X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23879
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Podstawa prawna: § 7 ust. 2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie pracuję od 1 września 2006 r.,
Na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego.
Po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego złożyłam wniosek do Dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, aby pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz rozwijać się. Pani Dyrektor umożliwiła mi odbycie stażu, który rozpoczęłam
1 września 2011 r. na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego, a ukończyłam go 31 maja 2014 r.
W momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenie - jestem absolwentką studiów licencjackich w zakresie: język niemiecki, specjalizacja nauczycielska i specjalność dodatkowa: pedagogika wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, oraz absolwentką studiów magisterskich o specjalności filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres 2 lat i 9 miesięcy w oparciu o powinności nauczyciela kontraktowego i wymagania egzaminacyjne, a zawarte w nim treści skonsultowałam z opiekunem stażu Panią mgr Magdaleną Rajfur.. Sporządziłam go po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb szkoły oraz specyfiki środowiska. W trakcie trwania całego stażu pełniłam funkcję wychowawcy. Na podstawie ewaluacji oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego mogę stwierdzić, że założone cele osiągnęłam.

§ 7ust. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
- Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu – mgr Magdalena Rajfur
- Utrzymywałam stałą współpracę z opiekunem stażu –analizowałyśmy dokonane przeze mnie działania i wyciągałyśmy wnioski do dalszej pracy.

2) Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

- Realizowałam plany wynikowe z języka niemieckiego oraz standardy wymagań dla klas I – III zgodnie z podstawą programową, korzystając z wydawnictwa WSZPWN.
- Opracowałam program wychowawczy dla klasy I, II i III w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.
- Zapoznałam się ze zmianami w dokumentach dotyczących pracy szkoły oraz nauczania języka niemieckiego.
- Przygotowywałam wzory sprawdzianów i testów, które wykorzystywałam na zajęciach lekcyjnych, wyrównawczych, jak również na zaliczenie semestru oraz roku w oparciu o podstawę programową.
- Doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów lekcji, uwzględniłam wymagania z podstawy programowej, dotychczasową wiedzę i umiejętności uczniów, cele uczenia się ucznia oraz kryteria sukcesu dla ucznia, przebieg lekcji i podsumowanie zajęć.
- Gromadziłam pomoce i materiały dydaktyczne z wydawnictw
- Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
- Brałam udział w warsztatach oraz innych formach doskonalenia zawodowego organizowanego między
innymi przez WOM.
- „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole”

- „Diagnozowanie zagrożeń uzależnieniem i zachowań ryzykownych uczniów”
- „Kształtowanie umiejętności wychowawcy klasy niezbędnych do efektywnej współpracy z rodzicami”
-„Efektywna współpraca w zespole”
- „Sposoby angażowania i motywowania uczniów do skuteczniejszej nauki języka niemieckiego”
- „ Podstawa programowa a podręcznik do nauki języka obcego”
-„Praca z osobami uwikłanymi w przemoc”
- Brałam udział w konferencjach metodycznych:
- „Materiały dydaktyczne wspierające realizację treści wynikających z wdrażania reformy programowej.”
-„Efektywnie, kompleksowo, niezawodnie –
najnowsza oferta do nauki języka niemieckiego
w gimnazjum...”
- Brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
- „Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego”
- „Dokumentowanie procesu dydaktyczno-
wychowawczego w szkole”
- „Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej.’
-„ Procedury przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego”
- Korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej.

3) Publikowanie własnych prac.
- Swój plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie opublikowałam na stronach internetowych tj.: www.Profesor.pl i www.edux.pl

4) Monitoring i ewaluacja własnej pracy
- Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne a także dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- Dokonywałam okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka niemieckiego.
- Analizowałam wyniki egzaminów próbnych.
- Na bieżąco dokonywałam oceny własnej pracy poprzez określenie mocnych i słabych stron wykorzystywanych metod.

