X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23941
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Agnieszka Stefańska
Posiadany stopień: nauczyciel mianowany
Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Data rozpoczęci stażu: 01.09.2011r.
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2014
ZADANIA
DO REALIZACJI FORMY
REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI RODZAJ
DOKUMENTACJI

§ 8 Ust.2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia

2.Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.
• Organizowanie i przeprowadzanie konkursów np. matematycznych, ekologicznych i plastycznych.
• Przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowego.
Cały okres stażu.
Sprawozdania

3. Organizacja i współorganizacja cyklicznych imprez środowiskowych.
„Ślubowanie Klas I”, uroczystość „Pożegnania Klas III” (opracowanie scenariuszy, przygotowanie dekoracji).
Włączenie się w organizację Festynu Rodzinnego, Dnia Otwartego Szkoły, (przygotowanie dekoracji, zaproszeń oraz tańców ludowych).
Cały okres stażu.
Scenariusze, zdjęcia, sprawozdania

4.Przygotowanie i przeprowadzenie imprez klasowych mających na celu zintegrowanie zespołu klasowego.
• „Dzień Chłopaka”, „Dzień Kobiet”,
• ,„Jasełka”,
• „Dzień Babci i Dziadka”,
• „Dzień Mamy i Taty” (opracowanie scenariuszy, przygotowanie dekoracji, wykonanie upominków).
wrzesień, marzec – każdego roku w okresie stażu

grudzień 2011r
styczeń 2013r
maj 2012r
Scenariusze, zdjęcia, sprawozdania

5. Zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Spotkanie np. z radomską poetką, pisarzem, aktorem, policjantem, pielęgniarką itp.
Cały okres stażu.
Sprawozdania, zdjęcia

6. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.

• „Dzień Otwarty” – pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.
• Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców(pogadanki, referaty)
Pierwszy wtorek każdego miesiąca przez okres stażu.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrekcji
Sprawozdania, zapis w dzienniku

7.Koordynowanie nauki pływania i zajęć sportowych uczniów w klasie sportowej.
Nadzór nad organizacją zajęć na basenie i zajęciach sportowych (przepływ informacji, komunikowanie się z osobami prowadzącymi zajęcia).
Cały okres stażu.
Sprawozdanie, strona internetowa szkoły.


§ 8 Ust.2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Korzystanie z programów komputerowych podczas:
• tworzenie dokumentacji szkolnej
• przygotowanie pomocy dydaktycznych, testów sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń, gazetek szkolnych itp.
• redagowanie tekstów
Cały okres stażu. Dokumentacja własna, przykłady testów sprawdzianów, dyplomów.

2. Poszukiwanie dla uczniów nowych rozwiązań w pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez korzystanie z Internetu i programów multimedialnych.
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z uczniami w klasach I – III.
Cały okres stażu.
Przykłady pomocy dydaktycznych, scenariusze zajęć.

3. Tworzenie prezentacji multimedialnych.
Przybliżenie dzieciom różnorodnej tematyki z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
Cały okres stażu.
Sprawozdania, zdjęcia, strona internetowa szkoły.


§ 8 Ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli.
Opracowanie scenariusza, przygotowanie środków dydaktycznych, przeprowadzenie i analiza zajęć.
Okres stażu
Scenariusze zajęć

2. Opieka nad studentami uczelni pedagogicznych w czasie praktyk studenckich.
Opracowanie harmonogramu praktyk, prowadzenie zajęć pokazowych.
Okres stażu
Materiały i dokumenty związane z praktykami studenckimi.

3. Przygotowanie referatów i wygłoszenie ich na zebraniu zespołu samokształceniowego.
Przygotowanie referatów i niezbędnych materiałów.
W okresie stażu
Referaty

4. Stworzenie „Banku pomysłów” – gromadzenie różnorodnych materiałów: scenariuszy, pomocy dydaktycznych, dyplomów, zaproszeń itp.
Stworzenie bazy, dzięki której nauczyciele będą mogli korzystać ze zgromadzonych pomocy dydaktycznych – biblioteka szkolna
Cały okres stażu
Różne pomoce

5. Publikacja opracowań w zakresie doświadczeń z pracy na łamach Internetu.
Opublikowanie scenariuszy, referatów, planu rozwoju.
Cały kres stażu
Strona edux.pl

§ 8 Ust.2 pkt.4A Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Wdrożenie i opracowanie własnego programu.

Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła „LOP”.
Cały kres stażu
Program, sprawozdanie, ewaluacja.


§ 8 Ust.2 pkt.4C Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia.
Przystąpienie do jednego z programów np.: „Nie pal przy mnie proszę!”, „Biały ząbek”.
Okres stażu
Sprawozdanie

2.Rozwijanie talentu tanecznego.
Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci z klas I – III.
Cały okres stażu.
Sprawozdanie, zdjęcia.

3.Rozwijanie u uczniów postawy otwartości wobec innych oraz chęć niesienia bezinteresownej pomocy.
Udział w akcjach charytatywnych m.in. „Zbiórka żywności i słodyczy dla Domu Dziecka”.
Cały okres stażu.
Sprawozdania, podziękowania pisemne.

4.Rozwijanie zainteresowań poprzez kontakt z kulturą, przyrodą oraz drugim człowiekiem.
Organizowanie wycieczek tematycznych i turystyczno – krajoznawczych.
Cały okres stażu.
Sprawozdania, zdjęcia.

5. Przybliżenie dzieciom postaci wielkich Polaków.
Zorganizowanie m.in. „Tygodnia z Marią Skłodowską - Curie”
Rok szkolny 2011/2012
Scenariusz, sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły.

6. Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych poprzez udział w konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta Radomia.
Udział w imprezie „Gwiazdka na deptaku” – konkurs na „Najładniej ubraną choinkę”.
Grudzień
Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły.


§ 8 Ust.2 pkt.4E Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Zorganizowanie zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w domu, na podwórku i na drodze.
Współpraca z policją – zaproszenie do placówki na wygłoszenie prelekcji, pogadanki.
W okresie stażu.
Sprawozdanie, zdjęcia.

2.Rozbudzanie wśród dzieci szacunku i niesienia pomocy osobom starszym.
Współpraca z Domem Weterana w Radomiu – występy artystyczne, przygotowanie upominków.
W okresie stażu.
Scenariusz uroczystości, podziękowania od gospodarzy.

3.Propagowanie wśród uczniów niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.
Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej – udział w konkursach, wycieczka do Schroniska, przygotowanie gazetki szkolnej.
Okres stażu.
Sprawozdanie, zdjęcia, podziękowanie.

4.Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Współpraca z PCK – udział w konkursach.
Okres stażu.
Sprawozdanie, zdjęcia.

5.Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności dydaktycznych.
Współpraca z Polskim Towarzystwem Dyslektycznym – udział w szkoleniach, wykorzystanie zdobytej wiedzy w indywidualnej pracy z uczniami mającymi problemy w nauce.
Okres stażu
Zaświadczenia, legitymacja towarzystwa.


§ 8 Ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Obserwowanie i analiza dwóch przypadków.
Cały okres stażu.
Opis i analiza przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.