałkowska M., „Konspekty lekcji gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”, LIDER 2000, nr 6.
• „Powstawanie wad postawy ciała, ich ocena i postępowanie korekcyjne”, praca zbiorowa pod red. W. Śliwy, Wrocław 1993.
• Wlaźnik K., „Wychowanie fizyczne w klasach 1 – 3” Przewodnik metodyczny dla nauczyciela, Łódź 1996.

Dużo wskazówek, rad, sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych:
• „Życie szkoły”,
• „Głos Nauczycielski”
• ,,Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne-miesięcznik”
• ,,Charaktery”
• ,,Przegląd Oświatowy”
• ,,Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane”


Uzyskane efekty
o podnoszenie efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania, zabawy, ciekawych materiałów dydaktycznych
o praca metodami aktywizującymi
o opracowanie narzędzi diagnostycznych oraz referatów na temat rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolny
o opracowanie scenariuszy zajęć otwartych dla rodziców
o uzyskanie cennych wskazówek i materiałów, które wykorzystałam w swojej pracy oraz udostępniłam nauczycielom i rodzicom

Wzbogacenie oferty szkoły poprzez organizowanie:
o spotkań na temat rozwoju i stymulacji dziecka w młodszym wieku szkolnym
o zajęć otwartych dla rodziców
o wykorzystanie wiadomości zaczerpniętych z literatury i szkoleń podczas spotkań z rodzicami

4. Organizacja i współorganizacja cyklicznych imprez środowiskowych.

Przez cały okres stażu byłam współorganizatorem cyklicznych imprez środowiskowych, które integrowały środowisko lokalne . Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz lokalnych ,powiatowych , parafialnych, samorządowych oraz organizacji działających na terenie gminy. Były to:
• Wielkanoc dla Niepełnosprawnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
• Festyny rodzinne w Jaktorowie przy współudziale Rady Rodziców
• Jasełka szkolne w Jaktorowie
• Święto Pieczonego Ziemniaka w Międzyborowie
• Wigilia dla Niepełnosprawnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uzyskane efekty

o integracja ze środowiskiem lokalnym,
o nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działanie szkoły,
o wspieranie inicjatyw lokalnych.

5. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej

Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Z roku na rok staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, jak i placówce. Na początku każdego roku opracowywałam plan współpracy z rodzicami, plan wspólnych imprez i uroczystości. Systematycznie organizowałam spotkaniach
z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej:
- Szkolenia oraz wygłaszanie referatów i pogadanek:
„Dojrzałość szkolna”, Zdrowie, a nauka w szkole”, Bezpieczeństwo”, Rozmowa z pierwszoklasistą”, Motywacja ucznia”, Nauka w domu”, „Współpraca rodziców z nauczycielem”, Szkolne trudności”, Sposób oceny dziecka w szkole”, Pierwszoklasista wśród rówieśników”, „Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój psychiczny dziecka-zasady wychowawcze”, Zachowania agresywne wśród dzieci”, Uzależnienie od Internetu i inne pułapki komputera” ,”Jak pomóc dziecku w nauce”, „ Czy media są zagrożeniem dla dzieci? Jak bezpiecznie z nich korzystać”.

W przygotowaniu spotkań z rodzicami pomogły mi materiały dydaktyczne zdobyte w czasie szkoleń, warsztatów:
- Przez cały okres stażu prowadziłam cykl zajęć otwartych z udziałem rodziców, i dzieci „Magia teatru”- tworzenie teatrzyków cieni, wykonywanie kukiełek
do wiersza pt: ”Jarzynowy teatrzyk”.
- Warsztaty praktyczne ,,Arteterapia, terapia poprzez sztukę”, na których podczas
kilkunastu spotkań szczegółowo przeze mnie przygotowanych uczestnicy świetnie się bawili, a efekty stały się ozdobą wielu uroczystości oraz sprzedawane były przez rodziców na kiermaszach szkolnych. Były to:
• ozdobne anioły z masy solnej
• bombki wykonane metodą decoupage
• wielkanocne jajka metodą decoupage
• prezenty okolicznościowe
• przestrzenny zamek dla króla i królowej
• bożonarodzeniowe szopki
• drewniane aniołki
• stroje z recyklingu

Pokazałam rodzicom, jak przy wykorzystaniu różnych środków często prostych i łatwych do zdobycia można wspólnie z dzieckiem uczyć się i tworzyć. Rodzice bardzo chętnie brali udział w proponowanych przeze mnie zajęciach, ponieważ odbywały się w godzinach popołudniowych w szkole lub poza nią.

Przygotowywałam przedstawienia dla rodziców gdzie rodzice nie byli tylko widzami, lecz angażowali się przygotowując stroje, dekorację, a nawet stawali się aktorami: ,,Pasowanie na Pierwszoklasistę”, „Wielkanoc, Wielkanoc wielka radość w sercu”- obrzędy wielkanocne, wigilię klasową- „Wśród nocnej ciszy”, jasełka - ,,Boże Narodzenie”, ,,Kolęda na ziemi”, ,,Dzień Mamy i Taty”, ,,Cudownych rodziców mam”, ,,Cała łąka dla Taty i Mamy”.

Opracowuję na początku roku ankietę informacyjną „Nasze dziecko już chodzi do szkoły”, którą rodzice otrzymują z prośbą o wypełnienie. Celem jej jest uzyskanie informacji o każdym dziecku, jego zainteresowaniach, umiejętnościach, osobowości, o działaniach wychowawczych w domu, oczekiwań rodziców wobec nauczyciela , szkoły. Powyższe informacje, znacznie ułatwiają mi kontakt w pierwszym okresie pobytu dziecka w szkole i pomagają w planowaniu dalszej pracy wychowawczo – dydaktycznej.


Uzyskane efekty

o podniesienia kultury pedagogicznej rodziców w celu ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczych,
o rodzicie czują się partnerami w procesie edukacyjno-wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczą,
o wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności,
o dokładnie zapoznałam się z warunkami bytowymi dziecka i sytuacją rodzinną,
o zmniejszyła się absencja dzieci na zajęciach, wielu rodziców zaczęło systematycznie kontaktować się ze szkołą, o częste kontakty z rodzicami umożliwiły zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych.

