X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24019
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2014r.

POSIADANE KWALIFIKACJE:
1. Studium Wychowania Przedszkolnego.
2. Tytuł licencjata z Pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
3. Tytuł magistra Pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.
mgr Elżbieta Iwanicka

Gminne Przedszkole w Siedlisku

Wstęp
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w Planie Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Jestem nauczycielem mianowanym z 27-letnim stażem zawodowym, zatrudnionym w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku- oddział w Runowie. Swój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2011roku. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Staż podjęłam po to, by doskonalić się, doskonalić swój warsztat i metody pracy, przez co pozytywnie wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola, w którym jestem zatrudniona. Moja praca w okresie stażu przede wszystkim służyła dzieciom i placówce. Była ona poszerzona o zadania związane z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz z dokumentowaniem podejmowanych działań.
Podczas odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, dokonywałam bieżących analiz własnych dokonań, osiągnięć dzieci i potrzeb placówki. Dzięki temu opracowany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego i zawarte w nim zadania zostały w pełni zrealizowane, a nawet poszerzone o nowe działania. Realizując Plan Rozwoju i wypełniając wymagania zawarte w rozporządzeniu, zdobyłam nową wiedzę, a także nowe doświadczenia, co pozwoliło mi na samodoskonalenie oraz na wykorzystanie nabytych umiejętności dla dobra dzieci, ich rodziców i przedszkola, w którym pracuję.
Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Biorąc pod uwagę priorytety pracy oraz zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego podczas odbywania stażu zrealizowałam następujące zadania, które przyniosły określone efekty zamieszczone w poniższym sprawozdaniu.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust.2 pkt 1 rozporządzenia oraz uzyskanych efektach.

1. Poznałam procedury awansu zawodowego.
2. Doskonaliłam własny warsztat pracy.
3. Śledziłam i analizowałam zadania i potrzeby przedszkola.
4. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji PRZ za okres stażu.
5. Ukończyłam kurs komputerowy.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu.
Rozpoczynając staż, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego. W związku z powyższym, zapoznałam się z następującymi dokumentami:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz.393).
Przeprowadzona analiza dokumentów poszerzyła moją wiedzę dotyczącą prawnych aspektów systemu awansu zawodowego. Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego oraz sposoby dokumentowania dorobku zawodowego. We wrześniu 2011r. złożyłam wniosek do Dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu. W oparciu o wytyczne rozporządzenia MENiS, specyfikę i potrzeby przedszkola opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który mobilizował mnie do aktywnej i efektywnej pracy oraz skuteczniejszego oddziaływania na wychowanków. Dnia 28 września 2011roku Plan Rozwoju Zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora placówki. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego, sporządziłam w oparciu o obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku.
Efekty:
- zdobycie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego,
- sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- napisanie Planu Rozwoju Zawodowego,
- napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Zawsze starałam się brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, których tematykę dobierałam do swoich potrzeb zawodowych. Przez okres stażu ukończyłam takie szkolenia jak:
- kurs doskonalący , CDN-Piła - ,,Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym” (26.11.2011r.),
- kurs doskonalący, CDN-Piła - ,,Nowoczesny nauczyciel-zastosowanie programu Word” (14.01.2012r.),
- szkolenie MAC Edukacja - ,,Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej” (07.05.2012),
- szkolenie Nowa Era – „Wspomaganie rozwoju analizatora słuchowego i wzrokowego w przedszkolu warunkiem sukcesu w czytaniu i pisaniu w szkole” (25.05.2012r.),
- szkolenie CDN-Piła - ,,Kinezjologia edukacyjna - zastosowanie metody P. Dennisona w pracy z dzieckiem przedszkolnym” (17.11.2012r.),
- szkolenie prowadzone przez ratownika z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Pana Wojciecha Zawackiego - ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” (20.11.2012r.),
- warsztaty metodyczne- Centrum Szkoleniowe KLANZA-,,Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym” (21.11.2012r.),
- szkolenie MAC Edukacja - ,,Dziecko w świecie matematyki”, prowadzone przez Wiesławę Żabę-Żabińską (18.03.2013r.),
- konferencja, CDN-Piła-,,Sześciolatek między przedszkolem a szkołą”. Tematyka zajęć- wykład prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej- „Potrzeby dziecka, a procedury funkcjonowania instytucji edukacyjnej” (19.03.2013r.),
- konferencja wychowania przedszkolnego WSiP - Na dobry start w przygotowaniach do szkoły ,,Tropiciele roczne przygotowanie przedszkolaka” (08.04.2013r),
- kurs doskonalący, CDN-Piła -,,Staż nauczyciela mianowanego” (14.09.2013r.),
- kurs doskonalący, CDN-Piła -,,Wspieranie twórczości plastycznej dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” (04.01.2014r.),
- kurs doskonalący, CDN- Piła -,,Nauczyciel mianowany przed komisją kwalifikacyjną na stopień nauczyciela dyplomowanego” (18.01.2014r.),
- szkolenie-Wydawnictwo Nowa Era-„Efektywna komunikacja w przedszkolu”, prowadzone przez Renatę Wolińską (19.03.2014r.),
- szkolenie metodyczne Wydawnictwa szkolnego PWN, Czarnków- „Rzeczy zwykłe i niezwykłe” (24.03.2014r)- techniki rozwoju artystycznego dla nauczycieli. Nietypowe techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenie prowadziła Paulina Gularska- Misiak- arteterapeuta w zakresie sztuk plastycznych, certyfikowany trener w oświacie, pedagog specjalny, autorka i współautorka przewodników metodycznych dla nauczycieli.
- Szkolenie MAC Edukacja-„Każde dziecko jest potencjalne uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów”- Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu, prowadzone przez Wiesławę Żabę-Żabińską (07.05.2014r)
Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy przedszkola. Pozwoliły mi także dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomogło mi to dobrze planować zadania dydaktyczno-wychowawcze. Przez cały okres stażu korzystałam z Internetu jako formy samokształcenia, a zwłaszcza ze stron portali edukacyjnych i stron kuratoryjnych.
Efekty:
- pogłębienie wiedzy i umiejętności w ponoszeniu jakości pracy przedszkola,
- uzyskanie wiedzy dzięki czemu uatrakcyjnione są zajęcia z dziećmi o wciąż nowe pomysły i rozwiązania,
- rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

2. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
We wrześniu 2011r. przeanalizowałam dokumentację przedszkolną, a mianowicie: Statut Przedszkola, Roczny Plan Pracy, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
Ponadto przypomniałam sobie wytyczne zawarte w Podstawie Programowej. Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez cały okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi.
W drugim roku stażu dla potrzeb przedszkola opracowałam program edukacji prozdrowotnej ,,Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. Uchwałą Nr11/2012/2013 Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Siedlisku program został zatwierdzony i wpisany do Przedszkolnego Zestawu Programów. We wrześniu 2013 roku program został wdrożony do realizacji, co potwierdzają wpisy w dzienniku zajęć.

