X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23991
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Realizując plan rozwoju na stopień nauczyciela mianowanego w okresie od 01.09.2011r. do 31.05.2014r. dążyłam do wykonania zaplanowanych zadań. Głównym ich celem było podniesienie jakości swojej pracy, a tym samym funkcjonowania szkoły, doskonalenie warsztatu pracy oraz własny rozwój zawodowy.
Ponadto w okresie odbywania stażu :
• podejmowałam działania mające na celu ewaluację własnych dokonań;
• doskonaliłam się w wykorzystywaniu w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności, bogatym w nowe doświadczenia i wyzwania. Stopień realizacji zadań przedstawiam w zamieszczonej poniżej.


1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze Statutu Szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§ 7 ust. 1 pkt. 1)

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
Uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej, współpracowałam z gronem pedagogicznym współtworząc dokumentację szkolną i przygotowując uroczystości szkolne.
Brałam udział w pracach zespołów klasowych.
Pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego.
Współtworzyłam regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym pozwoliła na wymianę doświadczeń, pomogła w sprawnej organizacji pracy wychowawczej, usprawniła przygotowanie uroczystości szkolnych, przyczyniła się do eliminowania niepożądanych zachowań uczniów oraz miała wpływ na doskonalenie warsztatu pracy.
Przy współpracy z innymi nauczycielami opracowany został plan wychowawczy szkoły, a na jego podstawie plany wychowawcze klas.
Przygotowane zostały harmonogramy wycieczek oraz kalendarze imprez szkolnych.
2. Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
Podejmowałam działania zgodne z planem pracy Samorządu Uczniowskiego.
Po moją opieką uczniowie przeprowadzili wybory do Samorządu Uczniowskiego, brali udział w uroczystościach szkolnych, przygotowywali okolicznościowe upominki i życzenia, dbali o wystrój korytarzy szkolnych, organizowali dyskoteki szkolne, prowadzili gazetkę informacyjną na korytarzu, uczestniczyli w akcjach charytatywnych na terenie szkoły oraz przygotowali konkurs z zakresu znajomości zasad savoir vivre.
3. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim wśród najmłodszych uczniów.
Prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas „0”.
Nauka poprzez zabawę przyczyniła się do rozwoju zainteresowania językiem angielskim wśród najmłodszych uczniów oraz ułatwiła dzieciom funkcjonowanie na lekcji języka obcego w klasie pierwszej.


2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 7 ust. 1 pkt. 2).

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: lekcji otwartej, radach szkoleniowych, konferencjach i warsztatach metodycznych:
• „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce”- szkolenie obejmujące 10 godzin wykładów i zajęć praktycznych”.
• „W stronę cyfrowej szkoły” – konferencja.
• „Bezpieczeństwo w szkole”- kurs.
• „Children gamified”- konferencja metodyczna.
• „Mądra cyfryzacja”- konferencja metodyczna.
• „Sprawdzian szóstoklasisty- roads to success”- konferencja metodyczna.
• „Angielskie asy z polskiej klasy”- konferencja metodyczna.
• “Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
• „Teaching the Whole Child”-wykład.
• “Team up for the best results”-wykład.
• “Dzieci z zespołem Aspergera w szkole masowej-szkolenie.
• „Jak uniknąć niebezpieczeństw w domu?”-lekcja otwarta.
Pracowałam nad poszerzeniem bazy materiałów dydaktycznych.
W celu uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych samodzielnie opracowałam pomoce dydaktyczne tj.: krzyżówki, testy, quizy, rozsypanki wyrazowe, wykreślanki. Przygotowywałam scenariusze imprez oraz konspekty lekcyjne.
Zdobyte przeze mnie umiejętności zaowocowały udoskonaleniem mojego warsztatu pracy, wpłynęły na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, pozwoliły na wymianę doświadczeń między nauczycielami, pomogły w zaktualizowaniu i pogłębieniu wiedzy merytorycznej, a tym samym przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Ponadto systematyczny udział w różnorodnych formach szkolenia przyczynił się do:
-stosowania nowych form i metod prowadzenia zajęć lekcyjnych, w tym szerokiego spektrum metod aktywizujących,
-zwiększenia kreatywności w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych,
-zwiększenia poczucia własnej wartości.
Bogata baza materiałów dydaktycznych podniosła atrakcyjność prowadzonych zajęć, co z kolei zwiększało motywację uczniów do wytężonej pracy na lekcji.
2. Aktualizowanie i poszerzanie wiadomości poprzez analizowanie lektury pedagogicznej.
Analizowałam literaturę pomocną w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.:
-miesięczniki „Wychowawca”i „ Wychowanie dla szkoły”.
-„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały
Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” –poradnik edukacyjny Adele Faber, Elaine Mazlish .
-„Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego” Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc.
-„Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu”-Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk.
-„Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole”- Irena Namysłowska.
-„Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera”- Gabriela Jagielska.
Systematyczne studiowanie literatury pedagogicznej pomogło mi w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych oraz wpłynęło
na udoskonalenie pracy dydaktyczno-wychowawczej.


