X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24029
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko: mgr Aneta Marta Żurawska - Rusek
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2011
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Z dniem 1 września 2011 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2008 roku. Dnia 31 maja 2014 roku ukończyłam okres stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Rozpoczynając awans zawodowy opracowałam jego plan. Wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również potrzeby placówki w której jestem zatrudniona, specyfikę nauczanych przeze mnie przedmiotów, oraz potrzeby własnego rozwoju. Stworzony plan rozwoju miał w swoim założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno- wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Realizacja działań wynikających z planu rozwoju dała mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogaciła o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podniosła jakość pracy szkoły.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie sobie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uważam, że znacznie także poprawił jakość pracy z młodzieżą oraz jakość pracy szkoły, gdyż proponowane przeze mnie rozwiązania, przedsięwzięcia i programy korzystnie wpłynęły na całą sferę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą placówki.
W trakcie stażu systematycznie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania, świadectwa, zaświadczenia. Opracowałam wiele przydatnych scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości oraz programów, które sukcesywnie wdrażałam do swojej pracy.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dn. 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
W ramach tego paragrafu przyjęłam następujące zadania do realizacji:

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
W pierwszych tygodniach roku szkolnego 2011/2012 dokonałam autorefleksji, przemyślałam celowość moich zamierzeń zawiązanych z awansem zawodowym, opracowałam wstępny plan przyszłych działań i starałam się obiektywnie ocenić realność ich realizacji. Brałam przy tym pod uwagę specyficzne problemy naszych uczniów oraz charakter placówki. Przeanalizowałam swoje dotychczasowe zawodowe osiągnięcia.
Efekty:
dobrze przemyślany i zatwierdzony do realizacji plan rozwoju zawodowego
zgodne z organizacją szkoły propozycje kursów kwalifikacyjnych i szkoleń złożone Dyrektorowi Szkoły
rozwijanie moich zainteresowań, odkrycie niektóre moich nowych zdolności i umiejętności
poprawa jakość pracy z młodzieżą

2. Poznanie procedury awansu zawodowego .

Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy. W ciągu pierwszych tygodni stażu poznałam procedury awansu. W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego nauczyciela oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego :
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz.1580).

Efekt:
zgodny z wymogami ministerialnymi oraz pozostałymi procedurami plan rozwoju zawodowego

3. Aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych.
Ze względu na przedmioty których nauczam, jestem członkiem dwóch zespołów przedmiotowych; zespołu nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zespołu nauczycieli historii, PO, WOS i edukacji dla bezpieczeństwa. Systematyczne spotkania zespołów pozwalają ujednolicić pracę nauczycieli pokrewnych przedmiotów, dobrze zorganizować obchody i święta organizowane w szkole, sprecyzować rozkłady materiału i programy nauczania, wspólnie określić cele oraz pomagać sobie wzajemnie w pracy z młodzieżą. Moim osiągnięcie w pracach zespołu nauczycieli historii, PO, WOS i edukacji dla bezpieczeństwa było napisanie autorskiego programu nauczania do przedmiotu historia według nowej podstawy programowej. Program „Po prostu historia” został dopuszczony do użytku przez Dyrektora Szkoły we wrześniu 2012 r. Organizowałam lekcje pokazowe dla członków tego zespołu oraz dla odbywającej praktyki w naszej szkole studentki 5 roku studiów na Wydziale Humanistycznym w Szczecinie. Dzieliłam się swoja wiedzą oraz osiągnięciami. Pełniłam również funkcję protokolanta. Była autorem scenariuszy obchodów Narodowego Święta Niepodległości w szkole.
Efekty:
podniesienie jakości pracy zespołu i szkoły poprzez udostępnianie wytworów własnej pracy
wymiana doświadczeń
dostęp do materiałów szkoleniowych
zapoznanie z najnowszymi przepisami z zakresu awansu zawodowego nauczycieli
odczuwanie satysfakcji i dumy z własnych dokonań
motywacja do podejmowania większych wyzwań
doskonalenie umiejętności pracy w grupie
nowa jakość w stosunkach interpersonalnych
doskonała organizacja imprez okolicznościowych i obchodów świąt narodowych

4. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
W trakcie odbywania stażu starałam się wdrażać działania, które były ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy szkoły. Podstawą i celem działań związanych ze zdobywaniem przeze mnie kolejnego stopnia awansu zawodowego było przekonanie, że nauczyciel jest osobą uczącą się przez całe życie, nieustannie rozwijającą swoją wiedzę merytoryczną i umiejętności. W tym celu ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
- Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej według zaleceń MEN – szkoleniowa Rada Pedagogiczna (X 2011 r.)
- Socjologia w praktyce – dwa szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (XI 2011 r. i XII 2011 r.)
- Szkoła zawodowa u progu reformy – szkolenie organizowane przez ODN (II 2012 r.)
- Organizacja pracy w liceum ogólnokształcącym od 1września 2012 roku - szkolenie organizowane przez ODN (II 2012 r.)
- Procedury przeprowadzania egzaminów zawodowych - szkoleniowa Rada Pedagogiczna (VI 2012)
- Zasady korzystania i obsługi dziennika elektronicznego – szkoleniowa Rada Pedagogiczna (X 2012 r.)
-Interwencje kryzysowe w pracy wychowawczej – szkolenie organizowane przez ODN
(I 2013 r.)
- Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny w wymiarze 260 godzin organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Gloker (V – VIII 2013 r.)
- Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny w wymiarze 270 godzin organizowany przez Salon Edukacyjny Empiria (II – XII 2013 r.)
- Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2013/2014 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna (VI 2013 r.)
- Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna (IV 2013 r.)
- Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – szkoleniowa Rada Pedagogiczna (XII 2013 r.)
- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – szkolenie zewnętrzne wsparcie, doskonalenie zawodowe nauczycieli cz. 1 – (II 2014 r.)
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli cz. 2 – szkolenie (III 2014 r.)

Samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności. Czytałam i analizowałam wszystkie nowości dotyczące awansu zawodowego w „Głosie Nauczycielskim”, w Internecie, korzystałam ze wskazówek Dyrektora Szkoły. Aby wzbogacić warsztat pracy korzystałam z czasopism historycznych np.: ”Mówią wieki”, oraz specjalistycznych stron Internetowych np. worldometers.com. Przygotowując się do zajęć lekcyjnych, czy też do spotkań z rodzicami korzystałam z dostępnej literatury fachowej z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii.
Efekty:
wprowadzenie nowych sposobów postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
szkoła zyskała wykwalifikowanego nauczyciela do zajęć rewalidacyjnych
usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej
wypracowałam dobre relacje z rodzicami
wzbogacenie warsztatu i metod pracy
wzbogacanie lekcji w nowe wiadomości
nabyte umiejętności w czasie kursów i warsztatów pozwoliły mi na skuteczniejsze
i ciekawsze wychowywanie i uczenie
płynnie i bez problemów rozpoczęłam nauczanie według nowej podstawy programowej
skuteczne rozwiązywałam problemy wychowawcze w swojej klasie

5. Organizowanie i udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Przez cały okres stażu i wcześniej byłam pomysłodawcą i organizatorem wielu szkolnych konkursów:
- konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.
Był on podsumowaniem obchodów setnej rocznicy uhonorowania Marii Skłodowskiej –Curie drugą pokojową nagrodą Nobla. Miał na celu poszerzenie wiedzy o polskiej noblistce i jej osiągnięciach w dziedzinie chemii i fizyki. Konkurs miał dwa etapy, kwalifikacje i finał. Odbył się test wiedzy oraz konkurs prac plastycznych. Cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów.
- cykliczny konkurs „Mój region, moja mała ojczyzna”.
Konkurs łączył pracę dwóch zespołów przedmiotowych, których jestem członkiem. Polegał na przedstawieniu walorów turystycznych i historii własnego regionu. Każdego roku uczniowie uczestniczą w teście wiedzy a ich prace plastyczne lub pokazy multimedialne ocenia komisja złożona z nauczycieli historii i geografii.

- cykliczny konkurs związany z obchodami Dnia Europy.
Były to przedsięwzięcia, w których chętnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Tym bardziej, że obchody Dnia Europy powiązane były z realizowanym przeze mnie w 2013 r. projektem FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży”. Zarówno realizacja projektu jak i sam konkurs miał na celu uświadomienie uczniom problematyki europejskiej i zachęcić do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obchody w 2014 r. były ukoronowaniem 10. Lat Polski w Unii Europejskiej. Oprócz testu wiedzy ogólnej, uczniowie nakręcili filmiki pt.: „10 lat Polski w UE”. Finałową akcję urozmaicił występ dzieci, uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego , oraz wspólne wykonanie kolażu o tematyce europejskiej.

Efekty:
rozwój kreatywności i pomysłowości uczniów
poszerzenie wiedzy o regionie, Europie i wybitnych Polakach
promocja szkoły w środowisku lokalnym
nawiązanie nowych znajomości z uczniami i nauczycielami z innych szkół

6. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach i olimpiadach.
Pod moim kierunkiem uczniowie przygotowywali się do konkursów. Efekty były następujące; uczestnicy konkursu o Marii Skłodowskiej- Curie zajęli 3 miejsce zarówno za test jak i za plakat. Podczas obchodów Dnia Europy moi uczniowie zdobyli 2 i 3 miejsce za test wiedzy oraz 1 miejsce za film. W konkursie zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości zajęli 1 miejsce. Ponadto przygotowywałam uczniów do występów artystycznych z okazji Święta Niepodległości. Był to montaż słowno-muzyczny, który pokazaliśmy w Gryfinie, podczas uroczystego posiedzenia Rady Powiatu, oraz w Cedyni, w Zespole Szkół. Przez dwa lata, kiedy pełniłam funkcję koordynatora obchodów uroczystości szkolnych i apeli okolicznościowych, przygotowywałam uczniów do występów publicznych, do odczytów przemówień i rysów historycznych. Prowadziłam też koło historyczne, kształciłam w młodzieży zamiłowanie do przedmiotu i wspólnie z uczniami dbałam o zasoby szkolnej izby pamięci. Głównym moim zadaniem było przygotowanie ich do egzaminu dojrzałości z moich przedmiotów; historii i geografii.

Efekty:
promocja szkoły w środowisku lokalnym
wiara we własne możliwości i chęć doskonalenia wiedzy i umiejętności wśród uczniów
wyznaczenie odpowiedniej osoby prowadzącej uroczystości szkolne
rozwój kreatywności i pomysłowości uczniów
100% zdawalność matury z historii

7. Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego.

W trakcie swojej pracy dydaktycznej zauważyłam ogromną potrzebę organizowania zajęć pozalekcyjnych dla tych, dla których historia jest pasją, wiążą swoją przyszłość z tą dziedziną wiedzy i chcą jej poświęcać więcej czasu. Prowadziłam dodatkowe zajęcia dla młodzieży, koło historyczne w oparciu o własny program. Zajęcia były skierowane do tych, którzy chcieli poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu. Dodatkowo poświęcałam swój czas by przygotować młodzież do matury. Stopniowo, realizując podstawę programową zarówno z historii, jak i z geografii, przeprowadzałam testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów. Niwelowałam braki po to by w przyszłości mogli z powodzeniem zdać egzamin maturalny. Udostępniałam testy i inne materiały pomocnicze. Do tej pory wszystkie moje wysiłki uwieńczone były sukcesem i 100% zdawalnością matury z historii.

Efekty:
kształtowanie postaw patriotycznych
uczenie precyzowania i argumentowania własnych poglądów i opinii
na zajęciach koła historycznego samodzielnie realizują projekty (wykorzystując różne źródła wiedzy, wskazówki nauczyciela), które demonstrują na lekcjach
większa liczba osób chcących sprawdzić swoje możliwości w konkursach
uczniowie przestali bać się historii
100% zdawalność matury z historii
Dużym wyróżnieniem, a zarazem potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy były dla mnie nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przyznane za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w działania na rzecz szkoły.


