X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23973
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Martyna Gołąb
Nazwa placówki: Gimnazjum im. bł Edwarda Grzymały w Sadownem
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadane kwalifikacje: dyplom licencjata, specjalność: nauczanie języka angielskiego, dyplom magistra, specjalność: filologia angielska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Opiekun stażu: mgr Grażyna ...
Z dniem 1 września 2013r. rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum im. bł Edwarda Grzymały w Sadownem na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Zgodnie z procedurą awansu oraz z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zatwierdzony przez panią Dyrektor. W czasie trwania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

A. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1)
Pierwszym krokiem w realizacji planu rozwoju zawodowego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr Grażyną Grędziak, omówienie zasad i form współpracy oraz zawarcie kontraktu.
Następnie zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) - § 3 i 4 oraz Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art. 9d ust. 1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6. Ponadto śledziłam publikacje internetowe na temat zasad ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie tych dokumentów oraz z pomocą opiekuna stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go Pani Dyrektor do zatwierdzenia.
W celu lepszego zrozumienia organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły zapoznałam się z następującymi dokumentami:
•Statut Gimnazjum
•Wewnątrzszkolny System Oceniania
•Szkolny Program Profilaktyki
•Program Wychowawczy
•Szkolny Zestaw Podręczników
•Szkolny Zestaw Programów Nauczania
Zapoznałam się również z tygodniowym planem zajęć w szkole, planem dyżurów i dowozu uczniów i na bieżąco śledziłam wprowadzane zmiany, aby efektywnie organizować własną pracę.
Poznałam rodzaje dokumentacji szkolnej oraz zasady jej prowadzenia, a z pomocą opiekuna stażu oraz innych nauczycieli nauczyłam się poprawnie wypełniać m. in. dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć dodatkowych.
Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi i przestrzegałam ich w codziennej pracy. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożeń oraz sposób postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub innych pracowników szkoły.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie gromadzić dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego, tj. zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze lekcji.
W maju przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji opracowanego planu rozwoju zawodowego.

B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 2)
W ramach tego zadania przeanalizowałam podstawę programową oraz program nauczania języka angielskiego, jaki został przyjęty w Gimnazjum oraz zapoznałam się z zestawami podręczników. Na podstawie tych dokumentów opracowałam plany wynikowe dla klas, które uczyłam. Opierając się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny i przedstawiłam go uczniom.
Podczas stażu miałam możliwość pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
•Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Altis, 28.09.2013r.
•"Ukryta niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne", zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera "Nie-Grzeczne Dzieci", 3.10.2013r.
•Cykl szkoleń w ramach projektu "Razem możemy więcej"

Pozaszkolne formy doskonalenia zawodowego:
•"Wykorzystanie tablicy interaktywnej i tabletów w nauczaniu języka angielskiego", zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i British Council, Warszawa 7.02.2014r.

Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności zawodowe oraz poznać interesujące metody pracy, korzystałam również z czasopism i książek o tematyce metodycznej i pedagogicznej:
•Ernst K. "Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić", Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1991
•czasopismo "The Teacher"
•czasopismo "The Teacher's Magazine"
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej oraz opublikowałam plan rozwoju zawodowego i niniejsze sprawozdanie na stronie www.edukacja.edux.pl.
W swojej pracy bardzo często wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną do tworzenia konspektów, sprawdzianów, testów, kart pracy, dodatkowych zadań oraz pomocy dydaktycznych. Internet był bardzo pomocny w szukaniu pomysłów na ciekawe lekcje i ćwiczenia, umożliwiał również śledzenie nowości wydawniczych. Najczęściej korzystałam ze stron internetowych:
•www.teachingenglish.org.uk
•www.busyteacher.org
•www.onestopenglish.com
•www.ang.pl
•www.scholaris.pl
•www.edukacja.edux.pl
•www.elt.oup.com

Podczas lekcji korzystałam z tablicy interaktywnej oraz oprogramowania do tablicy dołączonego do zestawu podręczników. Zajęcia z tablicą interaktywną cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów.
Jednym z pomysłów, jaki udało mi się zrealizować, a który nie został zawarty w planie rozwoju, było stworzenie angielsko-polskiego bloga dla uczniów: www.english-gim.blogspot.com. Publikowałam na nim dodatkowe zadania umożliwiające utrwalenie materiału aktualnie omawianego na lekcjach, ciekawostki dotyczące języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych, jak również informacje dotyczące zajęć, np.: przypomnienia o nadchodzących testach i kartkówkach, aktualnej pracy domowej oraz o rzeczach, które należy przynieść lub przygotować na lekcje.

C. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3)
W ramach tego zadania nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, jak również z pedagogiem szkolnym. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce. Na bieżąco zapoznawałam się również z opiniami o uczniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i stosowałam się do wydanych zaleceń dotyczących pracy z uczniami.
W trakcie godzin konsultacyjnych oraz w czasie wywiadówek służyłam pomocą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących uczniów, informowałam o ich osiągnięciach, sukcesach i trudnościach, wyjaśniając przyczyny tych ostatnich i szukając środków zaradczych.

D. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)
We wrześniu wspólnie z opiekunem stażu opracowałyśmy harmonogram obserwacji i prowadzenia zajęć, według którego raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna. W trakcie obserwacji zwracałam szczególną uwagę na dobór metod pracy z uczniami, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Dzięki tym zajęciom poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
Zgodnie z harmonogramem przeprowadziłam dziewięć lekcji w obecności opiekuna stażu. Przed każdymi zajęciami przygotowywałam scenariusz z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem lekcji, natomiast przeprowadzone lekcje omawiałam z opiekunem stażu. W trakcie tych rozmów uzyskiwałam cenne informacje zwrotne, co wpłynęło na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.

Podsumowanie
Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, a także okresem wytężonej pracy. Zarówno uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego jak i współpraca z innymi nauczycielami umożliwiły mi poszerzenie umiejętności i wiedzy w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć oraz wzbogacenie warsztatu pracy o nowe, cenne doświadczenia. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców i ufności moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana i przynosi pozytywne efekty. Porażki, jakie się zdarzały pozwoliły mi wyciągać wnioski do dalszej pracy.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze.


Sadowne, 2 czerwca 2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.