6. Badanie na wejściu umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz kontynuacja w klasie drugiej i trzeciej. Monitorowanie postępów uczniów poprzez diagnozy końcowe.

Przeprowadziłam diagnozę gotowości szkolnej u progu klasy pierwszej, która jest zgodna z programem nauczania pakietów WSiP i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
• Karty pracy-arkusz sprawdzający

Przeprowadziłam diagnozę umiejętności u progu klasy drugiej oraz po klasie drugiej, która jest zgodna z programem nauczania pakietów WSiP i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
• Karty pracy o charakterze polonistycznym i matematyczno-przyrodniczym
• Karty pracy rozwijające i utrwalające

Przeprowadziłam diagnozę umiejętności u progu klasy trzeciej , która jest zgodna z programem nauczania pakietów WSiP i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

• Karty pracy o charakterze humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym
• Karty pracy rozwijające i utrwalając

Monitorowałam postępy uczniów poprzez:
• Comiesięczne badania umiejętności
- karty pracy o charakterze polonistycznym i matematyczno-przyrodniczym
• Czytanie ze zrozumieniem
• Pisanie i czytanie na czas
• Próbne testy umiejętności po klasie trzeciej
• Przeprowadziłam Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OPERON
• „Spotkanie w ciemnościach” test z języka polskiego
• „Spotkanie w ciemnościach” test z matematyki
• Test „Ekstraklasa”- trening umiejętności
• Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OBUTm 2014
-test matematyczny

Uzyskane efekty
o sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności nabytych
w edukacji przedszkolnej,
o sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności nabytych
w edukacji wczesnoszkolnej,
o uczeń poznał swoje słabe strony i wie nad czym ma pracować,
o nauczyciel wiedza o postępach ucznia oraz o potrzebie wyrównania braków.

7. Organizacja wycieczek edukacyjno-wychowawczych

Organizowałam wycieczki klasowe na których pełniłam rolę opiekuna lub kierownika, wypełniałam odpowiednie dokumenty, prowadziłam rozliczenia finansowe.

- Całodniowa wycieczka do Warszawy-Zamek Królewski Pomnik Historii i Kultury Narodowej.
• muzealne zajęcia edukacyjne „Skarbiec Króla Jegomości”

- Piesza wycieczka do Straży Pożarnej w Jaktorowie
• poznanie pracy strażaka
• sprzęt gaśniczy
• udzielanie pierwszej pomocy

- Całodniowa wycieczka do Muzeum Techniki w Warszawie
• osobliwości Muzeum Techniki
• Obiekty Warszawy

- Całodniowa wycieczka do Torunia
• zwiedzanie z przewodnikiem miejskim najpiękniejszego miasta gotyckiego w Polsce
• warsztaty piernikowe
• seans w nowoczesnym Planetarium

- Wyjazd do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckiego na przedstawienia teatralne organizowane przez Teatr Edukacyjny z Wrocławia i Krakowa:

- „Doktor i jego zwierzęta”, „Bajka o Komputerowym Rycerzu”,
„W krainie bajki”, Śpiąca Królewna”, „ Wilk i zając”, Baltazar Gąbka”, „Jaś i Małgosia”, „Zaczarowany Świat braci Grimm”

- Wyjazd do kina na seanse filmowe-Centrum Janki Cinema City „Wioska świętego Mikołaja”, „Epoka Lodowcowa”,

- Wycieczka do Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku Mazowieckiego.

Uzyskane efekty
o poznanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych,
o poznanie relacji między uczniami
o poznanie ciekawych miast Polski , poznanie kultury, historii odwiedzanych miejsc,
o obcowanie z teatrem, z kulturą żywego słowa
o rozwijanie zaradności życiowej
o poczucia odpowiedzialności
o integracja klasy, poznanie siebie i kolegów w różnych sytuacjach życiowych
o przyzwyczajanie do przestrzegania zasad regulaminu zachowania się i warunków bezpieczeństwa.

8. Praca z uczniem słabym i zdolnym

Przez cały okres stażu systematycznie prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów posiadających opinie z PPP oraz dla uczniów, którzy z różnych przyczyn wymagali tych zajęć.

Głównym celem tych zajęć jest:
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
• ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej,
• kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
• wyrabianie własnej motywacji do nauki,
• dostosowanie wymagań do możliwości dziecka,
• stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości,
• wprowadzanie atrakcyjnych form, metod i zasad pracy,
• zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych,
• planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężeniu trudności w nauce.
Zajęcia odbywały się w oparciu o przygotowany ,,Plan pracy zajęć wyrównawczych w klasie I-III”. Szczególnie zwracając uwagę na zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. Uczniowie podczas zajęć kształtowali pamięć wzrokową, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-słuchową. Ćwiczyli umiejętność sprawnego dodawania i odejmowania . Mnożenie i dzielenia. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, ortografii.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w w/w zajęciach gdyż indywidualne podejście do problemów i potrzeb ucznia połączone z różnorodnymi metodami pracy sprawiały im dużo radości oraz satysfakcji z małych sukcesów.

Przez ostatnie dwa lata przygotowywałam chętne dzieci do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangurek”, organizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu w grupie wiekowej ,,Żaczek” i ,,Maluch”.

Systematycznie spotykałam się z grupą dziesięciorga dzieci, rozwiązywaliśmy wspólnie zadania z kangurkiem. Pomagałam też w organizacji konkursu w mojej szkole. Przygotowywane przeze mnie dzieci osiągnęły bardzo wysokie wyniki.