3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§7 ust. 1 pkt 3).

1. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Przeanalizowałam ponownie i zaktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą przepisów systemu oświaty, w tym:
-Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi zmianami,
-ustawę o systemie oświaty,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r.
Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
Analizowałam i śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U.2004
nr 260, poz. 2593), Kartę Nauczyciela.
Poznane wiadomości pozwoliły mi na uzupełnienie i weryfikację wiedzy z zakresu przepisów systemu oświaty oraz zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
Poznałam procedury awansu zawodowego, potrzebną dokumentację oraz przepisy prawa oświatowego wymagane w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Prawidłowo skonstruowałam plan rozwoju zawodowego.


4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust. 2 pkt 1)

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu.
Ustalono zasady współpracy z opiekunem stażu................. nauczycielem języka angielskiego w Gimnazjum.
Opracowałyśmy harmonogram konsultacji, lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i obserwacji lekcji prowadzonych przeze mnie.
Zawarcie kontraktu usprawniło współpracę z opiekunem w okresie stażu. Pozwoliło na sformułowanie w sposób jasny i przejrzysty zasad współpracy.
2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu o literaturę fachową.
Poznałam sposób konstruowania planu rozwoju zawodowego.
Określiłam główne kierunki swoich działań.
Opracowałam plan rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, priorytetami szkoły i własnymi potrzebami edukacyjnymi. Plan rozwoju zyskał akceptację Dyrektora Zespołu Szkół.
3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie i przedłożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Materiały zgromadzone w celu opracowania sprawozdania pomogły mi w podsumowaniu pracy w okresie stażu, stopnia realizacji zaplanowanych zadań oraz ewaluacji własnych dokonań.
4.Przyjęcie wniosku przez Dyrektora Zespołu Szkół.
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Konsultacje z opiekunem stażu, omówienie przebiegu zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Współpraca z opiekunem stażu w ramach prowadzonych i obserwowanych zajęć umożliwiła mi analizę dotychczasowej pracy, ocenę i korektę własnych dokonań. Miałam okazję zaobserwować ciekawe metody pracy, które wykorzystywałam na własnych lekcjach. W ten sposób podnosiłam poziom umiejętności zawodowych.
6. Organizacja własnego warsztatu pracy.
Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań.
Analiza i wybór programów nauczania i podręczników w oparciu o wartości merytoryczne.
Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych.
Systematyczne poddawanie samoocenie swojej pracy.
Prawidłowy dobór podręczników umożliwia sprawną realizację celów zawartych w podstawie programowej.
Uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych przygotowywanych przez nauczyciela w postaci krzyżówek, quizów
i wykreślanek. Uzupełniają karty samooceny.


5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust. 2 pkt 2).