Efekty:
- pogłębienie wiedzy,
- satysfakcja z atrakcyjności i efektywności programu.

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres stażu.
Przez cały okres stażu gromadziłam materiały i dokumenty związane z realizacją poszczególnych zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego. Co roku podsumowywałam moje działania i sporządzałam ich opis, który przedkładałam u dyrektora placówki. Dokonałam autorefleksji na temat własnego rozwoju w okresie stażu i analizy podejmowanych działań, następnie przygotowałam sprawozdanie, celem przedłożenia go dyrektorowi.
Efekty:
- sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

4. Udział w kursie komputerowym.
W styczniu 2012r. ukończyłam kurs doskonalący ,,Nowoczesny nauczyciel-zastosowanie programu Word”, w wymiarze 8 godzin zajęć dydaktycznych, zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Zdobyte na wyżej wymienionym kursie wiadomości i umiejętności wykorzystuję i pogłębiam w swojej pracy.
Efekty:
- zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego,
- tworzenie dokumentacji (tabele, listy),
- dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie,
- własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia oraz uzyskanych efektach.

1. Stosowałam technologię komputerową w pracy zawodowej.
2. Korzystałam z urządzeń technicznych:
- Drukarki
- Skanera
- Aparatu cyfrowego.

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy zawodowej.
W ostatnim czasie komputer stał się nieodzownym narzędziem pracy w różnych dziedzinach życia społecznego. Powszechność stosowania tego urządzenia i umiejętność korzystania z niego stała się elementem pracy większości zawodów, w tym także nauczycielskiego. Nauczyciel powinien dążyć do kształtowania i rozwijania umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
W tym celu w styczniu 2012r. troszcząc się o podnoszenie jakości swojej pracy, ukończyłam kurs doskonalący „Nowoczesny nauczyciel- zastosowanie programu Word”, organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Szkolenie to usprawniło moją pracę zawodową , proces edukacji dzieci, a tym samym wpłynęło na podniesienie jakości pracy placówki. Również samodzielnie doskonaliłam umiejętność korzystania z technologii komputerowej. Obecnie komputer stał się częścią mojego warsztatu pracy przy:
- przygotowywaniu miesięcznych planów pracy, harmonogramów, sprawozdań,
- pisaniu indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
- tworzeniu arkusza obserwacyjnego i diagnostycznego,
- projektowaniu dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
- tworzeniu scenariuszy zajęć,
- przygotowywaniu pomocy do zabaw i zajęć z dziećmi,
- pisaniu ogłoszeń i informacji dla rodziców,
- tworzeniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela (PRZ),
- zapisywaniu online na szkolenia i konkursy,
- korzystaniu z poczty elektronicznej.
Na bieżąco śledziłam publikacje w Internecie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Także korzystałam z portali edukacyjnych, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to:
- www.wychowanieprzedszkolne.pl
- www.nauczycieleprzedszkola.pl
- www.blizejprzedszkola.pl
- www.wikipedia.pl
- www.literka.pl
- www.chomikuj.pl
- www.awans.net
- www.publikacje.edu.pl
- www.oswiata.org.pl
- www.trzcianka.pl
- www.edukacja.edux.pl
Na bieżąco według potrzeb wykorzystuję w pracy z dziećmi płyty CD.
Efekty:
- ułatwienie prowadzenia dokumentacji,
- podniesienie atrakcyjności zajęć z dziećmi,
- estetyczne wykonywanie dyplomów, tekstów wierszy, piosenek,
- korzystanie z poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z urządzeń technicznych: drukarki, skanera, aparatu cyfrowego.
Wykonywane przeze mnie zdjęcia na różnych uroczystościach, konkursach przedszkolnych zgrywałam na nośnik i przekazywałam koleżance, która jest odpowiedzialna za umieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolesiedlisko.trzcianka.com.pl . W pracy również korzystałam z drukarki, skanera, laminarki.
Efekty:
- usprawnienie procesu edukacji dzieci,
- korzystanie przez rodziców ze strony internetowej przedszkola,
- zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie zastosowania w pracy technologii komputerowej,
- usprawnienie pracy zawodowej.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia oraz uzyskanych efektach.

1. Publikacje w Internecie.
2. Brałam aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
3. Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
4. Pełniłam funkcję opiekuna stażu.
5. Pracowałam w zespole pomocowym.
6. Ponadto pełniłam funkcję opiekuna praktyki studenckiej.

1. Publikacje scenariuszy zajęć i uroczystości przedszkolnych w Internecie.
Internet stwarza możliwość przekazywania innym swojego doświadczenia. Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami wynikającymi z praktyki zawodowej, zamieściłam w Internecie publikacje:
- scenariusz z okazji uroczystości: ,,Dnia Babci i Dziadka”,
- scenariusz: ,,Karnawał w przedszkolu”,
- scenariusz: ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia”,
- scenariusz: ,,Bezpieczne zabawy zimą”,
- scenariusz z okazji uroczystości: ,,Dnia Mamy i Taty”,
- konspekt z uroczystości zakończenia roku szkolnego.
W trakcie trwania stażu opublikowałam w Internecie na portalu edukacyjnym www.edukacja.edux.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym:
- Plan Rozwoju Zawodowego,
- sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.
Efekty:
- nabycie nowych umiejętności,
- satysfakcja z dzielenia się swoimi doświadczeniami.

2. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej.
W ramach realizacji tego punktu, aktywnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej, dzieląc się wiedzą i swoimi doświadczeniami. Na posiedzenia rady przygotowywałam referaty służące wewnątrz przedszkolnemu doskonaleniu się nauczycieli.
Na Radzie Szkoleniowej 26.04. 2012r. wygłosiłam referat „Metoda symboli dźwiękowych”. Przedstawiłam koleżankom główne założenia tej metody, tok metodyczny terapii oraz planowanie zajęć tą metodą.
20.11.2012r.brałam udział w Radzie Szkoleniowej na temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Spotkanie prowadził ratownik z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej pomocy pan Wojciech Zawacki, omawiając między innymi: prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy i jego konsekwencje. Również były przeprowadzone ćwiczenia na temat: resuscytacja krążeniowo- oddechowa; stany zagrożenia życia (epilepsja, cukrzyca, duszność).
W marcu 2013r. przygotowałam i wygłosiłam referat na Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej nt.: „Dziecko zdolne w przedszkolu”. Dzięki szkoleniu koleżanki poszerzyły swoją wiedzę o ważne zasady, o których należy pamiętać w czasie uczenia dzieci zdolnych.
08.11.2013r. podczas Rady Szkoleniowo- Analitycznej przygotowałam i wygłosiłam referat na temat „Kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci w przedszkolu”. Szczególną uwagę zwróciłam koleżankom, wokół jakich obszarów należy się skupić: czystość, zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność ruchowa. Przypomniałam także zadania oraz oczekiwane efekty swojego programu autorskiego „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. Koleżanki wyraziły zadowolenie z przedstawionego referatu oraz chęć wykorzystania przykładowych scenariuszy na zajęciach z dziećmi.
Brałam aktywny udział w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. W ramach pracy komisji w roku szkolnym 2011/2012:
- opracowałam narzędzia badawcze (ankiety),
- wzięłam udział w analizie dokumentów,
- zbierałam informacje od ankietowanych podmiotów,
- brałam udział w przygotowaniu i analizie ilościowo-jakościowej wyników,
- oraz formułowaniu wniosków do dalszej pracy