Uzyskane efekty

o dzięki stosowaniu różnych metod pracy [metody aktywizujące, zabawy, gry] możliwe były małe, drobne sukcesy nawet uczniów słabszych ,
o rozwijanie zainteresowań matematycznych ,
o rozwijanie wyobraźni , umiejętności twórczego i logicznego myślenia, wdrażanie do samodzielnej pracy i doskonalenie własnych metod uczenia się,
o wdrażanie do zdrowej rywalizacji ,


§8ust.2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego

1. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym

Formy realizacji

Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentację związaną z awansem zawodowym:
- Plan rozwoju
- Sprawozdanie
- Teczka awansu zawodowego

Uzyskane efekty
o usprawnienie codziennej pracy

2. Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji

Korzystałam ze stron internetowych:

www.literka.pl,
www.men.gov.pl,
www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,


Uzyskane efekty
o dostarczenie ciekawych narzędzi pracy
3.Korzystanie z technologii komputerowej

Formy realizacji

Przez trzy lata na zajęciach korzystałam z multi booka czyli elektronicznej wersji podręcznika, wzbogacałam zajęcia o elementy multimedialne oraz filmy edukacyjnych na CD.
Wzięłam udział w warsztatach metodycznych ,,Możliwości tablicy interaktywnej” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach .
Dzięki zainstalowaniu w każdej klasie tablicy interaktywnej rzutnika i laptopa mogłam wykonać wspólnie z całą klasą ćwiczenia interaktywne, gry edukacyjne, pokazać istniejące rozwiązania zadań, zaprezentować dodatkowe materiały, zapisywać polecenia oraz teksty.

Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam :
• karty pracy,
• ilustracje,
• podpisy do ilustracji.
• testy
• referaty
• opinie do PPP
• ankiety
• scenariusze zajęć
• scenariusze uroczystości szkolnych
• materiały informacyjne dla rodziców
• dokonywanie badań ankietowych
• dokonywać ewaluacji zajęć, programów, badań ankietowych

Dzięki technologii komputerowej pozyskiwałam wzory do dekoracji oraz projektowałam zaproszenia i dyplomy.

Dokumentowałam ważne wydarzenia z życia klasy przy pomocy kamery lub aparatu cyfrowego
Uzyskane efekty
o uatrakcyjnienie zajęć
o wdrażanie nowoczesnej edukacji
o wzbogacenie oferty edukacyjnej
o podniesienie efektywności kształcenia.
o poprawa estetyki klasy
o poprawa estetyki dokumentów szkolnych oraz dokumentacji nauczycielskiej
o wykorzystanie różnorodnych środków w codziennej pracy szkoły
o estetyczne wykonanie dokumentacji szkoły

4. Komunikowanie się przez Internet

Formy realizacji

Przesyłałam materiały na stronę http://zspjaktorow.pl oraz do prasy lokalnej:

• sprawozdania z wycieczek klasowych: do straży pożarnej „Bądźmy ostrożni! Bądźmy uważni!”, do Warszawy ,,Skarbiec Króla Jegomości”, do Torunia ,,Toruń-miasto Kopernika i piernika”
• sprawozdania z uroczystości szkolnych i klasowych: ,,Pasowanie na Pierwszoklasistę”, ,,Wielkanoc, Wielkanoc wielka radość w sercu”, ,,Wigilia-czas święty, a więc Bogu przeznaczony”
• sprawozdanie z akcji charytatywnej: ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
• sprawozdanie z apeli okolicznościowych: ,,Wojenko, Wojenko cóżeś Ty za Pani?” , ,, Wielkanocne obyczaje”, ,,Dzień Niepodległości”
• informacje o odbywających się w naszej szkole warsztatach: ,,W Jaktorowie kolorowe jest zdrowie”
Wysyłałam ciekawe publikacje drogą mailową do rodziców i nauczycieli takie jak: ,,Dojrzałość szkolna”, ,,Motywacja ucznia”, ,,Zachowania agresywne wśród dzieci”.

Uzyskane efekty

o ukazanie się zdjęć i artykułów w prasie lokalnej i na stronie internetowej, przyczyniło się do promocji szkoły w najbliższym środowisku, gminie i poza nią,
o wzrost zainteresowania miesięcznikiem przez rodziców, nauczycieli ze względu na bieżące wiadomości z życia szkoły,
o zachęcenie dzieci do większego zaangażowania w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, co znacznie poprawiło jakość pracy szkoły.

5. Zajęcia komputerowe w klasach I-III

Formy realizacji
Prowadziłam zajęcia komputerowe w klasach I-III w oparciu o pakiet edukacyjny „Razem w szkole”. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1,2,3.
Na zajęciach komputerowych uczniowie poznawali i doskonalili umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą. Zapoznałam dzieci z następującymi programami komputerowymi:
• Edytor grafiki Paint
• Edytor tekstu MS Word
• Program Word

Uczyłam korzystania z galerii WordArt, Clipart, Autokształtów i Symboli oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.


Uzyskane efekty

o zdobycie nowej wiedzy i umiejętności związanej z obsługą komputera poprzez:
-wyćwiczenie poprawności stylistycznej
-poznanie zasad właściwego i estetycznego formatowania tekstów
-usprawnienie analizatorów wzrokowego i słuchowego
-wykorzystanie wiadomości uzyskanych z Internetu podczas lekcji
o poszerzenie oferty dla wychowanka poprzez stosowanie programów komputerowych


§8ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.


Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego

1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk

Formy realizacji

Wypełniłam wszystkie zadania związane z funkcją opiekuna praktyk:
• zawarłam kontrakt z praktykantką,
• obserwowałam zajęcia prowadzone przez praktykanta,
• prowadziłam zajęcia, uroczystości, zebranie z rodzicami w obecności praktykanta,
• służyłam pomocą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

Uzyskane efekty
o pozytywne zakończenie stażu przez praktykanta,
o poznanie ze specyfiką placówki
o satysfakcja z pełnienia roli mentora

2.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć koleżeńskich.

Formy realizacji

W okresie trwania stażu przeprowadzałam zajęcia otwarte dla nauczycieli kontraktowych:
• ,,Jeszcze króluje zima, a już wiosna budzi się do życia”
• ,,Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy”
• ,,Ćwiczenia z korekcyjnym przyrządem gimnastycznym, hamujące rozwój nieprawidłowej pracy mięśni stawu barkowego i biodrowego”

Chętnie prowadziłam zajęcia koleżeńskie w formie zajęć otwartych o tematyce:
• ,,Odkrycie Mikołaja Kopernika”- poznawanie pojęć związanych z astronomią oraz modelu Układu Słonecznego
• ,,Zaproszenie do mojej miejscowości”- korzystanie z mapy Polski i encyklopedii jako ważnych źródeł informacji oraz rozpoznawanie podobieństw i różnic między życiem na wsi i w mieście
• „Choinka w różnych krajach świata” – poznawanie drzew iglastych i ich charakterystycznych cech, słuchanie i śpiewanie piosenki „Choinkowe całusy”
• ,,Fryderyk Chopin-mistrz fortepianu” – zapoznanie z dzieciństwem i wczesną młodością Fryderyka Chopina. Plastyczne interpretowanie muzyki wielkiego Polaka.

