X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24043
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wstęp
Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawiam za okres od 01.09.2011 r. do 31.05.2014 r. Staż rozpoczęłam 01.09.2011 r. w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego złożyłam u Dyrektora 1 września 2011r., który został zatwierdzony 28 września 2011roku . Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne , wychowawcze i opiekuńcze. Tworząc plan swojego zawodowego opierałam się na Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie awansu zawodowego przez nauczycieli , założeniach Statutu Przedszkola i Planu pracy przedszkola.
Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki , dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków , umiejętności i sprawności oraz stwarzanie warunków do ich samoistnej działalności.
Realizując opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie od 01.09.2011r. do 31.05. 14 r. dążyłam do wykonania zaplanowanych zadań.
8 ust. Pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.
W ramach tego paragrafu zrealizowałam następujące zadania:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analizowałam przepisy prawa oświatowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz .U.z 2004 r. nr 260 poz.2593 ), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz .U.z 2013 r. poz 393 ).
• Indywidualnie studiowałam czasopisma pedagogiczne: ,,Wychowanie w Przedszkolu”,, Bliżej Przedszkola” ,, Głos Nauczycielski”, „Doradca nauczyciela przedszkola”.
• Gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane przeze mnie zadania, zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, scenariusze zajęć .
• Wymieniałam się uwagami z koleżankami nauczycielkami.
• Uczestniczyłam w radzie pedagogicznej na temat ,, Planowanie awansu zawodowego nauczyciela’’ podczas której poznałam uwarunkowania prawne awansu , zasady projektowania planu rozwoju zawodowego.
• Swoje umiejętności dokumentowania stażu doskonaliłam na kursie - ,,Staż nauczyciela mianowanego ‘’ w wymiarze 8 godzin zajęć dydaktycznych , który ukończyłam w 2013r. Kurs ten podzielony był na cztery bloki przedmiotowe które dotyczyły następujących tematów : Blok I – uwarunkowania prawne awansu nauczyciela mianowanego ; Blok II- powinności nauczyciela mianowanego w okresie stażu ; Blok III – projektowanie planu rozwoju zawodowego ; Blok IV – dokumentowanie działań w czasie stażu.
• Swoje umiejętności dokumentowania stażu doskonaliłam także na kursie ,,Nauczyciel mianowany przed komisją kwalifikacyjną na stopień nauczyciela dyplomowanego’’ w wymiarze 8 godzin zajęć dydaktycznych, który ukończyłam w2014r.Kurs ten podzielony był na siedem bloków przedmiotowych które dotyczyły następujących tematów : Blok I - sprawozdanie ze stażu – autorefleksja , wskazówki do pisania ; Blok II – wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w świetle obowiązującego prawa oświatowego ; Blok III – opisy i analizy wymagań kwalifikacyjnych ; Blok IV – wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego – wskazówki do jego sporządzenia ; Blok V- przygotowanie kompletu dokumentów dołączonych do wniosku – wymogi formalno – prawne ; Blok VI – symulacja pracy komisji kwalifikacyjnej ; Blok VII – sukces i co dalej – jak pracować , by nie ulec wypaleniu zawodowemu ?
• Dnia 1 września 2011r. złożyłam wniosek do dyrektora o rozpoczęcie stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
• Opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego , który systematycznie realizowałam zgodnie z założonymi zadaniami .
Efekty podjętych działań:
• Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego .
• Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego,
• Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
Dowody realizacji:
• Wniosek o rozpoczęciu stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Zaświadczenia z ukończonych kursów
2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy , podwyższenie własnych kwalifikacji
Realizując plan doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w wielu jego formach doskonalenia. Wybór odpowiedniej formy doskonalenia zawodowego związany jest z moimi zainteresowaniami , potrzebami edukacyjnymi i zgodny z planowaną działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą przedszkola. Poniżej przedstawiam tematykę szkoleń, warsztatów , kursów i innych form doskonalenia zawodowego , w których uczestniczyłam w trakcie realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego:
• Szkolenie - ,,Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym’’- 2011 r.
• Szkolenie - ,,Problemy zdrowotne , edukacyjne i wychowawcze dzieci z FASD’’- 2011 r.
• Szkolenie - ,,Program do diagnozowania i obserwacji dziecka w przedszkolu’’- 2011 r.
• Szkolenie - ,,Europejskie wędrówki kulturalne’’-2011 r.
• Kurs doskonalący - ,,Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym’’- 2011 r.
• Szkolenie - ,,Rozwijanie potencjału twórczego dziecka’’- 2012 r
• Szkolenie ,,Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej’’- 2012 r.
• Szkolenie - ,,Wspomaganie rozwoju analizatora słuchowego i wzrokowego w przedszkolu warunkiem sukcesu w czytaniu i pisaniu w szkole’’- 2012 r.
• Kurs doskonalący - ,,Kinezjologia edukacyjna – zastosowanie metody P. Dennisona w pracy z dzieckiem przedszkolnym’’- 2012 r
• Kurs doskonalący - ,,Nowoczesny nauczyciel – zastosowanie programu Word’’- 2012 r
• Szkolenie - ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna’’- 2012 r.
• Warsztaty metodyczne - ,,Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym’’- 2012 r
• Kurs doskonalący - ,,Sztuka z natury w pracach dzieci’’- 2012 r.
• Konferencja – ,, Sześciolatek między przedszkolem a szkołą’’- 2013 r.
• Szkolenie - ,,Dziecko w świecie matematyki’- 2013 r.’
• Konferencja – Na dobry start w przygotowaniach do szkoły ,,Tropiciele roczne przygotowanie przedszkolne’’- 2013 r.
• Kurs doskonalący - ,,Staż nauczyciela mianowanego’’- 2013 r.
• Kurs doskonalący - ,,Wspieranie twórczości plastycznej dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej’’- 2014r
• Kurs doskonalący - ,,Nauczyciel mianowany przed komisją kwalifikacyjną na stopień nauczyciela dyplomowanego’’ – 2014r.
• Szkolenie - ,, Efektywna komunikacja w przedszkolu’’ 2014 r.
• Szkolenie - ,, Rzeczy zwykłe i niezwykłe ‘’ – techniki rozwoju artystycznego dla nauczycieli . Nietypowe techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym .- 2014 r.
• Szkolenie-„ Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, , lecz na wiele różnych sposobów”. Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu.- 2014 r.
Efekty podjętych działań:
• Uzupełniałam swoją wiedzę i zdobywałam nowe umiejętności,
• Poszerzałam ofertę programową przedszkola,
• Poszerzałam zakres oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych .
Dowody realizacji:
• Zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
3.Pełnienie dodatkowych funkcji
W okresie stażu pełniłam następujące funkcje w przedszkolu :
• Społecznego zastępcy dyrektora placówki w okresie stażu. Pełniona funkcja umożliwiła mi poznanie zasad prowadzenia kancelarii placówki ( prowadzenie teczek osobowych pracowników placówki, czasu pracy pracowników pedagogicznych i nie pedagogicznych itp.)
• Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej 2011r- 2014r. Pełniona funkcja zobowiązała mnie do wnikliwego zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi rekrutacji dzieci do przedszkola. Zapoznałam się również z regulaminem rekrutacji Gminnego Przedszkola w Siedlisku, z tokiem, zasadami postępowania rekrutacyjnego, kryteriami głównymi i dodatkowymi oraz dokumentami dotyczącymi rekrutacji.
• Protokolant rad pedagogicznych 2011r.- 2014r.- funkcja protokolanta pozwoliła mi na zapisywanie najważniejszych informacji z posiedzeń rad pedagogicznych : organizacyjnych , szkoleniowych , analitycznych .
We wszystkich wymienionych przypadkach pełniąc swoje dodatkowe funkcje , ściśle współpracowałam z Dyrektorem Przedszkola.

§ 8 Ust 2pkt2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę , co związane jest zarówno z osobistymi zainteresowaniami , jak również z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostęp do najświeższych informacji. Umiejętność korzystania z komputera nabyłam dzięki ukończeniu podstawowego kursu obsługi Worda w 2012r i samodzielnemu doskonaleniu tej umiejętności. Obecnie korzystając z możliwości jakie daje internet samodzielnie zgłębiam swoją wiedzę korzystając z programów i portali internetowych . Dzięki temu mam dostęp do najnowszych informacji wykorzystywanych w procesie wychowawczym i dydaktycznym.
W ramach tego paragrafu realizowałam następujące zadania :
1.Wykorzystanie technologii informacyjnej i własnych umiejętności posługiwania się komputerem do pomocy w prowadzeniu strony internetowej przedszkola:
• Pomoc w zamieszczaniu aktualnych informacji o placówce , ogłoszeń na stronie internetowej przedszkola .
• Zamieszczanie w galeriach zdjęć z wycieczek i innych wydarzeń z życia przedszkola : dokonywałam wyboru właściwych dokumentów potwierdzających wiarygodność uczestnictwa w wydarzeniach przedszkola , dokonywałam opisu wydarzeń i przekazywałam koleżance prowadzącej stronę .
• Umieszczanie informacji o wydarzeniach przedszkolnych na stronie www.trzcianka.pl. ( strona gminy) :
- 04.03.2013r . Opis i zdjęcia przekazania przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Przedszkola w Siedlisku zestawu komputerowego KID SMART , który jest zaprojektowany i przeznaczony specjalnie do zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- 01.06.2013r. opis i zdjęcia z festynu rodzinnego w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku
- 18.12.2013r opis i zdjęcia z uroczystej wigilii w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku .
- 12.05.2014r. opis i zdjęcia z wizyty w Szkole Podstawowej w Siedlisku .Udział dzieci z przedszkola w,, Cyrku Heca’’(żonglerka, magia/ iluzja, śmieszny klown , akrobacje ,tresura zwierząt , gry i zabawy z udziałem dzieci.
-14.05.2014 r. –opis i zdjęcia z wycieczki autokarowej na przedstawienie teatralne „ Czarodziejski ołówek”
- 16.05.2014r opis i zdjęcia z pieszej wycieczki do biblioteki publicznej (uczniowie Szkoły Podstawowej czytają wiersze i bajki dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Siedlisku ) .
- opis i zdjęcia z pikniku przedszkolnego na łące .
Efekty podjętych działań:
• Promowanie placówki w szerszym środowisku
• Możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców
Dowody realizacji:
• Informacje dla rodziców
• Zdjęcia
• Dyplomy
• www.przedszkolesiedlisko.trzcianka.com.pl ( strona przedszkola)
• www.trzcianka.pl. ( strona gminy).
2 . Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła wiedzy:
• Komputer jest także moim narzędziem pracy – poszukuję w zasobach sieci internetowych wszelkich materiałów przydatnych do pracy z dziećmi: programy ,przykłady scenariuszy zajęć i zabaw, metody i formy pracy, publikacje, ankiety, literatura .
• Korzystam z zasobów internetowych, gdzie pozyskuję informację między innymi o konkursach ogłaszanych przez inne placówki, ciekawych wydarzeniach, współczesnych trendach w wychowaniu przedszkolnym .
• Internet wykorzystuję na zajęciach dydaktycznych w celu uzyskania szerszych informacji podczas realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych na dany miesiąc .
• Internet z którego korzystam w pracy to także źródło wiedzy –pedagogicznej , psychologicznej , encyklopedycznej .
• Internet dla mnie jest źródłem informacji o zmianach w prawie oświatowym.
• W pracy systematycznie utrzymuję kontakt dyrektorem oraz koleżankami poprzez przekazywanie informacji w formie widomości e- mail. Internet traktuję jako nośnik informacji.
Efekty podjętych działań:
• Możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców
• Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
• Zastosowanie w pracy interesujących pomysłów innych nauczycieli
• Gromadzenie ciekawych opracowań z zakresu pedagogiki

