X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24087
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Joanna Kowalska – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
Aktualny stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie: magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2006r.
Data zakończenia stażu: 10.03.2010r.
Szkoła, w której odbywałam staż: Szkoła Podstawowa w X
Opiekun stażu: mgr Jan Nowak


Staż rozpoczęłam z dn. 1.09.06 w Szkole Podstawowej w X. Jednocześnie byłam też zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin w Szkole Podstawowej w Y. Od września 2009 roku zostałam zatrudniona w Zespole Szkół Specjalnych w Z, również w niepełnym wymiarze godzin. Dla odbywania stażu miało to różne konsekwencje. Z jednej strony stanowiło to utrudnienie i nadmiar obowiązków do spełnienia w obu szkołach jednocześnie (udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, organizacja imprez szkolnych itp.). Z drugiej jednak strony praca ta dała mi możliwość porównania podobnych ale jednocześnie odrębnych od siebie środowisk szkolnych. Praca ta nauczyła mnie pewnego rodzaju elastyczności, co sprawiło, że jestem bardziej otwarta na ucznia i jego potrzeby.
Swój plan rozwoju zawodowego realizowałam w sposób aktywny i rytmiczny. Zadania wykonane przeze mnie w czasie trwania stażu przedstawię w odniesieniu do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wg rozporządzenia z 1 grudnia 2004r.:
§7 ust.2.pkt.1
"Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach"
• Pierwszym krokiem działań był przegląd zgromadzonych do tej pory dokumentów, oraz zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Analiza Karty Nauczyciela, pięcioletniego planu rozwoju szkoły oraz innej dokumentacji szkolnej pomogła mi opracować własny plan rozwoju zawodowego. Plan ten został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
• Kolejnym etapem w celu lepszej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr Janem Nowakiem. Jasno określone zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie, uwzględniały cele i zadania nauczyciela opiekuna i stażysty.
• Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz prowadzenie własnych zajęć pod okiem innych osób. Starałam się, aby wszystkie lekcje były ciekawe, bogate w dodatkowe materiały, rekwizyty. Wszystkie przeze mnie prowadzone zajęcia były prowadzone w oparciu o scenariusze lekcji, co znacznie ułatwiło określanie moich mocnych i słabych stron oraz wyciąganie wniosków na przyszłość. Każde z tych zajęć omawiane były szczegółowo pod względem stopnia realizacji celów, metod pracy, form aktywizujących, doboru środków dydaktycznych i atmosfery podczas lekcji. Nabyłam umiejętność refleksji nad własną pracą i sama potrafiłam wskazać własne błędy.
• Regularnie starałam się przeprowadzać analizę efektów własnej pracy oraz dokonywałam końcoworocznej ewaluacji zajęć oraz formułowania wniosków do dalszej pracy.
• Opracowałam rozkłady materiałów, plany wynikowe oraz przedmiotowy system oceniania zawierające minimum programowe dla wszystkich poziomów nauczania.
• Od początku swojej pracy zawodowej starałam się na bieżąco doskonalić swój warsztat pracy. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe aktywnie uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, czyli różnego rodzaju kursach i warsztatach: „Przedlekarska pomoc medyczna”, „Szkoła bez przemocy czyli pomoc czy przemoc” oraz inne warsztaty metodyczne organizowane przez CEN, Instytut Goethego jak i wydawnictwo szkolne PWN oraz Macmillan- na których miałam okazję zapoznać się z różnorodnością podręczników wykorzystywanych na lekcjach języka niemieckiego oraz angielskiego.
• W związku z podjęciem nowej pracy w Zespole Szkół Specjalnych zapoznałam się ze specyfiką pracy w tego typu placówce, uczestniczyłam w kilkunastogodzinnym szkoleniu „Podstawy oligofrenopedagogiki”, jak też w szkoleniu Rady Pedagogicznej nt: „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych” , „Jak komunikować się z uczniem by motywować go do rozwoju i nauki”; dzięki tym szkoleniom udało mi się pogłębić wiedzę z zakresu pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnym oraz poznałam różne techniki wspomagające koncentrację i motywacje do pracy. Aby baczniej przyjrzeć się ćwiczeniom praktycznym, konsultowałam się z doświadczonymi nauczycielami obserwując ich lekcje i omawiając je.
• Zgodnie z potrzebami szkoły podjęłam studia licencjackie o kierunku filologia angielska w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chojnicach. Studia owe ukończyłam w czerwcu 2009 roku i uzyskałam tytuł licencjata.
• W związku z rozpoczęciem nauczania nowego przedmiotu, jakim jest język angielski od września 2009 opracowałam nowe rozkłady materiałów, plany wynikowe oraz przedmiotowy system oceniania zgodne z nową podstawą programową.

