X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23893
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: Anna Gmur
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Plan napisano na podstawie:

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministara Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zwodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA:

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

FORMY REALIZACJI:
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy:
- opracowanie kontraktu i harmonogramu spotkań (wrzesień 2010)
- pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego (wrzesień 2010)

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. (cały okres stażu)
Omówienie obserwowanych zajęć (cały okres stażu)

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:

- Kontrakt,
- Harmonogram,
- Plan rozwoju zawodowego
- Arkusze obserwacji zajęć

2. Doskonalenie zawodowe. Podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

FORMY REALIZACJI:
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna.
- Udział w różnych formach kształcenia zawodowego: kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze dydaktycznej i wychowawczej.
- Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
-Scenariusze zajęć
- Arkusze spostrzeżeń pohospitacyjnych.
- Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki.
3. Aktywne uczestnictwo w WDN
FORMY REALIZACJI:
- Udział w warsztatach, kursach i konferencjach organizowanych przez WDN
- Warsztaty szkoleniowe wewnętrzne, zajęcia koleżeńskie

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Potwierdzenie udziału
- Notatki, scenariusze zajęć

4. Samodoskonalenie.

FORMY REALIZACJI:
- Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.

5. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.

FORMY REALIZACJI:
- Udział w Radach Pedagogicznych, przygotowanie materiałów do posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- Współpraca z Gronem Pedagogicznym.
- Przygotowywanie Rad Pedagogicznych Szkoleniowych.

6. Tworzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych.

FORMY REALIZACJI:
- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych:
- internet
- czasopisma pedagogiczne
- uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych i opracowanych środków dydaktycznych

7. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

FORMY REALIZACJI:
- Wpisy w dzienniku zajęć,
- założenie i prowadzenie zeszytu konsultacji z rodzicami,
- opracowanie planu współpracy z rodzicami i karty obserwacji dziecka,
- pisanie miesięcznych planów pracy zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Dziennik zajęć,
- Miesięczne plany pracy,
- Plan współpracy z rodzicami,
- Karty obserwacji dziecka.

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

FORMY REALIZACJI:
- Opracowanie i uporządkowanie dokumentów, materiałów i pomocy zgromadzonych podczas trwania stażu.
- Podsumowanie pracy w pisemnych sprawozdaniach.( maj 2011, maj 2012, maj 2013)
- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.(maj 2013)

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Segregator zawierający potwierdzone przez Dyrektora i opiekuna stażu dokumenty.
- Pisemne sprawozdania.
- Sprawozdanie z całego okresu stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA:
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

FORMY REALIZACJI:
- Obserwacja dzieci w sytuacjach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych (wycieczki, spacery).
- Rozmowy z dziećmi.
- Zebrania z rodzicami.
- Spotkania indywidualne z rodzicami.
- Indywidualne kontakty z dzieckiem.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Kwestionariusz wywiadu z rodzicami.
- Karty obserwacji dziecka.
- Sprawozdania półroczne
- Protokoły zebrań z rodzicami, listy obecności, zeszyt konsultacji z rodzicami.
- Wytwory prac dzieci.

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo – dydaktycznych.

FORMY REALIZACJI:

- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą.
- Spotkania z pedagogiem, psychologiem i logopedą – konsultacje w celu rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych.
- Pedagogizacja rodziców.
- Indywidualizowanie pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
- Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z trudnościami.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Notatki ze spotkań pedagogizujących,
- Karty pracy dla dzieci,
- Wpisy w dzienniku zajęć
- Zeszyt konsultacji z rodzicami

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

FORMY REALIZACJI:

- Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych.
- Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych na placówce, przez inne przedszkola i inne placówki.
- Organizowanie wyjść wychowanków do kina, teatru, biblioteki itp.)
- Organizacja pogadanek i spotkań z ciekawymi ludźmi.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.
- Fotografie.
- Dyplomy,
- Podziękowania.

4. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych.

