X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23832
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: ………………………………
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Zespół Szkół Publicznych w …………………..
NAUCZANY PRZEDMIOT: język angielski
POSIADANE KWALIFIKACJE: ukończone studia magisterskie i uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: ………………………
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2011- 31.05.2014 r.
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE POSIADANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE: Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia angielska


PODSTAWA PRAWNA
1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm. Ustawa z dnia 15 lipca 2004 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 179 poz. 1845)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260 Poz. 2592 i 2593)


WSTĘP

Jestem nauczycielem języka angielskiego z siedmioletnim stażem pracy. Posiadam tytuł magistra filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym, który uzyskałam 18 lutego 2010 roku na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu…………………………….
Wcześniej odbyłam wyższe studia zawodowe w zakresie nauczania języka angielskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w……………. uzyskując tytuł licencjata.
Moją karierę zawodową rozpoczęłam w 2007 roku jako nauczyciel stażysta …………………………….., gdzie w 06.06.2008 roku otrzymałam stopień nauczyciela kontraktowego.
Podejmując działania o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego 1 września 2011 roku rozpoczęłam w Zespole Szkół Publicznych w ……………………….staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, który planowo zakończył się 31 maja 2014 roku. Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno– wychowawczych i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy. Zadania, które zawarłam w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów, i ich rodziców. Stanowiły one kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania kolejnych działań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Rozpoczęcie stażu – poznanie procedury awansu zawodowego.
Organizację warsztatu pracy rozpoczęłam od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli oraz przepisami dotyczącymi systemu oświaty i zasadami funkcjonowania szkoły. W tym celu zaznajomiłam się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu poprzez analizę rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz stosownych fragmentów Karty Nauczyciela. Dodatkowo, zapoznałam się ze Statutem Szkoły, planem pracy szkoły i planem czynności dodatkowych, a w dniu 1 września 2011 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły ……………………………... Zaczęłam tworzyć własną biblioteczkę tekstów, aktów prawnych dotyczących awansu w formie multimedialnej oraz wydruków ze stron internetowych MENiS, a także korzystałam ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne. Następnym etapem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią magister ……………………………. Podczas rozmowy ustaliłyśmy zasady współpracy, terminy spotkań i wzajemnych obserwacji zajęć oraz nakreśliłyśmy ogólny zarys mojego planu rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu często korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna stażu, dyrektora oraz innych nauczycieli.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu doskonaliłam również umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły podejmując następujące czynności:
- wraz z panią ………………….., nauczycielem języka angielskiego, jednocześnie opiekunem stażu dokonałam wyboru programu nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum w oparciu o jego merytoryczne wartości;
- opracowywałam i modyfikowałam rozkłady materiału i plany wynikowe z języka angielskiego w celu wprowadzenia zmian służących lepszemu wykorzystaniu czasu przeznaczonego na nauczanie języka;
- opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum wspierający rozwój ucznia i ułatwiający diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programach nauczania i podstawie programowej oraz dostarczający informacji o postępach, osiągnięciach lub trudnościach ucznia;
- tworzyłam scenariusze lekcji wykorzystując aktywne metody nauczania takie jak:
• drama,
• odgrywanie ról,
• dyskusje,
• metoda projektu multimedialnego,
• mapa mentalna (wizualna)
• słowa-skojarzenia
• burza mózgów
• gry i zabawy dydaktyczny
W trakcie stażu starałam się wdrażać nowatorskie formy pracy z uczniami. W klasach IV-VI uczniowie w ramach zajęć tworzyli projekty w formie gazetek dekorujących klasę językową. Projekty były ściśle związane z tematami omawianymi podczas lekcji:
• 2011- projekt „Great Britain-Wielka Brytania” i ,,Teens’ popular TV series- Seriale popularne wśród nastolatków”
• 2012- projekt „The USA”
• 2013- projekt ,,Australia”, „Our Favourite dishes- Nasze ulubione potrawy'', „Our idols- Nasi idole”
• 2014- projekt ,,London’s landmarks- Zabytki Londynu” i „European capitals- Stolice Europy”
W 2012 roku wprowadziłam w klasie III gimnazjum metodę projektów multimedialnych, które są realizowane na tzw. lekcjach „po egzaminie”, czyli w okresie od połowy kwietnia do czerwca. Celem tych projektów jest zachęcenie uczniów do rozszerzenia swojej wiedzy językowej, kulturowej, geograficznej, historycznej o Europie i świecie oraz tradycjach i obyczajach panujących w krajach anglojęzycznych. Uczniowie dobierają się w grupy kilkuosobowe, otrzymują listę tematów, spośród których losują jeden i podczas kolejnych lekcji wyszukują w książkach, czasopismach, internecie informacje, zdjęcia do wylosowanego tematu. Przy pomocy nauczyciela tłumaczą teksty, poprawiają błędy i przygotowują prezentację w wybranym prze siebie programie (Power Point, Movie Maker itp.). Po przygotowaniu projektu prezentują swój temat przed klasą, która następnie wraz z nauczyciel dokonuje ewaluacji projektu. Ta metoda pracy z gimnazjalistami bardzo dobrze się sprawdziła. Uczniowie chętnie pracują w grupach i przygotowują świetne prezentacje, które są doskonałymi materiałami dydaktycznymi na lekcje kulturowe dla zarówno młodszych, jak i starszych klas. Dodatkową motywacja dla uczniów klasy III gimnazjum, przygotowujących te projekty, jest fakt, że nie wyjdą ze szkoły zapomniani ale pozostawią po sobie ciekawe materiały dydaktyczne, z których skorzystają ich młodsi koledzy.
