X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23875
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i Nazwisko: Katarzyna Teszka
Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2011
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2014
Przedszkole Nr 51 w Gdyni
Dyrektor Przedszkola: mgr Magdalena Szczukiewicz

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia grudnia 2004r. Formy realizacjiTermin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
•Współpraca z Radą Rodziców, podczas organizowania imprez okolicznościowych.
•Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami wychowanków: zebrania, konsultacje, spotkania indywidualne.
2.Sprawowanie opieki nad wychowankami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza przedszkolnych.
3.Współpraca z innymi współpracownikami; logopeda, rytmiczna, nauczyciel języka angielskiego

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Według terminarza

W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia
Zeszyt obserwacji grupy

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu.
2.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
•Konferencje metodyczne organizowane przez wydawnictwa oświatowe, kursy doskonalące itp.
4.Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
5.Tworzenie własnego warsztatu pracy
•Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, teczki tematyczne, czasopism itp.
•Tworzenie strony WWW z materiałami dydaktycznymi oraz umieszczanie tam własnych scenariuszy zajęć, sprawozdań z życia grupy itp.

W okresie trwania stażu.
Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.
Potwierdzenie
Spis zebranych pozycji
Strona WWW

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której odbywa staż.

1.Analiza dokumentacji.
•Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
•Karta Nauczyciela.
•Ustawa o systemie oświaty.
•Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Współpraca z opiekunem stażu.
•Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
•Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
•Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
•Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
•Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
•Stosowanie aktywnych metod nauczania.
•Opracowanie pomocy dydaktycznych – teczki tematyczne.
•Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania i wychowania.
3.Publikowanie własnych prac.
•Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
•Publikacja scenariusz zajęć.
4.Prowadzenie dokumentacji: dzienniki lekcyjne, karty obserwacji grupy.

Wrzesień 2011
Raz w miesiącu
W ciągu całego roku szkolnego.
Cały okres stażu.
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Notatki
Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Przygotowanie uroczystości przedszkolnych.
2.Wywieszanie prac wychowanków.
3.Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w placówce.
4.Organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków mających kłopoty z zachowaniem czy adaptacją.
5.Udział w przygotowaniu wychowanków do występów.
6.Rozmowy z rodzicami – w ramach konsultacji.
7.Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
8.Tworzenie indywidualnych rocznych projektów uwzględniających bieżące potrzeby i zainteresowania uczniów oraz poszerzających ich wiedzę.
Według planu
Co roku
W ciągu całego stażu
Scenariusze
Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony WWW – publikacje.
2.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, dokumentacji przedszkolnej, dyplomów.
3.Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

Cały okres stażu
Potwierdzenia
Adres strony
Zaświadczenia
Konspekty
Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).Aktywne korzystanie z internetu.
3.Znajomość aktualnego rozwoju wychowanków z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4.Aktywna praca nad samokształceniem.
5.Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
6.Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola, poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

Przez cały okres stażu
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego.
2.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek przedszkolnych.

W ciągu całego stażu
Notatki

Opracowała:
Katarzyna Teszka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.