Dowody realizacji :
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w internecie
• Wykorzystanie internetu w pracy
• Potwierdzenie dyrektora
3 . Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji , narzędzi badawczych oraz różnych materiałów dla rodziców:

• Techniką komputerową opracowuję zadania dydaktyczno -wychowawcze na każdy miesiąc ,ogłoszenia dla rodziców zaproszenia i podziękowania dla rodziców.
• Techniką komputerową opracowuję dla rodziców narzędzia badawcze – ankiety.
• Opracowałam techniką komputerową Plan Współpracy Przedszkola z rodzicami
• Komputerowo opracowałam Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Plan Działań Wspierających ( 2011/2012 r.).
• Komputerowo piszę dla rodziców ,,Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej’’
• Dokonałam prezentacji multimedialnej dla rodziców przedstawiając zestawienie wyników indywidualnej diagnozy wszystkich dzieci , co sprawiło duże zainteresowanie ze strony rodziców włączali się w dyskusje, wspólnie z nauczycielem analizowali osiągnięcia i porażki dzieci – rok 2012-2013.
• Technikę komputerową wykorzystuję także do opracowania materiałów do gazetki informacyjnej dla rodziców .
• Opracowuję techniką komputerową miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej, scenariusze z uroczystości przedszkolnych scenariusze zajęć otwartych dla rodziców
• Techniką komputerową przygotowywałam teksty potrzebne do inscenizacji i przedstawień z okazji różnorodnych uroczystości
• Opracowuję techniką komputerową dyplomy dla absolwentów i na konkursy, zaproszenia , podziękowania dla sponsorów, pomoce do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym , słabszym.
• Opracowuję semestralnie zestawienia zbiorcze wyników całej grupy – diagnoza przedszkolna, oraz zestawienie wyników indywidualnej diagnozy wszystkich dzieci.
• Komputerowo opracowałam Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka oraz Plan Działań wspierających dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną ( 2011/2012 r.)
• Opracowuję wyniki ewaluacji wewnętrznej – opracowałam zestawienie ankiety skierowanej do rodziców na temat ,, Obserwacje talentów – predyspozycji wrodzonych mojego dziecka’’ . Ankieta dotyczyła uzdolnień takich jak : uzdolnienie aktorskie , muzyczne ,matematyczne , sportowe, naukowe, techniczne, artystyczne, przywódcze.
• Prowadzę z dziećmi zajęcia indywidualne na komputerze –kółko komputerowe.
• Samodzielnie opracowałam dokumentację potrzebną do awansu.

Efekty z podjętych działań:
• Rozwijanie osiągnięć dziecka.
• Uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych poprzez wykorzystanie w pracy z dzieckiem komputera.
• Zastosowanie w pracy intersujących pomysłów innych koleżanek.
• Pogłębienie własnej wiedzy związanej ze światem techniki.
• Promowanie przedszkola w szerszym środowisku.
Dowody realizacji:
• Scenariusze zajęć dydaktycznych
• Dyplomy
• Podziękowania
• Zestawienia zbiorcze wyników diagnozy
• Zaproszenia
• Informacje dla rodziców
• Opracowana Karta Indywidualnych Potrzeb oraz Plan Działań Wspierających
• Opracowanie ankiet skierowanych do rodziców


§8 Ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W ramach realizacji tego punktu aktywnie uczestniczę w pracach rady pedagogicznej. Jestem także protokolantem wszystkich posiedzeń od początku mojej pracy w przedszkolu. W trakcie swojej pracy pedagogicznej , starałam się brać aktywny udział w radach pedagogicznych dzieląc się z koleżankami swoją wiedzą i opracowaniami ( scenariusze zajęć, zabaw, imprez przedszkolnych, pomocy dydaktycznych , arkuszy obserwacyjnych dla dzieci, wykazy literatury pedagogicznej, samooceny pracy wychowawczo – dydaktycznej półrocznej , ankiety, programy indywidualne dla dzieci mających trudności w poszczególnych obszarach, arkusze diagnostyczne dziecka 6- letniego z zakresu dojrzałości przedszkolnej – spostrzeżenia , wnioski). W okresie stażu przeprowadziłam wiele zajęć otwartych dla koleżanek z innych grup , w tym dla nauczyciela kontraktowego (w roku 2010/2011 byłam opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego ) prezentując w ten sposób swoją wiedzę , umiejętności i doświadczenie . Koleżanki miały możliwość obserwować stosowanie w codziennej pracy różnych metod i form pracy z dzieckiem ( metody aktywizujące i twórcze). W zajęciach uczestniczyły dzieci 5-6 letnie , koleżanki mogły zatem zaobserwować efektywność systematycznie prowadzonych działań edukacyjnych i wychowawczych .
Zajęcia otwarte dla koleżanek z innych grup i nauczyciela kontraktowego prowadzone w czasie stażu na nauczyciela dyplomowanego:
• Temat kompleksowy :Polska . Temat zajęcia : ,,Warszawa – stolica Polski’’; wysłuchanie opowiadania W. Chotomskiej ,,Wars i Sawa’’ , praca z mapą wskazywanie stolicy Polski ( dzieci 5- 6 letnie) , 2011r.
• Temat kompleksowy : Dobre maniery .Temat zajęcia : Teatrzyk na podstawie utworu B. Lewandowskiej ,, Kłopoty łyżki ‘’, wysłuchanie wiersza ,,kłopoty łyżki ‘’ , inscenizacja wiersza ( dzieci 5-6 letnie) , 2011r.
• Temat kompleksowy : ,,Wiosna tuż , tuż ! ‘’. Temat zajęcia : w marcu jak w garncu – nauka piosenki ,, Marzec czarodziej ‘’, wysłuchanie piosenki ,,Marzec – czarodziej ‘’ , czarowanie wiosny ( dzieci 5-6 letnie), 2011r
• Temat kompleksowy ; Kosmos ‘’. Temat zajęcia : ,, Kosmiczny dzień ‘’, kończenie rymowanek , budowanie pojazdów kosmicznych z różnego rodzaju klocków itp.( dzieci 5-6 letnie), 2011r.
• Temat kompleksowy : Boże Narodzenie .Temat zajęcia : opowiadanie D. Niewoli ,, Łańcuch ‘’ , wysłuchanie opowiadania , zapoznanie ze sposobem wykonania łańcucha – wykonanie , dekorowanie choinki ( dzieci 5-6 letnie) , 2012r.
• Temat kompleksowy : Jesienią , jesienią .Temat zajęcia : Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana zestaw VI , rozwijanie ekspresji ruchowej i pomysłowości ( dzieci 5-6 letnie) , 2013r.
Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców na temat - ,,Adaptacja dziecka w przedszkolu’’ 2011r,2012r . ,,OzdobaWielkanocne’’2013r i 2014r . Rodzice bardzo chętnie angażowali się w życie przedszkola , brali czynny udział w zajęciach z dziećmi na dany temat .Wykazywali duże zadowolenie z wspólnie wykonanych wytworów rodzic – dziecko. Dzięki prowadzeniu zajęć otwartych , rodzice mogli w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania , jakie realizowane są w pracy z dziećmi, oraz zaobserwować i poznać stosowane metody i formy pracy z dziećmi w przedszkolu.
Opracowałam dla potrzeb dziecka i przedszkola programy do pracy indywidualnej dla dzieci mających trudności w poszczególnych obszarach, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez nauczycieli i dyrektora. Programy te są pomocne w dokumentowaniu postępów dziecka w przedszkolu – a powstały w wyniku przeprowadzonej diagnozy i moich doświadczeń, udostępnione są w bibliotece przedszkolnej.
Opracowałam scenariusze zajęć z uroczystości przedszkolnych, oraz scenariusze zajęć o różnej tematyce , które udostępnione są dla nauczycieli w bibliotece przedszkolnej.
W trakcie stażu brałam udział w zespołach pomocowych organizowanych dla dzieci potrzebujących pomocy w poszczególnych obszarach edukacyjnych, prowadziłam dokumentację – dla trójki dzieci opracowałam Kartę Indywidualnych Potrzeb – byłam koordynatorem zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( 2011/2012 r.) , oraz dla tych dzieci opracowałam Plan Działań Wspierających .
Efekty podjętych działań:
• Nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy i osiągnięciami
• Wykorzystanie aktywizujących metod do pracy
• Wzbogacanie warsztatu pracy własnej
• Prezentacja efektów pracy
• Satysfakcja z ciągłego rozwoju zawodowego
• Możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
• Dzięki pełnieniu funkcji opiekuna stażu mogłam sprawdzić się w nowej , odpowiedzialnej roli. Mogłam pogłębiać wiedzę , wzbogacać warsztat i metody pracy oraz pogłębiać wiedzę innych .
• Stosowanie ciekawych metod w pracy
• Wzbogacenie doświadczenia zawodowego innych nauczycieli przyczyniając się tym samym do ich rozwoju zawodowego
• Możliwość samorealizacji
• Możliwość pomocy dzieciom objętych opieką Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej
• Lepsze poznanie dziecka i dążenie do jego potrzeb
• Stymulowanie wszystkich funkcji rozwojowych dziecka
• Wychodzenie naprzeciw potrzebom rodziców
Dowody realizacji :
• Scenariusze zajęć
• Potwierdzenie dyrektora
• Opracowany dla dzieci IPET
• Programy pracy indywidualnej

Udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad pedagogicznych:
W czasie wieloletniej pracy zawodowej aktywnie uczestniczę w pracach rady pedagogicznej. Przygotowuję referaty , wyszukuję przykłady literatury fachowej ( pedagogika , psychologia , literatura dziecięca ), które mają praktyczne zastosowanie w codziennej pracy nauczyciela .
Corocznie dokonuję samooceny działań pedagogicznych , wychowawczych i opiekuńczych , oraz wskazuję wnioski do dalszej pracy .Biorę czynny udział w dyskusjach na forum rady pedagogicznej , dzielę się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat pracy z dziećmi .
W okresie stażu przygotowałam i przedstawiłam radzie pedagogicznej następujące zagadnienia:
• Rada szkoleniowa – wygłosiłam referat na temat : ,, Kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci w przedszkolu ‘’ 2012r.
• Rada szkoleniowa –przedstawiłam referat na temat : ,,System percepcyjno – motoryczny Kepharta’’
• Rada szkoleniowa – przedstawiłam zestawienie wyników ankiety dla rodziców na temat : ,, Obserwacje talentów predyspozycji wrodzonych mojego dziecka ‘’
• Na radzie szkoleniowej omówiłam zagadnienie dotyczące roli nauczyciela i rodziców w kształtowaniu zdolności dziecka . Przedstawiłam wskazówki na temat ,, Jak postępować z dzieckiem zdolnym’’
• Rada szkoleniowa – przedstawiłam referat na temat ,, Czynniki środowiska przedszkolnego mające wpływ na rozwój zdrowotnych zachowań dzieci ‘’
• Rada szkoleniowa – przedstawiłam referat na temat ,, Zajęcia ruchowe w przedszkolu a rozwój dziecka ‘’
Systematycznie protokołowałam przebieg posiedzeń rad pedagogicznych w okresie stażu
Efekty podjętych działań :
• Możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
• Wdrażanie nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej
• Podnoszenie jakości pracy placówki
Dowody realizacji :
• Prototokolarz Rady Pedagogicznej
• Referaty
• Potwierdzenie dyrektora

Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje:
Internet stwarza także możliwości przekazywania innym swojego doświadczenia, najczęściej w formie publikacji na stronach internetowych. W swojej pracy zawodowej często prowadzę korespondencję mailową z koleżankami z pracy , oraz z koleżankami z innych przedszkoli .
Publikacje wybranych fragmentów planu rozwoju zawodowego w internecie (www.edukacja.edux.pl.) to :
• Program Edukacji Informatycznej Wychowania Przedszkolnego Dla Dzieci 5 – 6 Letnich , tytuł ,,Komputer KID SMART Moim Przyjacielem’’
• Plan Rozwoju Zawodowego
• scenariusz zajęć na temat ,, Warszawa – stolica Polski ‘’
• Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego na Nauczyciela Dyplomowanego – 2014r.
• scenariusza zajęcia na temat – Teatrzyk na podstawie utworu B. Lewandowskiej pt : ,,Kłopoty łyżki ‘’
• scenariusz zajęcia na temat ,,Kosmiczny dzień’’
• scenariusz zajęcia na temat ,, W marcu jak w garncu – nauka piosenki pt,, Marzec czarodziej’’
• scenariusza zajęcia na temat ,, Nosimy buty – małe i duże’’ wysłuchanie poopowiadania ,, O wróbelku Elemelku i o jego pantofelku ‘’ .
W powyższych publikacjach zawarłam swoje przemyślenia , sprawdzone pomysły , które mogą być dla innych nauczycieli inspiracją do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zamieszczanie w internecie materiałów dydaktycznych były dla mnie nowym doświadczeniem , zyskałam dzięki temu umiejętność publikowania posiadanych opracowań .
Efekty podjętych działań:
• Udostępnianie nauczycielom materiałów do wykorzystania w swojej pracy
• Wzbogacanie i podniesienie warsztatu pracy własnej i przedszkola
• Wzbogacanie swojego warsztatu pracy o nowe techniki i metody komputerowe
• Poszerzanie wiedzy oraz odziaływań dydaktyczno – wychowawczych
• Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami poprzez publikację scenariuszy zajęć , programów , planu rozwoju zawodowego itp.
Dowody realizacji:
• Publikacje na stronach internetowych
• Scenariusze zajęć
• zdjęcia
• Potwierdzenie dyrektora
Opiekun praktyk studenckich
W okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego kilkakrotnie byłam opiekunem praktyki pedagogicznej studentów. Praktyk których celem było poznanie specyfiki edukacji przedszkolnej a także rozwijania umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych koniecznych w pracy nauczyciela w przedszkolu . Praktyki obejmowały zagadnienia zgodne z instrukcją praktyk studenckich . Zapoznałam studentów z codziennym życiem przedszkola , ramowym rozkładem dnia , rodzajem zajęć dydaktycznych , podstawą programową nauczania i innymi ważnymi dokumentami placówki oraz grupy, formami współpracy przedszkola z rodzicami .Po odbyciu praktyk każdy student otrzymał opinie napisaną przez nauczyciela sprawującego opiekę nad nim .
Opiekun praktyk studenckich- terminy:
• Od 05.03.2012r.- praktyka dwutygodniowa tygodniowa, studentka II roku , kierunek – pedagogika , specjalność – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna .
• Od 03.09.2012r. - praktyka tygodniowa, studentka II roku , kierunek – pedagogika , specjalność – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna .
• Od 12.09.2012r.- praktyka tygodniowa, studentka III roku , kierunek – pedagogika , specjalność – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne .
• Od 21.09.2012r. praktyka tygodniowa, studentka III roku , kierunek – pedagogika , specjalność – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne .
• Od 08.10.2012r. praktyka trzytygodniowa, studentka III roku , kierunek – pedagogika , specjalność – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne .
• Od 07.02.2013r. praktyka tygodniowa, studentka III roku , kierunek – pedagogika , specjalność – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne .
• Od 18.02.2013r. praktyka trzytygodniowa, studentka III roku , kierunek – pedagogika , specjalność – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne .
• Dnia 21.04.2013r. praktyka trzytygodniowa, studentka III roku , kierunek – pedagogika , specjalność – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne .
Efekty podjętych działań:
• Zdobycie nowych doświadczeń w kontaktach z dziećmi
• Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności podczas dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
• Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celu i konsekwentne dążenie do jego realizacji
• Promocja pracy placówki w szerszym środowisku
Dowody realizacji:
• Dokumentacja z uczelni studenta
• Opinia wydana dla studenta
• Scenariusze zajęć prowadzone przez studenta

§ 8 ust.2pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Do napisania własnego programu ,, Komputer KID SMART moim przyjacielem’’ skłonił mnie fakt iż dnia 04.03.2013r. Gminne Przedszkole w Siedlisku otrzymało od firmy IBM, przekazany poprzez partnera programu, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zestaw komputerowy KID SMART dla dzieci , który jest zaprojektowany i przeznaczony specjalnie do zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ten wyjątkowy sprzęt stał się dużym obiektem zainteresowania wśród dzieci. Było to wielkie wydarzenie i wyróżnienie dla naszej placówki . Gminne Przedszkole w Siedlisku jest pierwszym przedszkolem na terenie województwa do którego trafił zestaw KID Smart .
Program który napisałam przedstawiłam na radzie pedagogicznej , zapoznałam z jego strukturą, celowością i planowanymi działaniami. Program został pozytywnie oceniony przez członków rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola , został wpisany do przedszkolnego zestawu programów – Uchwała Nr 11/2012/2013 Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Siedlisku z dnia 26.06.2013r.
Program nauczania przedszkolnego KID SMART przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym . Ma on na celu wprowadzenia w przedszkolu technologii informatycznej oraz nowej kultury uczenia się . Wszystkie programy zawierają opcje w których dzieci mogą wybierać stopień trudności .Ponadto mogą z nich korzystać dzieci nie umiejące czytać gdyż instrukcje są głosowe – narrator mówi w sposób jasny i zrozumiały . Program KID SMART kierowany jest do dzieci 5-6 letnich objętych jednorocznym odziaływaniem przedszkolnym, które dopiero rozpoczynają karierę edukacyjną, jak również dla dzieci 5-6 letnich kontynuujących edukację przedszkolną . Realizowany będzie zgodnie z planem zajęć obowiązkowych oddziału przedszkolnego w poszczególnych tematach kompleksowych w ciągu całego roku szkolnego. Przewidziano w nim także zagadnienia do realizacji w parach , indywidualnie oraz z całą grupą .Dzieci swoje umiejętności korzystania z komputera także będą mogły doskonalić na ,, kółku informatycznym’’ zorganizowanym w przedszkolu – dwa razy w tygodniu.
Struktura programu jest czytelna i przejrzysta . Zawiera ogólną charakterystykę, cele główne i szczegółowe, metody i formy pracy oraz procedury osiągania celów.
Cele główne programu :
1. Poznanie zasady pracy komputera poprzez aktywny i bezpośredni kontakt.
2. Opanowanie umiejętności posługiwania się myszką , klawiaturą i prostą terminologią.
3. Rozbudzanie zainteresowań technologią komputerową.
4. Zdobywanie różnych doświadczeń i umiejętności.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci które nie posiadają komputera.
6. Wzbudzanie zaufania we własne siły i możliwości.
7. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka uwzględniając jego potrzeby intelektualne , emocjonalne, moralne i estetyczne zgodnie z indywidualnymi możliwościami.
Cele szczegółowe programu:
1. Poznanie podstawowych zasad działania i obsługi komputera
2. Poznanie klawiatury i sposobu korzystania z niej
3. Kształcenie umiejętności zastosowania komputera w pracy , nauce i zabawie
4. Poznanie zasobu słownictwa związanego technologią informatyczną
5. Poznanie różnorodnych programów edukacyjnych dla dzieci i sposobu ich wykorzystania
6. Rozwijanie twórczego myślenia
7. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter
8. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów i poprawnego ich nazywania
9. Kształcenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych
10. Rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych pór roku , oraz zjawisk atmosferycznych występujących w poszczególnych porach roku
11. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania cyfr od 0 – 10 , oraz wykonywania działań matematycznych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