Efekty:
- dobra współpraca zespołu ds. mierzenia jakości pracy przedszkola,
- opracowane narzędzia badawcze,
- sporządzony raport,
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi koleżankami, to jedna z podstawowych umiejętności, cechujących dobrego nauczyciela i partnera zawodowego. Kierując się powyższą zasadą udostępniałam moim koleżankom materiały szkoleniowe, przygotowane na posiedzenia rady pedagogicznej.
Podczas wieloletniej pracy przygotowywałam dużo uroczystości i imprez w przedszkolu. Założyłam segregator, w którym umieszczałam scenariusze . Systematycznie dzieliłam się z nauczycielami wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskiwałam podczas udziału w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach.
Współpraca pomiędzy nauczycielami sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacić warsztat metodyczny nauczyciela. W ten sposób można uzyskać wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć. Własną wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieliłam się z nauczycielami prowadząc zajęcia otwarte. Zajęcia te wpłynęły na pogłębienie wiedzy zaproszonych nauczycieli, a udostępnione scenariusze pomogły w projektowaniu nowych, ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi. W okresie stażu przeprowadziłam trzy zajęcia otwarte dla nauczycieli:
- Temat zajęć: „Światowy Dzień Pluszowego Misia” (25.11.2013r.)
- Temat zajęć: „W marcu jak w garncu” (03.03.2014r.)
- Temat zajęć: „Co to jest ekologia?” (07.04.2014r.)

Efekty:
- mobilizacja do lepszej pracy,
- autorefleksja i podjęcie ewentualnych działań modyfikacyjnych,
- wzbogacenie doświadczenia zawodowego innych nauczycieli, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju zawodowego.

4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Rok przed rozpoczęciem stażu w ramach umiejętności dzielenia się wiedzą- podjęłam obowiązki opiekuna stażu nauczycielki Sylwii Siwiak. Prowadzenie nauczyciela stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy, poprzez ustalenie zasad i zadań do wykonania ujęte w kontrakcie. Celem współpracy była stała wymiana opinii i doświadczeń oraz oferowanie z mojej strony pomocy w uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Współpraca ta polegała przede wszystkim na:
- obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna,
- prowadzeniu zajęć przez nauczyciela stażystę,
- omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu wniosków-korygowaniu błędów,
- dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących,
- pomocy w tworzeniu scenariuszy zajęć,
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
Podczas całego stażu spotykałyśmy się z panią Sylwią i na bieżąco analizowałyśmy rytmiczność realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Każde zajęcia obserwowane przez stażystkę lub przez nią prowadzone były omawiane i poddawane szczegółowej analizie pod kątem wniosków do dalszej pracy. Dyskutowałyśmy na temat napotkanych przez stażystkę trudności i osiąganych sukcesów. Zawsze wspierałam ją w dalszych działaniach. Na koniec stażu dokonałam analizy rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i zaprojektowałam ocenę dorobku za okres stażu.
Efekty:
- umiejętność współpracy z nauczycielem stażystą,
- dzielenie się umiejętnościami i wiadomościami,
- wymiana doświadczeń,
- przygotowanie stażysty do napisania sprawozdania z realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego,

5. Praca w zespołach pomocowych.
Współczesny nauczyciel coraz częściej spotyka się z nowymi wymaganiami, a z roku na rok coraz wyraźniej poszerza się zakres jego odpowiedzialności. Wymagania te mają swoje odzwierciedlenie nie tylko w potrzebach dzieci ale również w przepisach prawa oświatowego, które nierozłącznie towarzyszą kolejnym procesom transformacji oświaty w Polsce. Nowe wymagania obowiązują od września 2011r. w każdym przedszkolu, w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pracując z dziećmi systematycznie prowadziłam obserwację pedagogiczną, której wyniki dokumentowałam w arkuszach obserwacyjnych dla dzieci 3,4-letnich i arkuszach diagnostycznych dla dzieci 5,6-letnich. Przeprowadzone przeze mnie obserwacje pozwoliły mi na właściwe ukierunkowanie pracy wspomagająco-korygującej dostosowanej do możliwości rozwojowych dzieci. Wówczas zakładałam Kartę Indywidualnych Potrzeb dla dzieci, które wymagały pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W okresie stażu byłam również członkiem w zespole PDW i IPET.
Efekty:
- umiejętność nawiązywania współpracy,
- satysfakcja z osiągnięć dzieci.

6. Ponadto pełniłam funkcję opiekuna praktyki studenckiej.
W okresie stażu dzieliłam się swoim dorobkiem zawodowym ze studentami. W lutym 2013r. byłam opiekunem praktyki studenckiej pani Agaty Mazurek, będącej studentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: Edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Prowadziłam zajęcia w obecności studentki oraz obserwowałam zajęcia prowadzone przez studentkę. Po każdych zajęciach przekazywałam swoje spostrzeżenia oraz wskazówki do dalszej pracy. Analizując ze studentką jej wiedzę, doświadczenie i umiejętności, pomogłam jej w opracowaniu scenariuszy zajęć wychowawczo- dydaktycznych. Studentka pomogła mi przygotować dzieci do udziału w Turnieju o Ziemi Trzcianeckiej.
Efekty:
- dzielenie się umiejętnościami i wiadomościami,
- efektem pracy studentki i mojej z dziećmi, przedszkolaki zdobyły w Turnieju o Wiedzy Trzcianeckiej II miejsce.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia oraz uzyskanych efektach.