W okresie trwania stażu dwukrotnie byłam opiekunem projektu edukacyjnego klasy II gimnazjum. W 2013 roku opiekowałam się grupą, która przygotowała projekt edukacyjny z języka angielskiego pt „Trip across London- Podróż po Londynie”. Obecnie jestem opiekunem grupy uczniów przygotowujących projekt edukacyjny „Jak się uczymy języka angielskiego?”. W ramach tegorocznego projektu moi podopieczni przygotowali kilka konkursów językowych oraz dyplomy do tych konkursów. Dodatkowo, uczniowie zredagowali ankietę wśród uczniów gimnazjum „Jak się uczymy języka angielskiego?” oraz przy mojej pomocy wykonali analizę ankiety wraz z wykresami. Ankieta była dla mnie bardzo cennym źródłem informacji o stosunku gimnazjalistów do nauki języka angielskiego oraz opinii na temat przydatności języka angielskiego w ich przyszłości.
Podczas stażu na bieżąco gromadziłam oraz tworzyłam narzędzia do pracy dydaktycznej w postaci książek, zdjęć, obrazków, plakatów, nagrań, prezentacji, krótkich filmów jak również przygotowanych przez siebie ćwiczeń, testów, sprawdzianów, konkursów itp. Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy (sprawdzianów, kartkówek, testów, analiz, dyktand, wypracowań, testów diagnostycznych) dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału.
W każdym roku szkolnym przeprowadzane są w naszej szkole próbne egzaminy gimnazjalne z języka angielskiego. Corocznie, w okresie trwania stażu przygotowywałam analizy wyników egzaminów. Dzięki temu mogłam dostrzec obszary, które są dla uczniów najbardziej problematyczne, i nad którymi należy intensywniej pracować, żeby poprawić wynik.
W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażu i innych nauczycieli, prowadziłam też zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Wszystkie te czynności wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy. Zbiór narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych gromadzonych w okresie stażu znacznie wzbogacił mój warsztat pracy, co pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał. Równie wartościowe okazały się dla mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych doświadczonych nauczycieli. Dzięki tym obserwacjom mogłam uczyć się jak pracować podczas lekcji z uczniem słabym i uczniem zdolnym oraz jak dbać o dyscyplinę i dobrą atmosferę pracy podczas zajęć. Stosowane przez innych nauczycieli metody i formy pracy wykorzystywałam później na swoich zajęciach. Niezwykle cenne były dla mnie opinie, komentarze i uwagi moich kolegów, koleżanek- nauczycieli wskazujące obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
W okresie stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie oraz poprzez aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Formy doskonalenia wewnątrzszkolne:
• brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego nad przedmiotowym systemem oceniania oraz w pracach członków rady pedagogicznej przy zmianach w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
• uczestniczyłam w szkoleniach przed próbnymi i właściwymi egzaminami gimnazjalnymi i sprawdzianem w klasie VI;
• wielokrotnie brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego jako przewodnicząca i członek komisji;
• 25.02.2013 r. szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /załącznik nr 2/;
• 28.05.2013 r. szkolenie rady pedagogicznej z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów /załącznik nr 3/;
• październik 2012 r. szkolenie w zakresie obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej podczas zajęć;

Formy doskonalenia zewnątrzszkolne:
• 26.02.2013 r. szkolenia metodyczne wydawnictwa Macmillan
- TEACHING AND EXAM PREPARATION- A SOUND APPROACH, podczas którego dowiedziałam się jak rozwijać umiejętności receptywne u uczniów na drugim etapie edukacyjnym oraz jak dobierać materiały do nauczania języka angielskiego pod kątem sprawdzianu szóstoklasisty /załącznik nr 4/;