FORMY REALIZACJI:

- Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
- Praca z dziećmi w celu przygotowania ich do uroczystości i imprez.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
-Scenariusze spotkań, imprez okolicznościowych.
- Zdjęcia.

5. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania akcji społecznych na terenie placówki.

FORMY REALIZACJI:

-Koordynowanie na placówce różnych akcji społecznych, środowiskowych, charytatywnych.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Potwierdzenia Dyrektora
- zaświadczenia

6. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr. 1.

FORMY REALIZACJI:

- Organizowanie wspólnych spotkań, zabaw.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Scenariusze,
- Podziękowania,
- Zdjęcia.

§ 7 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


ZADANIA:

1. Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.

FORMY REALIZACJI:

- Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.
- Śledzenie na bieżąco strony internetowej MEN.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy przedszkola technologii komputerowej i informacyjnej.

FORMY REALIZACJI:

- udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
- wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, planów, ankiet, protokołów itp.)
- przygotowywanie dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń i podziękowań.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:

- Scenariusze zajęć
- Pomoce dydaktyczne
- Plany
- Ankiety
- Dyplomy
- Zaproszenia
- Podziękowania
- Zaświadczenia z kursów

3. Wykorzystywanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami i rodzicami.
FORMY REALIZACJI:

- umieszczanie na stronie internetowej przedszkola artykułów dla rodziców
- umieszczanie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Wydruki zamieszczonych artykułów, scenariuszy.
- Adres strony internetowej.

4. Opracowanie dokumentacji Planu Rozwoju Zawodowego.

FORMY REALIZACJI:

- Przygotowanie dokumentacji

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Dokumentacja Planu Rozwoju Zawodowego.

5. Kontakt z mediami w celu promowania wizerunku przedszkola.

FORMY REALIZACJI:
- Informowanie mediów o uroczystościach i ważnych wydarzeniach odbywających się na terenie placówki i poza placówką, np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, konkursy, wycieczki itp.)

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Ksera publikacji umieszczanych w lokalnych gazetach.

§ 7 ust.2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA:

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

FORMY REALIZACJI:
- Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

FORMY REALIZACJI:

- Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- Sporządzanie notatek z przeczytanych książek.
- Wdrażanie w pracę zawodową propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Wykaz lektur.
- Recenzje z przeczytanej literatury.

3. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami.

FORMY REALIZACJI:
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
- objęcie szczególną troską dzieci słabych (pomoc w wyeliminowaniu trudności)
- opieka nad dziećmi zdolnymi – motywowanie ich do dalszego rozwijania ich wiedzy i uzdolnień poprzez udział w konkursach i zajęciach dodatkowych.
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
- współpraca z rodzicami w celu:
*ustalenia planu naprawczego z dziećmi z trudnościami
*wspomagania uzdolnień dzieci.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Adnotacje w dzienniku lekcyjnym
- Scenariusze spotkań z rodzicami
- Potwierdzenia udziału dzieci w konkursach
- Karty pracy z dziećmi z trudnościami
- Arkusze obserwacji dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

ZADANIA:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

FORMY REALIZACJI:
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r.
- Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

FORMY REALIZACJI:
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty:
-Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982
- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19 marca 2009r.
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.
- dokumentacja wymieniona w punkcie 1, dotyczącym poznania procedur awansu zawodowego

2. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron internetowych MENiS, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatury Kuratorium w Legnicy.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Posiadanie wymienionej dokumentacji we własnej biblioteczce

3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu.

FORMY REALIZACJI:
Analiza dokumentacji obowiązującej w przedszkolu:
- Statut Przedszkola
- Roczny Plan Pracy
- Podstawa Programowa
- Program Wychowawczy Przedszkola
- Regulamin Przedszkola
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Pięcioletni Plan Rozwoju Placówki.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
- Posiadanie wymienionej dokumentacji we własnej biblioteczce

Plan ma formę otwartą. Dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

Zatwierdzam do realizacji

........................................
(data i podpis dyrektora)

........................................
(data i podpis nauczyciela
Ubiegającego się o awans zawodowy)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.