1. Opracowałam i wdrożyłam do realizacji program ukierunkowany na promocję zdrowia.

1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu ukierunkowanego na promocję zdrowia.
Żyjemy w czasach, w których niezwykle ważne stało się przygotowanie młodego pokolenia do życia w zmieniającym się świecie. Głównym czynnikiem potrzebnym człowiekowi do realizacji różnych życiowych planów jest zdrowie.
Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmować decyzje. Budowanie świadomości prozdrowotnej poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę.
Edukacja zdrowotna w przedszkolu powinna opierać się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, podlegających charakterystycznym przemianom w wyniku rozwoju dziecka.. Wraz z wiekiem wzrasta aktywny i świadomy udział w staranie o własne zdrowie oraz rozwija się świadomość i odpowiedzialność.
Edukację zdrowotną dzieci w wieku przedszkolnym należy rozumieć jako zamierzony ciąg planowanych działań wychowawczych, które uwzględniają intensywność rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz uwarunkowania środowiskowe. Dzieci wzbogacają wiedzę z dziedziny zdrowia i kształtują się u nich postawy prozdrowotne. Również nabywają określone umiejętności, a także przyswajają prawidłowe przyzwyczajenia i nawyki higieniczno- zdrowotne. Okres przedszkolny jest szczególnie wdzięcznym do systematycznego wdrażania zagadnień promujących zdrowie. Dlatego też mając na uwadze możliwość wyrobienia w dzieciach prawidłowych nawyków higieniczno- zdrowotnych, opracowałam na potrzeby przedszkola program „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r). Dnia 26.06.2013r. Uchwałą Nr 11/2012/2013 Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Siedlisku, program został zaopiniowany pozytywnie i wpisany do Przedszkolnego Zestawu Programów.
Program „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Realizację powyższego programu rozpoczęłam we wrześniu 2013r., wykorzystując każdą codzienną sytuację na kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci. Tematy do realizacji skoncentrowane były wokół obszarów działalności edukacyjnej przedszkola obejmujące:
- czystość,
- zdrowie,
- bezpieczeństwo,
- aktywność ruchowa.
Celem głównym programu było stworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych oraz poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego a także innych.
Cele szczegółowe:
- uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu i jego wartości oraz jego zagrożeniach,
- kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą,
- poznanie zasad warunkujących bezpieczną zabawę i odpoczynek,
- uzupełnianie i wzbogacanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego,
Metody:
- metoda organizacji środowiska- właściwa organizacja życia codziennego, czyli zrównoważenie zajęć odbywających się w różnych pozycjach przyjmowanych przez ciało dziecka oraz zabawy i gry ruchowe często przeplatające inne zajęcia, a także stosowane techniki relaksacyjne,
- metoda przekazu wiedzy- sposób informowania, wyjaśniania i instruktażu. Istotna jest zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy brak dzieciom odpowiednich doświadczeń,
- metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu- czystość ciała, jego hartowanie,
- metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych- powtarzanie pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych,
- metody aktywizujące- podczas zabaw z dziećmi tworzą specyficzne sytuacje i okazje edukacyjne.
Formy pracy:
- spotkania i pogadanki,
- pokazy i obserwacje,
- zabawy ruchowe, spacery,
- praca indywidualna,
- praca w grupach,
- praca zbiorowa,
Ewaluacja programu:
- wspólne przygotowania różnorodnych, zdrowych potraw ze zdrowych produktów (kanapki, sałatka owocowa, jarzynowa, soki),
- wystawa prac plastycznych dzieci na temat „Dbamy o swoje zdrowie”,
- poziom wykształcenia u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu a nawet życiu- obserwacje.
Program, który opracowałam i wdrożyłam został w pełni zrealizowany. Dzięki wnikliwej obserwacji zachowań dzieci oraz analizie prac dzieci, zauważyłam jak ważne stały się dla nich: aktywność ruchowa, racjonalne żywienie, utrzymanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa.
Dodatkowo ponad plan, dla pełniejszej realizacji zamierzonych celów udało mi się nawiązać współpracę z wolontariuszami ,,ANIOŁY” z Trzcianki, która miała na celu zapoznanie dzieci z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej- resuscytacja.

Efekty:
- dobre samopoczucie dzieci,
- zaspokojenie codziennych potrzeb dzieci,
- chronienie i wzmacnianie organizmu dziecka,
- zdrowe odżywianie się, mające wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne,
- przyswojenie przez dzieci wiedzy o tym, co sprzyja a co szkodzi jego zdrowiu,
- przyswojenie przez dzieci elementarnych przepisów ruchu drogowego,
- umiejętność nawiązywania współpracy,
- satysfakcja z atrakcyjności i efektywności programu,
- satysfakcja z osiągnięć dzieci.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4c rozporządzenia, oraz uzyskanych efektach:

1. Organizowałam spotkania i szkolenia dla rodziców.
2. Promowałam nasze przedszkole.
3. Współorganizowałam imprezy integracyjne dla dzieci oraz ich rodzin.
4. Włączyłam się do ogólnopolskich akcji takich jak:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Zbiórka zużytych baterii oraz kapsli od plastikowych butelek
- Cała Polska czyta dzieciom
- Góra Grosza
- Sprzątanie Świata.

1. Organizowanie spotkań i szkoleń dla rodziców.
Przez cały czas dbałam o dobre relacje z rodzicami, budując atmosferę zaufania oraz poczucie wspólnej odpowiedzialności za rozwój, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci. Starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców(rozmowy indywidualne), kontakt telefoniczny i mailowy. Prowadziłam zebrania, zajęcia otwarte, zapraszałam do uczestnictwa w spacerach z dziećmi, wycieczkach, wspólnych uroczystościach, akcjach. W ramach szkolenia dla rodziców opracowałam i przedstawiłam na zebraniu w dniu 23.11.2011r. referat na temat ,,Co zrobić, aby dziecko cieszyło się, że idzie do szkoły?.”. Referat ten opracowałam w ramach programu ,,Moje dziecko idzie do szkoły,” realizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.
W dniu 12.01.2012r., realizując w dalszym ciągu w .w . program, wygłosiłam rodzicom referat na temat ,,Żywienie dziecka w wieku szkolnym.” Po spotkaniu każdy rodzic otrzymał broszurkę. Również na spotkaniu z rodzicami w dniu 21.05.2013r. przedstawiłam referat ,,Gotowość czy dojrzałość szkolna?-diagnoza przedszkolna”.
Efekty:
- rodzice, nie tylko z zaufaniem i spokojem pozostawiają swoje dzieci w naszym przedszkolu, ale również aktywnie uczestniczą w jego życiu,
- podjęte działania przyniosły korzyści dzieciom, rodzicom, mnie i placówce,
- dostarczenie rodzicom wiedzy nt. dojrzałości szkolnej.