- ORDER, ORDER, ORDER, THE TEACHER INTHE WORLD OF TEENAGERS którego celem było zapoznanie nauczycieli z metodami wspomagania rozwoju umiejętności mówienia oraz motywowanie uczniów przez częste ustalanie osiągalnych, krótkofalowych celów dydaktycznych /załącznik nr 5/;
- TUNING UP COMPETENT STUDENTS- na tym szkoleniu trener metodyk Anna Parr zapoznała nas z zasadami rozwijania umiejętności mówienia poprzez stopniowe budowanie pewności siebie i motywacji do komunikatywnego użycia języka /załącznik nr 6/;
• 19.02.2013 r. konferencje metodyczne wydawnictwa Pearson:
- CHILDREN GAMIFIED- rola gier komputerowych-językowych i multimediów w nauce języka angielskiego uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym / załącznik nr 7/;
- SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: What’s it all about and how we prepare for it? Podczas sesji metodyk, native speaker Robert Dean przybliżył formułę nowego sprawdzianu szóstoklasisty i zapoznał z różnymi technikami nauki słownictwa i gramatyki /załącznik nr 8/;
- MĄDRA CYFRYZACJA- z warsztatów dowiedziałam się o roli multimediów na lekcjach języka angielskiego /załącznik nr 9/;
- 21 CENTURY TEACHING for 21st century students- celem szkolenia było zwrócenie uwagi na potrzeby edukacyjne nastolatków w dobie technologii oraz zaprezentowanie ciekawych technik do pracy na lekcjach języka angielskiego z uczniami zdolnymi, a także z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych /załącznik nr 10/;
• czerwiec 2013 r. pięciomodułowe szkolenie on-line DOKUMENTACJA SZKOLNA /załącznik nr 11/ w zakresie:
1. Podstawa programowa i monitoring jej realizacji
2. Program nauczania
3. Rozkład materiału, czy plan wynikowy
4. Od wymagań edukacyjnych do oceniania
5. Ocenianie: Wewnątrzszkolny System Oceniania vs. Przedmiotowy System Oceniania vs. Klasowe kryteria oceniania; testy diagnostyczne i różnicujące
• lipiec 2013 r. czteromodułowe szkolenie ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIA /załącznik nr 12/ w zakresie:
1. Reagowanie na sytuacje trudne
2. Udzielanie Pochwał
3. Praca z uczniem z ADHD
4. Tworzenie struktury pracy w grupie
• 04.08.2013 r. ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie /załącznik nr 13/;
• 20.01.2014 r. konferencja metodyczna wydawnictwa Pearson FROM LITTLE THINGS, BIG THINGS GROW, w trakcie której poruszono następujące zagadnienia:
- ciekawe i motywujące techniki przygotowania gimnazjalistów do egzaminu gimnazjalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których według danych CKE uczniowie osiągają najsłabsze wyniki /załącznik nr 14/;
-skuteczne metody diagnozowania postępów uczniów oraz monitorowania stopnia ich gotowości do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego;
• 31.01.2014 r. konferencja metodyczna wydawnictwa Macmillan
- MANAGING WHOLE-CLASS LEARNING- podczas sesji pani metodyk Karoliny Kotorowicz dowiedziałam się:
- jak indywidualizować działania dydaktyczne w grupach o dużej liczebności,
- jak wykorzystywać materiały do angażowania wszystkich uczniów w klasie
- jak skutecznie planować w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom uczniów na lekcjach /załącznik nr 15/;
- SLOWLY BUT SURELY- celem warsztatów było zapoznanie nauczycieli z technikami rozwijania umiejętności językowych i kognitywnych w klasach 4-6 /załącznik nr 16/;
• 15.04.2014 r. trzymodułowe szkolenie on-line SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY:
1. O głównych cechach i wymogach sprawdzianu szóstoklasisty
2. O nowej części językowej sprawdzianu od 2015 roku
3. O wprowadzeniu uczniów w świat egzaminów poprzez:
- podnoszenie świadomości ucznia dotyczącej sprawdzianu
- budowanie pewności siebie ucznia na podstawie posiadanej wiedzy skorelowanej z nową podstawa programową
-wprowadzenie elementów sprawdzianu do codziennej praktyki w klasie /załącznik nr 17/;
• od stycznia 2014 r. jestem w trakcie Kursu BEZPIECZNA SZKOŁA OBYWATELSKA 2014 II EDYCJA (planowany czas zakończenia kursu- czerwiec 2014 r.) /załącznik nr 18/.