1.Przeprowadzenie imprez i uroczystości szkolnych.
Przygotowywałam i współtworzyłam okolicznościowe imprezy i zabawy z konkursami:
- -uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- -impreza poświęcona Halloween;
- -Dzień Życzliwości i Pozdrowień;
- -Dzień Samorządności, połączony z konkursem savoir vivre;
- -Święto Niepodległości;
- -apel z okazji Dnia Ziemi;
- -festyn rodzinny;
- -Dzień Patrona Szkoły.
Ponadto jako wychowawca klasy przygotowywałam uczniów do imprez szkolnych.
Czynny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych o różnym charakterze sprzyjał:
-propagowaniu postawy proekologicznej,
-kształtowaniu postawy aktywności do pozytywnych działań na rzecz szkoły,
-integracji społeczności uczniowskiej,
-propagowaniu zasad dobrego wychowania,
-kształtowaniu postawy patriotycznej,
-nabywaniu umiejętności współpracy w grupie.
Podejmowane działania miały wpływ na podniesienie kreatywności uczniów oraz jakości pracy szkoły.
2.Organizacja i przygotowanie uczniów do konkursów.
Uczniowie uczestniczyli w konkursach językowych:
-konkurs Test Oxford Plus,
-konkurs językowo-plastyczny: „Dalsze ciąg przygód”.
Dwóch uczniów zostało laureatami konkursu. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, mieli szansę sprawdzenia się i weryfikacji swoich umiejętności językowych. Rozwijali swoje zdolności językowe oraz pomysłowość przygotowując komiksy, przedstawiające dalsze losy bohaterów podręcznika. Uzupełniali swoją wiedzę i rozwijali zainteresowania.
3.Gromadzenie materiałów metodycznych dotyczących współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Uczestniczyłam w konferencji poświęconej tej tematyce.
• “Dzieci z zespołem Aspergera w szkole masowej”- szkolenie.
• “Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Studiowałam literaturę poświęconą tej tematyce.
Udział w szkoleniach pozwolił mi na:
-pogłębianie wiadomości pedagogicznych i wykorzystanie ich w praktyce,
-podniesienie poziomu umiejętności zawodowych,
-dokonanie analizy dotychczasowych osiągnięć.
Ponadto w oparciu o zdobytą wiedzę przygotowywałam programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz karty indywidualnych potrzeb ucznia.
4.Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
Prowadziłam rozmowy z rodzicami podczas Dni Otwartych oraz w innych terminach w zależności od potrzeb.
Poznałam aktualną sytuację uczniów, śledziłam na bieżąco ich trudności i problemy natury dydaktyczno-wychowawczej, służyłam radą i pomocą w sytuacjach tego wymagających. Sugerowałam formy pomocy.
5.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty.
Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Kierowałam uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i przygotowywałam opinie, które ułatwiły pracownikom poradni właściwą diagnozę ucznia. Trafna ocena sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, bardzo dobra współpraca z rodzicami oraz odpowiednimi instytucjami wpłynęła na poprawę wyników nauczania ucznia mającego duże trudności w nauce.
6.Praca z uczniem z trudnościami.
Opracowywałam indywidualne programy dostosowane do możliwości uczniów.
Dostosowywałam formy i metody pracy do możliwości uczniów.
Udoskonaliłam i wzbogaciłam warsztat pracy.
7. Organizacja wycieczek i wyjść z uwzględnieniem środowiska lokalnego.
Organizowałam trzydniową wycieczkę szkolną na Mazury-ośrodek wypoczynkowy Kulki.
Przeanalizowałam regulamin wycieczek szkolnych. Przygotowałam kartę wycieczki.
Uczniowie mieli możliwość poznania nowych miejsc, zacieśnienia więzi koleżeńskich. Uczyli się właściwych zachowań w miejscach publicznych.
Rozwijali własne zainteresowania.


6. Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust. 2 pkt 3).