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W ramach tego paragrafu zrealizowałam następujące działania:
1. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym.
Nauczyciel, aby sprostać współczesnym wymaganiom powinien posługiwać się wiedzą informatyczną i wykorzystywać ją w procesie dydaktycznym. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w znacznym stopniu wpłynęło na jakość mojej pracy, a tym samym na jakość pracy szkoły. Pragnąc doskonalić i poszerzać swoją wiedzę w zakresie technologii informacyjnej jeszcze przed rozpoczęciem stażu ukończyłam szkolenie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” w wymiarze 72 godzin. Wykorzystywałam komputerowe programy edukacyjne i Internet na lekcjach historii, geografii i podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Korzystałam z programów edukacyjnych, multimedialnych encyklopedii i atlasów. We wrześniu 2012 r. wraz z moimi wychowankami z klasy 3 TOUG pisałam raporty z odbytych praktyk zagranicznych zgodnie z założeniami projektu Leonardo da Vinci – staże gastronomów. Ważnym elementem edukacyjnym i wychowawczym okazał się znany portal społeczniściowy, na którym wraz z uczniami utworzyliśmy profil Aktywistów, grupy uczniów realizujących projekt FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży”. Służył on do propagowania wartości demokratycznych, zachęcał do czynnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i aktywizacji społecznej młodzieży. Nieodłącznym elementem naszej pracy jest prowadzenie dokumentacji, również tej w formie elektronicznej. Sumiennie wypełniałam dziennik elektroniczny, dzięki któremu zarówno uczniowie, jak i rodzice mogli na bieżąco sprawdzać postępy w nauce. Jako koordynator wszystkich szkolnych uroczystości i apeli pisałam sprawozdania z ich przebiegu, sprawozdania były umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Efekty:
uczniowie zdobyli umiejętność krytycznej oceny treści zawartych w Internecie
poszerzyli wiedzę dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych źródeł informacji
kreowanie obrazu szkoły jako instytucji wychowawczej i dydaktycznej korzystającej z najnowocześniejszych technologii informacyjnych
usprawnienie komunikacji z różnego rodzaju instytucjami poprzez stosowanie poczty elektronicznej
wzbogacenie warsztatu pracy, co pomogło mi w prowadzeniu ciekawych lekcji opartych na autentycznych źródłach
stworzenie czytelnej oceny opisowej dla rodziców

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Wiedzę z informatyki wykorzystywałam przy tworzeniu konspektów lekcji, przedmiotowych systemów oceniania, rozkładów materiału, diagnozowania wiadomości i umiejętności uczniów. Wykorzystywałam edytor tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły. Prowadziłam dokumentację związaną z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego. Wykorzystywałam technologię komputerową do gromadzenia materiałów dotyczących dokumentowania jego przebiegu. Opracowałam bank testów, sprawdzianów, prac klasowych z geografii i historii sprawdzających wiedzę uczniów na poszczególnych etapach edukacji. Wykorzystywałam arkusz kalkulacyjny opracowując analizy jakościowe i ilościowe testów diagnozujących, sprawdzianów, dokonując pomiarów dydaktycznych. Nadzorowałam pisane przez Aktywistów artykuły promujące działania szkoły w realizowanym przeze mnie projekcie FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży”. Dużym udogodnieniem w pracy wychowawczej było komputerowe wypisywanie świadectw. Uczniowie pod moim kierunkiem przygotowywali prezentacje multimedialne, które były prezentowane podczas zajęć edukacyjnych i konkursów.
Efekty:
stworzenie niezbędnej bazy danych złożonej z kartkówek, testów sprawdzianów i pomocy dydaktycznych, które mają estetyczną i czytelną postać
opracowanie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i teczki nauczyciela wychowawcy
archiwizowanie dokumentacji nauczyciela i wychowawcy
podniesienie poziomu estetyki dokumentów szkolnych
opracowanie narzędzi badawczych do diagnozy uczniów np. testy diagnostyczne
z historii
promowanie szkoły w środowisku lokalnym

3. Opracowanie prezentacji komputerowych.

Często w swojej pracy dydaktycznej wykorzystywałam samodzielnie przygotowane prezentacje w Power Point, były to w przeważającej części lekcje podsumowujące np. walory turystyczne Polski, które prezentowałam na lekcjach geografii, czy przebieg najznakomitszych walk starożytności, które były przydatne na lekcjach historii. Nadzorowałam też tworzone na potrzeby projektu FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży” projekty logo i banerów reklamujących przeprowadzane akcje Nietypowym przedsięwzięciem był film, który stworzyłam przy pomocy programu Ulead Video Studio. Był to kolaż przedstawiający przebieg nauki, zabawy i wycieczek klasy 4 TH/G, której byłam wychowawcą. W ten sposób chciałam ich pożegnać i pozostawić pamiątkę z ich czteroletniej edukacji w szkole. Pomysł okazał się bardzo dobry a podczas prezentacji filmu nie udało się nikomu ukryć wzruszeń i łez.
Efekty:
umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych
dobrze przygotowane podsumowanie działów
przystępnie podany materiał nauczania
wzbogacenie warsztatu pracy
kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły i pozytywnych wspomnień z okresu nauki
znakomicie rozreklamowane działanie młodzieży
dobrze wykonane banery, ulotki oraz inne materiały promocyjne

4. Stosowanie Internetu jako środka komunikacji.

Ważnym elementem mojej pracy jako nauczyciela historii jest kultywowanie tradycji i pamięci o sławnych Polakach. W tym celu umieszczałam hasła rocznicowe, plakaty oraz artykuły o ważnych wydarzeniach w historii Polski i świata na portalu społecznościowym, którego odbiorcami są nasi uczniowie. Przy pomocy profilu Aktywistów wymieniałam poglądy z uczestnikami projektu i innymi zainteresowanymi poruszaną tam problematyką młodymi ludźmi. Wykorzystanie Internetu przy pisaniu wniosku i podczas realizowania projektu FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży” okazało się niezbędne. Wykorzystywałam też pocztę elektroniczną w korespondencji z uczniami, rodzicami i nauczycielami innych szkół. Chcąc na bieżąco informować rodziców o nieobecnościach młodzieży na zajęciach lekcyjnych, jak o ich osiągnięciach w nauce uzupełniam na bieżąco dziennik elektroniczny. Usprawniał on pracę wychowawcy oraz pracę innych nauczycieli.
Efekty:
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
sprawny kontakt z uczniami i rodzicami
propagowanie wartości patriotycznych
udział szkoły i młodzieży szkolnej w projekcie FRSE