12. Poznanie różnych instrumentów muzycznych – tworzenie własnej muzyki

13. Poznanie planety ,,Ziemia’’

14. Poznanie i stosowanie tajemnic czasu ( kalendarz , zegar, miesiąc ,dzień , godzina , sekunda , pory roku)

15. Kształcenie umiejętności tworzenia dokumentów okazjonalnych ( zaproszenia, życzenia)

Zajęcia z dziećmi proponowane są w tym programie według tematyki:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem
2. Podstawowe elementy komputera i jego funkcje
3. Posługiwanie się komputerem w życiu codziennym – zastosowanie
4. Nauka posługiwania się myszką – uruchamianie i zamykanie programów
5. Poznanie klawiatury oraz sposobu jej działania
6. Czas i przestrzeń w domku Anuli
7. Matematyczny domek Milusi
8. Mania główkowania nr 1
9. Mania główkowania nr 2
10. Mania główkowania nr 3
11. Internet jako źródło informacji
Efekty podjętych działań:
• Dziecko poznało podstawowe zasady regulaminu pracy przy komputerze i rozumie konieczność ich przestrzegania
• Dziecko poznało podstawowe elementy komputera i ich funkcje
• Podniósł się poziom wiedzy dziecka technologią komputerową
• Wzrosło zaangażowanie rodziców w podejmowane przez przedszkole działania
• Dziecko poznało programy zastosowane w zestawie komputerowym KID SMART i potrafiło je realizować
• Radość dzieci z umiejętności pokonywania trudności – obsługa komputera , rozwiązywania postawionych zadań
• Radość dzieci mających kontakt z komputerem tylko w przedszkolu
• Kształtowanie nawyku systematycznego i planowanego wzbogacania wiedzy- udział w kółku informatycznym
• Kształtowanie umiejętności wyznaczania celu i konsekwentne dążenie do jego realizacji
• Wyrabianie umiejętności pracy w parze
• Ukazanie możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego
• Poznanie internetu jako źródła wiedzy
Dowody realizacji:
• Program edukacji informatycznej wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich ,, KOMPUTER KID SMART MIOM PRZYJACIELEM ‘’
• Udział dzieci w kółku informatycznym
• ewaluacja
• Potwierdzenie dyrektora
Ewaluacja
Celem ewaluacji programu ,, KOMPUTER KID SMART MOIM PRZYJACIELEM ‘’ jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci 5 – 6 letnich w zakresie edukacji informatycznej .Oceny dokonałam na podstawie:
1 . Zorganizowania dla dzieci 5 -6 letnich kółka informatycznego dwa razy w tygodniu
2 . Udział dzieci w konkursie ,,Baw się i ucz z komputerem’’
3 . Obserwacje dzieci w czasie zajęć
4 . Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
Wnioski z ewaluacji :
1 .Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji posłużyły mi do zmodyfikowania niektórych zagadnień w dalszej pracy z dziećmi .
2 .W wyniku systematycznego korzystania z komputera i prowadzenia kółka informatycznego pozwoliło mi na realizację założonych celów .
3 . Zastosowanie umówionych zasad i konsekwentne ich przestrzeganie w pracy z komputerem nauczyło dzieci planowania swojego działania , sprawiedliwego podziału czasu pracy przy komputerze, systematyczne poznawanie różnorodnych programów .
4 . W wyniku przeprowadzonego konkursu ,, Baw się i ucz z komputerem’’ dzieci mogły wykazać się dużą znajomością budowy komputera , a przede wszystkim programów z których korzystają – swobody wyboru danego programu . Praca z komputerem pozwoliła im na wyrażanie swoich emocji , zdobywania własnych doświadczeń .
5 . W czasie zajęć dydaktycznych dzieci wykazywały duże zaangażowanie podczas wykonywania zadań na komputerze .
6 . Rodzice obserwując pracę dziecka z komputerem ( kółko informatyczne , zajęcia dydaktyczne ) , uważają że umiejętność prawidłowego wykorzystania komputera jest w życiu przydatna, często wręcz konieczna . Uważają że komputer w dzisiejszej dobie jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym , o szerokich możliwościach zastosowania. Rozwija zainteresowania dzieci , uczy samodzielności a także dostarcza rozrywki i relaksu. Pomaga w nauce czytania , pisania , liczenia , klasyfikacji, nauki kolorów, poznania figur geometrycznych oraz rozwiązywania innych zadań .
Efekty podjętych działań:
• Kształtowanie nawyku systematycznego i planowanego wzbogacania wiedzy- udział w kółku informatycznym
• Podniósł się poziom wiedzy dziecka technologią komputerową- konkurs
• Systematyczne realizowanie przez dzieci programów zastosowanych w zestawie komputerowym KID SMART
• Radość dzieci z umiejętności pokonywania trudności – obsługa komputera , rozwiązywania postawionych zadań
• Kształtowanie umiejętności wyznaczania celu i konsekwentne dążenie do jego realizacji
• Wyrabianie umiejętności pracy w parze
• Ukazanie możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego
• Udział rodziców w realizacji programu
Dowody realizacji:
• Program edukacji informatycznej wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich ,, KOMPUTER KID SMART MIOM PRZYJACIELEM ‘’
• Udział dzieci w kółku informatycznym
• Udział dzieci w konkursie ,, Baw się i ucz z komputerem’’
• Potwierdzenie dyrektora
§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Realizując plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego zrealizowałam zadania, które korzystnie wpłynęły na podwyższenie jakości pracy przedszkola. Zadania te w części realizowałam z koleżankami (nauczycielkami), natomiast inne samodzielnie lub we współpracy z rodzicami .
Współpraca z rodzicami .
Uwzględniając potrzeby dziecka i możliwości dziecka , organizowałam edukację przedszkolną z czynnym udziałem rodziców, wobec których pełniłam funkcję doradczą i wspierającą. Istotne dla mnie stało się pozyskanie rodziców do współpracy oraz włączenia ich w proces działań wychowawczo – dydaktycznych realizowanych w mojej grupie . Celem moich działań było uzyskanie różnych sposobów rozwiązywania problemów ; nowych form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym; rozwijanie zainteresowań dziecka; kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych.
W związku z tym w okresie stażu kontynuowałam wypracowane formy współpracy integrujące środowisko rodzinne i przedszkolne :
W okresie stażu w grupie dzieci 5- 6 letnich odbyły się zebrania grupowe, organizacyjne, oraz wymienione poniżej prelekcje dla rodziców:
• Kwiecień 2010r. –referat na temat ,,Kłopoty wychowawcze – jak ich uniknąć’’ . Celem spotkania było : zapoznanie rodziców z tym jak osiągnąć oczekiwane rezultaty wychowawcze, zapoznanie z zasadami sprawowania pozytywnej opieki , wdrażanie rodziców do stosowania różnych technik dyscyplinowania dzieci .Wypowiedzi rodziców na dany temat – własne spostrzeżenia dotyczące wychowania dotyczące wychowania dzieci .
• Kwiecień 2011r – referat ,,Bądźmy zdrowi – wiemy , więc działajmy’’ .
• Styczeń 2012r. -,,Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym’’ . Uświadomienie rodzicom , iż zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka ( kształtowanie nawyków higienicznych, wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się , rozwijanie sprawności ruchowej itp.)
• Styczeń 2013r referat ,, Jak wspierać uzdolnienia , zainteresowania dzieci ?’’ .
• Maj 2014r. – zebranie grupowe – referat ,, Przykłady wykorzystania ćwiczeń kinezjologicznych P. Dennisona na zajęciach w przedszkolu’’. Metoda wykorzystywana przeze mnie w pracy z dziećmi pozwala pomóc tym dzieciom u których występują różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe , jak i uzupełnia i uatrakcyjnia proces nabywania wiedzy i nowych doświadczeń .
Prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami na temat spraw bieżących( osiągnięcia i porażki dzieci , sprawy wychowawcze , sprawy organizacyjne). Założyłam listę ,,Rejestr rozmów z rodzicami ‘’, gdzie można dokładnie zapisać informacje z relacji : nauczyciel – rodzic , rodzic – nauczyciel i podejmować wspólnie pewne ustalenia .
Organizowałam zajęcia otwarte z udziałem rodziców wymienione poniżej :
• ,,Adaptacja dziecka w przedszkolu’’ czerwiec - 2011r,2012r . W przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjętych dzieci i ich rodziców . Celem było zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola , wzięcie udziału w zajęciach dydaktycznych mających na celu wzajemne poznanie się .Dzieci opuszczały przedszkole z pozytywnym nastawieniem.
• marzec – kwiecień 2011r.2012r.2103r.2014r. w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ – rodzice czytają dzieciom . Raz w tygodniu dzieci słuchały wybranych utworów z literatury dla dzieci ( bajki i wiersze znanych autorów) . Rodzice bardzo chętnie angażowali się w akcję.
• ,,Ozdoba Wielkanocna’’2013r i 2014r . ( kwiecień – marzec). Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w zajęciach otwartych . Zajęcia miały na celu przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych . Oprócz zagadek i zabaw związanych z wiosna i Wielkanocą dzieci z rodzicami wykonały piękne ozdoby . Dzieci wykazywały duże zadowolenie z wytworów wykonanych razem z rodzicami.
Założyłam tablicę informacyjną dla rodziców o realizowaniu określonych zadań dydaktyczno - wychowawczych. Przygotowywałam wystawy prac plastycznych na terenie przedszkola ( kącik dla rodziców) – systematycznie uzupełniałam kącik pracami dzieci wykonanymi zgodnie z zadaniami na dany miesiąc .
Jedną z form pracy , która pozwala na zrealizowanie zadań i treści w edukacji przedszkolnej , są uroczystości przedszkolne, a wśród nich uroczystości z udziałem środowiska przedszkolnego i rodzinnego wymienione poniżej:
• Pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodziców ( 04.11.2011r., 25. 10.2012r.,30.10.2013r.),
• Święto pieczonego ziemniaka (28.09.2011r., 26.09.2012r., 01.10.2013r). Dzieci poznały tradycje związane z obecnym świętem, wspólny poczęstunek przy pięknie udekorowanym stole zastawionym potrawami wigilijnymi , prezenty od gwiazdora. Na wigilię przedszkolną zaproszeni zostali goście: Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Siedlisku , Sołtys wsi Siedlisko , ksiądz. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowały i wystąpiły w części artystycznej – recytowały wiersze , śpiewały kolędy . Razem przygotowaliśmy dekorację oraz niespodzianki dla zaproszonych gości ( papierowe aniołki). Podczas występów rodzice i goście włączali się do śpiewu znanych kolęd . Dzieci wzięły udział w części artystycznej ( recytacje wierszy , jasełka, kolędy), wspólne spożywanie potraw wigilijnych), wręczanie prezentów dzieciom przez gwiazdora .
• Uroczystość ,,Dzień Babci i Dzień Dziadka’’ w przedszkolu odbyła się ( 26.01.2012r., 01.02.2013r., 31.01.2014r.- W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych . Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role , a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem . Dzieci też wykazywały duże zadowolenie z obecności swoich bliskich.
• We współpracy z innymi nauczycielkami ustalałam przebieg festynów rodzinnych i opracowywałam scenariusze, co roku przygotowywałam dzieci do występów artystycznych dla rodziców, współtworzyłam plenerowe wystawy prac plastycznych. We współpracy z innymi nauczycielkami prowadziłam loterię fantową, włączałam się w dekoracje ogrodu przedszkolnego i dokonywałam zakupów potrzebnych artykułów- rok 2011r.2012r. 2013r. 2014r. Rodzicom przypadło do gustu organizowanie w tej formie spotkań. Zaangażowanie z ich strony przerosło nasze oczekiwania. Frekwencja dopisywała , przychodziły całe rodziny .Przedsięwzięcia takie uważam za niezwykle udane , gdyż uczestniczyła w nich cała społeczność przedszkola : dzieci , rodzice ,personel .
• Organizowałam uroczystości pożegnania przedszkola z udziałem rodziców przygotowywałam dzieci do występów artystycznych : inscenizacje , piosenki , tańce . Wręczanie przygotowanych przez dyrektora i nauczyciela dyplomów , nagród dzieciom ; podziękowań dla rodziców i sponsorów –rok 2012 r. 2013r. 2014r.Dzieciom oraz rodzicom zawsze towarzyszyły duże emocje .
Do każdej uroczystości starałam się należycie przygotować , opracowując odpowiedni scenariusz oraz wykonując samodzielnie i przy współpracy z rodzicami strojów oraz potrzebnych rekwizytów i dekoracji . Wartość każdej uroczystości zależna jest bowiem od jej właściwego przygotowania , dobrej organizacji i odpowiednich treści .
Efekty:
• Rodzice dzięki kontaktom z nauczycielami na bieżąco wiedzą jaki jest poziom rozwoju ich dzieci
• Integracja środowiska lokalnego i rodzinnego
• Zdobycie nowych doświadczeń w kontaktach z rodzicami -rodzice częściej wspierają działania przedszkola
• Promocja pracy placówki w środowisku- przedszkole podnosi swą rangę w środowisku
• Dostarczanie dzieciom radości, pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń społecznych
• Zadowolenie dzieci ze swoich wytworów edukacyjnych
• Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych
• Integracja z innymi nauczycielami we wspólnych działaniach

Dowody realizacji : ( załączniki za rok 2011/2014)
• Listy zebrań z rodzicami
• Potwierdzenia rozmów indywidualnych z rodzicami, rejestr rozmów
• Referat( prelekcja dla rodziców)
• Scenariusze zajęć otwartych
• Zdjęcia
• Zaproszenia na uroczystości
• Informacje dla rodziców o uroczystościach w przedszkolu
• Dyplomy, podziękowania dla rodziców
• Dyplomy dla absolwentów na zakończenie roku szkolnego
• Potwierdzenia dyrektora
Promocja przedszkola – udział dzieci w konkursach organizowanych na terenie naszego przedszkola oraz inne przedszkola i szkoły :
• Udział w IV , V, VI Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków ,,Barwy jesieni’’ – w latach 2011r , 2012 r, 2013 r. Organizowanym przez Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance .
• Udział w konkursie plastycznym ,,Zapobiegajmy pożarom ‘’- w latach 2012r. 2013 r , 2014 r. Organizowanym przez Komendanta Straży Pożarnej w Trzciance .
• Udział w konkursie ,, Ozdoba bożonarodzeniowa ‘’- organizowanym przez Muzeum w Trzciance w latach 2011 r, 2012 r.
• Udział w Gminnym Konkursie Piosenki Przedszkolnej’’- w latach2011 r, 2012 r , 2013r i 2014 r. Organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.
• Udział w I Gminnym Festiwalu,, Kolęd i Piosenek Świątecznych dla Przedszkolaków ‘’- organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Lasu w Rychliku w roku 2013 r.
• Udział w konkursie ,,Jajko Wielkanocne ‘’ – organizowany przez Muzeum w Trzciance w latach – 2012 r, 2013 r 2014 r.
• Udział w konkursie wewnątrz przedszkolnym ,,Jajko Wielkanocne’’ w latach - 2012 r, 2013 r, 2014 r. Organizowanym przez nauczycieli : Danutę Polak i Martę Jęśko . Gminne Przedszkole w Siedlisku .
• Udział w konkursie ,,Ozdoba bożonarodzeniowa ‘’ – konkurs wewnątrzprzedszkolny w latach - 2011 r, 2012 r, 2013 r . Organizowanym przez nauczycieli : Danutę Polak oraz Martę Jęśko . Gminne Przedszkole w Siedlisku .
• Udział w konkursie plastycznym ,,Piękno Ziemi Czarnkowsko –Trzcianeckiej ‘’ w latach 2012 r, 2013 r ,2014r. Organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie .
• Udział w IV Międzyprzedszkolnym Turnieju Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej’’ w roku 2014 , organizowanym przez Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance
• Udział w konkursie wewnątrzprzedszkolnym ,,Baw się i ucz z komputerem ‘’ w roku 2014, organizowanym przez nauczyciela : Danutę Polak w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku
• Udział w konkursie ogólnopolskim ,,Przedszkolaki o zdrowie dbają i aktywnie czas spędzają ’’ organizowanym przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Trzciance
• Udział w konkursie plastycznym wewnątrz przedszkolnym ,,Czyste Powietrze Wokół Nas’’ w roku 2014r. nauczyciel :organizator- Marta Jęśko - Gminne Przedszkole w Siedlisku .
Głównym celem udziału dzieci w różnego rodzaju konkursach było promowanie dzieci zdolnych w środowisku lokalnym , wojewódzkim , ogólnopolskim i miedzyprzedszkolnym .