1.Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu.
Pod moim kierunkiem uczniowie wykonywali interaktywne ćwiczenia językowe.
Przygotowywałam materiały dydaktyczne, konspekty zajęć scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu
z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Korzystałam z poczty elektronicznej w kontaktach z uczniami.
Stosowanie zasobów komputerowych programów edukacyjnych i Internetu przyniosło wymierne korzyści, tj.:
• poszerzenie bazy materiałów dydaktycznych,
• przygotowywanie dokumentacji szkolnej we właściwej formie,
• uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
• podniosłam efektywność swojej pracy i jakość nauczania.
2. Publikacje w Internecie.
Zamieściłam w Internecie plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.
Umieszczenie własnych materiałów w Internecie pozwoliło mi na dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy szkoły technologii informacyjnej.
Uczestniczyłam w szkoleniach poświęconych tej tematyce.
• „Mądra cyfryzacja”- konferencja metodyczna.
• „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce”- szkolenie obejmujące 10 godzin wykładów i zajęć praktycznych”.
• „W stronę cyfrowej szkoły” – konferencja.
Zdobytą wiedzę wykorzystywałam na zajęciach lekcyjnych.


7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(§ 7 ust. 2 pkt. 4)

1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów.
Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• „Bezpieczeństwo w szkole”- kurs.
• “Dzieci z zespołem Aspergera w szkole masowej-szkolenie.
• “Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Studiowałam literaturę poświęconą tej tematyce.
Poprzez pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie mogłam skuteczniej wspierać wszechstronny rozwój uczniów.
2.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Współpracowałam z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów umożliwiła mi właściwe zaplanowanie pracy wychowawczej. Poprzez swoje działania mogłam wspierać ich rozwój emocjonalny i społeczny.
3.Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
Dzieliłam się doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz uczestniczyłam w radach szkoleniowych.
Uczestnictwo w tych formach doskonalenia pozwoliło mi pogłębić moja wiedzę. Spowodowało również zwiększenie mojej kreatywności, inicjatywy w działaniach i funkcjonowaniu w szkole. Mój warsztat pracy wzbogacił się o szereg nowych wiadomości i doświadczeń. Metody pracy z uczniem stały się ciekawsze i bardziej różnorodne.
4. Aktywizowanie uczniów do pracy w Samorządzie Uczniowskim.
Uczniowie aktywnie działali na terenie szkoły.
Zaangażowanie do pracy w Samorządzie Uczniowskim przyczyniło się do:
-wzrostu zainteresowania działalnością społeczną;
-nauki współpracy, samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, efektywnego współdziałania w zespole, pracy w grupie,
-uwrażliwienia uczniów na potrzeby innych,
-rozwijania poczucia przynależności do szkolnej społeczności.
5.Rozwiązywanie konfliktów między uczniami.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawca klasy pełniłam rolę mediatora w rozwiązywaniu sytuacji trudnych dla uczniów.
Reagowanie na bieżąco na problemy uczniów dawało im poczucie bezpieczeństwa.


8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7 ust. 2 pkt. 5).

1.Znajomość i stosowanie przepisów prawa oświatowego.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego (Kartę Nauczyciela, Ustawę o Systemie Oświaty).
Znajomość przepisów prawa pozwoliło mi na właściwe wykonywanie powierzonych obowiązków, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, skuteczniejsze rozwiązywanie napotkanych problemów, prawidłowe przygotowywanie dokumentacji szkolnej.
2.Znajomość dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco analizowałam dokumentację szkolną.
Znajomość dokumentacji szkolnej pozwoliła mi właściwie wykonywać powierzone obowiązki.
3.Wdrażanie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły
Realizowałam założenia programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.
Zachowania mające na celu wdrażanie programu wychowawczego i profilaktyki sprzyjały:
-właściwej organizacja pracy wychowawcy i opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
-propagowaniu zachowań proekologicznych i prozdrowotnych,
-rozwijaniu właściwych relacji interpersonalnych, umiejętności współdziałania w grupie;
-kształtowanie postawy patriotycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.