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

W ramach tego paragrafu zrealizowałam następujące działania:
1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem kontraktowym, był on obecny na jednej z prowadzonych przeze mnie lekcji otwartych. Gościłam również na lekcji przewodniczącą zespołu nauczycieli historii, PO, WOS i edukacji dla bezpieczeństwa. W roku szkolnym 2012/2013 z mojej wiedzy dydaktycznej i merytorycznej korzystała studentka 5 roku historii odbywająca w naszej szkole praktykę. Dla wszystkich zainteresowanych prowadziłam zajęcia otwarte, na których stosowałam różnorodne metody i formy pracy. Przeprowadzone zajęcia omawiałam oceniając stopień realizacji założonych celów, wyciągałam wnioski własne i wspólne. Młodszym stażem koleżankom udostępniałam własne scenariusze zajęć, sprawdzianów, imprez klasowych i kart pracy.
W trakcie stażu wielokrotnie przeprowadzałam zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Efekty:
lekcje otwarte wpływają na podniesienie jakości pracy mniej doświadczonych nauczycieli, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują sprawdzone rozwiązania
współpraca i wzajemne wsparcie
poprawa stosunków interpersonalnych
prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli motywuje mnie do szukania nowych pomysłów i rozwiązań, wdrażanie metod aktywizujących
dzięki realizacji lekcji otwartych mogłam podzielić się swoim doświadczeniem, wyciągnąć wnioski ze wspólnych spostrzeżeń, dokonać samooceny swojej pracy i wzbogacić swój warsztat
odczuwanie satysfakcji z pomocy koleżankom w zdobywaniu stopni awansu zawodowego

2. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
Nieodłącznym elementem pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole jest tworzenie różnego rodzaju dokumentacji. Przez cały okres stażu i wcześniej opracowywałam testy, sprawdziany i diagnozy, którymi dzieliłam się z członkami zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego. Opracowałam bardzo ciekawy scenariusz lekcji wychowawczej dotyczącej obchodów Święta Niepodległości, który zawierał krótki quiz, wykład oraz zestawienie odpowiednich pieśni patriotycznych. Scenariusz był wykorzystany przez wszystkich wychowawców. Współpracowałam też z nauczycielami języka polskiego w opracowaniu scenariusz montażu słowno-muzycznego prezentowanego w Gryfinie podczas uroczystej Rady Powiatu i w Zespole Szkół w Cedyni. W ramach współpracy zespołów przedmiotowych opracowałam i udostępniłam kolegom rozkłady materiału do nowego przedmiotu historia i społeczeństwo, oraz autorski program nauczania do przedmiotu historia według nowej podstawy programowej. Program ten został opublikowany na portalu edukacyjnym Edux.pl. Przez ostatnie dwa lata odbywania stażu byłam koordynatorem wszystkich odbywających się w szkole uroczystości i apeli. W związku z tym każdorazowo opracowywałam scenariusz uroczystości i nadzorowałam ich przebieg. Były to apele okolicznościowe i akademie z okazji święta szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 opracowywałam wraz z koleżanką wniosek projektu FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży”. Wniosek okazał się zwycięski i byłam koordynatorem przebiegu realizacji wszystkich zamierzonych we wniosku akcji.

Efekty:
podniesienie jakości pracy szkoły
promocja placówki w środowisku lokalnym
ułatwienie i ujednolicenie pracy nauczycieli historii i historii i społeczeństwa
dobrze i sprawnie przeprowadzone uroczystości szkolne
dzięki realizacji projektu młodzież uczestniczyła w życiu społecznym i politycznym regionu

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Wychodząc z założenia że współpraca między nauczycielami różnych przedmiotów, zarówno w kwestiach merytorycznych, dydaktycznych jak i wychowawczych, jest drogą do kompleksowego i skutecznego nauczania, bardzo często podejmowałam taką współpracę. Podczas organizowania uroczystości szkolnych współpracowałam z nauczycielami wielu specjalności, między innymi z opiekunami Samorządu Uczniowskiego. Z nauczycielami chemii i fizyki współpracowałam podczas organizowania i przeprowadzenia konkursu o Marii Skłodowskiej-Curie. Z nauczycielami języków obcych, podczas corocznych obchodów Tygodnia Języków Obcych, w które zaangażowane były wszystkie klasy. Z nauczycielami WOS, historii i języka niemieckiego współpracuję podczas organizowania Dnia Europy. Miałam stały kontakt z pedagogami szkolnymi oraz członkami zespołu wychowawczego. Wspólnie opracowywaliśmy problemy wychowawcze. Często współpracowałam z nauczycielem przedmiotów ekonomicznych podczas wycieczek tematycznych, w których uczestniczyła moja klasa. Wspólnie z nauczycielami zespołów przedmiotowych rozwiązujemy bieżące problemy, dzielimy się spostrzeżeniami z odbytych szkoleń. Podczas realizacji projektu FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży” współdziałałam zarówno z nauczycielem języka niemieckiego, angielskiego, WOS oraz z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych i ekonomicznych. Ta współpraca przeniosła się również poza mury naszej szkoły, byliśmy widoczni w urzędach na szczeblu Gminy i Powiatu, oraz w Przedszkolu Miejskim w Chojnie.

Efekty:
wzrost aktywności, kreatywności uczniów i nauczycieli szkoły
nowy wymiar kooperacji wśród nauczycieli
wypracowanie wspólnego celu
dobrze i sprawnie przeprowadzone uroczystości szkolne i realizacja projektu
kreowanie pozytywnego wizerunki szkoły i uczniów

4. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
Dokonując analizy swoich działań w tym obszarze, doszłam do przekonania, że dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem to bardzo ważna umiejętność, szczególnie w naszym zawodzie. Dobry nauczyciel powinien udostępniać swoje pomysły, umieć „sprzedać” swoją wiedzę. Swoją pomysłowość i umiejętność organizacyjną wykorzystywałam podczas spotkań zespołów przedmiotowych, na których omawialiśmy przebieg i organizację konkursów, wycieczek, realizację różnego typu projektów. Konsultowałam się z innymi nauczycielami historii, geografii, WOS, zajęć rewalidacyjnych by skuteczniej wychowywać, nauczać i usprawniać. Prowadząc od dwóch lat zajęcia wyrównawcze z historii geografii na bieżąco konsultowałam się z nauczycielami w celu sprecyzowania materiału, który należy powtórzyć. Poprzez wymianę poglądów możemy skuteczniej dotrzeć do młodzieży, stanąć naprzeciw ich uzdolnień i zainteresowań. Temu celowi miały służyć działania związane z realizacja projektu FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień młodzieży”, niemal wszystkie moje pomysły doczekały się realizacji. Uczniowie realizujący projekt mieli niecodzienna okazję uczestniczyć w sesji Rady Gminy w Chojnie, uczestniczyć w debatach, projektować i realizować własne pomysły na newsletter, stroje, ulotki i banery. Był to bardzo dobry pomysł na rozwiązanie problemu wycofania społecznego dzisiejszej młodzieży. Nowatorskim rozwiązaniem były obchody Dnia Europy w maju 2014 r., podczas których gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. Nawiązałam dzięki temu współpracę z inną szkołą w naszym mieście, nasi uczniowie dobrze się bawili a uczniowie Szkoły Podstawowej czuli nobilitację z występów u nas i być może za parę lat zasilą szeregi naszych rekrutów.