Efekty podjętych działań :
• Dostarczanie dzieciom radości , odwagi ,pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń społecznych
• Rozwijanie zdolności : plastycznych , technicznych, muzycznych , recytatorskich .
• Zadowolenie dzieci z własnych wytworów
• Integracja z innymi nauczycielami we wspólnych działaniach
• Możliwość współpracy z innymi placówkami
• Współpraca z rodzicami
• Promocja przedszkola w szerszym środowisku
Dowody realizacji :
• Zdjęcia
• Dyplomy
• Podziękowania
• Strona internetowa przedszkola
Organizacja wycieczek
W okresie stażu zaplanowałam i zorganizowałam wiele wycieczek autokarowych i pieszych . Przykłady wycieczek autokarowych :
• Dnia 28 kwietnia 2011r .odbyła się wycieczka do Muzeum w Trzciance – lekcja muzealna pt ,, Las – praca , przyroda, pasja. Podczas tego wyjazdu pełniłam rolę kierownika wycieczki. Celem wycieczki było :
• Dnia 1 czerwca 2011r. odbyła się wycieczka do Piły - kino na bajkę pt,, Disco Robaczki’’. Celem wycieczki było: poznanie bajki – głównych bohaterów , kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych ,poznanie najbliższej okolicy , integracja grupy podczas wspólnych wyjazdów.
• Dnia 25 listopada2011r . odbyła się wycieczka do biblioteki i muzeum w Trzciance . Celem wycieczki było : biblioteka – zapoznanie z wyglądem wewnętrznym biblioteki , czynny udział w zabawach , zajęciach ,, Dzień Pluszowego Misia’’. Muzeum – kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych , poznanie różnorodnych przedmiotów które są dziedzictwem , dziełami sztuki bądź przedmiotami użyteczności publicznej używanymi w czasach minionych – zwrócenie uwagi na wartość historyczną .
• Dnia 26 czerwca 2012roku wspólnie z nauczycielem z młodszej grupy zorganizowałyśmy wycieczkę do Poznania na ,, PLAC ACTIV ‘’. Celem wycieczki było : integracja grupy podczas wspólnych zabaw , tworzenie miłej, radosnej i bezpiecznej atmosfery podczas wycieczki ,prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych .
• Dnia 9 maja 2013r odbyła się wycieczka do Straży Pożarnej w Trzciance . Głównym celem wycieczki było : zapoznanie dzieci z najbliższą okolicą , zapoznanie dzieci z pracą strażaka , wyposażeniem samochodu strażackiego , poznanie dyspozytorni w straży itp. Prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych , przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki .
• Dnia 27 czerwca 2013r odbyła się wycieczka do Poznania ,,PLAC ACTIV ‘’. Celem wycieczki było : integracja grypy podczas wspólnych zabaw , tworzenie miłej , radosnej i bezpiecznej atmosfery w trakcie wycieczki , prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych .
• Dnia 14 maja 2014r. odbyła się wycieczka do Czarnkowa na przedstawienie teatralne pt ,, Czarodziejski ołówek ‘’. Celem wycieczki było : integracja grupy podczas wspólnych wyjazdów , udział w przedstawieniu teatralnym , prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych , zachowanie bezpieczeństwa podczas wycieczki .
• Dnia 23 czerwca 2014r. zaplanowana jest wycieczka do Lubnicy – PARK OWADÓW . Celem wycieczki będzie : poznanie różnego rodzaju owadów żyjących wokół nas (budowa , odżywianie, wielkość , kolor ) , poznanie najbliższej okolicy , integracja grupy podczas wspólnych zabaw i wyjazdów ,prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych , oraz przestrzeganie bezpieczeństwa .Podczas wycieczki mam pełnić rolę kierownika wycieczki.
Przykłady wycieczek pieszych :
• Dnia 12 czerwca 2011r – wycieczka na najbliższe skrzyżowanie . Celem wycieczki było : poznanie najbliższej okolicy , poznanie zasad bezpieczeństwa poruszania się w pobliżu jezdni , poznanie bezpiecznej drogi do przedszkola ( przejście dla pieszych , ścieżka rowerowa chodnik)
• 26 lutego 2011r. – wycieczka do parku , cel : obserwowanie drzew i krzewów rosnących w parku , nazywanie ich , dzielenie na iglaste i liściaste, zwrócenie uwagi na różnice w kolorze i wyglądzie , zbieranie materiału przyrodniczego do kącika przyrody w sali zajęć .
• 10 października2011r – wycieczka do sklepu , cel : oglądanie i rozpoznawanie owoców tych które rosną w Polsce, oraz tych które się do nas sprowadza. Zakup 3 kg jabłek na kompot , wdrażanie do zdrowego odżywiania się .
• 04 października 2012r – wycieczka do lasu , cel : szukanie oznak jesieni ( kolorowych liści ) , przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki , integracja grupy podczas wycieczki
• 15 października 2012r – wycieczka do sklepu warzywnego , cel : dokonanie zakupu warzyw i owoców potrzebnych do wykonania sałatki owocowej. Wdrażanie do zdrowego odżywiania się , przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki , zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych
• 31.10.2012r – wycieczka na cmentarz .Celem wycieczki było : porządkowanie opuszczonych grobów , zapalanie zniczy na opuszczonych grobach , zwrócenie uwagi na zachowanie się w tak szczególnym miejscu, przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki .
• 05.12.2012r -,,Barwy późnej jesieni’’ ,wycieczka do parku .Celem wycieczki było : dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z obecną porą roku ,przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki , wspólne zabawy na świeżym powietrzu .
• 04.03.2013r- wycieczka po swojej miejscowości .Celem wycieczki było : dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na wygląd ogródków ,drzew i krzewów oraz na ubiór mijanych przechodniów. Przypomnienie o zasadach właściwego zachowania się podczas wycieczki .
• 26.03.2013r – wycieczka do parku .Celem wycieczki było : poszukiwanie ptaków przylatujących wiosną , ich gniazd lub budek lęgowych , zapoznanie z charakterystycznymi cechami budowy bociana . Zwrócenie uwagi na zachowanie się podczas wycieczki ( zachowanie ciszy , nie straszymy ptaków), wybór bezpiecznej trasy która ma towarzyszyć wycieczce .
• 04.04.2013r – wycieczka do sklepu warzywnego .Celem wycieczki było : ,,Jemy zdrowo i kolorowo ‘’ – dokonanie zakupu nowalijek do wykonania wiosennych kanapek. Prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych , przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki , poszanowanie pracy sprzedawcy .
• 27.05.2013r – wycieczka po swojej miejscowości . Celem wycieczki było : przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki , utrwalenie znajomości znaków drogowych – symboli miejscowości , kształtowanie poczucia przynależności lokalnej ,poznanie siedziby władz lokalnych , zapoznanie z pracą miejscowych władz – przeprowadzenie wywiadu ze sołtysem naszej miejscowości .
• 20.06. 2013r – wycieczka na łąkę ,,Piknik na łące’’ .Celem wycieczki było : przestrzeganie bezpieczeństwa które dotyczy : nakrycia głowy , zdrowego odżywiania się ,spożywania zdrowych napojów , kulturalnego zachowania się (zostawiamy ład i porządek po zakończonym pikniku ), integracja grupy.
• 07. 10. 2013r – wycieczka do parku ,,Jesienią w parku’’ .Celem wycieczki było : kształtowanie sprawności fizycznej podczas codziennego pobytu na świeżym powietrzu, poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnych zmian zachodzących w przyrodzie , kształtowanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu , zbieranie skarbów jesieni – porządkowanie materiału przyrodniczego przyniesionego z wycieczki , dokonywanie klasyfikacji i segregowania.
• 21.10.2013r – wycieczka na pocztę . Celem wycieczki było : zaznajomienie z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej , przyswajanie umiejętności posługiwania się swoim nazwiskiem i znajomością własnego adresu , poznanie drogi listu .Przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki , prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych .
• 06.05.2014r –wycieczka do biblioteki w Siedlisku .Celem wycieczki było : wzbogacanie słownika dzieci , rozróżnianie miejsc związanych z książką : biblioteki , księgarnie . Poznanie i wyjaśnienie pojęć : literatura dziecięca, literatura młodzieżowa , literatura dla dorosłych , encyklopedie , podręczniki , albumy . Zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych .
• 12.05 .2014r – wycieczka do Szkoły Podstawowej .Celem wycieczki było : udział dzieci przedszkolnych w ,, Cyrku Heca’’ ,poznanie pojęć : żonglerka , akrobacje , tresura zwierząt , klown , iluzja/magia .przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki .
• 16.05.2014 – wycieczka do biblioteki w Siedlisku.Celem wycieczki było : czytanie i śpiewanie przez uczniów Szkoły Podstawowej wierszy różnych autorów dzieciom z przedszkola .
Udział w organizowaniu akcje charytatywnych:

• Od kilku lat jestem koordynatorem akcji ,,Góra Grosza’’ i ,,Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy’’ – dokładnie przedstawiam dzieciom cel zbieranych pieniędzy , zachęcam wszystkie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w przedstawionych akcjach . Dzieci podczas akcji wyrażają duże zadowolenie i chęć niesienia pomocy poszkodowanym dzieciom .
• Od kilku lat pracy w przedszkolu zachęcam dzieci do udziału w zbiórce zużytych baterii . Dzieci zapoznane zostały z celem akcji . Wiedza jaką posiadają na temat dbania o otaczające nas środowisko przyczyniła się do dużego zaangażowania wszystkich dzieci w tą akcję .
• 2013r – dzieci z Gminnego Przedszkola w Siedlisku wzięli udział w akcji humanitarnej ,, Wielkopolska – Dzieciom Afgańskim’’ zorganizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu i Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych , której celem było niesienie pomocy i radości dzieciom afgańskim poszkodowanym w prowadzonych działaniach wojennych . Na ten cel w przedszkolu zorganizowana została zbiórka zabawek, dzieci wykazały duże zaangażowanie.
Efekty podjętych działań
• Poznanie celów poszczególnych akcji
• Wyrażanie radości z niesienia pomocy potrzebującym
Dowody realizacji:
• Zamieszczone zdjęcia na stronie internetowej przedszkola
• Dyplomy za udział w akcjach
• Potwierdzenie dyrektora
§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawch nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami :
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Siedlisku – w trakcie stażu nawiązałam współpracę z Dyrektorem Szkoły której celem było:
• Zapoznanie dzieci przedszkolnych z budynkiem oraz pomieszczeniami znajdującymi się w szkole .
• Poznanie klasy pierwszej ( pomieszczenia)- udział w lekcjach klas pierwszych rok szkolny 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.
• Udział dzieci ze szkoły w zajęciach dydaktycznych w przedszkolu 2013r. 2014r.
• Udział w uroczystościach , przedstawieniach i innych imprezach organizowanych na terenie szkoły (jasełka , festyn rodzinny, cyrk ,,Heca’’, przedstawienia teatralne - rok szkolny 2011r. 2012r. 2013r.2014r.
• Udział uczniów ze szkoły w przedstawieniach organizowanych na terenie przedszkola ( wigilia - przedstawienie jasełek, festyn przedszkolny) – rok szkolny 2011r. 2012r. 2013r .2014r.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Trzciance.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną polega na organizowaniu spotkań grupowych i indywidualnych rodziców i dzieci z problemami wychowawczymi i rozwojowymi . Dzięki tej współpracy mam możliwość zdiagnozowania dziecka i jego deficytów . Opinie z poradni są wskazówką do dalszej pracy pedagogicznej z dziećmi , które uwzględniam w ramach zajęć wyrównawczych z dziećmi, pomocne mi są w opracowaniu programów pracy indywidualnej . Pracownicy poradni chętnie uczestniczą w spotkaniach z rodzicami i przekazują istotne informacje , wygłaszają prelekcje związane z tematyką interesującą rodziców . Organizowane prelekcje dla rodziców prowadzonych przez przedstawiciela poradni to:
- ,,Trudne zachowania dzieci – wczesna profilaktyka zachowań aspołecznych ‘’- 2012r.
- 12.01 2013r. Prelekcja na temat : Wpływ przedszkola na rozwój dziecka - ,,Dojrzałość szkolna’’ .
- 18.03.2013r . Prelekcja na temat ,, Jak rozwijać indywidualne zdolności dziecka ‘’
Współpraca z logopedą przedszkolnym.
Aktywnie współpracuję z logopedą przedszkolnym w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka . Realizuję wspólnie ustalone zabawy i ćwiczenia uzupełniające terapię prowadzoną przez logopedę ( ćwiczenia językowe , artykulacyjne , oddechowe ). Pośredniczę w kontaktach logopedy i rodzica - przekazuję informację na temat okresowych spotkań z rodzicami , czuwam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych zeszytów , teczek ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu .

Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Siedlisku której celem było :
• Organizowanie spotkań z pielęgniarką – pogadanki na temat zdrowego odżywiania się , kontrola czystości dzieci , mierzenie , ważenie dzieci – 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.
• Promowanie zdrowia poprzez poznawanie wierszy i piosenek – prezentowanie ich przez dzieci na spotkaniu z panią doktor w Ośrodku Zdrowia – 2011r. 2012r.2013r. 2014r.
• Podejmowanie działań mających na celu wspólne przygotowanie zdrowych posiłków ( wykonanie przez dzieci - sałatek owocowych , warzywnych , kanapek w obecności pani pielęgniarki)
• Udział dzieci w wykonaniu prac plastycznych dla chorych kolegów przebywającego w szpitalu w Poznaniu – wręczenie prac pani doktor która przekazała je choremu Dawidowi i Mateuszowi – rok 2013 i 2014r
Spotkania te mają na celu przełamanie strachu wobec ,, białego fartucha ‘’, profilaktykę dbania o własne zdrowie , oraz okazywanie pomocy i współczucia dzieciom chorym .
Współpraca z biblioteką dla dzieci i młodzieży .
Celem podjęcia współpracy z biblioteką było:
• Rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych
• Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki - założenie dzieciom kart czytelniczych , wypożyczanie książek przy pomocy rodziców.
• Systematyczny udział dzieci w spotkaniach z panią prowadzącą bibliotekę jeden raz w miesiącu ( czytanie bajek , opowiadań , wierszy , prowadzenie zajęć dydaktycznych – przeprowadzanie doświadczeń ,wyciąganie wniosków ) , zabawy ruchowe przy muzyce-2011r , 2012r , 2013r, 2014rr .
• Organizowanie pieszych wycieczek do najbliższej biblioteki znajdującej się w Siedlisku ( czytanie wierszy, bajek przez uczniów Szkoły Podstawowej dla dzieci z przedszkola) – dnia 16.05.2014r
• Zorganizowanie wycieczek do biblioteki w Trzciance : udział w różnego rodzaju konkursach , udział w zajęciach plastycznych, ruchowych , udział w spotkaniu ,,Dzień Pluszowego Misia’’2013r.
Współpraca z Komendą Policji w Trzciance.
Zorganizowanie cyklu pogadanek i spotkań z policjantami na temat :
• zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu policjanta – znaczenia pracy policjanta oraz jego umundurowaniem, wyposażeniem policyjnego radiowozu. Poznawanie zakresu zadań wykonywanych przez policjanta
• bezpieczna droga do przedszkola – dziecko użytkownikiem ruchu drogowego ( pogadanka organizowana co roku w miesiącu wrześniu).Poznanie zasad ruchu drogowego , w szczególności ruchu pieszego - 2011r. 2012r. 2013 . 2014r
• bezpieczne zachowania dzieci w kontaktach z osobami obcymi podczas zabaw na podwórku
Współpraca z pracownikami Straży Pożarnej w Trzciance i Siedlisku.
• W roku 2012 r i w 2013 r została zorganizowana wycieczka do Straży Pożarnej w Trzciance . Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami Straży Pożarnej , poznały zakres zadań wykonywanych przez strażaka, poznały nowoczesny sprzęt w który wyposażona jest dzisiejsza Straż Pożarna – sprzęt gaśniczy oraz narzędzia stosowane w ratownictwie drogowym . Dzieci z dużym zaangażowaniem oglądały wozy strażackie , miejsce dyspozytora który przyjmuje zgłoszenia – zadawały wiele pytań i próbowały swoich sił wcielając się w rolę strażaka.
• Dzieci systematycznie co roku biorą udział w konkursie plastycznym na temat ,,Trud strażaka w życiu codziennym – zapobiegajmy pożarom’’ organizowanym przez Komendanta Straży Pożarnej w Trzciance.
Współpraca z różnymi instytucjami jest dla mnie jedną z najlepszych i najciekawszych form edukowania dzieci w wieku przedszkolnym . Daje mi również możliwość kontaktu z innymi ludźmi , bliższego ich poznania .
Efekty podjętych działań :
• Przybliżenie dzieciom środowiska szkolnego, budowanie pozytywnego obrazu szkoły .
• Prawidłowe określanie potrzeb wychowanków dzięki systematycznej i twórczej współpracy ze specjalistami (psychologiem , logopedą) .
• Poznawanie pracy różnych zawodów
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
• Szacunek i zaufanie do pracy policjanta i strażaka
• Kształtowanie kulturalnych zachowań dzieci w miejscach publicznych
• Nabycie umiejętności wyrażania swoich myśli , uczuć , przeżyć w czasie spacerów i wycieczek
• Wyposażenie dzieci w wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drodze, podczas wakacji oraz w stosunku do osób obcych
Dowody realizacji:
• Zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej przedszkola
• Opinie z poradni
• Zapisy w dzienniku zajęć – wydarzenia przedszkola
• Karta wycieczki , listy dzieci uczestniczących w wycieczkach

Pozyskiwanie sponsorów
W okresie stażu starałam się aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu sponsorów dla mojej placówki . Od anonimowych sponsorów, których udało mi się pozyskać w okresie trwania stażu otrzymałam :
• zabawki i słodycze – Dzień Dziecka
• nagrody dla dzieci które brały udział w konkursie ,, Ozdoba Bożonarodzeniowa ‘’
• materiały biurowe , lampki na choinkę – trzy zestawy , materiały potrzebne do dekoracji na uroczystości ,, Pasowanie na Przedszkolaka ,,Dzień Babci i Dziadka’’ , oraz słodycze na ,,Wigilię przedszkolną ‘’.
• książki do biblioteki przedszkolnej poszerzające wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym .
• duży dywan który wykorzystano do pomieszczenia w którym odbywają się ćwiczenia gimnastyczne dzieci , gimnastyka korekcyjna , rytmika .
• sprzęt nagłaśniający oraz dużą komodę dębową
• trampolinę
Współpraca ze sponsorami daje mi dużo satysfakcji , jest to dla mnie jedna z najlepszych form pomocy jaka mogę zdobyć dla swojej placówki z korzyścią dla dzieci.
Efekty podjętych działań:
• Nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności pozyskiwania sponsorów
• Wzbogacanie warsztatu pracy
• Satysfakcja z osiągniętych celów
• Dobre relacje ze środowiskiem lokalnym
Dowody realizacji:
• Podziękowania
• Zdjęcia
• Potwierdzenie dyrektora
Udział w organizowaniu akcji charytatywnych- pomoc społeczna
• W 2012r , zorganizowałam akcję ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę’’- zorganizowałam zbiórkę żywności , niepotrzebnych koców, maskotek itp. dla zwierząt mieszkających w schronisku - Jędrzejewo .
• W 2013 r zorganizowałam zbiórkę odzieży dla dwójki dzieci pochodzących z rodziny mającej trudne warunki materialne – rodzina ta okazała duże zadowolenie z udzielonej pomocy
• W 2014 r w marcu po rozmowie ze stałym sponsorem i po przedstawieniu mu trudnej sytuacji materialnej rodziny 6 - letniego chłopca uczęszczającego do przedszkola , poprosiłam go o pomoc . Pan Tomasz podarował dla chłopca rower , hulajnogę , zabawki i słodycze. Dziecko z wielkiej radości popłakało się i wraz z rodzicami podziękowało sponsorowi .
Efekty podjętych działań :
• Poznanie celów poszczególnych akcji
• Wyrażanie radości z niesienia pomocy potrzebującym
Dowody realizacji:
• Zamieszczone zdjęcia na stronie internetowej przedszkola
• Dyplomy za udział w akcjach
• Potwierdzenie dyrektora

§8 ust.2pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Za szczególnie cenne w mojej pracy wychowawczo- dydaktycznej uważam sukcesy odniesione przez dzieci w konkursach:
• 1.Udział dzieci w konkursach :
• Dyplom dla Anny Wolniak z Gminnego Przedszkola w Siedlisku za zajęcie II miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Zapobiegajmy Pożarom’’- Czarnków 2010r .
• Dyplom dla Alicji Człapa z Gminnego Przedszkola w Siedlisku , która otrzymała wyróżnienie w Gminnym Konkursie Piosenki Przedszkolnej -2010/2011r.
• Dyplom dla Maji Kilian z Gminnego przedszkola w Siedlisku za zajęcie I miejsca w XV Gminnym Konkursie Piosenki Przedszkolnej. Natomiast w drugim etapie przeglądu Piosenki Przedszkolnej Maja Kilian z Gminnego Przedszkola w Siedlisku zakwalifikowała się do Wojewódzkiego Finału Piosenki Przedszkolnej. Naszą najzdolniejszą piosenkarkę z przedszkola można było usłyszeć w Poznaniu na Starym Rynku .
• Trzcianka 28.10.2011r.- IV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków ,, Barwy Jesieni ‘’- wyróżnienie dla Nataszy Kality.
• Trzcianka 2011r – Muzeum Ziemi Nadnoteckiej ,XI Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy , I miejsce dla Nikodema Kiliana .
• Trzcianka , 04.03.2014r – Dyplom za zajęcie III miejsca dla Gminnego Przedszkola w Siedlisku , za udział w IV Międzyprzedszkolnym Turnieju Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej .

Podziękowania jakie otrzymałam za współpracę od instytucji to :
• Trzcianka 2011r. 2012r, 2013r. – Podziękowanie za udział wychowanków w Miejsko – Gminnym Konkursie Plastycznym ,,Zapobiegajmy Pożarom’’, od Prezesa ZOSP RP.
• Warszawa 2011r. 2012r.2013r. 2014r. – Podziękowanie i wyrazy uznania za ogromny wkład wychowanków podczas ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza’’ Akcja została przeprowadzona pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych.
• Warszawa 2011r. 2012r 2013r. 20 14r. – Podziękowanie za udział wychowanków w akcji charytatywnej ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ‘’
• Poznań 2013r – Podziękowanie dla wychowanków Gminnego Przedszkola w Siedlisku za udział w akcji humanitarnej ,, Wielkopolska – Dzieciom Afgańskim’’ zorganizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu i Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych , której celem było niesienie pomocy i radości dzieciom afgańskim poszkodowanym w prowadzonych działaniach wojennych .
• Podziękowanie za trud włożony w przygotowanie wychowanka do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków ,, Barwy jesieni ‘’- 2011r. 2012r. 2013r.
• Rychlik 17.12.2013r -podziękowanie za przygotowanie uczestnika do Gminnego Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych dla Przedszkolaków .
• Trzcianka o4.03.2014r.- podziękowanie za przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w IV Międzyprzedszkolnym Turnieju Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej.
• Podziękowanie od rodziców wychowanków za cały trud włożony w edukację i wychowanie , dobrą radę wsparcie i opiekę w latach 2011r.2012r. 2013r .

Nagrody Burmistrza i Dyrektora Przedszkola
Wielokrotnie , zarówno przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego jak i w czasie stażu otrzymywałam Nagrodę Dyrektora . Nagrody , które otrzymałam za efektywną i wyróżniającą się pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą , to:
• Nagroda Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze 2010 r.
• Nagroda Dyrektora Przedszkola 2011r.
• Nagroda Dyrektora Przedszkola 2012r.
• Nagroda Dyrektora przedszkola 2013r
Wyróżnienia te są dla mnie szczególną inspiracją do dalszej pracy .

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły .

W pracy nauczyciela ważne jest , by umiejętnie rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne, które dostrzegamy w grupie wychowanków .W związku z powyższym uważnie obserwowałam i systematycznie prowadząc obserwacje dzieci – określiłam potrzeby dziecka. Na podstawie obserwacji opracowałam opis i analizę dwóch przypadków (problemów) .

PRZYPADEK 1 - DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

1 . Identyfikacja problemu
Chłopiec uczęszcza do przedszkola , do grupy dzieci 6 – letnich w roku szkolnym 2012/2013r oraz w 2013 /2014r. Obserwując chłopca już w pierwszych dniach w pobytu w przedszkolu doszłam do wniosku , że muszę poświęcić mu więcej czasu . Zauważyłam, że chłopiec ma trudności w orientacji przestrzennej, niską sprawność percepcji wzrokowej i słuchowej ,niski poziom koordynacji ruchowej. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy przedszkolnej moje podejrzenia potwierdziły się co do zaistniałej sytuacji . Chłopiec osiągnął bardzo niski poziom w poszczególnych obszarach : obszar mowy , samoobsługi , sprawność manualna , rozwój społeczny i emocjonalny , zasób wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym , w obszarze percepcji wzrokowej i słuchowej ,oraz w obszarze - rozwój intelektualny wraz z pojęciami matematycznymi .
Trudnościami jakie chłopiec miał w obszarze mowy powodowało to , iż chłopiec ma problemy z wypowiadaniem się na określony temat ( unika rozmów ) nie lubi wypowiadać się na forum, ma wadę wymowy , słabo rozumie polecenia nauczyciela .W obszarze samoobsługi ma trudności z samodzielnym ubieraniem i rozbieraniem się , nie utrzymuje swoich rzeczy w porządku . Prace plastyczno- techniczne chłopca są niestaranne , elementy rysunku źle rozmieszczone i mają złe proporcje , prace chłopca są mało czytelne . Chłopiec przyjęte na siebie obowiązki często nie doprowadza do końca . Niska percepcja wzrokowa utrudnia mu ważną w nauce analizę i syntezę wzrokową . Niska sprawność percepcji słuchowej powodowała trudności w nazywaniu głoski w nagłosie i wygłosie wyrazu , chłopiec nie dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazu , ma problemy z przeliczaniem w zakresie 10 , nie potrafi dodawać i odejmować na konkretach. Pracuje niechętnie – wolne tempo pracy , ma zaniżoną samoocenę własnych możliwości . Chłopiec został skierowany na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej .
2 . Geneza i dynamika zjawiska
Chłopiec wychowuje się w rodzinie w której rodzice jego mają nadzór kuratora , obydwoje nadużywają alkoholu. Mama dziecka nie pracuje , ojciec pracuje dorywczo. Chłopiec ma młodszą siostrę która ma cztery lata i też uczęszcza do przedszkola .Z wywiadu z mamą chłopca dowidziałam się że ulubioną formą spędzania czasu przez chłopca są zabawy podwórkowe .Dlatego chłopiec nie podejmował w domu prac typu : wycinanie, malowanie, lepienie , rysowanie a i rodzice też tego mu nie proponowali. Mama przyznała , że był to błąd i zdaje sobie sprawę z trudności jakie może mieć dziecko podczas zajęć w przedszkolu . Mama dziecka zadeklarowała chęć współpracy. W ciągu kilku pierwszych miesięcy wielokrotnie prowadziłam z mamą chłopca rozmowy , informowałam o prowadzonej pracy indywidualnej oraz proponowałam różne formy pracy z dzieckiem w domu . Zachęcałam matkę do systematycznego przyprowadzania chłopca do przedszkola .
3 . Znaczenie problemu
Chłopiec wymaga indywidualnego podejścia nauczyciela i logopedy . Skierowałam dziecko na badania do Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej - po przeprowadzonych badaniach dziecko otrzymało orzeczenie o kształceniu specjalnym , został dodatkowo zatrudniony nauczyciel który systematycznie prowadzi zajęcia z dzieckiem .Nieodzowne jest również wsparcie ze strony rodziców – pomoc a nie wyręczanie dziecka w różnych pracach. Dodatkowe zajęcia indywidualne – wyrównawcze pomogą chłopcu usprawnić funkcje poznawcze ( uwagę , pamięć , myślenie . sprawność manualną) i wraz z zajęciami logopedycznymi przyczynią się do rozwoju mowy .Systematyczne ćwiczenia wspomagające technikę czytania oraz samodzielne pokonywanie trudności w przygotowaniu do nauki pisania, pozwolą chłopcu na szybsze opanowanie i utrwalenie tych niezbędnych umiejętności . Wierzę , że chłopiec może odnieść sukces i potrafi opanować podstawowe sprawności grafomotoryczne ,tak ważne w grupie przedszkolnej i niezbędne w następnych latach nauki .Dla chłopca opracowałam program pracy indywidualnej z dzieckiem, który jest systematycznie realizowany .
4 . Prognoza
Negatywna :
- rozwój mowy zostanie zahamowany,
- nastąpi stopniowe obniżanie się motywacji do nauki ,
- chłopiec nie nabędzie umiejętności do czytania i pisania ,
- słaba sprawność manualna , nie eliminowana wada wymowy, słaba pamięć, utrudnią dalszy prawidłowy rozwój dziecka i spowodują pogłębianie się dotychczasowych trudności ,
- brak podstawowych umiejętności jak czytanie , pisanie i komunikowanie się uniemożliwią sprawne nabywanie innych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka najpierw w przedszkolu , a później w szkole i w życiu .
Pozytywna :
Prowadząc systematycznie zajęcia indywidualne – wyrównawcze i terapię logopedyczną u dziecka nastąpi :
- wyraźna poprawa wymowy ,
- usprawnienie komunikowania się,
- wzbogacenie słownika ,
- opanowanie umiejętności czytania ,
- opanowanie umiejętności liczenia ,
- usprawnienie manualne – przygotowanie do nauki pisania ,
- wypracowanie nawyku samokontroli i koncentracji uwagi ,
- harmonijny rozwój dziecka
- wiara we własne możliwości
5 . Propozycje rozwiązania
Chłopiec wymaga szczególnej troski i pracy indywidualnej na terenie przedszkola od roku szkolnego 2012/2013 objęte jest kształcenie specjalnym . Pomoc to zadanie nie tylko dla nauczyciela, ale również dla rodziców i zatrudnionych specjalistów. Stały kontakt z mamą pozwoli uświadomić jej celowość podjętych działań i konieczności pilnowania , by były one systematycznie realizowane także w domu . Chłopcu należy okazać wiele wsparcia , motywować do podejmowanego wysiłku i stwarzać okazje do przeżywania sukcesu . Chłopiec musi czuć akceptację otoczenia do swoich poczynań i liczyć na wsparcie dorosłych . Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas kursu zastosowałam w pracy z chłopcem elementy metody Dobrego Startu i Dennisona , stopniując dziecku trudności . Często stosuje pochwały które mobilizują do coraz wytrwalszej pracy , szczególnie jeśli robię to w obecności mamy .
Celem wszystkich moich poczynań było:
- rozwijanie funkcji percepcyjno – motorycznych niezbędnych w procesie opanowania umiejętności czytania , pisania .
- rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki
- usuwanie przyczyn trudności w czytaniu , pisaniu i liczeniu
- usuwanie niekorzystnych objawów , jak: trudności w koncentracji , obniżenie motywacji do nauki , osłabienia poczucia własnej wartości
- usprawnienie manualne
- usprawnienie orientacji kierunkowej i przestrzennej
- ćwiczenie koncentracji i uwagi dziecka
- systematyczne rozwijanie mowy dziecka poprzez udział w terapii logopedycznej
- ćwiczenia pamięci , uwagi i spostrzegania

Plan moich oddziaływań obejmował:
- rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno – motorycznych
- rozwijanie funkcji poznawczych
- rozwijanie sprawności manualnej
- wzbogacanie słownika dziecka
- współpracę z matką dziecka
- częsty kontakt z logopedą
- stworzenie miłej atmosfery podczas pracy z dzieckiem
- utrzymywanie dobrego kontaktu z chłopcem