Wszystkie przedstawione powyżej formy doskonalenia pozwoliły mi urozmaicić mój warsztat pracy wzbogacając go o nowe rozwiązania oraz zapoznać się z nowoczesnymi metodami nauczania języka angielskiego. Zdobytą wiedzę starałam się wykorzystać w pracy z uczniami. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia własnych lekcji.
W kwestii poszerzania wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz pracy wychowawczej, studiowałam literaturę fachową:
- Zdzisław Kosyrz, Osobowość wychowawcy
- Waldemar Kozłowski, Twórcze dziecko w szkole
- Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole
- Michele Haney, Twój stres
- O’Brian, ADHD
- G.Reid, Dysleksja
- F. J. Regan, Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- J. Bates, Dzieci zdolne, ambitne utalentowane
- Charles Koch, Test drzewa
- M. Chomczyńska, Polubić szkołę
- J. Edge, Essentials of English Language Teaching
- J. Harmer, The Practice of English Language Teaching
- G. Gerngross, H. Puchta, S. Thornbury Teaching Grammar Creatively
- P. Ur, A Course in Language Teaching
- G. Borich, Effective Teaching Methods
- M. Celce-Murcia,L.McIntosh, Teaching English as a Second or Foreign Language
- H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych
- Jim Scrivener, Learning teaching
- Jim Scrivener, Teaching English Grammar
-Carol Read, 500 Classroom activities

W trakcie stażu zapoznałam się z publikacjami i materiałami dla nauczycieli dostępnymi na portalach internetowych:
- www.isap.sejm.gov.pl
- www.oke.krakow.pl,
- ww.cke.edu.pl
- www.ko.rzeszow.pl,
- www.publikacje.edu.pl,
- www.edukator.com.pl,
- www.jezykowcy.org,
- www.edulandia.pl
- www.edux.pl
-www.językangielski.org
-www.e-ang.pl
- www.britishcouncil.pl
-www.angielski.co.uk
- www.nauczyciele.mom.pl
-www.pearson.pl
-www.macmillan.pl
-www.oswiata.abc.com.pl

4. Realizacja dodatkowych zadań szkolnych.
Aby wzbogacić swój warsztat pracy podejmowałam dodatkowe działania wewnątrzszkolne zarówno samodzielnie, jak i przy współpracy z innymi nauczycielami. W okresie trwania stażu przygotowywałam uczniów do następujących konkursów:
• Konkursy kuratoryjne
- 2011 r. najlepszy wynik na etapie szkolnym osiągnęła uczennica klasy II gimnazjum
- 2012 r. najlepszy wynik na etapie szkolnym osiągnęła uczennica klasy III gimnazjum zakwalifikowała się do II etapu;
- 2013 r. najlepszy wynik osiągnęła uczennica klasy II gimnazjum
Oprócz konkursów kuratoryjnych byłam pomysłodawcą szkolnych konkursów:
• czerwiec 2012 r. I edycja- konkurs językowy w klasach IV-VI SP i I-III gimnazjum „Najlepszy anglista w szkole” /załącznik nr 19/;
• maj 2012 r. konkurs wiedzy o Unii Europejskiej /załącznik nr 20/;
• maj 2013 r. konkurs wiedzy dla klas I-III gimnazjum „Poznajmy kraje anglojęzyczne- USA” /załącznik nr 21/;
• czerwiec 2013 r. II edycja-konkurs językowy „Najlepszy Anglista” /załącznik nr 22/;
• listopad 2013 r. konkurs plastyczno-językowy dla uczniów klas I- III, IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum „Poznajmy kraje anglojęzyczne-Wielka Brytania”;
• marzec 2014 r. konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI SP „Co wiem o Australii?” /załącznik nr 23/;
• maj 2014 r. 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej- konkurs wiedzy o Europie /załącznik nr 24/;
• maj 2014 r. quiz językowy „The best class in English”- rywalizacja między-klasowa o tytuł najlepszej klasy z języka angielskiego /załącznik nr 25/;
Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcania uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u nich ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji. Zawsze starałam się samodzielnie przygotowywać dyplomy dla uczniów oraz pozyskiwać nagrody w organizowanych przez siebie konkursach. W tym celu kontaktowałam się z reprezentantami wydawnictw i księgarni językowych.
W roku szkolnym 2013/2014 udało mi się pozyskać kilkanaście egzemplarzy literatury anglojęzycznej do biblioteki szkolnej (głównie w postaci bajek i noweli). Celem tej inicjatywy było zachęcenie uczniów naszej szkoły do czytania i korzystania nie tylko z literatury polskiej ale również tekstów angielskich.