Podczas prowadzenia koła teatralnego często gościłam koleżanki, które obserwowały próby. Dzieliłyśmy się wtedy spostrzeżeniami i ciekawymi pomysłami.

Przeprowadzałam rozmowy z nauczycielami na temat realizacji programów nauczania, sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Uzyskane efekty

o stosowanie przez nauczycieli sprawdzonych przeze mnie metod i form pracy,
o dzielenie się doświadczeniem z młodszymi stażem nauczycielami ,
o praca metodami aktywującymi.

3. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Formy realizacji
Brałam aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz w spotkaniach zespołu samokształceniowego „Dobrego Startu”, gdzie dzieliłam się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach. Opracowałam i udostępniłam materiały edukacyjne do wykorzystania:

• Referat pt: ,,Dojrzałość, a gotowość dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole”
• Referat pt: ,,Dbaj o kręgosłup”
Słuchałam referatów wygłoszonych przez koleżanki:
• „Agresja wśród dzieci. Jak ją rozpoznawać i jak jej zapobiegać”.
• „Charakterystyka sześciolatków i siedmiolatków w świetle zmian w polskim systemie edukacji wczesnoszkolnej”.
• „Współpraca z rodzicami-zebrania”.

Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
• „Niebieska karta” – zapoznanie z przepisami nakładającymi konkretne zadania na instytucje systemu oświaty. „Niebieska karta” to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie.
• „Zagrożenia w Internecie” – spotkanie dotyczyło Internetu i zagrożeń jakie mogą tam spotkać dzieci.
• „Emisja i higiena głosu” – program spotkania obejmował informacje z zakresu budowy narzędzi głosu, czynników sprzyjających występowaniu zaburzeń głosu u nauczycieli.
• „Kontrola zarządcza” – zapoznanie z definicją i celami kontroli zarządczej.
• „Dostosowanie warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013”
• ,,Sprawdzian szóstoklasisty”

Uzyskane efekty

o udostępnienie sprawdzonych materiałów edukacyjnych i przekazanie ich do wykorzystania członkom zespołu
o prowadzenie działań uwzględniających rzeczywiste potrzeby dziecka.
o zwiększenie zakresu działań szkoły


4. Publikowanie własnych opracowań

Formy realizacji

Przygotowywałam i udostępniałam innym nauczycielom scenariusze zajęć, uroczystości, zabaw dydaktycznych, przedstawień teatralnych, referatów takich jak:
• ,,Zapobieganie wadom postawy”
• ,,Czy media są zagrożeniem dla dzieci? Jak bezpiecznie z nich korzystać?”
Umieszczałam je w bibliotece szkolnej

Uzyskane efekty
o dzielenie się własnymi pomysłami z innymi nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym


§8ust.2 pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH, ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO
Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego

1.Opracowanie i wdrożenie programu własnego ,,Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla klas I-III”

Formy realizacji

Na podstawie wiedzy nabytej podczas studiów podyplomowych gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej napisałam program autorski ,,Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla klas I-III”

Projekt tego programu przedstawiłam na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego a w dalszej kolejności zapoznałam z jego treścią całą Radę Pedagogiczną naszej szkoły na jednym z posiedzeń. Następnym krokiem było pozytywne zatwierdzenie tego programu do realizacji przez członków Rady Pedagogicznej.

Treści tego programu zawarłam z następujących blokach:

- Cele gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
- Ogólne założenia postępowania korekcyjnego.
- Ogólne zadania postępowania korekcyjnego.
- Formy, metody i zasady zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
- Systematyka ćwiczeń korekcyjnych.
- Pozycje wyjściowe i ćwiczebne w gimnastyce korekcyjnej.
- Etapy reedukacji posturalnej.
- Metody badania i zasady oceny postawy ciała.
- Treści programowe ( semestr I i II ).
- Zadania szczegółowe dla poszczególnych wad postawy.
- Zadania dydaktyczne.
- Zadania wychowawcze.
- Sposoby osiągania zamierzonych celów.
- Opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny.

Opracowany program skierowany jest dla uczniów klas I-III zakwalifikowanych przez pielęgniarkę szkolną do zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Celem prowadzonych przeze mnie zajęć jest:

- Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.
- Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.
- Wykształcenia świadomości odczuwania własnego ciała, czyli znalezienie równowagi między podświadomością a napięciem mięśniowym.
- Wygaszenie istniejącego nawyku i wytworzenia nawyku prawidłowego.
- Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy( wyrobienie wytrzymałości posturalnej.
- Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.
- Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu.
- Eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
- Uaktywnienie układów: narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego.
- Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych.

Podczas prowadzenia zajęć zwracałam, uwagę na całokształt procesu korekcyjno-kompensacyjnego, który wymaga takiego postępowania dydaktycznego, w trakcie którego zakres materiału nauczania ćwiczeń ruchowych, stopień trudności, formy, metody i zasady będą dostosowane do psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu dziecka. Pod uwagę należy brać również płeć, wiek, różnice indywidualne oraz wpływ środowiska.
Realizacja wyżej wymienionego programu potwierdzona jest zapisami w dziennikach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W okresie stażu zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu dla trzech grup dyspanseryjnych. Współpracowałam również z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia. Były to wskazania i przeciwwskazania w formie pogadanek np. ,,Zapobieganie wadom postawy” oraz indywidualne rozmowy. Rodzice wypełniali ankiety związane z tematem wad postawy. Wyniki ankiet oraz ich analiza były dla mnie wskazaniem do dalszej pracy.
Uzyskane efekty:

o uświadomienie defektu oraz konsekwencji wynikających z nabytej wady.
o wyrównanie niedostatków ruchowych
o wykształcenie umiejętności przyjmowania i utrzymania prawidłowego układu ciała, nauczenie korygowania nieprawidłowości postawy poprzez działanie własnych mięśni.
o wygaszenie istniejącego nieprawidłowego nawyku postawy i wytworzenie nawyku prawidłowego
o utrwalenie osiągniętej korekcji postawy
o wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych wadami postawy
o zdobycie przez rodziców wiedzy na temat wad postawy
o uwrażliwienie na potrzeby dzieci
o nawiązanie partnerskiego kontaktu z rodzicami
o nawiązanie systematycznej współpracy z pielęgniarką szkolną