2. Promocja przedszkola.
Istnieje wiele różnych sposobów i możliwości promowania placówki przedszkolnej. Duże szanse daje dobrze przygotowana i zorganizowana promocja. Warto promować swoje przedszkole i tworzyć jej pozytywny wizerunek, aby odnieść sukces. Realizując to zadanie dokonałam następujących przedsięwzięć:
- organizowałam dni adaptacyjne w naszym przedszkolu dla rodziców i przyszłych przedszkolaków, a także dni otwarte dla rodziców,
- zapraszałam przedstawicieli władzy lokalnej na uroczystości przedszkolne,
- kontaktowałam się bezpośrednio z rodzicami zainteresowanymi naszą placówką.
Konkursy to coś, co przedszkolaki lubią najbardziej. Udział w różnego rodzaju konkursach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie. Jest to okazja, aby zdobyć nowe, ciekawe doświadczenie i umiejętności, a zarazem promować przedszkole. Aby im to umożliwić przygotowywałam dzieci do różnych konkursów:
- Gminny konkurs recytatorski „Barwy jesieni”(wyróżnienie i nagroda dla Oliwii Okuszko-29.10.2013r.).
- Powiatowy konkurs „Ozdoba choinkowa”.
- Muzealny konkurs „Jajko wielkanocne” (w marcu 2012r. moje przedszkolaki zostały wyróżnione za swoją pracę zbiorową i otrzymały nagrodę).
- Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków.
- Miejsko- gminny konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” (w czerwcu 2012r. Zuzanna Kantorosińska zdobyła nagrodę).
- Powiatowy konkurs plastyczny „Piękno Ziemi Czarnkowsko- Trzcianeckiej”.
- I Gminny Festiwal Kolęd Świątecznych (wyróżnienie i nagroda dla Karoliny Mieńko).
- Między przedszkolny Turniej Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej (w 2013r.- II miejsce, a w 2014r.-III miejsce)
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przedszkolaki o zdrowie dbają i aktywnie czas spędzają”
- XIX Powiatowy i Rejonowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków Trzcianka- Czerwonak 2014r.
Efekty:
- promowanie placówki,
- rozbudzenie dziecięcego potencjału twórczego oraz odkrycie ich możliwości i talentów,
- osobista satysfakcja z sukcesów,
- pozytywna motywacja do dalszej pracy.

3. Współorganizowanie imprez przedszkolnych.
W ramach poszerzania zakresu działań przedszkola, organizuję co roku uroczystości wpisane do kalendarza imprez naszego przedszkola. Są to:
- Święto Pieczonego Ziemniaka (udział rodziców).
- Andrzejki- wróżby, żarty.
- Święto Pluszowego Misia.
- Mikołaj w przedszkolu (udział rodziców).
- Wigilia w przedszkolu (udział rodziców).
- Dzień Babci i Dziadka (udział dziadków).
- Bal przebierańców.
- Powitanie wiosny.
- Zajączek w przedszkolu.
- Dzień dziecka.
- Festyn rodzinny- Dzień Mamy i Taty (udział rodziców).
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego, połączone z pożegnaniem sześciolatków (udział rodziców).
Poprzez te imprezy dzieci miały możliwość rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności. Miały okazję pochwalenia się swoim zachowaniem w grupie przedszkolnej i przed szerszym gronem osób czyli na „forum”.
Ponad plan organizowałam wycieczki grupowe. Wycieczki są jedną z najbardziej lubianych przez dzieci form uczestnictwa w życiu przedszkolnym. Jako forma pracy dydaktyczno – wychowawczej jest bardzo ważnym elementem w pracy przedszkola Dzieci przedszkolne znajdują się w takim okresie rozwojowym, kiedy to otoczenie pochłania najsilniej ich uwagę i są one najbardziej skłonne do poznania środowiska drogą bezpośredniej obserwacji. Podczas wycieczek przedszkolnych dzieci zdobywają wiedzę bardziej efektywnie niż podczas tradycyjnych zajęć. Wycieczka to nieocenione źródło wiedzy o naszym regionie, jego tradycji, zabytkach i przyrodzie. To także ogromne źródło wiedzy o naszych wychowankach. Daje nam możliwość lepszego ich poznania, nawiązania z nimi bliższego kontaktu oraz zaobserwowania wzajemnych stosunków między dziećmi. Dlatego niewątpliwie należą do zadań poszerzających zakres działań przedszkola i wpływają na podniesienie ich jakości. Biorąc to pod uwagę starałam się jak najczęściej wykorzystywać je w swojej pracy. W okresie stażu zorganizowałam:
- w roku szkolnym 2011/2012 wycieczkę autokarem do Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance na ekspozycję stałą dotyczącą dziejów Trzcianki oraz ekspozycję o lesie. W tym samym dniu dzieci odwiedziły Miejską Bibliotekę w Trzciance, gdzie skorzystały z lekcji bibliotecznej,
- wycieczkę do Poznania na Plac Zabaw ACTIV (czerwiec 2012r.). Celem tej wycieczki była integracja grupy podczas wspólnych zabaw oraz umiejętność zachowania się w miejscu publicznym,
- w roku szkolnym 2012/2013 wycieczkę autokarem do Plecemina koło Piły w celu przybliżenia tematu Indian Ameryki Północnej i dawnych wojowników i łowców. Dzieci pod okiem przewodnika miały możliwość zwiedzania skansenu indiańskiego. Pełniłam rolę kierownika wycieczki,
- wycieczkę do Czarnkowa na przedstawienie teatralne pt. „Zaczarowany ołówek”. Spektakl wystawił Teatr Młodego Widza z Wolimierza. Pełniłam rolę organizatora i kierownika wycieczki.(14.05.2014r.)
W czerwcu 2014r. zaplanowałam wycieczkę do Piły na Wyspę. Przedszkolaki pojadą na wycieczkę nieodpłatnie. W lutym br. złożyłam wniosek do Burmistrza Trzcianki, aby udostępnił szkolny autokar na wycieczkę. Odpowiedź jest pozytywna, z czego zadowoleni są rodzice, dzieci i oczywiście ja. Atrakcje na Wyspie są także nieodpłatne. Dzieci będą miały możliwość pobawienia się na dużym Placu Zabaw oraz zwiedzenia innych miejsc na Wyspie. Również będę pełniła rolę organizatora i kierownika wycieczki.
Efekty:
- promocja pracy placówki w środowisku,
- integracja środowiska lokalnego i rodzinnego,
- rozwijanie więzi emocjonalnych,
- nabycie umiejętności występowania przed publicznością,
- rozwijanie umiejętności organizatorskich,
- dostarczanie dzieciom radości pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń społecznych.