Efekty:
szkoła jest postrzegana jako placówka rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania
szkoła promuje swoją działalność i osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym, podwyższa jakość pracy
nauczyciele chętnie podejmują się ciekawych przedsięwzięć i działań na rzecz szkoły, stosują ciekawe metody pracy


§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W ramach tego paragrafu zrealizowałam następujące działania:
1. Przygotowanie programu zajęć dodatkowych w ramach fakultetów przygotowujących do egzaminu maturalnego. Dostosowanie rozkładów materiału do poziomu klas.
Przez cały okres stażu prowadziłam koło historyczne dla uczniów naszej szkoły szczególnie zainteresowanych przedmiotem. W tym celu stworzyłam program nauczania i przebiegu procesu dydaktycznego. Udało mi się spełnić wszystkie zakładane w nim cele. Rozbudziłam w uczniach zamiłowanie do przedmiotu, realizowaliśmy wspólnie wiele ciekawych przedsięwzięć, np.: drzewo genealogiczne rodziny, opieka nad zasobami szkolnej izby pamięci. Dodatkowo przygotowywałam uczniów do matury z historii i geografii. Na bieżąco udoskonalałam plan pracy bu skuteczniej pomagać uczniom. Kolejnym krokiem było dostosowanie programów zajęć rewalidacyjnych. Programy moich podopiecznych wymagały ciągłej ewaluacji ze względu na postępy, jakie poczynili i usprawnienie tych obszarów, które uważałam za priorytetowe. Przykładem może być plan zajęć z uczennicą o stwierdzonych dysfunkcjach wzrokowych. W pracy z tą uczennicą położyłam szczególny nacisk na usprawnianie jej funkcjonowania w społeczności lokalnej czego efektem miał być przyrost wiary we własne możliwości, tak cenny w okresie startu w dorosłe życie. Środkiem do osiągnięcia tego celu były warsztaty fotograficzne a nad podziw skutecznym efektem okazały się wystawy jej prac fotograficznych eksponowane zarówno w szkole, jak i w Centrum Kultury w Chojnie. Kolejnym przykładem dobrze dobranych zmian w programie był program pracy z uczniem z czterokończynowym porażeniem mózgowym. W jego przypadku położyłam nacisk na ćwiczenia motoryki małej i motoryki dużej, oraz ćwiczenia polisensoryczne. Efektem był duży przyrost sprawności manualnej ucznia oraz fakt, że podjął udane próby samodzielnego chodzenia. Każdego roku zmieniam rozkłady materiału, zwłaszcza teraz, gdy realizujemy nową podstawę programową. Zmiany dotyczą dostosowania materiału do poziomu klasy.

Efekty:
wzrost efektywności nauczania
rozwijanie zainteresowań uczniów
100% zdawalność matury z historii wśród moich uczniów
współpraca z instytucjami
uczniowie znacznie lepiej i skuteczniej realizują dostosowany do swoich możliwości program nauczania

2. Współpraca z rodzicami
Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły w lutym 2012 r. przejęłam obowiązki wychowawcy klasy II Technikum Zawodowego w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa, po koleżance przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Od razu rozpoczęłam współpracę z rodzicami i rozpoznanie problemów wychowawczych, których w tej klasie nie brakowało. Główny problem polegał na widocznych podziałach w klasie dotyczących specyfiki dwóch połączonych zawodów. Tę kwestię przedstawiłam rodzicom na zebraniu i wspólnymi siłami próbowaliśmy rozwiązać problem. To mi pokazało, że mogę liczyć na pomoc i współpracę rodziców moich uczniów. Zebrania z rodzicami odbywały się według kalendarza szkolnego. Na frekwencję nigdy nie mogłam narzekać. Przeprowadzałam pedagogizację rodziców według zaleceń i potrzeb. Przykładem mogą być; stosowanie środków odurzających przez młodzież, dostępność tych środków, oraz jak rozpoznać, że dziecko jest pod wpływem tego rodzaju środków. Przez dwa i pół roku mojego wychowawstwa w tej klasie współpraca z rodzicami była owocna, zwłaszcza podczas organizowania wigilii klasowych czy balu studniówkowego. Od września roku szkolnego 2013/2014 przedstawiałam rodzicom procedury maturalne oraz procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Rodzice mieli do mnie zaufanie, przedstawiali swoje problemy związane z młodzieżą, w miarę zaistniałych potrzeb pomagałam rozwiązać te problemy dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na kursie kwalifikacyjnym Terapia pedagogiczna. Jedną z takich interwencji była mediacja prowadzona przeze mnie i pedagoga szkolnego. Konflikt między uczennica i jej matka wymagał podjęcia takich kroków, o to z resztą poprosiła mnie zarówno matka uczennicy, jak i ona sama. Wskazywało to na zaufanie, jakim mnie obdarzają uczniowie i rodzice.

