X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23948
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Odbywająca staż - nauczycielka plastyki Okres stażu 1 IX 2011r.- 31 V 2014r.
Cele:
1. Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych, ciągłe doskonalenia warsztatu i metod pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań.
3. Podniesienie jakości pracy szkoły, kreowanie jej pozytywnego wizerunku.
4. Wykorzystanie treści plastycznych do kształcenia aktywnej i twórczej postawy wobec problemów świata współczesnego.
5. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego.

§ 8, ust.2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania:
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
Wytyczenie kierunków rozwoju zawodowego
Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego
Współpraca z rodzicami
Wyrabianie u uczniów nawyków bezpiecznej zabawy oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i kolegów
Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze oraz korzystania z jej dziedzictwa
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Działania profilaktyczne
Rozwijanie umiejętności współpracy z zespołem
Rozwijanie zainteresowań i twórczości
Formy realizacji:
- analiza z ustaw i  rozporządzeń prawa oświatowego
- uzyskanie informacji na temat awansu zawodowego za pomocą Internetu
- diagnoza potrzeb własnych i szkoły
- opracowanie Planu rozwoju zawodowego
- sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie rozwoju zawodowego
- udział w konferencjach metodycznych
- udział w kursach i warsztatach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
- uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
- samodoskonalenie zawodowe w oparciu o dostępną literaturę(nowości wydawnicze)
- lekcje otwarte dla rodziców
- przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa i wychowania komunikacyjnego w świetlicy szkolnej
- zorganizowanie spotkania z policjantem
- przygotowanie i przeprowadzenie w świetlicy szkolnej konkursu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole i poza nią
- organizacja wycieczek przedmiotowych
- przygotowanie projektów edukacyjnych: o Unii Europejskiej, o regionie
- diagnozowanie potrzeb uczniów
- otrzymywanie wskazówek do dalszej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych
- przygotowanie projektów profilaktycznych na rzecz szkoły
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na temat zdrowego stylu życia
- organizacja konkursów na terenie szkoły
- przygotowywanie uroczystości szkolnych
- praca w komisjach opracowujących i przygotowujących dokumenty szkolne
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Przewidywane efekty:
- znajomość procedury awansu zawodowego
- umiejętność opracowania koncepcji rozwoju zawodowego uwzględniającej potrzeby własne, szkoły i środowiska lokalnego
- umiejętność opracowania, wdrażania i realizacji zadań określonych w Planie rozwoju zawodowego
- umiejętność sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie rozwoju zawodowego
- nabywanie nowych umiejętności, doskonalenie swojej wiedzy pedagogicznej
- doskonalenie umiejętności współpracy (komunikacji) z rodzicami, promocja szkoły, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku wśród rodziców
- wzrost bezpieczeństwa uczniów w czasie uroczystości klasowych, w drodze do i ze szkoły
- rozbudzenie zainteresowania życiem kulturalnym, zainteresowanie dziejami i kulturą kraju
- rozbudzenie zainteresowania kulturą innych narodów, tradycjami, obyczajami, akceptacja różnic kulturowych, światopoglądowych i religijnych
- wzrost zainteresowania uczniów wiedzą o regionie
- zwiększenie świadomości uczniów na temat zdrowego stylu życia
- doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
- doskonalenie umiejętności przygotowania imprez dla całej szkoły
- promowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
- prezentowanie twórczych umiejętności naszych uczniów ich młodszym kolegom
- poprawa wyników w nauce u uczniów o specjalnych potrzebach
- doskonalenie umiejętności organizowania konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
- rozwijanie twórczych zainteresowań uczniów
- kształtowanie u uczniów umiejętności rywalizacji w przyjaznej atmosferze

§ 8, ust.2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania:
Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej, wychowawczej do kontaktów z rodzicami i nauczycielami
Formy realizacji:
- ukończenie form doskonalenia zawodowego w dziedzinie technologii komputerowej i informacyjnej
- opracowanie dokumentów szkolnych w oparciu o technologię informacyjną
(scenariusz zajęć)
- opracowanie i wdrażanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (testy)
- wykonanie dyplomów dla uczestników konkursów
- zapoznanie z nowościami w dziedzinie edukacji informatycznej z plastyki
- wykorzystanie informacji z różnych źródeł w celu przygotowania materiałów na określony temat (wykorzystanie zasobów Internetu)
- opracowanie i wydanie albumu twórczości plastycznej uczniów
- prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni internetowej
Przewidywane efekty:
- udoskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej

§ 8, ust.2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania:
Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
Pedagogizacja rodziców
Publikacja materiałów związanych z własną pracą
Formy realizacji:
- aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego humanistów i klasowych zespołów wychowawczych
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- udział w lekcjach koleżeńskich
- dzielenie się z nauczycielami wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego
- prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktykę pedagogiczną i metodyczną w naszej szkole
- prowadzenie zajęć dla rodziców (warsztaty)
- wygłaszanie referatów podczas spotkań z rodzicami
- opublikowanie scenariuszy lekcji w internetowych portalach edukacyjnych i na stronie internetowej szkoły
- akceptacja rodziców dla stosowania innowacyjnych metod wychowawczych
- doskonalenie umiejętności związanych z publikacją własnych doświadczeń i dorobku zawodowego
Przewidywane efekty:
- wdrażanie zdobytej wiedzy i doświadczenia w pracy własnej i innych nauczycieli

§ 8, ust.2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania:
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć plastycznych realizowanego w świetlicy szkolnej „Kredkami i pędzlem” oraz programu zajęć pozalekcyjnych „Z architekturą przez wieki”
Formy realizacji:
- poznanie procedury tworzenia programów autorskich (zapoznanie się z literaturą dotyczącą tworzenia programów autorskich)
-opracowanie programów: „Kredkami i pędzlem” oraz „Z architekturą przez wieki”
- wdrożenie w/w programów
- dokonanie ewaluacji wdrożonych programów
Przewidywane efekty:
- poznanie procedury tworzenia programów autorskich;
- zapoznanie się ze strukturą
takich programów;
- nabycie umiejętności tworzenia programów autorskich
- nabycie umiejętności ewaluacji i modyfikacji programu autorskiego

§ 8, ust.2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania:
Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów
Formy realizacji:
- prowadzenie zajęć koła plastycznego
- organizowanie wystaw plastycznych na terenie szkoły
- organizacja kiermaszów na terenie szkoły
Przewidywane efekty:
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- promocja szkoły w środowisku lokalnym

§ 8, ust.2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania:
Współpraca z MOPR
Współpraca z Domem Dziecka
Współpraca z przedszkolem
Włączanie się w akcje charytatywne
Formy realizacji:
- przygotowywanie z dziećmi dla podopiecznych MOPR drobnych upominków z okazji Świat Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy
- nawiązanie współpracy z Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” przy ulicy Pogodnej w Lublinie
- przygotowanie wspólnie z uczniami klasy piątych i szóstych imprezy integracyjnej „W krainie wróżki Matyldy”, dla dzieci z trzech zaprzyjaźnionych przedszkoli
- włączanie się w akcje charytatywne odbywające się na terenie szkoły
Przewidywane efekty:
- udoskonalenie umiejętności organizowania pomocy dla potrzebujących;
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi i problemy społeczne;
- prezentowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
- prezentowanie twórczych umiejętności naszych uczniów ich młodszym kolegom

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.