X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23939
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa placówki:
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2014
3. Opiekun stażu:

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Cele szczegółowe:
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych;
- podejmowanie działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły;
- doskonalenie własnego warsztatu pracy;
- dokonywanie ewaluacji własnych działań;
- doskonalenie się w wykorzystywaniu w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


IV. PLAN DZIAŁANIA

1. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH , WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO (§7 ust.1 pkt 1)

Zadania do realizacji/ Formy realizacji/ Sposób dokumentowania/ Termin
(Tabela - dop. red.)

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. Potwierdzenie obecności Zgodnie z harmonogramem
2. Opieka nad Samorządem Uczniowskim Podejmowanie działań zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego. Sprawozdanie Rok szkolny 2011/2012
3. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim wśród najmłodszych uczniów. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas „0” Dziennik zajęć Okres stażu


2. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (§7 ust.1 pkt 2)

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: radach szkoleniowych, konferencjach, seminariach i warsztatach metodycznych.
2. Poszerzanie bazy materiałów dydaktycznych.
Potwierdzenia
Krzyżówki, testy, quizy. Okres stażu
2. Aktualizowanie i poszerzanie wiadomości poprzez analizowanie lektury pedagogicznej. Studiowanie literatury pomocnej w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Notatki Okres stażu


3. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ (§7 ust.1 pkt 3)

1. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi systemu oświaty. 1. Zapoznanie z:
- Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
- ustawą o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 7 września 1991 r.);
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.
2. Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
3. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Notatki
Okres stażu
2. Poznanie procedury awansu zawodowego Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami. Notatki Wrzesień 2011


4. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH (§7 ust.2 pkt 1)

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem, zawarcie kontraktu.
Kontrakt
Wrzesień 2011
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2011
5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie
Maj 2014
6. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Przyjęcie wniosku przez Dyrektora Zespołu Szkół.
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Wrzesień 2011
7. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Konsultacje z opiekunem stażu, omówienie przebiegu zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Karty obserwacji Okres stażu
8. Organizacja własnego warsztatu pracy. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań.
1. Analiza i wybór programów nauczania i podręczników
w oparciu o wartości merytoryczne.
2. Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych. Systematyczne poddawanie samoocenie swojej pracy. Notatki
Krzyżówki, quizy, karty samooceny pracy Okres stażu


5.UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (§7 ust.2 pkt 2)

1. Przeprowadzenie imprez i uroczystości szkolnych. Przygotowanie okolicznościowych uroczystości, zabaw z konkursami. Scenariusze imprez Zgodnie z harmonogramem
2. Organizacja i przygotowanie uczniów do konkursów. Udział uczniów w konkursach języka angielskiego.
Podziękowania, dyplomy
Okres stażu
3. Gromadzenie materiałów metodycznych dotyczących współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Udział w konferencjach poświęconych tej tematyce.
Zaświadczenia
Okres stażu
4. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. Rozmowy z rodzicami podczas „Dni Otwartych”.
Notatki
Okres stażu
5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym.
Potwierdzenia
Notatki
Okres stażu
6. Praca z uczniem z trudnościami. Opracowanie indywidualnych programów dostosowanych do możliwości uczniów.
Programy nauczania
Okres stażu
7. Organizacja wycieczek i wyjść z uwzględnieniem środowiska lokalnego. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych. Karty wyjść i wycieczek Okres stażu


6.UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ (§7 ust.2 pkt 3)

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. 1. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu.
2. Wykonywanie interaktywnych ćwiczeń językowych.
3. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej. Pomoce dydaktyczne.
Prezentacje multimedialne.
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu. Okres stażu
2. Publikacje w internecie Zamieszczenie w internecie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji. Zaświadczenie potwierdzające publikacje Okres stażu
3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy szkoły technologii informacyjnej. Udział w szkoleniach. Zaświadczenia Okres stażu


7.UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ (§7 ust.2 pkt 4)

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów. Udział w warsztatach metodycznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Zaświadczenia Okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Notatki Okres stażu
3. Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. 1. Wymiana doświadczeń z nauczycielami.
2. Udział w radach szkoleniowych Protokoły Rady Pedagogicznej Okres stażu
4. Aktywizowanie uczniów do pracy w Samorządzie Uczniowskim. Działalność Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły. Sprawozdanie SU Okres stażu
5. Rozwiązywanie konfliktów między uczniami. 1. Zaangażowanie uczniów działających w zarządzie Samorządu Uczniowskiego w rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między uczniami.
2. Pełnienie roli mediatora w sytuacjach trudnych. Sprawozdanie SU Okres stażu


8.UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ (§7 ust.2 pkt 5)

1. Znajomość i stosowanie przepisów prawa oświatowego. Analiza przepisów prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty). Notatki Okres stażu
2. Znajomość dokumentacji szkolnej. Analiza dokumentacji szkolnej. Notatki Okres stażu
3. Wdrażanie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki. Analiza dokumentacji szkolnej.
Działalność Samorządu Uczniowskiego. Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego. Okres stażu
4. Praca w zespole do spraw nowelizacji Statutu i załączników. Nowelizacja Statutu i załączników. Dokumentacja szkolna Okres stażu

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 114, poz. 1580) – obowiązujące od 1 grudnia 2007 r.

- Rozdział 3a „Awans Zawodowy Nauczycieli” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).


........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.