Efekty:
Dobra i owocna współpraca z rodzicami:
miała wpływ na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
ułatwiła młodzieży proces nauki
ułatwiała organizację imprez szkolnych i klasowych
pozwoliła kontrolować przebieg nauki
pozwoliła zapobiec wielu niepożądanym sytuacjom

3. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Wychowawca klasy ma obowiązek dobrze zdiagnozować potrzeby uczniów, pomagać w procesie edukacyjnym i być oparciem dla swoich wychowanków. Aby lepiej poznać oczekiwania swoich uczniów przeprowadziłam wśród nich ankietę dotycząca ich obaw związanych ze zmianą wychowawcy, ich oczekiwań co do jego roli, oraz tematyki przyszłych lekcji wychowawczych. Wśród 21 chętnych respondentów, aż 17 obawiało się, że nowy wychowawca będzie obojętny na ich indywidualne problemy. Starałam się sprostać ich wymaganiom, zawsze mogli liczyć na moja uwagę i pomoc w rozwiązaniu problemu. Na pytanie czy widzisz potrzebę zorganizowania kolejnej integrującej klasę wycieczki, 15 uczniów odpowiedziało nie. Wśród proponowanych tematów lekcji wychowawczych przeważały te związane z zagrożeniami uzależnieniem, spędzaniem wolnego czasu i motywowaniem do nauki. Wszystkie te problemy zostały omówione. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów pomaga wychowawcy pełnić swoją funkcję rzetelnie, pomaga zaskarbić sobie zaufanie młodzieży i przez to skuteczniej im pomagać. Dzięki takim działaniom, mogłam niejednokrotnie przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom i otrzymywać informacje dzięki którym np. mogłam wraz z pedagogiem szkolnym i Miejskim Ośrodkiem Pomocy pomóc uczennicy w ciężkiej sytuacji materialnej, w jakiej się znalazła po wyjeździe matki. Poprzez dobrze rozpoznanie potrzeb moich uczniów i zaangażowanie ich do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w czasie realizowanych przeze mnie przedsięwzięć szkolnych, mieli szansę się wykazać i rozpoznać swoje silne strony.

Efekty:
profilaktyka uzależnień
kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych, rozumienia i uwzględniania ich poglądów
pomoc uczniom, których dom rodzinny nie zabezpiecza wszystkich potrzeb bytowych
motywowanie do nauki i pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych w przyszłości
dawanie młodzieży dobrego przykładu tolerancji i poszanowania dla innych


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
W ramach tego paragrafu zrealizowałam następujące działania:
1. Doskonalenie zawodowe.
Wszystkie wymienione przeze mnie w § 8 ust. 2 pkt.1formy dokształcania zawodowego były celowe, zgodne z funkcjonowanie placówki i pomogły mi w pełnieniu zarówno funkcji nauczyciela przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, zajęć rewalidacyjnych, jak i funkcji wychowawcy.
Szkolenia z public relations i z wykorzystania socjologicznych badań jakościowych organizowane przez WSB w Poznaniu jako socjologia w praktyce, pomogły mi skutecznie współpracować z rodzicami, przedstawiać pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, oraz dobrze konstruować, przeprowadzać i interpretować ankiety. Ankietowałam swoich wychowanków z klasy TH/G (ankieta badająca potrzeby uczniów), klasę III TB (ankieta opiniodawcza, oceniająca nauczyciela), oraz uczniów naszej szkoły (ankieta na potrzeby projektu FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży”).
Szkolenia organizowane przez ODN – szkoła zawodowa u progu reformy oraz organizacja pracy w liceum ogólnokształcącym od września 2012 roku pomogły mi bez problemu rozpocząć nauczanie według nowych zasad i według nowej podstawy programowej. Zmobilizowały mnie też do napisania autorskiego programu nauczania do przedmiotu historia, „Po prostu historia” dopuszczonego do realizacji przez Dyrektora Szkoły we wrześniu 2012 r.
Szkoleniowe Rady Pedagogiczne dotyczące procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych przyczyniły się do zrozumienia problematyki oraz do klarownego wyjaśnienia regulaminu egzaminacyjnego zarówno uczniom mojej klasy, jak i ich rodzicom. Temu tez służyło szkolenie z organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014. Dodatkowo, po przebyciu tego szkolenia mogłam bez kompleksów pełnić funkcję przewodniczącej zespołu nadzorującego egzamin maturalny z języka polskiego poziom rozszerzony, w maju 2013 r.
W naszej szkole z powodzeniem już od lat funkcjonuje dziennik elektroniczny. Szkolenie z jego obsługi pomogło mi sprawnie wypełniać swoje obowiązki, należycie informować rodziców o ocenach swoich uczniów, i w znacznym stopniu usprawniło moja pracę.
Na zorganizowanym przez ODN szkoleniu z interwencji kryzysowych w pracy wychowawczej pogłębiłam swoją wiedzę o sposobach szybkiego i bezpiecznego reagowania w sytuacja, które przecież w szkole często się zdarzają. Korzystałam z tej wiedzy i umiejętności w relacjach z moimi wychowankami, oraz podczas pełnienia dyżurów w szkole. Dzięki temu ja czułam się pewniej a uczniowie bezpieczniej.
Na kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki skierowała mnie Dyrektor Szkoły. Takie były potrzeby organizacyjne placówki. Obecnie szkoła posiada wykwalifikowanego nauczyciela do zajęć rewalidacyjnych a ja po pierwszym roku pracy w tej roli czuje się usatysfakcjonowana osiągnięciami swoich podopiecznych. Dodatkowo poszerzyłam swój warsztat pracy o narzędzia, które na pewno przydadzą się w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej był jak gdyby uzupełnieniem oligofrenopedagogiki. Wiedza i umiejętności tam zdobyte dodały mi pewności siebie w relacjach z trudną młodzieżą, uwrażliwił na pewne zachowania i w znacznym stopniu pomogły zrozumieć trudności związane z okresem dorastania. Dzięki temu mogłam skuteczniej oddziaływać na młodzież.
Nauczyciel musi sprostać wymogom dorastającej w XXI wieku młodzieży, w tym celu powinien stale udoskonalać swój warsztat pracy i odświeżać dawno zdobyte umiejętności. Właśni temu służyły pozostałe, odbyte przeze mnie szkolenia, warsztaty i szkoleniowe Rady Pedagogiczne.

