X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23923
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7 ust. 2 pkt 1 )


ZADANIA (DZIAŁANIA)
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

SPOSÓB REALIZACJI
• analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
b) Karty Nauczyciela
• tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej)
• korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki
• napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku
• uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe)

TERMIN
2 razy w semestrze
2 razy w semestrze
początek i koniec stażu
VIII 2011r.
V 2014 r.
2 razy w semestrze

DOWODY REALIZACJI
plan,
sprawozdanie,
notatki,
teczka

ZADANIA (DZIAŁANIA)

Współpraca z opiekunem stażu

SPOSÓB REALIZACJI

• ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu
• opracowanie projektu sprawozdania
• obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna
• prowadzenie lekcji w obecności opiekuna
• omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji

TERMIN
IX 2011r.
V 2014r.
1 raz na 2 miesiące

DOWODY REALIZACJI
kontrakt, konspekty

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły

SPOSÓB REALIZACJI
• opracowywanie, wprowadzanie zmian i ewaluacja rozkładów materiału z matematyki
• doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji
• dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności
• prowadzenie lekcji w obecności dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań
• wdrażanie i ewaluacja PSO
•testy międzyprzedmiotowe, badanie umiejętności w standardach, analiza i wdrażanie wniosków
•prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców

TERMIN
początek każdego roku szk.
cały staż
cały staż
wg harmonogramu hospitacji
początek każdego roku szk.
1 raz w miesiącu
2 razy w semestrze

DOWODY REALIZACJI
rozkłady,
konspekty,
notatki,
zaświadczenia


ZADANIA (DZIAŁANIA)

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (§ 7.1.2)

SPOSÓB REALIZACJI
• udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego
• udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach (np. n/t awansu nauczyciela kontraktowego, autorytecie nauczyciela, podnoszeniu osiągnięć edukacyjnych uczniów ), konferencjach metodycznych
•samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) studiowanie literatury w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole
b) korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
c) korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu
e) lektura czasopism o tematyce matematycznej wg szkolnego harmonogramu

TERMIN
wg harmonogramu szkoleń
cały staż

DOWODY REALIZACJI
notatki
zaświadczenia,
wykaz lektur,
materiały,
adresy portali,
tytuły czasopism

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące

SPOSÓB REALIZACJI
• diagnoza potrzeby, studiowanie stosownej literatury, prowadzenie lekcji w oparciu o metody aktywizujące
• stosowanie nowatorskich form organizacji kształcenia oraz takich metod pracy dydaktycznej, które uatrakcyjniają proces nauczania i rozwijają twórcze myślenie uczniów

TERMIN
cały staż,
cały staż

DOWODY REALIZACJI
materiały,
konspekty

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

SPOSÓB REALIZACJI
• przygotowanie uczniów do konkursów (m. in. „Kangur Matematyczny”)
• organizowanie i współudział w organizacji uroczystości szkolnych
• praca w zespole nauczycieli kl. IV — VI, zespole do spraw profilaktyki, statutu, ZWO – jako członek tych zespołów

TERMIN
X – III
cały staż
cały staż

DOWODY REALIZACJI
scenariusze,
zaświadczenia,
notatki


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§ 7 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych

SPOSÓB REALIZACJI
• obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej poświęconych zagrożeniom wieku szkolnego i problemom wychowawczym w naszej szkole
• udział w szkoleniach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych problemom: uzależnień, agresji, zagrożeń związanych z komputerami i Internetem, dysleksji, Praw Dziecka

TERMIN
cały staż

DOWODY REALIZACJI
notatki

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym takiej

SPOSÓB REALIZACJI
•stałe rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów, poznawanie warunków ich
•życia, struktury rodziny, więzi emocjonalnych, stosowanych metod wychowawczych
•obserwacja, rozmowy z wychowawcami, rozmowy z uczniem