§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pierwszym moim zadaniem w ramach realizacji powyższego wymagania było zapoznanie się z zainteresowaniami, potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów poprzez ich obserwację w czasie lekcji i dodatkowych zajęć. Zdobyte w ten sposób informacje wykorzystywałam do wprowadzenia zmian tak aby uwzględnić specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych, słabych, z dysfunkcjami w trakcie obowiązkowych zajęć jak również proponując inne, pozalekcyjne formy kształcenia.
W trakcie trwania stażu zapoznałam się z Prawami Ucznia i Kartą Praw Dziecka, stosowałam te prawa w pracy dydaktycznej.

1. Praca z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka angielskiego. Uczniów zdolnych motywowałam do podjęcia dodatkowych wyzwań w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności leksykalno-gramatycznych oraz wiedzy z zakresu kultury, historii i literatury krajów anglojęzycznych. W tym celu przygotowywałam dodatkowe materiały na lekcje języka angielskiego, w postaci krzyżówek, quizów, łamigłówek, umożliwiając uczniom zdolnym rozszerzenie swojej wiedzy i umiejętności językowych. Dodatkowo, organizowałam konkursy językowe, plastyczne oraz konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych. W roku szkolnym 2013/2014 wprowadziłam w klasie V SP ,,dzienniczek czytania i tłumaczenia". Celem tego działania było zachęcenie uczniów do systematycznego czytania literatury i tekstów anglojęzycznych. "Dzienniczek czytania i tłumaczenia" to zeszyt, w którym uczniowie dokumentowali swoja pracę z różnego rodzaju tekstami polskimi i angielskimi. Zaznaczali w nim tytuł przeczytanego tekstu, przepisywali fragment tego tekstu, następnie tłumacząc go z języka polskiego na angielski lub z języka angielskiego na polski. Uczniowie, którzy pracowali z dzienniczkiem najsystematyczniej zostali nagrodzeni dyplomami "The best reader in class- tytuł najlepszego czytelnika w klasie" oraz skromnymi nagrodami książkowymi.
W roku szkolnym 2013/2014 prowadziłam dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klasy II gimnazjum. Starałam się, żeby kółko zainteresowań miało charakter praktyczny, dlatego też przybliżałam uczniom różne aspekty i formy tłumaczenia ze szczególnym naciskiem na różnice między językiem polskim i angielskim. Młodzież poprzez praktyczne ćwiczenia poznawała zasady tłumaczenia np. idiomów, przysłów, tekstów biznesowych, turystycznych a także wierszy, piosenek i filmów. Ponadto, uczestnicy prowadzonych przez mnie zajęć wykonywali gazetki w klasie językowej prezentujące ciekawostki na temat krajów anglojęzycznych. Uczniowie ci wykorzystując technologie informacyjne przygotowywali różnorodne materiały dydaktyczne oraz doskonalili swoje umiejętności językowe przed udziałem w konkursach. Dodatkowo, oferowałam swoją pomoc w znalezieniu odpowiednich materiałów dydaktycznych, lektur, testów, przydatnych stron internetowych.
Corocznie, prze okres trwania stażu organizowałam dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego umożliwiając im dokładne zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi i ćwiczenie tych technik. Efektem pracy z uczniami zdolnymi były zwiększenie ich motywacji w nauce języka angielskiego, większa aktywności podczas lekcji oraz mniejsze i większe sukcesy w konkursach językowych kuratoryjnych i konkursach językowych szkolnych.

2. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W trosce o potrzeby rozwojowego słabszych uczniów podejmowałam następujące inicjatywy:
- 2011-2014- w ramach godzin kartowych zorganizowałam zajęcia pozalekcyjne przygotowujących młodzież klas gimnazjalnych do egzaminu poprzez dodatkowe ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego, ze słuchu, w pisaniu i mówieniu. Uczestnicy tych spotkań mieli okazję dokładnie zapoznać się i doskonalić techniki egzaminacyjne. Zajęcia te były również okazją do nadrobienia zaległości;
- 2011/2012- prowadziłam w ramach godziny kartowej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, poranne zajęcia świetlicowe, podczas których opiekowałam się uczniami klas I-III SP oraz IV-V. Na tych zajęciach starałam się pomóc uczniom słabszym w odrobieniu zaległych zadań domowych, oferowałam pomoc przy powtórzeniu materiału przed sprawdzianami, organizowałam pogadanki na różne tematy szkolne związane z odpowiednim zachowaniem się na lekcjach, kulturą osobistą i kulturą słowa, koleżeństwem itp.;
- 2011/2012- w ramach godzin kartowych prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla grupy słabszych uczniów z klasy VI;
- 2012/2013- w ramach godzin kartowych prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla grupy słabszych uczniów z klasy IV;
-2013/2014- w ramach godzin kartowych prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla grupy słabszych uczniów z klasy V;
Celem tych wszystkich zajęć wyrównawczych było nadrobienie zaległości z poprzednich lekcji oraz powtórzenie i utrwalenie materiału przed testami i sprawdzianami. Opracowałam i realizowałam programu zajęć wyrównawczych uwzględniając specyficzne potrzeby i dobierając odpowiednie metody pracy. Prowadzone przeze mnie zajęcia dla uczniów słabszych pomogły im lepiej zrozumieć materiał leksykalno- gramatyczny oraz poprawić słabe oceny, dodatkowo zachęciły do aktywności na lekcjach języka angielskiego i pokazały uczniom jak wykorzystywać w nauce języka angielskiego swoje mocniejsze strony.

3. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam głównie przez pełnienie, po raz pierwszy z swojej karierze, funkcji wychowawcy klasy IV szkoły podstawowej. Podejmując zadania wychowawcy na początku mojego stażu starałam się poznać sytuację rodzinną, materialną moich uczniów, aby zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy i dobrać właściwą tematykę lekcji wychowawczych. W tym celu:
- rozmawiałam z wychowankami, rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami;
- analizowałam dokumentację ucznia dostarczoną po ukończeniu pierwszego etapu edukacyjnego;
- organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i poznaniu zespołu klasowego: mikołajki, wigilia klasowa, walentynki, dzień kobiet, dzień chłopaka, wycieczka edukacyjna do skansenu archeologicznego KARPACKA TROJA w Trzcinicy. Starałam się koordynować te działania, a ich szczegółową organizację (Mikołajki, Walentynki, dzień kobiet, dzień chłopaka) pozostawiałam wychowankom, aby uczyć ich odpowiednich postaw prospołecznych oraz umiejętności działania i komunikacji w grupie. Jako wychowawca klasy IV przygotowywałam plan wychowawczy oparty na Programie Wychowawczym szkoły. Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi. Lekcje wychowawcze miały charakter dyskusji, pogadanek, ankiet, quizów. Dużą wagę przywiązywałam do tematów związanych z nałogami, agresją, tolerancją, propagowałam zasady zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, higieny, organizacji pracy i czasu wolnego. Aby rzetelnie przygotować się do tych zajęć analizowałam literaturę poświęconą współczesnym problemom, zagrożeniom, materiały dostępne w bibliotece szkolnej, publikacje internetowe. Korzystałam z informacji przekazywanych na radach pedagogicznych przez pedagoga i Dyrekcję. Przeprowadzałam konsultacje z pedagogiem oraz z innymi nauczycielami uczącymi w klasie na temat moich wychowanków. Analizowałam opinie wydane kilku moim wychowankom przez Poradnię psychologiczno Pedagogiczną. Analiza tych dokumentów pozwoliła mi lepiej zrozumieć trudności i problemy uczniów i dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb tych dzieci.
Na lekcjach języka angielskiego realizowałam również tematy dotyczące współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz problemów kultury młodzieżowej. Podczas zajęć lekcyjnych i pełniąc dyżury na przerwach starałam się na bieżąco rozstrzygać konflikty i przeciwdziałać zachowaniom agresywnym, kształtując odpowiedni stosunek do rówieśników i pracowników szkoły. Byłam na bieżąco w kontakcie z rodzicami moich wychowanków, systematycznie informowałam rodziców o postępach dzieci w nauce oraz o pojawiających sie trudnościach. Problemy wychowawcze były konsultowane z pedagogiem szkolnym, panią Irena Mazur, która okazała mi dużą pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między wychowankami.
W trakcie trwania stażu starałam się aktywnie brać udział w dodatkowych działaniach szkolnych takich jak współorganizowanie różnego rodzaju imprez szkolnych, akademii, apeli oraz sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dyskotek szkolnych. Opracowywałam scenariusze do imprez szkolnych, materiały i dekoracje imprez szkolnych oraz przygotowywałam uczniów do występów.