Zadania , które miały pomóc w rozwiązaniu problemów dziecka to:
- zapewnienie indywidualnej opieki logopedy
- zapewnienie indywidualnej opieki przez nauczyciela prowadzącego kształcenie specjalne
- objęcie dziecka systematyczną pracą indywidualną – wyrównawczą
- prowadzenie ćwiczeń podnoszących sprawność manualną chłopca
- stwarzanie sytuacji i zachęcanie do spokojnego wypowiadania się
-stosowanie gier rozwijających pamięć , spostrzeganie, myślenie
- zaangażowanie mamy do stałej współpracy z logopedą , nauczycielem grupy , nauczycielem prowadzącym kształcenie specjalne oraz wypełnianie ich zaleceń w domu
6 . Wdrażanie oddziaływań
Chłopiec opieką dydaktyczno – wyrównawczą objęty został już w pierwszym miesiącu pobytu w przedszkolu . Ze względu na bardzo niską sprawność manualną prowadzone ćwiczenia początkowo głównie skupiały się na rozwijaniu sprawności pracy w zakresie drobnych mięśni , dzięki czemu dziecko mogło dobrze i bez wysiłku trzymać w ręku ołówek .Zarówno na zajęciach z całą grupą jak i dodatkowych prowadziłam ćwiczenia orientacji przestrzennej , starałam się też rozwijać spostrzegawczość . Chłopiec bardzo chętnie wykonywał ćwiczenia , nie zniechęcały go niepowodzenia . Duże zaangażowanie i dobra współpraca z mamą pozwoliły na podjęcie właściwej i skutecznej pomocy dziecku. Chłopiec chętnie pokonuje własne trudności i nabywa coraz więcej umiejętności w zakresie grafomotoryki . Duży wpływ na postępy mają prowadzone jednocześnie dwa razy w tygodniu ćwiczenia logopedyczne, dzięki temu znacznie poprawił swoją wymowę i coraz śmielej zabiera głos na forum grupy. Duży wpływ na postępy wywarły prowadzone dwa razy w tygodniu zajęcia z nauczycielem –kształcenie specjalne .Zawsze podkreślam znaczenie każdej samodzielnie podjętej przez chłopca próby i zachęcam go do dalszych działań .
7 . Efekty podjętych działań :
Systematyczna praca z chłopcem przy pełnej współpracy zespołu , oraz rodziców, dała zauważyć znaczne postępy . Po półtora rocznej pracy chłopiec potrafi kreślić wzory literopodobne , napisać w liniaturze niektóre litery , rozpoznaje i nazywa niektóre litery , dokonuje analizę i syntezę sylabową wyrazów ,trudność sprawia jeszcze mu dokonywanie analizy słuchowej krótkich wyrazów. Chłopiec każdą pracę stara się doprowadzić do końca , zaczyna dbać o jej estetykę .Widoczne są postępy w rozwoju mowy chłopca – jest bardziej wyrazista . Jest pozytywnie nastawiony do pracy z nauczycielem , logopedą .
Dalsza terapia będzie w dalszym ciągu konieczna we wszystkich sferach rozwoju.


Przypadek 2 - Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu

1 . Identyfikacja problemu
Przypadek którym się zajęłam dotyczy pracy z dzieckiem zdolnym .
W każdej grupie przedszkolnej wśród dzieci dostrzeżemy takie które są zdolne , oraz takie które mają problemy. Zazwyczaj najwięcej czasu poświęca się dzieciom z trudnościami , opracowuje się dla nich program pracy indywidualnej, prosi się o pomoc specjalistów. A dzieci zdolne – one przecież są zdolne, więc jesteśmy szczęśliwi że są i nie sprawiają problemów . Uważam , że takie dzieci również wymagają naszej pomocy i stworzenia im warunków odpowiadających ich potrzebom i zainteresowaniom . Należy je wspierać , ukierunkowywać i dowartościowywać . Naszym celem powinno być jak najlepsze wykorzystanie ich potencjału. Rozwój ich zdolności zależeć będzie od sposobu pracy zarówno w przedszkolu jak i w domu ,oraz własna praca dziecka jego zaangażowanie i chęć robienia czegoś więcej .
Już od pierwszych zajęć w przedszkolu zauważyłam , że jedna dziewczynka posiada duży potencjał wiedzy i umiejętności wykraczające poza możliwości dzieci w tym wieku .Żadne zadanie wykonywane samodzielnie nie sprawiało jej trudności, polecenia wykonywała bardzo szybko i bezbłędnie . Dziewczynka znała wszystkie litery, bezbłędnie pisała długie zdania trzymając się w liniaturze, samodzielnie wymyślała i pisała teksty ( wiersze , rymowanki, życzenia ), płynnie czytała długie i trudne teksty, samodzielnie czytała literaturę dziecięcą. Dodawała i odejmowała w zakresie 10 tak jak powinny liczyć 6-latki. Ale ona była inna niż wszystkie dzieci , potrafiła dodawać i odejmować sposobem pisemnym w zakresie 1000 ,wykonywała działania na ułamkach zwykłych, rozwiązywała zadania z treścią. Dziewczynka pięknie malowała i rysowała – prace bogate w szczegóły. Nie wykazywała jednak zwiększonej aktywności na zajęciach , owszem zabierała głos w sytuacjach kiedy jakieś dziecko czegoś nie wiedziało, ale zazwyczaj była do tego zachęcana. Była skrytą czasami wręcz nieśmiałą dziewczynką , nie lubiła błyszczeć wśród rówieśników .
Wszystkie elementy wskazywały na to że mam do czynienia z dzieckiem zdolnym, a jednocześnie nieśmiałym. Wbrew pozorom praca z takim dzieckiem nie jest łatwa , gdyż trzeba mu stworzyć takie warunki rozwoju , aby nie straciło zapału do pracy oraz żeby było zauważane i doceniane przez innych .
2 . Geneza i dynamika
Dziewczynka jest drugim dzieckiem w rodzinie, ma starszego i młodszego od siebie brata. Dziewczynka pochodzi z rodziny chłopskiej, rodzice jej prowadzą gospodarstwo rolne. Z przeprowadzonej rozmowy z dziewczynką wywnioskowałam , że jest silnie związana ze wszystkimi członkami rodziny , a najbardziej z mamą .W rodzinie tej panuje silna więź emocjonalna, spędzają ze sobą dużo czasu , które wypełniają wspólne zabawy ,rozmowy. Atmosfera taka sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Z wywiadu z mamą dowiedziałam się że już jako 4-latek przejawiała duże zainteresowanie znajomością liter , czytaniem, liczeniem. Zapytałam też czy mama nie rozważała kwestii wcześniejszego posłania jej do szkoły . Mama stwierdziła ,że brała to pod uwagę jednak nie chciała zabierać jej dzieciństwa .
Dziewczynka jest dzieckiem, które cały czas coś tworzy, czymś się zajmuje Rzadko były to zabawy zabawkami, najczęściej gry planszowe, puzzle, układanki itp. oraz prace na komputerze. Podczas prac samodzielnych na zajęciach dydaktycznych tempo pracy dziewczynki wyraźnie odbiegało od pozostałych dzieci , co często stwarzało problem, gdyż po szybkim wykonaniu zadania dziewczynka zaczynała się nudzić. Obserwując ją na zajęciach dostrzegłam, że bardzo koncentruje się na wykonaniu zadania i bardzo szybko wykonuje polecenia jakie stawia nauczyciel. Podczas gdy inne dzieci dopiero zabierają się do pracy. Problem tkwił w tym jak zorganizować pracę w grupie , aby jednocześnie realizując program obowiązujący wszystkie dzieci , rozwijać jej zainteresowanie i talent. Było to dla mnie ciekawym wyzwaniem .

3. Znaczenie problemu
Praca z dzieckiem zdolnym wpisana jest w działalność nauczyciela i przedszkola. Obowiązkiem nauczyciela jest dbać o wszechstronny rozwój osobowości dziecka .Należy więc poszukiwać takich form pracy , które mogą przyczynić się do pełnego rozwoju zdolności dziecka, do rozwijania twórczego myślenia i w efekcie do odnoszenia przez nie sukcesów. Moim zdaniem jest to szczególnie ważne, bo nie ma nic gorszego jak przejście obok ,, talentu ‘’.
4 . Prognoza
Negatywna:
W przypadku zaniechania odpowiednich oddziaływań nastąpi:
- zniechęcenie dziecka do aktywnej pracy z braku możliwości zaistnienia
- zahamowanie rozwoju uzdolnień
- osiąganie wyników poniżej swoich intelektualnych możliwości
- obniżenie własnej samooceny
- odmowa udziału w konkursach
- lęk przed publicznymi występami
Pozytywna:
Wdrażanie odpowiednich oddziaływań pedagogicznych spowoduje:
- rozwój zdolności intelektualnych
- satysfakcję dziecka , jego rodziców i nauczycieli
- wzrost poczucia własnej wartości
- pozytywny wpływ na inne dzieci , które będą miały wzór do naśladowania
- udział w konkursach
- osiąganie wysokich wyników

5 . Propozycje rozwiązania
Codzienne zajęcia z dziećmi które przebiegają na poziomie przeciętnych wymagań, nie zawsze dają okazję do wykazania się dzieciom uzdolnionym. Dlatego często wprowadzałam takie formy, które je aktywizowały np. praca w zespole . Aby stworzyć więcej okazji do rozwijania zainteresowań prowadziłam też pracę indywidualną oraz dodatkowe zajęcia popołudniowe – kółko informatyczne .
Głównym celem moich działań było rozszerzenie zakresu wiedzy dziewczynki i jej uzdolnień ponad poziom obowiązujący wszystkie dzieci .
Oto działania, jakie postanowiłam podjąć:
- zachęcanie dziecka do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim.
- pobudzanie do aktywności intelektualnej poprzez indywidualny dobór zadań i metod pracy ( czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie, rozwiązywanie zdań matematycznych, krzyżówek ,rebusów itp.)
- włączenie jej do pomocy koleżeńskiej innym dzieciom (pomoc dzieciom słabszym w nauce)
- czytanie bajek dzieciom młodszym
6 . Wdrażanie oddziaływań
Chcąc odpowiednio zorganizować dziewczynce czas na zajęciach w taki sposób , aby nie było w nim miejsca na nudę jeśli wykona zadanie wcześniej, przygotowałam kartki i zeszyty z dodatkowymi zadaniami po które mogła sięgać gdy zostanie jej czasu . Pomysł ten bardzo się spodobał i często z niego korzystała, prosiła nawet o dodatkowe zadania do domu ( była wręcz natrętna.). Zachęcałam dziewczynkę do brania udziału w różnych konkursach. Angażowałam ją do pomocy dzieciom słabszym , proponowałam pomoc innym dzieciom podczas odczytywania poleceń w grach planszowych .
7 . Efekty podjętych działań :
Podjęte działania sprzyjały rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dziewczynki. Udział w konkursach wzmocnił wiarę we własne umiejętności i zdolności. Znacznie wzrosło u dziecka poczucie pewności siebie . Pokonując nieśmiałość i tremę przed publicznymi występami , stała się otwarta i chętnie podejmowała różne wyzwania .Sprawiało to satysfakcję i radość dla niej samej , a także dla nauczyciela i rodziców .Było też dodatkową motywacją do jeszcze większej aktywności w różnych dziedzinach.
Wszystkie działania podejmowane w celu rozwijania uzdolnień dziewczynki przyniosły efekty w postaci : I miejsce w konkursie wewnątrzprzedszkolnym ,,Ozdoba bożonarodzeniowa’’ . Wyróżnienie w konkursie plastycznym ,,Zapobiegajmy pożarom’’ ,III miejsce w konkursie wewnątrz przedszkolnym ,,Jajko wielkanocne’’ , oraz I miejsce w rywalizacji sportowej wewnątrz przedszkolnej .
Dzięki zastosowaniu różnych metod i technik dziewczynka nie tylko rozwijała swoje talenty , ale stała się otwarta na otoczenie , śmiała w działaniu i pełna wiary we własne możliwości. Potrafiła wyrażać siebie i swoje myśli w różnych formach ekspresji , współdziałać w grupie i zespole , dzielić się swoimi pomysłami z rówieśnikami . Chętnie występowała na forum przedszkola w obecności dużej widowni , jak i w szerszym środowisku (festyny, imprezy lokalne ) .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.