Efekty:
podniesienie jakości pracy szkoły
wyższa jakość współpracy z rodzicami i uczniami
wzbogacenia narzędzi pracy
skuteczniejsze oddziaływanie na młodzież
poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy

2. Organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych.
W związku z obchodami Święta Niepodległości i przygotowaniem montażu słowno- muzycznego o tematyce patriotycznej:
- w listopadzie 2011 r. wraz z młodzieżą wyjechaliśmy do Gryfina, gdzie swoim występem uświetniliśmy uroczystą sesję Rady Powiatu
- w listopadzie 2012 r. wyjechaliśmy do Cedyni, gdzie w Zespole Szkół przedstawialiśmy mini spektakl
Niektóre przedsięwzięcia związane z realizacją projekty FRSR Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży” odbywały się poza terenem szkoły. Wiązało się to z organizacją wycieczek według założeń statutowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 . W maju 2013 r. wraz z koleżanką zorganizowałyśmy :
- udział Aktywistów w sesji Rady Gminy w Chojnie
- akcję propagującą założenia projekty, oplakatowanie miasta
- debatę z Radnym Gminy w Chojnie
- akcje happeningową, w której uczestniczyli uczniowie szkoły
- wyjście do Przedszkola Miejskiego w Chojnie
- wyjazd do Gryfina na sesję Rady Powiatu
W maju 2014 r. pełniłam rolę opiekuna wycieczki klasy I a do Szczecina. Celem był wykład o niebezpieczeństwach wynikających z wszechobecnej cyberprzemocy zorganizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Efekty:
rozwój i pokazanie zdolności teatralnych naszej młodzieży
dbanie o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym
wzrost aktywności oraz świadomości obywatelskiej wśród młodzieży szkolnej
nauka świadomego dialogu z ludźmi odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową naszego regionu
wszechstronny rozwój młodzieży
przeciwdziałanie cyberprzemocy

3. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy pomocy dydaktycznych.
Przez cały okres stażu i wcześniej systematycznie gromadziłam pomoce naukowe i dydaktyczne. Wyposażyłam salę nr 10 w niezbędne podręczniki, książki, czasopisma. Sala wyposażona jest w niezbędne tablice chronologiczne, mapy, ilustracje i teksty źródłowe. Dbałam również o zasoby szkolnej izby pamięci, gdzie znajdują się wszystkie pamiątki z prawie 50. letniej historii szkoły, eksponaty z drugiej wojny światowej oraz przedmioty codziennego użytku pochodzące z początków XX wieku. Wszystkie te pomoce dydaktyczne są wykorzystywane na lekcjach historii.

Efekty:
poszerzenie bazy dydaktycznej
wyższy komfort pracy
ciekawsze lekcje historii, poznawanie przez doświadczanie

4. Działania profilaktyczne.
Wszystkie działania profilaktyczne mają na celu przeciwdziałać niepożądanym i szkodliwym zachowaniom młodzieży. Pełniąc od lutego 2012 r. po raz kolejny obowiązki wychowawcy klasy, opracowałam i wdrożyłam do realizacji program wychowawczy na pozostałe lata cyklu kształcenia. Opracowany dokument wynikał ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego, zawierał plany pracy wychowawczej i harmonogramy współpracy z rodzicami. Trzon programu opracował poprzedni wychowawca klasy a ja, po przeprowadzonej ankiecie wychowawczej, zmieniłam go zgodnie z propozycjami uczniów. Moje działania profilaktyczne skupiły się głównie na pogadankach i emitowaniu filmów na lekcjach wychowawczych. Dużym odzewem wśród uczniów cieszył film „Sekty” mówiący o skutkach oddziaływań takich organizacji oraz o skutecznym manipulowaniu zwłaszcza młodymi ludźmi.
Dzisiejsza młodzież ma mylne pojecie o skutkach zażywania środków odurzających, wiedzą natomiast doskonale jak je zdobyć. Moim zadaniem było wiec uświadomienie ich o zgubnych skutkach fizycznych i psychicznych zażywania tego rodzaju środków i ogólnie dostępnych farmaceutyków. Moje rozmowy z młodzieżą były burzliwe ale owocne. Większość z moich wychowanków zmieniła swoje podejście tej problematyki. Z tym tematem wiązały się także stałe działania pedagogów szkolnych, z którymi współpracowałam, chociażby podczas udaremnionego przeze mnie handlu marihuaną na terenie szkoły.
Na lekcji wychowawczej przeprowadziłam krótki instruktarz i pogadankę na temat stosowania numeru alarmowego 112.
Stosunkowo często pojawiała się w mojej klasie konieczność rozmów na temat szeroko pojętej tolerancji. Moje działania edukacyjne i profilaktyczne w tej materii polegałaby na długich indywidualnych i grupowych rozmowach. Posiłkowałam się nie raz tematyką na lekcjach historii współczesnej o konfliktach zbrojnych i nieszczęściach spowodowanych brakiem tolerancji. Temu celowi służyły też niektóre działania związane z realizacją projektu FRSE Młodzież w działaniu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży”, w który zaangażowana była młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Poprzez aktywny udział w projekcie ci młodzi ludzie pokazali swoje możliwości, wyszli z cienia i zapracowali na szacunek swoich rówieśników.

Efekty:
ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego
wzrost świadomości uczniów o zagrożeniach płynących ze świata zewnętrznego
przystosowanie do pełnienia odpowiedzialnych ról w społeczeństwie
wzrost tolerancji i poszanowania dla innych wyznań, narodowości i kultur


§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
W ramach tego paragrafu zrealizowałam następujące działania:
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.
W roku szkolnym 2013/2014 nasilił się konflikt mojej klasy z jednym z nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nieprzyjemny incydent został wyjaśniony ale klasa o zaistniałą sytuację oskarżała jedną z koleżanek. Uczennica pod presją klasy miała próbę samobójczą, o której matka uczennicy od razu mnie powiadomiła. W efekcie w problem zaangażowani byli pedagodzy szkolni. Wspólnie z nimi przeprowadzaliśmy rozmowy zarówno z matka, jak i z uczennicą. Jako że uczennica była już pełnoletnia, sama, dzięki moim sugestiom zadeklarowała wizytę w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i u specjalisty. Przedłożyła w szkole zaświadczenie o braku zaburzeń psychicznych. Dalsze moje postępowanie skupione było na bezstresowym powrocie uczennicy do szkoły i do klasy.
Na kolejny problem występujący u jednej z moich wychowanek zwrócił uwagę nauczyciel matematyki. Uczennica konsekwentnie odmawiała wystąpień na forum klasy i nie chciała rozwiązywać zadań przy tablicy. Wraz z pedagogiem szkolnym szybko zareagowaliśmy. Ta uczennica również był już pełnoletnia więc moje starania polegały na nakłonieniu jej do samodzielnej decyzji o zgłoszeniu się do poradni. W efekcie uczennica została skierowana do specjalisty i poddana skutecznej terapii. Problem okazałby się znaczący, gdyby nie poradziła sobie ze swoja fobią, w klasie maturalnej, na ustnym egzaminie dojrzałości konieczne jest publiczne zaprezentowanie swojej pracy. W obu przypadkach skutecznie wykorzystałam swoje umiejętności terapeuty, zdobyte na kursie kwalifikacyjnym z terapii pedagogicznej.