§8ust.2 pkt 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego

1. Udział uczniów w konkursach

Formy realizacji

W okresie stażu przygotowałam dzieci do udziału w konkursach organizowanych przez placówki kulturalne.
- Konkursy recytatorskie:
• I i II miejsce w szkolnym etapie konkursu „Warszawska Syrenka” oraz III miejsce i wyróżnienie w etapie gminnym, organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury.
• I miejsce w szkolnym etapie oraz II i III miejsce w powiatowym konkursie organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie Filia w Grodzisku Mazowieckim na opowiadanie baśni, bajek i legend ,,Dawno, dawno temu...”

- Konkursy wokalne:
• Wyróżnienie w powiatowym konkursie „Sopranem i basem, czyli polska piosenka na grodziskiej scenie” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Mazowieckim.
- Konkursy plastyczne:

• II miejsce w XIV ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,20 lat w Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą tak nas malują” organizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w roku 2012.
• III miejsce w szkolnym konkursie ,,Śmieci mniej, ziemi lżej”
• I miejsce w szkolnym konkursie ,,Bocian i środowisko”
• I miejsce i wyróżnienie w szkolnym konkursie „Bociania rodzina”
• III miejsce w szkolnym konkursie ,,Mój Jaktorów”
• II miejsce w szkolnym konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną lub ozdobę choinkową
• II, III i wyróżnienie w gminnym konkursie „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń
• I miejsce w szkolnym konkursie ,,Portret patrona szkoły Stefanii Cygańskiej”
• I miejsce w szkolnym konkursie „Polska widziana oczami dziecka”

- Konkursy teatralne:

• III miejsce w przeglądzie miniatur teatralnych „MASECZKA” pod patronatem Starostwa Powiatu Grodziskiego, Gminy Jaktorów, Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

Uzyskane efekty

o umożliwienie dzieciom odnoszenia sukcesów w szerszym środowisku satysfakcji z osiągnięć,
o udział uczniów w konkursach służy promocji szkoły, zaś na poziomie szkolnym integracji społeczności szkolnej oraz tworzeniu interesujących form spędzania czasu wolnego,
o sprzyja poznawaniu swoich możliwości i umiejętności, ujawnianie talentów , rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, wytrwałości, realizacja własnych marzeń.

2.Promowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w środowisku lokalnym.


Formy realizacji
W okresie stażu przygotowywałam dzieci do udziału w imprezach organizowanych na terenie gminy i powiatu:
• festyny rodzinne w Jaktorowie – występy wokalne i taneczn
• „Droga do Świętości” - występy w Kościele Parafialnym w Jaktorowie
• ,,W hołdzie Janowi Pawłowi II”- występy w Kościele Parafialnym w Jaktorowie
• ,,50-lecie Kapłaństwa” – występy w Kościele Parafialnym w Jaktorowie
W prasie lokalnej „Wieści z Gminy” zamieszczałam informacje dotyczące uroczystości integracyjnych w klasach I-III
• „Ślubowanie pierwszoklasistów”
• „Dzień Niepodległości w naszej szkole”
• „Bądźmy ostrożni”
• „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
• „Wielkanoc, Wielkanoc wielka radość w sercu”
Uzyskane efekty
o działania angażujące uczniów w życie szkoły, wspomagają tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
o podtrzymywanie i pielęgnowania tradycji, integrują środowisko rodzinne,
o stwarzanie uczniom możliwości prezentacji swoich umiejętności i zdolności, zdobywania nowych doświadczeń, pokonywania nieśmiałości.
o tworzenie atrakcyjnego wizerunku szkoły.

3.Współorganizowanie imprez uroczystości klasowych i szkolnych

Formy realizacji
W czasie stażu byłam również współorganizatorem wielu imprez i uroczystości klasowych i szkolnych:
• „Pasowanie na Pierwszoklasistę”
• „Powitanie Wiosny”
• pożegnanie klas VI
• „Wśród nocnej ciszy” –wigilia klasowa
• Andrzejki klasowe
• Mikołajki klasowe
• Dzień Niepodległości w naszej szkole

Uzyskane efekty
o udział uczniów w konkursach służy promocji szkoły, zaś na poziomie szkolnym integracji społeczności szkolnej oraz tworzeniu interesujących form spędzania czasu wolnego,
o uczniowie rywalizując w konkursach szkolnych poznają swoje możliwości i umiejętności, ujawniają swoje talenty , rozwijają zainteresowania, kształcą wyobraźnię przestrzenną, wytrwałość, realizują własne marzenia.
o umożliwienie dzieciom zaprezentowania się

4.Włączenie rodziców do współpracy .Troska o doposażenie sali.

Formy realizacji

Dbałam o dobre relacje z rodzicami budując atmosferę zaufania oraz poczucia wspólnej odpowiedzialności za rozwój, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci. Prowadziłam zebrania, zajęcia otwarte, zapraszałam do pomocy w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych:
• organizowanie spotkań indywidualnych, okazjonalnych z rodzicami, gdy wymagało tego dobro dziecka lub na życzenie rodzica – prowadziłam rozmowy w czasie których podejmowałam tematy ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci,
• organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, mających na celu przybliżenie procesu kształcenia i wychowania. Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich dzieci podczas zajęć, zarówno zachowania, jak i aktywności na zajęciach,
• organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców,
pieniądze uzyskane przez rodziców ze sprzedaży ozdób świątecznych zostały wykorzystane na doposażenie sali.