4. Włączenie się w ogólnopolskie akcje.
Przez okres stażu, jak i w latach poprzednich, byłam zaangażowana wraz z moimi wychowankami w akcje charytatywne, przeprowadzone na terenie naszego przedszkola. Dzieci z mojej grupy wzięły udział w następujących akcjach:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pełniłam funkcję koordynatora. W ramach tej akcji uczestniczyłam w zebraniach organizacyjnych w sztabie w Szkole Podstawowej nr2 w Trzciance. Organizowałam i czuwałam nad przebiegiem zbiórki pieniędzy oraz ich przekazaniem do sztabu. Prowadziłam również sprzedaż losów na loterię.
- Zbiórka zużytych baterii. Nasze przedszkole co roku zbiera zużyte baterie jako pomoc dla środowiska. Dzieci przynoszą zużyte baterie do przedszkola i wrzucają do specjalnie, oznakowanego pojemnika. Także zbieramy kapsle od plastikowych butelek i przekazujemy dla chorych bliźniaczek Agaty i Natalii Melka z Białej. W podziękowaniu otrzymaliśmy piękny dyplom.
- Corocznie włączam się z dziećmi do zbiórki monet groszowych na rzecz Towarzystwa „Nasz Dom” i akcji: GÓRA GROSZA. Po zebraniu i podliczeniu pieniędzy, spisywany jest komisyjnie protokół zbiórki. Następnie paczka z groszami czeka na odbiór przez firmę kurierską z w. w. Towarzystwa. Za przeprowadzenie akcji przedszkole co roku otrzymuje dyplom i podziękowanie, które umieszczone są w holu przedszkola.
- Aktywnie uczestniczyłam także z dziećmi w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.
Również włączyłam się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i codziennie czytałam dzieciom w grupie ulubione bajki, baśnie lub opowiadania. Raz w miesiącu rodzice czytali dzieciom książeczki umilając im pobyt w przedszkolu. W ramach tej akcji w miarę możliwości, moi wychowankowie odwiedzali bibliotekę w Trzciance.
Ponadto włączyłam się w realizację programu przedszkolnego edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Założenia tego programu to:
- ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego,
- program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych,
- stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych,
- program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
Mój udział w realizacji tego programu polegał na:
- zorganizowaniu przedszkolnego konkursu plastycznego na plakat przeciwdziałający paleniu tytoniu,
- zorganizowaniu wycieczki po najbliższej okolicy w celu obserwacji źródeł dymów,
- nauczeniu dzieci piosenki pt. „Dinuś”.
Efekty:
- rozbudzenie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań czytelniczych,
- poszerzanie zakresu działań placówki,
- uczenie wychowanków empatii i otwarcia na potrzeby innych,
- osobista satysfakcja i zaangażowanie w działalność służącą innym oraz doskonalenie własnych umiejętności organizacyjnych,
- usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4e rozporządzenia oraz uzyskanych efektach:

1. Współpracowałam z innymi podmiotami.
2. Działałam na rzecz oświaty i pomocy społecznej.

1. Współpraca z innymi podmiotami.
Podczas mojej pracy pedagogicznej zawsze starałam się aktywnie i systematycznie współpracować z innymi podmiotami. Do ważniejszych instytucji, z którymi współpracuję mogę zaliczyć:
a)Komisariat Policji w Trzciance – w ramach współpracy organizowane były spotkania edukacyjne z przedstawicielami policji, w czasie których dzieci mogły się zapoznać ze specyfiką zawodu policjanta, jego umundurowaniem oraz wyposażeniem policyjnego radiowozu. Uczestniczyły również w pogadankach, dotyczących bezpiecznego zachowania się na drodze i w różnych sytuacjach życiowych
Efekty:
- przyswojenie przez dzieci podstawowych zasad ruchu drogowego,
- stały kontakt z policją,
- bezpieczne poruszanie się po jezdni i chodniku,
- prawidłowe zachowanie się w kontaktach z nieznajomymi.

b)Miejska Biblioteka Publiczna im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.
Współpraca z Biblioteką to spotkania z książką, by już od najmłodszych lat wdrażać dzieciom zagadnienia związane z edukacją czytelniczą. Z mojej inicjatywy została nawiązana współpraca z biblioteką. W pierwszym roku stażu zorganizowałam wycieczkę autokarem do biblioteki w Trzciance. Dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki i czytelni oraz zostały zachęcone do zapisywania się do biblioteki i korzystania z księgozbioru przy pomocy rodziców. Brały również udział w lekcjach bibliotecznych, w czasie których poznawały bohaterów bajek.
Efekty:
- współpraca placówek w realizacji wspólnych zadań edukacyjnych wpłynęła bezpośrednio na wszechstronny rozwój dzieci i bogacenie ich doświadczeń poznawczych.

c)Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance.
Co roku współpracuję z muzeum trzcianeckim, zaznaczając swój udział w organizowanych powiatowych konkursach plastycznych:
- „Ozdoba choinkowa”-(w grudniu 2012r.-wyróżnienie i nagroda za pracę zbiorową w konkursie).
- „Jajko wielkanocne”-(w marcu 2012r.- wyróżnienie i nagroda za pracę zbiorową w konkursie).
Efekty:
- chęć aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
- promowanie placówki,
- satysfakcja z sukcesów moich wychowanków,
- motywacja do dalszej pracy.

d)Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną w Trzciance.
Nawiązanie współpracy z PPP miało na celu wczesną diagnozę przyczyn niepowodzeń dzieci w przedszkolu, co w dalszym efekcie prowadzi do niepowodzeń w szkole. Opinie z poradni były wskazówką do dalszej pracy pedagogicznej z dziećmi, które uwzględniałam w ramach zajęć wyrównawczych z dziećmi. Dla dzieci, które wymagały szczególnej uwagi, pomocy i wsparcia opracowywałam Kartę Indywidualnych Potrzeb i Indywidualne Programy Wspomagania i Korygowania rozwoju dziecka. Na bieżąco prowadziłam rozmowy z rodzicami, w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Aktywnie współpracowałam z logopedą przedszkolnym w zakresie wspomagania terapii prowadzonej przez logopedę. Czuwałam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych zadań ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu. Z roku na rok można zaobserwować w przedszkolu zwiększającą się liczbę dzieci z wadami wymowy. Dzięki współpracy z logopedą mogłam stosować w codziennej pracy ćwiczenia doskonalące mowę.
Pracownicy poradni chętnie uczestniczyli w spotkaniach z rodzicami i wygłaszali prelekcje związane z tematyką interesującą rodziców, m.in. „Dojrzałość szkolna” (25.02.2014r.)
W ramach współpracy z PPP podejmowałam następujące działania:
- kierowałam dzieci na badania logopedyczne,
- proponowałam rodzicom kontaktowanie się z poradnią i panią psycholog,
- pomagałam rodzicom w wypełnianiu wniosku o badanie dziecka w Poradni.

Efekty:
- umiejętność nawiązywania współpracy,
- stały kontakt z PPP.

e) Straż Pożarna.
Ponad plan w październiku 2013 roku , dzięki współpracy z koleżanką Ewą Bączyk moi wychowankowie uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały wóz strażacki. Odbył się także pokaz obsługi węża strażackiego używanego podczas pożaru. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie spotkaniem i zadawały wiele pytań. Również zapoznały się ze sprzętem strażackim oraz zakresem działań, który polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale na udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych itp.
Efekty:
- znajomość postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia,
- zapoznanie z codzienną pracą strażaka,
- pokaz obsługi węża strażackiego używanego podczas gaszenia pożaru,
- znajomość numerów alarmowych: 998 do straży pożarnej oraz numer 112.