• maj 2012 r. - współorganizowałam z panią……………………………….. apel "Dzień Europy";
• maj 2013 r. - współorganizowałam z panem ……………………………… akademię z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w kościele parafialnym w Jaśliskach;
• listopad 2013 r. - współorganizowałam akademię z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada, w sali domu ludowego w Jaśliskach;
• styczeń 2014 r. - organizowałam wraz z moimi wychowankami z klasy IV apel BEZPIECZNE FERIE;
• marzec 2014 r. - współorganizowałam z panią……………………………….. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY- turniej między-klasowy "najbardziej ekologiczna klasa";
• maj 2014 r. - współorganizowałam wraz z uczniami klasy II gimnazjum, w ramach projektu edukacyjnego, QUIZ JĘZYKOWY między-klasowy "najlepsza klasa z języka angielskiego".
Przygotowywanie apeli i akademii szkolnych było okazją do rozwijania uzdolnień uczniów, zwiększenia ich zainteresowania i zaangażowania w życie szkoły, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna odgrywa bardzo dużą rolę w mojej pracy. Jest narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność mojej pracy. Podczas stażu obranym przeze mnie celem było doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, którą
wykorzystywałam w następujących celach:
- przy użyciu edytora tekstów tworzyłam sprawdziany, testy, kartkówki i materiały dodatkowe gromadzone na zajęcia w formie bazy danych, które mogą być dowolnie modyfikowane w zależności od potrzeb;
- przygotowywałam prezentacje multimedialne przy użyciu programu PowerPoint i Movie Maker, które wykorzystywałam na zajęciach;
- przygotowywałam materiały/dekoracje na gazetki w klasie językowej (zdjęcia, napisy, teksty; itp.);
- prowadziłam dokumentację szkolną i dokumentację przebiegu stażu (sprawozdania, podania, wnioski, konspekty itd.);
- opracowywałam plany wynikowe, rozkłady materiału, przedmiotowy system oceniania;
- opracowywałam analizy próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego
(w maju 2013 r. ukończyłam szkolenie rady pedagogicznej z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów);
-od września 2013 r. korzystam z DIAGNOZY SZKOLNEJ ONLINE wydawnictwa Pearson. "Diagnoza Pearson" to innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów uczniów na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej. Umożliwia ona analizę osiągnięć uczniów i ich obiektywne porównanie na tle szkoły i populacji. Pozwala na stałe monitorowanie realizacji podstawy programowej i stopnia przygotowania uczniów do egzaminów końcowych. Dzięki temu systemowi, jego testom próbnym i wygenerowanym raportom zapoznałam uczniów z formatem egzaminu i rozwijałam obszary, w których uczniowie uzyskali słabsze wyniki
- korzystałam ze stron internetowych w przygotowaniu się do pracy dydaktycznej;
- zachęcałam uczniów, szczególnie w klasie III gimnazjum, do przygotowania prezentacji w formie multimedialnej;
- korzystałam z ćwiczeń i zadań interaktywnych podczas lekcji w pracowni komputerowej, a także mobilizowałam uczniów do wykonywania zadań zamieszczonych na CD ROM, dołączonego do podręczników, w ramach zadań domowych, czy też powtórki przed testami;
- za pomocą poczty elektronicznej komunikowałam się z konsultantami metodycznymi i organizatorami konkursów;
-udostępniałam własne scenariusze zajęć i dokumentację awansu zawodowego na portalach edukacyjnych /załącznik nr 26/. Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Dzięki wykorzystaniu komputera i internetu znacznie skrócił się czas wykonywania rutynowych czynności co ułatwiło moją pracę. Komputer służył mi również do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Dzięki niemu mogłam również poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego oraz korzystać z rad ekspertów.
Oprócz komputera swoje umiejętności i warsztat pracy próbowałam wzbogacić używając innych narzędzi nowoczesnej technologii dostępnych w szkole. Często przeprowadzałam lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem podręczników MULTIBOOKÓW na tablicy interaktywnej (w październiku 2013 r. uczestniczyłam, w naszej szkole, w szkoleniu w zakresie obsługi tablicy interaktywnej). Na zajęciach starałam sie wykorzystywać prezentacje multimedialne programów POWER POINT i MOVIE MAKER. W efekcie tych działań zaobserwowałam wzrost motywacji i zainteresowania uczniów podczas lekcji, w czasie której używana jest nowoczesna technologia. Zauważa sie, że uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem internetu, rzutnika multimedialnego, czy tez tablicy interaktywnej. Narzędzia te stymulują ich wyobraźnię i dostarczają kontekst prowokujący spontaniczne reakcje językowe.