§7 ust. 2 pkt.2
"Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych"

• Oprócz nauczania języka niemieckiego i angielskiego przejęłam dwukrotnie funkcję wychowawcy klasy IV. Na początku nawiązałam współpracę z poprzednim wychowawcą, w celu lepszego poznania sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Na początku roku przygotowałam dla tej klasy plan wychowawczy w oparciu o program wychowawczy szkoły. Wybraliśmy też samorząd klasowy i podzieliliśmy obowiązki w zespole.
• Wspólnie z klasą sprawowaliśmy opiekę nad jedną z sal lekcyjnych, regularnie zajmowaliśmy się porządkowaniem sali oraz pielęgnowaniem roślin jak i dekoracją ścienną.
• Przez cały czas starałam się pielęgnować kontakty z rodzicami. Przybywali oni systematycznie na zebrania. Rodzice angażowali się też w życie klasy i szkoły. Dowodem tego było między innymi zorganizowanie Andrzejek, Święta Szkoły, Wigilii szkolnej i Dnia Seniora, balu przebierańców.
• Zachęcałam uczniów do aktywnego udziału w imprezach szkolnych, uroczystościach, których sama byłam również współorganizatorem. Do najważniejszych imprez należały: coroczne Święto Rodziny, coroczne uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Bal Przebierańców, Dzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Szkoły, Walentynki.
• Podczas mojej pracy wychowawczej myślę, że nawiązałam dobry kontakt z moimi podopiecznymi. Darzyli mnie zaufaniem i zwracali się do mnie ze swoimi problemami.
• W przypadku konfliktów wynikających z niewłaściwego zachowania lub ocen zawsze starałam się nawiązać bezpośredni kontakt w pierwszej kolejności z samym uczniem, a jeśli to nie przynosiło efektów prosiłam o rozmowę rodziców i szkolnego rzecznika praw ucznia.
• Ważnym aspektem opiekuńczym jest udział w wycieczkach szkolnych. Poznajemy uczniów z innej strony, stają się bardziej otwarci i skorzy do rozmowy. Sprzyja to także zespoleniu klasy. Wycieczki wymagają od uczniów większej odpowiedzialności za siebie i innych. Służyły temu szkolne wyjazdy do kina i do opery Nova w Bydgoszczy, wycieczka do Wdzydz Kiszewskich oraz do Chaty Kaszubskiej w Jagliach koło Brus, gdzie uczniowie mieli okazję poznać bliżej tradycje kaszubskie. Park Narodowy „Bory Tucholskie” w Charzykowych to również jeden z celów wycieczek gdzie uczniowie mięli okazje uczestniczyć w żywej lekcji przyrody.
• W czasie mojej pracy nauczycielskiej miałam też okazję sprawdzić się w roli opiekuna i tłumacza podczas tygodniowej wymiany uczniów z okolicznej szkoły do Maliss w północnej części Niemiec. Podczas owego pobytu musiałam wykazać się kompetencjami językowymi jak i nawiązać jak najlepszy kontakt z nieznaną mi młodzieżą.
• W swojej pracy miałam styczność z uczniami obarczonymi różnymi dysfunkcjami, którzy wymagali poświęcenia większej ilości czasu i cierpliwości – jak również z uczniami zdolniejszymi i samodzielnymi, którym przygotowywałam dodatkowe materiały i ćwiczenia rozbudzając ich zainteresowanie językiem niemieckim jak i językiem angielskim.
• Część mojej pracy społecznej poświęciłam na przygotowanie uczniów do konkursów z języka niemieckiego, w których uczniowie odnieśli zadowalające sukcesy. W roku szkolnym 2006/2007 Patrycja Lipska zajęła III miejsce w V Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej a Joanna Tajl zajęła V miejsce w VII Gminnym Konkursie Języka Niemieckiego. Największym sukcesem było zajęcie I miejsca w IV Konkursie Teatrzyków Niemieckojęzycznych. Samodzielnie udało mi się tez zorganizować Szkolny Konkurs Poezji Niemieckojęzycznej w Szkole Podstawowej w Y. Kolejne lata niosły za sobą kolejne sukcesy: uczennica klasy piątej - Agata Turzyńska zajęła 15 miejsce w ogólnopolskim konkursie ALBUS z języka niemieckiego organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej, uczennice klasy szóstej szkoły podstawowej w Kiełpinie otrzymały wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych w IV Borowiackim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w 2008 roku. Również miniony rok szkolny nie obył się bez osiągnięć: uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w X zajęli V miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Niemieckiej organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości wraz z Gimnazjum nr 2. Trzy uczennice klasy VI oraz jeden uczeń klasy V wzięli udział w konkursie Gminnym Języka Niemieckiego organizowanym przez....
• Przez cały czas pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Do głównych działań zespołu należało: coroczne przeprowadzenie akcji na rzecz fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”-sprzedaż kalendarzyków przez uczniów, współorganizowanie imprez szkolnych, organizowanie dyskotek, organizacja dyżurów uczniowskich, pomoc w prowadzeniu gazetek ściennych na holach oraz w salach lekcyjnych.
• W 2005 roku Szkoła Podstawowa w X przystąpiła do ogólnopolskiej Akcji prowadzonej przez Caritas Polska – Adopcja na Odległość. Od tej pory Samorząd Uczniowski przeprowadzał regularne zbiórki pieniędzy dla adoptowanej Powly Marry a teraz dla Soundarya. Próbujemy również korespondować z podopieczną. Pieniądze na ten cel gromadzone są poprzez organizowanie różnorodnych kiermaszów zabawek używanych lub kawiarenek podczas dyskotek szkolnych lub balów przebierańców. Podczas ostatniego Balu przebierańców udało się zebrać prawie 300 zł.
• W roku szkolnym 2007/2008 braliśmy również udział w Akcji Ogólnopolskiej „Góra Grosza” podczas której udało się zebrać pokaźną kwotę jak na tak niewielkie środowisko szkolne jakim jest SP w X.
• W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziłam też przez dwa miesiące koło artystyczne we współpracy z innymi nauczycielami. Dodatkowo prowadziłam również społecznie zajęcia z języka niemieckiego dla klasy drugiej i trzeciej a od września 2009 roku prowadziłam tez przez cały rok szkolny dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla klasy drugiej oraz trzeciej w ramach godziny wynikającej z art.42 KN.
• Nawiązałam również współpracę z opiekunem szkolnego koło harcerskiego, gdzie pomagałam w organizowaniu zajęć dla harcerzy (pasowanie na harcerza, biegi patrolowe, podchody)
§7 ust. 2 pkt.3
" Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej"