1. Działania na rzecz oświaty i pomocy społecznej.
W trakcie trwania stażu oraz wcześniej pełniłam obowiązki przedstawiciela w Między przedszkolnej Komisji Świadczeń Socjalnych. Do moich obowiązków należało: przyjmowanie wniosków pracowników w sprawie przydzielenia świadczeń socjalnych, udział w spotkaniach i pracach komisji, poinformowanie pracowników o przyznaniu bądź nie przyznaniu świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Od 2007 roku jestem również przedstawicielem rad pedagogicznych przedszkoli z terenu gminy Trzcianka w Radzie Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej Trzcianki. Celem Rady Oświatowej było opiniowanie i wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących oświaty i wychowania. Posiedzenia Rady odbywały się odpowiednio do potrzeb.
Ponad to w kwietniu 2014 roku brałam udział w Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku. Zadaniem Komisji było:
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym,
- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc,
- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Od wielu lat jestem także koordynatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Efekty:
- poszerzenie własnych doświadczeń i umiejętności,
- satysfakcja z prowadzenia działalności służącej innym pracownikom,
- nowe doświadczenia.


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § ust. 2 pkt 5 rozporządzenia oraz uzyskanych efektach:

1. Zdiagnozowałam dwa przypadki. Ustaliłam metody pracy z dziećmi oraz systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu.

I. Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego:
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

1. Identyfikacja problemu.
Analiza przypadku dotyczy Julii – dziecka 6- letniego. Dziewczynka uczęszczała do Gminnego Przedszkola w Siedlisku- oddział w Runowie w latach 2008-2013. Edukację przedszkolną zaczęła od 3 roku życia. Dziewczynka zawsze odbiegała od rówieśników nie tylko wyglądem zewnętrznym, a mianowicie: niskim wzrostem, małą masą ciała jak na swój wiek, wadą wzroku, małą sprawnością ruchową, brakiem współpracy z grupą, ale przede wszystkim pod względem intelektualnym. Miała trudności z wypowiadaniem prostych wyrazów, budowaniem wypowiedzi, zapamiętywaniem. Bardzo często zniekształcała wyrazy, mówiła niezrozumiale i mało jak na swój wiek. Zaburzenia dotyczyły także, spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej. Rysunki były bardzo ubogie w szczegóły, niestaranne, mało barwne wykazywała niechęć podczas układania puzzli i obrazka z części. Dziewczynka charakteryzowała się również niską sprawnością manualną i grafomotoryczną co rzutowało na poziom wytworów graficznych dziecka. Miała trudności w posługiwaniu się nożyczkami, zapinaniem guzików oraz wiązaniu sznurowadeł. Myliła prawą i lewą rękę. Wypowiedzi spontaniczne były proste w konstrukcji, a odpowiedzi na pytania nie miały struktury zdania. Rozumiała pojęcie dużo, mało, mniej i więcej. Klasyfikowała przedmioty według koloru i kształtu. Nazywała poprawnie podstawowe figury geometryczne. Sprawnie wymieniała dni tygodnia i pory roku. Julia nie była zainteresowana nauką. Dominującą formą aktywności dziecka była zabawa.
Zajęłam się wyżej wymienionym problemem, gdy Julia miała 4 lata, ponieważ chciałam pomóc dziewczynce w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie. Działania wspierające i korygujące zmierzające do opanowania różnych czynności wykonywanych w przedszkolu postanowiłam zacząć jak najwcześniej, aby przyniosły pozytywne efekty.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z matką dowiedziałam się, że dziewczynka jest trzecim dzieckiem w rodzinie. Oprócz Julii matka zajmuje się wychowaniem trzech synów, nie pracuje. Ojciec dziecka pracuje zawodowo. Z rodziną mieszka babcia dziewczynki. Oboje rodzice są absolwentami szkół specjalnych. Rodzina utrzymuje się z niewielkiej pensji ojca oraz renty babci. Korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance. Dziewczynka dzieli pokój z braćmi. Posiada swój kącik z zabawkami oraz półkę z książkami i przybory do rysowania. Z wywiadu z matką dowiedziałam się również, że dziewczynka późno zaczęła chodzić i wymawiać pierwsze słowa.
Interesowałam się postępami Julii na bieżąco. Pracowałam z dziewczynką indywidualnie nad wyrównywaniem braków programowych. Dziecko chętnie pracowało indywidualnie, ponieważ cała moja uwaga skupiona była wówczas tylko na niej. Zawsze czekała chociaż na drobną pochwałę. Dziewczynka jest pogodnym dzieckiem i chętnym do współpracy. Po ogólnej obserwacji dokonanej podczas pobytu dziecka w przedszkolu w wieku 4 lat, Julia została przebadana w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, na wniosek rodziców. Po przeprowadzonych badaniach w PPP, zespół orzekający, w skład którego wchodził psycholog, pedagog, logopeda, lekarz pediatra, stwierdził potrzebę wspomagania i stymulowania psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Matka starała się dobrze wywiązywać ze swego obowiązku rodzicielskiego. Zawsze interesowały ją postępy dziecka. Przy każdej nadarzającej się okazji rozmawiała ze mną o problemach córki.

3. Znaczenie problemu.
Problemem były znaczne braki w zakresie podstawowych wiadomości i umiejętności. Julia nie rozpoznawała znaków graficznych liter i cyfr, nie miała wykształconego pojęcia liczby, nie znała liczebników. Była niepewna siebie, mało samodzielna. Często nie rozumiała poleceń i instrukcji. Mowa była niezrozumiała, co utrudniało komunikację z rówieśnikami.
Niepowodzenia w nauce zniechęcały dziewczynkę do pracy. Miała niską samoocenę, oraz trudności w wypowiedziach, które charakteryzowały się ubogim słownictwem. Na zajęciach wypowiadała się niechętnie. Najlepiej czuła się, gdy w ogóle nie musiała odpowiadać. Z reguły sama się nie zgłaszała, a zapytana odpowiadała wyrazem, prostym zdaniem lub milczała. Miała trudności w zrozumieniu czytanego tekstu.
Pozostawienie dziewczynki bez udzielenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej w takiej sytuacji, na pewno spowodowałoby zahamowanie w rozwoju i zamknięcie we własnym świecie. Zakres moich działań dydaktyczno- wychowawczych wobec Julii był oczywisty:
- wyrównywać braki w zakresie poszczególnych obszarów,
- wzmacniać poczucie własnej wartości,
- pobudzać do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- prowadzić rozmowy z rodzicami, dotyczące form pomocy w zdobywaniu wiedzy w domu.