Efekty:
skuteczne rozwiązanie konfliktu
owocna współpraca z pedagogami szkolnymi i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
wysoce zadawalający wynik ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka angielskiego

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Wspólnym dla wszystkich nauczycieli obowiązkiem i celem w pracy dydaktycznej i wychowawczej jest kompleksowa pomoc młodzieży w procesie nauczania. Proces ten może być zakłócony przez różnego rodzaju problemy z adaptacją, współpracą koleżeńską i ogólnie pojętym dojrzewaniem. Takie problemy może zauważyć nie tylko wychowawca, ale też nauczyciel przedmiotu. W naszej szkole skutecznie się porozumiewamy i współpracujemy. Dzięki temu szybko mogłam zareagować na problem fobii społecznej występujący u mojej wychowanki. Każdy problem wychowawczy omawiam z pedagogiem szkolnym, który oferuje zarówno mi, jak i moim uczniom, dobre rozwiązania. Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy z pedagogiem to klucz do sukcesu wychowawczego. Jedną z wielu interwencji wychowawczych, które, przy współpracy z pedagogiem szkolnym udało mi się doprowadzić do szczęśliwego końca, był problem niskiej frekwencji jednej z moich uczennic. Zauważyłam problem, zdecydowałam się na szybka reakcję i rozmowę z uczennicą. W trakcie rozmowy dowiedziałam się, że jej matka wyjechała z kraju, uczennica sama musi utrzymywać siebie i dom. Fundusze przesyłane jej przez matkę oraz pomoc finansowa brata uczennicy nie są wystarczające. Po konsultacjach z pedagogiem szkolnym zdecydowałyśmy się pomóc pełnoletnie już uczennicy w sporządzeniu odpowiedniego pisma do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W efekcie otrzymała pomoc przy dofinansowaniu na zakup opału na zimę. Wezwałyśmy też matkę uczennicy do szkoły, z którą od tamtej pory miałam stały kontakt telefoniczny i wspólnie nadzorowałyśmy postępy jej córki w nauce i jej poczynania w dorosłym, samodzielnym życiu. W przypadku dotyczącym słabej frekwencji innej uczennicy, wraz z pedagogiem szkolnym, po wyczerpaniu dotychczasowych środków perswazji, zorganizowaliśmy wyjazdy do domu uczennicy. Udało nam się porozmawiać z jej ojcem i wpłynąć na zmianę tej sytuacji. Na bieżąco współpracowałam z pedagogami również w kwestiach sytuacji zdrowotnej uczennicy w ciąży i ucznia powtarzającego klasę. W innym przypadku uczestniczyła w procedurach zakładania błękitnej karty rodzinie, z której pochodziła moja uczennica.

Efekt:
szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych
wyższa frekwencja uczniów w szkole
lepsze wyniki w nauce
pomoc w złej sytuacji finansowej uczennicy
przeciwdziałanie przemocy rodzinnej

3. Współpraca z biblioteką szkolną.
Współpracę ze szkolną biblioteką kontynuuję od momentu rozpoczęcia pracy w szkole. Ze względu osobistego zamiłowania do książek i coraz niższego czytelnictwa młodzieży starałam się zaszczepić ten zwyczaj w swojej klasie i nie tylko. Podczas organizowanych przeze mnie konkursów podawałam dostępną w bibliotece szkolnej literaturę, na podstawie której konstruowałam pytania do testów. Na lekcjach wychowawczych często rozmawiałam z uczniami na temat nowości książkowych i dzieliłam się z nimi wrażeniami po przeczytanej lekturze. Na lekcjach historii czytałam wraz z uczniami niektóre rozdziały książek historycznych, np.: „podróże z Herodotem” R. Kapuścińskiego, „Dzieje Greków i Rzymian” Z. Kubiaka, czy „Polska i Świat w XX wieku” W. Pronobisa. Do zadawanych referatów podawałam bibliografię. Na zajęcia z koła historycznego uczniowie przygotowywali się z literatury fachowej. Większość tych pozycji książkowych znajduje się w szkolnej bibliotece. Pomagałam również moim uczniom skompletować literaturę niezbędna do skonstruowania prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 współpraca z biblioteką szkolną polegała na monitorowaniu rozliczenia mojej klasy 4 TH/G z wypożyczonych wcześniej książek, gdyż kończyli już edukację w naszej szkole.

Efekty:
rozbudzanie zamiłowania do książek
wszechstronny rozwój młodzieży
czytanie książek ma pozytywny wpływ na poprawne konstruowanie przez młodzież wypowiedzi ustnych i pisemnych

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Przez ostatnie dwa lata mojej pracy byłam koordynatorem organizowanych w szkole uroczystości i apeli. W związku z tym dość intensywnie współpracowałam z Samorządem Uczniowskim, który był odpowiedzialny za przywitanie gości, prowadzenie apeli, nagłośnieni i fotorelację z imprez szkolnych. Każdego roku wspólnie z uczniami i opiekunami Samorządu Uczniowskiego organizujemy apele na rozpoczęcie roku szkolnego, pożegnanie klas maturalnych, pożegnanie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zakończenie roku szkolnego, oraz akademie z okazji Święta Szkoły. Dodatkowo opiekunowie SU i sami uczniowie często konsultują się ze mną w sprawie organizowania w szkole obchodów Święta Niepodległości.

Efekty:
nowy wymiar współpracy nauczyciela z uczniami
wspieranie i rozwijanie umiejętności uczestnictwa w przedsięwzięciach szkoły
promocja szkoły w środowisku lokalnym


§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
W ramach tego paragrafu zaplanowałam i zrealizowałam jedno działanie. Była to publikacja na portalu Edux.pl mojego autorskiego programu nauczania do przedmiotu historia według nowej podstawy programowej oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.