• Podczas pracy nauczycielskiej komputer stanowi dzisiaj nieodzowne narzędzie. Dla tego na co dzień korzystałam z edytora tekstów przy przygotowaniu kartkówek, sprawdzianów, testów i materiałów dydaktycznych, jak również bieżącej dokumentacji wymaganej przez dyrekcję. Pracę na komputerze bardzo skutecznie wykorzystywałam nie tylko podczas prowadzenia dokumentacji związanej z procedurą awansu zawodowego ale też podczas przygotowywania materiałów dekoracyjnych potrzebnych do gazetek ściennych (przygotowywanie literek do haseł i pozyskiwanie innych materiałów dekoracyjnych). Biegle obsługuję programy Word, Excel, Internet Explorer.
• W przekazywaniu wiedzy krajoznawczej i kulturowej starałam się wykorzystywać internet, dzięki któremu uczniowie samodzielnie byli w stanie poszukiwać różnych informacji.
• Lekcje starałam się urozmaicać stosując na języku niemieckim i angielskim różne programy multimedialne, prezentując w ten sposób różnorodne techniki uczenia się języka obcego. Dzięki wielu interesującym stronom internetowym, min. takim jak:
• www.macmillan.pl
• www.jezykangielski.pl
• www.jezykniemiecki.pl
• www.anglomaniacy.pl
• www.niemiecki.ang.pl
• www.daf.pl
znalazłam niezliczoną ilość materiałów wspomagających nauczanie słownictwa oraz gramatyki języka niemieckiego.
• Szkoła Podstawowa w X uczestniczyła w projekcie internetowym "Szkoła z klasą" prowadzonym przez Gazetę Wyborczą. Wraz z uczniami brałam czynny udział w projekcie LEGO przygotowując zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem na lekcji języka niemieckiego. Byłam również recenzentem prac innych nauczycieli biorących udział w tym przedsięwzięciu. W projekcie AGO natomiast zaprezentowałam przedsięwzięcie, w którym szkoła bierze udział-„Pomoc potrzebującym, ofiarom fali tsunami w Azji, „Adopcja na Odległość”.
• W celu zainteresowania uczniów żywym językiem niemieckim próbowałam nawiązać kontakt mailowy z aktorem pochodzenia niemieckiego Steffenem Mollerem. Udało nam się napisać do niego kilka listów.
• Zachęcałam uczniów do nauki języka obcego przez Internet prezentując na lekcjach różne portale internetowe, na których uczniowie mogą samodzielnie pracować w domu powtarzając słownictwo. Przeprowadziłam w tym celu kilka lekcji w pracowni internetowej.
• Szkoła Podstawowa w Krzyżu posiada stronę internetową, która jest na bieżąco uaktualniana. Oprócz ważnych informacji zarówno dla rodziców jak i dla uczniów i pracowników szkoły można znaleźć tam aktualne sprawozdania z poszczególnych uroczystości szkolnych. Wiele z nich samodzielnie redagowałam.