4. Prognoza.
Negatywna:
Julia, uczęszczając do przedszkola jako dziecko 4 i 5 letnie objęta była potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju. Na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, stwierdzono niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Zaobserwowano, że rozwój psychomotoryczny jest globalnie opóźniony, a fizykalnie rozwój dziecka przebiegał również poniżej norm wiekowych. Stwierdzono opóźniony rozwój mowy, a w wyniku konsultacji logopedycznej zdiagnozowano dyslalię złożoną.
We wrześniu 2011 roku założono dziewczynce Kartę Indywidualnych Potrzeb. W skład zespołu (KIP) wchodziły następujące osoby:
- koordynator zespołu Małgorzata Sztamblewska (oligofrenopedagog),
- Sylwia Siwiak (logopeda),
- Elżbieta Iwanicka (nauczyciel-wychowawca),
W czerwcu 2012 r Julia ponownie została przebadana w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Zespół orzekający stwierdził u dziecka potrzebę kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydane zostało z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. Stwierdzono opóźniony proces dojrzewania funkcji percepcyjno- motorycznych. Głęboki deficyt analizatora wzrokowego i słabo rozwinięta koordynacja wzrokowo- ruchowa utrudniają odtwarzanie prostych struktur graficznych. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w PPP w Trzciance oraz analizę dostępnej dokumentacji stwierdzono, że wskazane jest odroczenie o jeden rok spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. W roku szkolnym 2012/2013 Dyrektor Gminnego Przedszkola w Siedlisku powołał zespół dla Julii. Od listopada 2012 r. wdrożono z dziewczynką Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. W skład zespołu IPET wchodziły:
- Małgorzata Sztamblewska (oligofrenopedagog),
- Sylwia Siwiak (logopeda),
- Elżbieta Iwanicka (nauczyciel-wychowawca).
Od września 2013 r. dziewczynka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr3 w Trzciance (klasa specjalna).
W przypadku zaniechania działań nauczycieli, specjalistów i rodziców dziecko nie osiągnęłoby żadnych postępów edukacyjnych. Brak wczesnego oddziaływania mogłoby opóźnić, utrudnić, a nawet uniemożliwić rozwój dziecka.
Pozytywna.:
Po wdrożeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego oraz zwiększonym wsparciu z mojej strony dziewczynka uzyskała ogromny postęp, biorąc pod uwagę jej możliwości. Na samym początku należałoby stwierdzić, iż nastąpił u Julii duży progres. Dotyczył on przede wszystkim umiejętności, które Julia opanowała uczestnicząc w różnorodnych zajęciach przedszkolnych. Rozwinięciu w lepszym kierunku uległa sprawność manualna, oraz koordynacja wzrokowo- ruchowa. W badaniu pedagogicznym stwierdzono bardzo słabą bezpośrednią pamięć słuchową, natomiast wyraźny przyrost wiedzy ogólnej, szczególnie dotyczącej najbliższego środowiska. Dziewczynka chętnie przychodzi do przedszkola.

5. Propozycje rozwiązań.
Cele:
- ścisła współpraca wychowawcy, nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia, pedagoga, rodziców,
- intensywna praca z dzieckiem w domu,
- utrwalanie kontaktów społeczno-emocjonalnych,
- zachęcanie dziecka do naśladowania innych dzieci podczas zabaw,
- angażowanie dziecka w działania na rzecz grupy w przedszkolu,
- rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej, wskazywanie i rozróżnianie przedmiotów z najbliższego otoczenia,
- ćwiczenia koncentracji uwagi,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- kształcenie percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej,
- ćwiczenia mowy biernej,
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
- usprawnianie funkcji manualnej i grafomotorycznej.
Zadania:
- opracować Indywidualny Program Wspomagająco - Korygujący rozwój dziecka,
- opracować z zespołem Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny (IPET),
- nawiązać współpracę z matką i zaproponować ćwiczenia do wykonywania w domu.

6. Wdrażanie oddziaływań.
Julia objęta była pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Uczęszczała na zajęcia wyrównawcze i logopedyczne. Ze względu na niską sprawność manualną dziewczynki prowadzone ćwiczenia skupiały się początkowo głównie na rozwijaniu sprawności pracy w zakresie drobnych mięśni, dzięki czemu dziecko mogło dobrze i bez wysiłku trzymać w ręku ołówek. Zarówno na zajęciach z całą grupą jak i dodatkowych prowadziłam ćwiczenia w orientacji przestrzennej, starałam się też rozwijać i usprawniać percepcję wzrokową i pamięć wzrokową. Główną przeszkodą w osiąganiu postępów Julii okazały się, nie brak wytrwałości czy chęci u dziecka, ale wyręczanie jej w większości ćwiczeń przez mamę. Prowadzone rozmowy z matką, pozwoliły mi na podjęcie właściwej współpracy z rodzicami i pomoc dziecku. Dziewczynka zaczęła pracować samodzielnie, chętnie pokonywała trudności i nabywała coraz więcej umiejętności w zakresie usprawnienia manualnego. Miało to też ogromny wpływ na utrwalenie znajomości liter, a zarazem na postępy w nabywaniu umiejętności czytania. Julia stopniowo zaczęła czytać wyrazy jednosylabowe i proste zdania, coraz częściej rozumiała czytany tekst. Duży wpływ na postępy dziewczynki miały ćwiczenia logopedyczne, prowadzone jeden raz w tygodniu. Dzięki tym zajęciom znacznie poprawiła się wymowa. Stale podkreślałam znaczenie każdej, samodzielnie podjętej przez dziewczynkę próby i zachęcałam do dalszych działań.
Jednocześnie nawiązałam współpracę z matką dziecka i zaproponowałam ćwiczenia, które może wykonywać z Julią w domu. Matka przyjęła moją propozycję pozytywnie i sumiennie wywiązywała się ze swojego zadania.

7. Efekty oddziaływań.
W efekcie wdrożonych przeze mnie działań oraz współpracy z matką Julii, logopedą i pedagogiem zaczęłam zauważać pozytywne efekty u dziecka. Dziewczynka poczyniła widoczne postępy przede wszystkim w rozwoju mowy. Mowa jej była coraz bardziej zrozumiała, wzbogacił się słownik dziecka. Julia zaczęła rozpoznawać niektóre znaki graficzne liter i cyfr. Z pomocą moją liczyła na konkretach w zakresie 10. Potrafiła z niewielką pomocą przeczytać krótkie wyrazy. Pisała znaki litero-podobne. Nadal miała trudności ze skupieniem swojej uwagi na wykonywanej pracy, starała się jednak doprowadzić ją do końca. W kontaktach z rówieśnikami widoczna była współpraca i wspólne zabawy. Dziewczynka stała się bardziej otwarta, towarzyska, zaczęła rozpoznawać swoje emocje oraz innych. Chętnie podporządkowywała się innym dzieciom w zabawie, lubiła występować publicznie.
Dziewczynka czyni stałe, choć minimalne postępy. Dalsza terapia jest jednak konieczna. Ćwiczenia koncentracji uwagi, kształcenie funkcji poznawczych i systematyczne ćwiczenia usprawniające technikę pisania i czytania, są niezbędne do dalszego prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole.

BIBLIOGRAFIA:
1. Bogdanowicz M. „Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2004 r.,
2. Czajkowska I., Herda K. „Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole”, WSiP, Warszawa 1996 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.