§ 7ust.2pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1) Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów oraz diagnoza
- Obserwowałam uczniów oraz analizowałam ich możliwości.
- Prowadziłam rozmowy z uczniami.
- Przeprowadzałam anonimowe ankiety np.: dotyczące
zagrożeń w szkole, wyjazdów w trakcie wakacji, ankiety opracowane metodą socjometryczną.
- Organizowałam spotkania z rodzicami uczniów
mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
- Współpracowałam z pedagogami szkolnymi,
kuratorami swoich wychowanków, Poradnią -
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz pielęgniarką.
Pisałam opinie o uczniach do Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
- Pomagałam w wypełnianiu podań o stypendia
socjalne uczniom z ubogich rodzin.

2)Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów
- Prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów klas III
przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego języka niemieckiego
- Opracowałam odpowiednie formy i metody pracy z
uczniami zdolnymi, słabymi i dyslektycznymi: konsultacje, zajęcia wyrównawcze, dostosowanie się
do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, organizacja klasowych grup wsparcia (pomoc koleżeńską)
- Indywidualizowałam pracę uczniów.
- Prowadziłam projekty edukacyjne dla uczniów chętnych.
- „Unsere Hobbys” (Nasze zaintersowania)
- „ Gegensätze – Adjektive” (wyrazy przeciwstawne-przymiotniki)
- „ Die Verbbedeutung nach dem Prädikat“ (Znaczenie czasownika zależne od przedrostka)

3) Praca z uczniem zdolnym
- Organizowałam konkursy z języka niemieckiego na etapie szkolnym, oraz przygotowywałam uczniów do etapu rejonowego. Uczniowie odnoszący sukcesy:
- Kinga Janecka – etap rejonowy
- Iga Piaskowska – etap rejonowy
- Adrian Schön – etap rejonowy
- Organizowałam koło zainteresowań
-„Nauka języka niemieckiego przez piosenkę”

§ 7ust.2pkt3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1) Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu - Opracowywałam prace klasowe, sprawdziany, testy i materiały dydaktyczne przy użyciu edytorów tekstów i obrazów.
- Posługiwałam się edytorem tekstów przy tworzenie dokumentów szkolnych (wniosków, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania).
- Korzystałam z programu do tworzenia prezentacji Power Point i Prezi.
- Prowadziłam korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.
- Korzystałam ze stron internetowych z publikacjami dydaktycznymi, metodycznymi i pedagogicznymi.
Uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.
- „Narzędzia i formy technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym”
- „Rola nauczyciela jako przewodnika w efektywnym i bezpiecznym wykorzystywaniu Internetu w procesie nauczania”
- Uzyskiwałam wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego ze stron internetowych.
- Wypełniałam komputerowo świadectwa szkolne i arkusze ocen.

2) Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych..
- Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych ( www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl www.interklasa.pl, www.Profesor.pl)
- Korzystałam z Internetu w poszukiwaniu materiałów dydaktycznych na zajęcia.
- W prowadzeniu lekcji wykorzystywałam tablicę interaktywną.
- Korzystałam z multi-book’ów
- Przesyłałam uczniom drogą E-mailową zadania do wykonania, które uczniowie odsyłali do mnie.
- Korzystałam z encyklopedii multimedialnej

§ 7ust.2pkt4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1) Wykorzystanie metod nauczania w procesie dydaktycznym.

- Na lekcjach języka niemieckiego jak i na lekcjach wychowawczych stosowałam następujące metody nauczania:
- podające: pogadanka, opis, objaśnienie lub
wyjaśnienie
- problemowe: zwłaszcza metody aktywizujące (gry
dydaktyczne, dyskusje dydaktyczne, burza
mózgu, metaplan,
- eksponujące: najczęściej film
- programowe: z użyciem komputera oraz
podręczników multimedialnych
- praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda
Projektu

2) Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych.
- Realizowałam zajęcia wychowawcze zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki oraz ze Szkolnym Programem Wychowawczym Gimnazjum im. Jana Pawła II.
- Na lekcjach wychowawczych realizowałam elementy programów profilaktycznych, dotyczących przemocy,cyberprzemocy , uzależnień, stresu
- Współpracowałam z rodzicami
- Od trzech lat członkiem zespołu wychowawczego
- Kształtowałam u uczniów świadomość ekologiczną poprzez:
- zbiórki baterii
- zbiórki makulatury
- Kształtowałam u uczniów właściwe postawy wobec społeczeństwa poprzez:
- udział z klasą w akcji „Góra grosza”
- pomoc w organizacji akcji szkolnej „Kup
ciasteczko”
- Kształtowałam u uczniów właściwe postawy wobec osób innej narodowości poprzez uczestnictwo z uczniami w projektach polsko-niemieckich.
- „Otwarcie Niemiecko – Polskiego Centrum Spotkań i Informacji” – kierownik
- „10 Dni Kultury Młodzieżowej Polsko – Litewsko – Niemieckiej” - kierownik
-„ Polsko – Niemiecko- Francuskie Spotkanie Młodzieży- Poznajmy się nawzajem” - opiekun
- Organizowałam imprezy klasowe:
- Wigilie klasowe
- Mikołajki
- Dzień chłopaka
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
- Opiekowałam się uczniami podczas dyskotek szkolnych, wyjazdów do kina czy na lodowisko do Gorzowa Wlkp.

§ 7ust.2pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1) Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

- Analizowałam Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki, Przedmiotowy System Oceniania, kompetencje Rady Pedagogicznej, rozporządzenie w sprawie BHP.
- Analizowałam Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty, Konwencję o Prawach Dziecka, - -Rozporządzenie MENiS:
- w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- dotyczące podstawy programowej;
- dotyczące programów nauczania;
- oceniania i promowania uczniów.
- Brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych:
- tworzeniu i wdrażaniu dokumentów szkolnych;
- prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym.
- Zapoznałam się ze zmianami w aktach oświatowych.
- Posługiwałam się aktami prawa oświatowego podczas opracowywania planu rozwoju, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu Przedmiotowego Systemu Oceniania i planów wynikowych z języka niemieckiego.
- Brałam udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych.
- Wykorzystywałam przepisy dotyczące systemu oświaty i funkcjonowania szkoły przy udzielaniu pomocy uczniom.
- Stosowałam zasady BHP na zajęciach w szkole i poza nią oraz podczas organizowania wycieczek dla uczniów.
- Napisałam wniosek do Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego.
- Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zadania i cele postawione w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam w całości, poza tym współpracowałam z Urzędem Miasta Sulęcin. Tłumaczyłam informacje polsko- niemieckie na „2 Beeskowskim Biegu” organizowanym w Beeskow”, w maju 2013 roku oraz we wrześniu 2013 roku na „XIX Międzynarodowym Zjeździe Cyklistów w Sulęcinie”
Odbycie stażu pozwoliło mi rozwijać swoje możliwości, umiejętności dydaktyczne i wychowawcze. Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami, zwłaszcza z opiekunem stażu – Panią Magdaleną Rajfur oraz pedagogami szkolnymi i starałam się wykorzystywać opinie i wskazówki w mojej pracy. Poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel języka niemieckiego oraz wychowawca, potrafię wyciągać wnioski i przeprowadzać korekty swoich działań. Udział w warsztatach, szkoleniach i kursach oraz samodzielne studiowanie literatury, przeglądanie stron internetowych wzbogaciły mój warsztat pracy i wiedzy. Staram się prowadzić zajęcia w sposób ciekawy i zrozumiały dla każdego ucznia.
W przyszłości nadal chcę poszerzać wiedzę, podnosić swoje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz kwalifikacje zawodowe. Będę współpracować z młodzieżą, rozmawiać z nimi o ich problemach, zainteresowaniach oraz starać się dotrzeć do ich rodziców. Chcę doskonalić umiejętność pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem z deficytami rozwojowymi. Chcę także brać udział w projektach polsko-niemieckich, by poszerzać wiedzę uczniów na temat tradycji, obyczajów i mentalności naszych sąsiadów oraz wzbudzać w nich szacunek do innych narodów.

nauczyciel kontraktowy: mgr Aleksandra Kosek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.