TERMIN
cały staż

DOWODY REALIZACJI
notatki

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, dyslektycznych

SPOSÓB REALIZACJI
•opracowanie właściwych form i metod pracy z tymi uczniami (np. przygotowywanie uczniów do konkursów z matematyki, konsultacje dla uczniów słabych)
•praca z uczniem zdolnym ( poprzez za-dania dodatkowe, przygotowanie do konkursów matematycznych)
•różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychofizycznych i możliwości intelektualnych ucznia
•zróżnicowana praca na lekcji
•prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

TERMIN
1 raz w tygodniu
1 raz w tygodniu
cały staż
cały staż
1 raz w tygodniu

DOWODY REALIZACJI
sprawozdania

ZADANIA (DZIAŁANIA)

Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów

SPOSÓB REALIZACJI
•spotkania z rodzicami

•angażowanie rodziców w organizację i uczestnictwo w imprezach szkolnych

TERMIN
1 raz w miesiącu
cały staż


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela

SPOSÓB REALIZACJI
•tworzenie sprawdzianów, testów, ankiet, ćwiczeń, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) a także dokumentacji przebiegu stażu przy użyciu edytora tekstów
•wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki matematyki dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
•propagowanie wśród uczniów portali edukacyjnych poprzez zajęcia w pracowni komputerowej
•korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
•lekcje z wykorzystaniem programów edukacyjnych, tablicy interaktywnej

TERMIN
cały staż
cały staż
1 raz w semestrze
1 raz w semestrze
2 razy w semestrze

DOWODY REALIZACJI
dokumenty,
materiały,
spis stron www


ZADANIA (DZIAŁANIA)
Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z od-bywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

SPOSÓB REALIZACJI
•uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
•poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie po-przez Internet
•gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej (CD)
•korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki)
•uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron www awansu, CEN, itp. lub po-przez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)

TERMIN
cały staż

DOWODY REALIZACJI
spis portali,
teksty,
strona www


ZADANIA (DZIAŁANIA)
Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych

TERMIN
cały staż

DOWODY REALIZACJI

spis stron www


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7 ust. 2 pkt 4)

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin

SPOSÓB REALIZACJI

•lektura prac z tych dziedzin, notatki, wnioski (np. prace n/t pracy z zespołem klasowym, autorytetu nauczyciela, uczniów sprawiających trudności wychowawcze, uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi- dyslektycznymi, zdolnymi, słabymi, metod nauczania, oceniania, metod aktywizujących)
•udział w kursach, szkoleniach poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin

TERMIN
cały staż

DOWODY REALIZACJI
spis prac,
wnioski,
zaświadczenia

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

SPOSÓB REALIZACJI

Rozwiązywanie problemów edukacyjnych
•udział w pracach zespołów wychowawczych, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych
•udział w pracach zespołu nauczycieli klas IV-VI
•modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej
Rozwiązywanie problemów wychowawczych
•zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska wychowawcy klasy i wspólne podjęcie działań
•udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo — opiekuńczych pod-czas Rad Pedagogicznych
•rozmowa z uczniami

TERMIN
cały staż
cały staż

DOWODY REALIZACJI
programy pracy,
konspekty,
sprawozdania


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7 ust. 2 pkt 5)

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty:
dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.

SPOSÓB REALIZACJI
Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
•analiza Statutu Szkoły, regulaminów szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki
•analiza Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia ME-NiS dotyczące: uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, pod-stawy programowej, programów nauczania, oceniania i promowania uczniów, Konwencji Praw Dziecka
•gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej (na płycie CD) poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie
•ukończenie szkolenia dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

TERMIN
IX oraz cały okres stażu
IX oraz cały okres stażu
cały staż
rok szk. 2011/12

DOWODY REALIZACJI
teksty przepisów,
własna biblioteczka tekstów ustaw,
protokoły,
zaświadczenie

ZADANIA (DZIAŁANIA)
Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

SPOSÓB REALIZACJI
•służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom kończącym staż
•posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin

TERMIN
cały staż
cały staż

DOWODY REALIZACJI
notatki,
sprawozdania


Opracowała: mgr Justyna Maszota

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.