Uzyskane efekty
o zapoznanie się z warunkami bytowymi dziecka i sytuacją rodzinną,
o zmniejszenie absencja dzieci na zajęciach, wielu rodziców zaczęło systematycznie kontaktować się ze szkołą,
o częste kontakty z rodzicami umożliwiające zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych.
o rodzice czują się partnerami w procesie edukacyjno-wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczą.

5. Motywowanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności poprzez zdrową rywalizacje

Formy realizacji
Przeprowadziłam wiele klasowych i międzyklasowych konkursów:
• Mistrz ortografii
• Mistrz pięknego czytania
• Mistrz znajomości lektur
• Solidarny dyżurny
• Konkurs recytatorski
• Sportowa rywalizacja
• Olimpiada drugoklasistów
• Olimpiada trzecioklasistów

Uzyskane efekty

o motywacja do zdrowej rywalizacji ,
o stworzenie warunków do pokazania przez dzieci różnorodnych zdolności ,
o radość z klasowych sukcesów.

6. Uzupełnianie i wzbogacanie pracowni kształcenia zintegrowanego

Formy realizacji
Samodzielnie wykonałam niezbędne podczas zajęć pomoce dydaktyczne
• Szablony liter i cyfr
• Tablice dydaktyczne- dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, części mowy
• Liczmany
• Gazetki tematyczne i dydaktyczne
• Różnorodne wzory do zajęć plastyczno-technicznych i muzycznych

Wykonałam elementy dekoracji do różnych przedstawień i uroczystości:
• Dekoracja Sali(kwiaty z bibuły, napisy na tablicę, rekwizyty) na uroczystość z okazji Odzyskania Niepodległości
• Kosze kwiatowe na uroczystość pożegnania klas VI
• Dekoracja Sali(kwiaty, makietę przestrzennego zamku królewskiego, napisy) na uroczystość Pasowania na Pierwszoklasistę.
• Elementy stawu(szuwary, łabędzie, rybki) do przedstawienia „Brzydkie kaczątko”.
• Ekologiczne Marzanny, ekologiczne stroje dla Pani Wiosny
• Makiety przedstawiające bocianią rodzinę

Uzyskane efekty

o estetyczny wygląd sali lekcyjnej,
o podkreślanie charakteru organizowanych uroczystości

7. Organizacja kółek zainteresowań

Mając wieloletnie doświadczenie i ciągle nowe pomysły zorganizowałam koło teatralne na które uczęszczały chętne dzieci z mojej klasy. Prowadziłam je systematycznie przez trzy lata. Zajęcia odbywały się w formie spotkań indywidualnych, bądź grupowych.

Zajęcia teatralne dla uczniów nauczania zintegrowanego są bardzo ciekawą formą uzupełniania zainteresowań dzieci. Pozwalają na usprawnianie kontaktów interpersonalnych, stanowią alternatywę dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu wolnego, są doskonałą szansą dla dzieci nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swojego miejsca w klasie.

Uczą się wyrażać uczucia, pokazywać przeżycia odtwarzanej postaci, ćwiczą głos, mimikę i ruch. Zajęcia takie kształtują wyobraźnię dziecka, rozwijają jego aktywność twórczą , gdyż zmuszają do projektowania charakteryzacji, kostiumu, odpowiednich rekwizytów.

Głównym celem zajęć było:
• wspomaganie rozwoju młodego człowieka,
• dokonywanie w nim pozytywnych zmian,
• stymulowanie aktywności poprzez wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości,
• integracja zespołu,
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
• kształcenie umiejętności językowych,
• poznawanie i rozwijanie własnych możliwości,
• rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
• rozwijanie ogólnej wiedzy o teatrze,
• kształcenie umiejętności koncentracji uwagi,
• spostrzegawczości i pamięci, wdrażanie do samodzielności,
• umiejętności współpracy w zespole, uwrażliwianie na piękno.

Podczas zajęć wykorzystywano gry darmowe, zabawy z wykorzystaniem ruchu, gestów i mimiki i słuchano muzyki.

Uczniowie przygotowywali się również do corocznego konkursu
na „Opowiadanie bajek, baśni i legend”. Dobierano odpowiednie teksty, rekwizyty i charakteryzację, ćwiczono i doskonalono interpretację.

Przygotowywane były inscenizacje z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz inscenizacja na przegląd teatralny „MASECZKA” i repertuar na konkursy recytatorskie.

Uzyskane efekty

o umocnienie wiary we własne siły i umożliwienie osiągnięcia sukcesu
o opanowanie umiejętności komunikowania się za pomocą słowa, ruchu, mimiki, gestu, dźwięku i śpiewu
o rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości
o godne reprezentowanie szkoły w konkursach

8. Wzbogacenie oferty szkoły o cykl zajęć promujących zdrowie.
W czasie odbywania stażu przeprowadzałam cykl zajęć promujących zdrowie ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”. Celem tych zajęć było:
• kształtowanie u uczniów umiejętności i nawyków dbania o swoje zdrowie
• zapoznanie z zasadami właściwego odżywiania się, przygotowania i spożywania posiłków
• uwrażliwianie ucznia na zagrożenie ekologiczne
• kształtowanie u uczniów umiejętności i nawyków dbania o środowisko, w którym żyjemy

Cykl zajęć skoordynowany był z Programem Wychowawczym Szkoły oraz opracowanym przeze mnie Planem Pracy Wychowawcy klas I-III.

Zrealizowałam następujące tematy:
• ,W co się ubrać”,
• ,,Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły”,
• ,,Odżywiam się zdrowo. Czy wiesz co jesz?”,
• ,,Wdrażanie do systematycznego przygotowania i spożywania drugiego śniadania w szkole”,
• ,,Wpływ przyrody na nasze samopoczucie”,
• ,,Higiena mojego ciała i umysłu”,
• ,,Dlaczego należy dbać o nasze środowisko naturalne?”,
• ,,Troska o środowisko naturalne obowiązkiem każdego człowieka”,
• ,,Bezpieczeństwo w szkole”.

