X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23933
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię nazwisko: Katarzyna Zalewska-Kiliszek

Nauczany przedmiot: język angielski

Nazwa Szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2014 r.


Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
● poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia
● poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
● uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
● prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
● uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych i samokształceniowych)

Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

I - STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P./ ZADANIE/ FORMY REALIZACJI/ TERMIN REALIZACJI/ DOWODY REALIZACJI
(Tabela- dop. red.)

1.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli),
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego
IX 2013 r.

- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- znajomość wymienionych aktów prawnych

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju
IX 2013 r.
- kontrakt
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

3.
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych - analiza następujących dokumentów:
• Statut ZPO w Leopoldowie
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników

IX - X 2013 r.
- znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania
- posiadanie planu wynikowego i PSO
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym

4. Uczestnictwo w szkoleniu „Efektywne metody poprawy wyników kształcenia w szkołach podstawowych” - udział w szkoleniu

IX 2013 r.

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań - współpraca z innymi nauczycielami, opiekunami semestrów
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w komisji przedmiotowej IX 2013- V 2014r .
- listy obecności na Radzie Pedagogicznej
- zaświadczenia

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
IX 2013-
V 2014
- teczka stażysty

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja
- autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2014 r.
- sprawozdanie z realizacji stażu


II - STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.

Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju + wnioski
IX 2013 r.
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
IX 2013r -
V 2014r.
- portale internetowe

3. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej - wykorzystanie komputera i internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji IX 2013 r. -
V 2014 r.
- scenariusze lekcji

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach itp.
IX 2013 r. -
V 2014 r.
- świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy - tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych
IX 2013 r. -
V 2014 r.
- pomoce dydaktyczne

6.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - Udział w projekcie „Szkoła promująca zdrowie”
- udział w przygotowaniach imprez szkolnych
IX 2013 r. -
V 2014 r.
- krótkie sprawozdania z imprez


III - STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- obserwacja zajęć
- krótkie omówienie spostrzeżeń IX 2013 r. -
V 2014 r. - wnioski, notatki z obserwacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - opracowanie scenariusza zajęć
- konsultacja z osobą hospitującą
IX 2013 r. -
V 2014 r. - konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu IX 2013 r. -
V 2014 r. przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
- konspekt z tej lekcji

4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych - gromadzenie dokumentacji
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków
IX 2013 r. -
V 2014 r. - scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy


IV - STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.
Obserwacja i analiza możliwości uczniów - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -pedagogicznej
IX 2013 r. -
V 2014 r.
- wdrażanie wniosków do codziennej pracy

2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - samoocena, wnioski na przyszłość
V 2014 r. - teczka stażysty
- sprawozdanie z okresu stażu


........................................
podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.