§7 ust.2 pkt.4
"Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich ..."

• W czasie mojej pracy pedagogicznej na bieżąco staram się pogłębiać moją wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów wychowawczych.
• Podczas pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych starałam się szukać wsparcia w lekturach pedagogicznych i psychologicznych w celu indywidualizacji pracy oraz opracowania wymagań edukacyjnych.
• Na bieżąco śledzę artykuły zamieszczane w różnych czasopismach i książkach, które przedstawiają najnowsze i najskuteczniejsze metody i techniki nauczania, inspirują mnie do efektywnej pracy, informują o nowościach wydawniczych. Do najważniejszych należą:
„Języki Obce w Szkole”
„Meritum”
„Post Scriptum”
Kinga Kozłowska – „Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia”
Adele Faber, Elanie Mazlish - „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
Bebyn, M. „Specyfika nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym”
Komorowska, H. „Metodyka nauczania języków obcych”
• Ze względów merytorycznych, aby utrzymać znajomość fachowego słownictwa na wysokim poziomie bardzo często odwoływałam się także do literatury niemiecko- oraz anglojęzycznej, takich autorów jak:
Berndt Kast – „Fertigkeit Schreiben“
Harmer, J. “How to Teach English”
Slattery, M. and Willis, J.”English for Primary Teachers, A Handbook of Activities & Classroom Language”
“The Teacher”
• W miarę potrzeb nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, co stanowiło dużą pomoc uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudności w nauce. W marcu 2010 roku wzięłam udział w szkoleniu Rady pedagogicznej prowadzonej przez Pracownika Poradni PP w X nt. „Jak odczytywać opinie z poradni?”.
§ 7 ust.2 pkt.5
"Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty"

• Staż na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego rozpoczęłam od zapoznania się z podstawowymi aktami prawnymi do których m.in. należą:
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 wraz ze zmianami z dnia 14.11.2007r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
o Rozporządzenie MEN z dnia 7.09.2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami,
o Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09. 1991r.,
o Ustawa z dnia 19.03.2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
o Karta Nauczyciela,
o Statut Szkoły,
o Wewnątrzszkolny System Oceniania,
o Plan pracy szkoły,
o Plan wychowawczy szkoły.
• Poznałam procedurę awansu zawodowego: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.
• Kilkakrotnie byłam powołana do pracy w szkolnej komisji egzaminacyjnej w roli członka jak i przewodniczącego zespołu. W związku z tym zapoznałam się z procedurami przeprowadzenia sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej.
• Dwukrotnie uczestniczyłam w komisji podczas konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w X.
• Zapoznałam się z procedurami przeprowadzenia egzaminu poprawkowego oraz uczestniczyłam w komisji
• Regularnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania oraz organizacją pracy szkół poprzez analizę Statutów szkół, w których pracowałam.
• Ogromną zaletą Internetu jest możliwość weryfikacji informacji na temat prawa oświatowego, które można znaleźć na takich stronach internetowych jak:
http://www.men.waw.pl.
http://www.codn.edu.pl
http://www.cen.gda.pl

Wnioski do dalszej pracy

W dalszym ciągu mam zamiar doskonalić swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne. Zamierzam kontynuować pracę wychowawczą. W miarę możliwości finansowych szkoły chciałabym zadbać o zorganizowanie pracowni językowej z zadowalającym wyposażeniem niezbędnym do nauki języka obcego. Istotnym celem na przyszłość jest również poszukiwanie coraz to nowszych form prowadzenia zajęć aby sprostać wymogom europejskiej szkoły.
Jestem zadowolona z dotychczasowego przebiegu swojej pracy zawodowej, zdając sobie jednocześnie sprawę z faktu, iż wiele jeszcze przede mną.
miejscowość, dn. 14.03.2010r. Dorota Stosik-Prill

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.