W ramach zajęć przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące zdrowego żywienia pod hasłem ,,W Jaktorowie kolorowe jest zdrowie”. Warsztaty przeprowadziłam we współpracy ze specjalistą dietetykiem i psychologiem szkolnym. Podsumowanie warsztatów był konkurs plastyczny ,,Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”.

Wzięłam udział w programie KE ,,Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”, których celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych oraz kształtowanie tych dobrych nawyków wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadziłam pogadanki z uczniami na temat ,,Bezpieczne ferie” i ,,Bezpieczne wakacje”. Organizowałam apele i konkursy ekologiczne ,,Śmieci mniej, Ziemi lżej”, ,,Dbamy o Świat, choć mało mamy lat”
Uzyskane efekty
o wykształcenie umiejętności i nawyków dbania o swoje zdrowie
o potrafi estetycznie spożywać posiłki
o rozumie potrzebę właściwego odżywiania
o zna produkty szkodliwe dla zdrowia
o potrafi oszczędzać wodę, energię, segregować śmieci, szanować przyrodę
o zna znaczenie higieny dla zdrowia człowieka


§8ust.2 pkt 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY
Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i pedagogiem szkolnym.

Formy realizacji

Poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym miałam kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaktorowie. Dzięki tej współpracy:
• udzielałam pomocy w załatwianiu formalności w sprawie przyznawania posiłków bądź wyprawek do klasy I,
• wraz z dziećmi i rodzicami włączyłam się w zbiórkę żywności, zabawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
• przeprowadziłam zbiórkę darów dla powodzian z Wilkowa, której organizatorem był GOPS.

Uzyskane efekty

o wdrożenie spójnego systemu niesienia pomocy
o uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka
o budowanie pozytywnego wizerunku, jako instytucji wspierającej dziecko w potrzebie

2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Formy realizacji
W czasie swojej pracy na bieżąco obserwowałam dzieci w czasie zajęć i przerw. Pozwoliło mi to na uzyskanie informacji o dziecku, jego możliwościach, umiejętnościach, ale również o zaistniałych problemach dydaktycznych i wychowawczych. Trudne przypadki rozwiązywałam we współpracy z poradnią:
• proponowałam rodzicom kontaktowanie się z poradnią i panią psycholog,
• przygotowywałam szczegółowe opinie o dzieciach z problemami w nauce,
• realizowałam zalecane ćwiczenia

Uzyskane efekty

o prowadzenie działań na rzez wyrównywania szans edukacyjnych.
o zapewnienie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju.

3. Współpraca z Policją.

Formy realizacji

Jesienią 2011 roku udałam się do komendanta komisariatu policji w Jaktorowie w celu nawiązania współpracy policjantów z przedszkolem. W ramach nawiązanego porozumienia zrealizowałam następujące zadania:
• zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego,
• zapoznanie dzieci z zawodem policjanta,
• zapoznanie dzieci z zasadami właściwego zachowania się w przypadku spotkania -agresywnego psa,
• poznanie numeru do policji.

Uzyskane efekty

o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
o zaufanie do zawodu policjanta.

4.Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Formy realizacji

W okresie stażu nawiązałam współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jaktorowie. Współpraca polegała na organizowaniu spotkań, których celem było:
• nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas pożaru,
• poznanie numeru do straży pożarnej,
• poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru,
udział w konkursach organizowanych przez Straż Pożarną.

Uzyskane efekty

o wzbogacenie wiadomości na temat ochrony przeciwpożarowej
o budzenie szacunku dla pracy strażaka.

5. Współpraca z Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie Filia w Grodzisku Mazowiecki, Biblioteką Publiczną w Jaktorowie oraz biblioteka szkolną.

Formy realizacji

W okresie stażu ściśle współpracowałam z biblioteką szkolną. Współpraca polegała na organizowaniu zajęć w bibliotece. Tematem pierwszego spotkania było:
- „W bibliotece” – zapoznanie z biblioteką:
• poznanie pracy bibliotekarza,
• rozmowa o warunkach korzystania z biblioteki oraz zasadach zachowania się w bibliotece,
• prezentacja zbioru bibliotecznego.
• pogadanka z dziećmi na temat książek, ich znaczenia w życiu każdego z nas,
• zwrócenie uwagi na konieczność dbania o książki,
• organizacja kącika książki w sali lekcyjnej.
- „Życie i twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy” – czytanie wybranych utworów.
- Konkurs recytatorski wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy:
• recytowanie przez dzieci wybranych wierszy,
• rozdanie nagród

Uzyskane efekty

o rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
o poznanie utworów literackich o wartościach wychowawczych i poznawczych

6. Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”.

Formy realizacji
Włączyłam się z dziećmi do akcji „Sprzątanie świata”, by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko. Akcję przeprowadziłam w następujących etapach:
• przeprowadzenie pogadanki z dziećmi na temat segregacji śmieci – poznanie pojęcia recykling.
• wspólne zbieranie śmieci – rozwijanie potrzeby codziennego pilnowania porządku wokół siebie.
• udział w konkursie ekologiczno-plastycznym „Selektywna zbiórka odpadów”.

Uzyskane efekty

o wzrost świadomości i zainspirowanie dzieci do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego,
o uwrażliwienie dzieci na zagrożenia ekologiczne,
o wdrożenie do segregacji śmieci.

7.Współpraca z nauczycielami szkół oraz logopedą

Formy realizacji

Chętnie pomagałam koleżankom z klas IV-VI przekazując informacje dotyczące uczniów kończących klasę trzecią, a rozpoczynających klasę czwartą. Pomagałam w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych . Byłam zapraszana do współpracy w komisjach konkursów „Kangurek”, „Dawno, dawno temu”,
„Warszawska Syrenka”,„Śmieci mniej, Ziemi lżej” w organizowaniu uroczystości w klasach IV-VI :
• „Pożegnanie klas szóstych”
• Apel klas VI ,,Ta co nie zginęła...”
• Współpraca w tworzeniu planu rozwoju zawodowego oraz jego realizacji przez cały okres stażu
• egzaminach klas VI
W miarę możliwości uczestniczyłam w zajęciach logopedycznych dzieci z mojej klasy. Koleżanka instruowała mnie jak egzekwować nabyte umiejętności lub korygować je podczas zajęć.

Uzyskane efekty

o korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli
o wspieranie swoim doświadczeniem nauczycieli w następnych etapach rozwoju ucznia

8.Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Jaktorowie

Formy realizacji
Przez cały okres stażu pomagałam w organizowaniu spotkań wielkanocnych i bożonarodzeniowych dla osób niepełnosprawnych
• dekoracja
• poczęstunek
• część artystyczna

Uzyskane efekty
o integracja z osobami niepełnosprawnymi,
o uwrażliwienie na potrzeby innych,
o nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.

9. Współpraca z Uczelniami Wyższymi

W czasie odbywania stażu współpracowałam z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie-Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca polegała na zawarciu umowy z wyżej wymienionymi uczelniami na pełnienie funkcji nauczyciela – mentora. Studenci hospitowali lekcje i zajęcia prowadzone przez nauczyciela-mentora, samodzielnie prowadzili zajęcia, pracowali indywidualnie z uczniami. Do moich zadań zależało również zorganizowanie pracy studentów, omawianie prowadzonych przez nich zajęć i zaznajomienie ich ze specyfiką pracy nauczyciela.

Uzyskane efekty:
o dzielenie się doświadczeniami z innymi,
o zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela,
o satysfakcja z funkcji nauczyciela-mentora.

10. Włączenie się w różne akcje charytatywne

Formy realizacji

Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u dzieci wartościowe postawy społeczno – moralne. Stwarzałam takie okazje, aby dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych i dlatego bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmuje działalność charytatywna.
Byłam koordynatorem w sztabie 20,21,22 Finału WOŚP . Jako wolontariusz:
• organizowałam loterię fantową
• przygotowywałam dzieci do występów
• zbierałam datki do puszek
• przygotowywałam posiłek dla wolontariuszy
Wspierałam Forum Inicjatyw Społecznych w Jaktorowie:
• ofiarowanie organizacji ciast upieczonych przez rodziców, które potem były sprzedawane podczas akcji „Podręcznik dla ucznia”
Coroczne przeprowadzałam akcję „Dokarmiamy zwierzęta”:
• zbieranie suchej karmy i dostarczanie jej do schroniska dla zwierząt.
• zbierałam nakrętki na wózek inwalidzki dla Artura Wiśniewski

Przez cały okres stażu brałam udział w akcji „Góra Grosza”:
• liczenie zebranych przeze mnie pieniędzy

W grudniu 2013 roku na terenie szkoły zorganizowałam akcję charytatywną pod hasłem ”I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Skonsultowałam się z pedagogiem szkolnym oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dyrekcją Szkoły oraz wychowawcami klas:
• wykonałam aniołki z imionami dzieci
• przygotowałam „drzewko szczęścia”
• przygotowałam gazetkę szkolną z informacjami o akcji
• rozdałam prezenty potrzebującym dzieciom

Uzyskane efekty

o nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działanie szkoły
o zdobycie wiedzy poprzez udział w tych przedsięwzięciach na temat różnych możliwości i sposobów niesienia pomocy potrzebującym,
o uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi i zwierząt, dzielenia się z inni, nauka tolerancji

11. Przygotowanie scenariuszy związanych z wykonywana pracą

Formy realizacji
Brałam aktywny udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego „Dobrego Startu”, gdzie dzieliłam się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach. Opracowałam i udostępniłam materiały edukacyjne do wykorzystania:
• Referat pt: „Dojrzałość, a gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole”,
• Referat pt: „Dbamy o kręgosłup”.

Uzyskane efekty

o dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami,
o opracowanie ćwiczeń korygujących określone wady postawy,
o zebranie treści teoretycznych niezbędnych do oceny dojrzałości szkolnej dziecka.


§8 ust. 2 pkt 4f
UZYSKIWANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego

1.Osiągnięcia w pracy zawodowej

Przez prawie 30 lat pracy pedagogicznej otrzymałam wiele nagród i podziękowań za zaangażowanie w pracę zawodową. Często były to listy gratulacyjne, dyplomy od instytucji i urzędów z którymi współpracowałam. Jednak najcenniejsze dla mnie są podziękowania nagrody i listy otrzymane od bezpośrednich odbiorców mojej pracy czyli dzieci, rodziców oraz dyrekcję.

Doceniona zostałam również przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, które przyznało mi NAGRODĘ DRUGIEGO STOPNIA za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Uzyskane efekty:

o motywowanie do uzyskania jeszcze lepszych efektów swojej pracy

2. Osiągnięcia dzieci w konkursach

W swojej pracy dużą rolę przywiązuję nie tylko do pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale pomagam dzieciom w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Czas i serce włożone w rozwijanie talentów moich uczniów nie zawsze był nagradzany i doceniany, lecz sam udział przy znacznej rywalizacji na poziomie powiatu czy województwa sprawiał im wielką satysfakcję.

Najważniejsze z nich to:
• III miejsce w powiatowym konkursie organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie Filia w Grodzisku Mazowieckim na opowiadanie bajek, baśni i legend ,,Dawno, dawno temu...” w roku 2011,
• II miejsce w powiatowym konkursie organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie Filia w Grodzisku Mazowieckim na opowiadanie baśni, bajek i legend ,,Dawno, dawno temu...” w roku 2012,
• III miejsce w powiatowym konkursie muzycznym organizowanym przez Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim ,,Sopranem i basem” w roku 2013,
• III miejsce w powiatowym Festiwalu Miniatur Teatralnych ,,MASECZKA” pod patronatem Starostwa Powiatu Grodziskiego, Gminy Jaktorów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie,
• II miejsce w XIV ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,20 lat w Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą tak nas malują” organizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w roku 2012,
• wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym organizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, ,,Kangur” 2013 w kategorii ,,Żaczek”,
• wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym organizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu ,,Kangur” 2014 w kategorii ,,Maluch”.


§8ust.2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYHC LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU
I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY


Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych.

W okresie odbywania stażu dokonałam rozpoznania i rozwiązania dwóch przypadków edukacyjnych:
• Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania,
• Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.