Wykorzystanie na lekcji komputera, przygotowanie prezentacji multimedialnych czy materiałów zamieszczanych na stronach internetowych wymaga określonego wkładu pracy ze strony nauczyciela, niemniej jednak podnosi atrakcyjność zajęć, dostarczając tym samym
wiele satysfakcji.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Pierwszym działaniem jakie podjęłam aby sprostać temu wymaganiu było poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. W tym celu:
- samodzielnie studiowałam dostępną literaturę (wyżej wymieniona) ze zbioru bibliotek oraz internetu;
- przeanalizowałam informacje na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich;
- Od 1 stycznia 2014 r. jestem uczestnikiem 60-godzinnego kursu BEZPIECZNA SZKOŁA OBYWATELSKA 2014 II EDYCJA. W trakcie kursu poruszone zostały bardzo ważne zagadnienia z zakresu:
1. Bezpieczeństwo w szkole, monitorowanie zagrożeń, profilaktyka, zwalczanie.
2. Cyberprzemoc w szkole. Jak reagować i jak chronić przed nią uczniów. Mechanizmy działania sprawcy, świadka oraz wsparcie ofiary przemocy.
3. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży: alkohol, narkotyki, dopalacze… - profilaktyka i zwalczanie.
4. Agresja i przemoc w szkole oraz poza jej obrębem (rówieśnicza, wobec ucznia oraz nauczyciela).
5. Akty terrorystyczne w szkole.
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu środowiskowemu oraz społecznemu – studium przypadku.
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
8. Bezpieczeństwo i higiena w szkole.
9. Prawa człowieka i obywatela w państwie demokratycznym.
10. Kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów.
11. Społeczeństwo równych szans w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego.
- od stycznia 2013 do sierpnia 2013 r. uczestniczyłam w kursie z zakresu TERAPII PEDAGOGICZNEJ, gdzie zapoznałam się z metodami pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.
Wiedza, którą zdobyłam podczas tych kursów pomogła mi w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych jakie napotykałam w czasie trwania stażu. Aby ich unikać, a jeśli się pojawią rozwiązać, podejmowałam następujące działania:
- jako wychowawca zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów;
- współpracowałam z pedagogiem szkolnym i Dyrekcją w kwestii diagnozowania i rozwiązywania problemów zarówno materialnych jak i wychowawczych uczniów;
- łączyłam moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie staraliśmy się rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego (głównie problemy z przystosowaniem sie uczniów klasy IV do większej ilości przedmiotów, nauki, materiału, zaakceptowania nowego wychowawcy i innych nauczycieli). W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów na zebraniach ogólnoklasowych (średnio 2-3 razy w semestrze), indywidualnych (według potrzeb), oraz dniach otwartych (każdy pierwszy czwartek miesiąca). Na każdym spotkaniu z rodzicami przekazywałam informacje dotyczące frekwencji, wyników nauczania, zachowania i współdziałania w społeczności klasowej i szkolnej. Podejmowałam działania służące integracji zespołu klasowego takie jak wycieczki, przygotowywanie i uczestnictwo w różnych formach kulturalnych typu akademie, apele, wigilia klasowa mikołajki, dyskoteki szkolne i inne.
W trakcie trwania stażu organizowałam zajęcia pozalekcyjne i pomoc koleżeńską dla uczniów z trudnościami w nauce:
- 2011-2014 zorganizowałam zajęcia pozalekcyjne przygotowujących młodzież klas gimnazjalnych do egzaminu poprzez dodatkowe ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego, ze słuchu, w pisaniu i mówieniu. Uczestnicy tych spotkań mieli okazję dokładnie zapoznać się i doskonalić techniki egzaminacyjne. Zajęcia te były również okazją do nadrobienia zaległości.
- 2011/2012- prowadziłam w ramach godziny kartowej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, poranne zajęcia świetlicowe, podczas których opiekowałam się uczniami klas I-III SP oraz IV-V. Na tych zajęciach starałam się pomóc uczniom słabszym w odrobieniu zaległych zadań domowych, oferowałam pomoc przy powtórzeniu materiału przed sprawdzianami, organizowałam pogadanki na różne tematy szkolne związane z odpowiednim zachowaniem się na lekcjach, kulturą osobistą i kulturą słowa, koleżeństwem itp.
- 2011/2012- prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla grupy słabszych uczniów z klasy VI;
- 2012/2013- prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla grupy słabszych uczniów z klasy IV;
- 2013/2014- prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla grupy słabszych uczniów z klasy IV.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

Aby zdobyć umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty podjęłam następujące działania:
- przystąpiłam do analizy najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia MENiS (np. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, dotyczące programów nauczania, dotyczące
oceniania i promowania uczniów);
- brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych prawu oświatowemu i zmianach w nim zachodzących;
- przez cały okres stażu gromadziłam i aktualizowałam ustawy, rozporządzenia i przepisy
wykonawcze dotyczące pracy szkoły;
- zapoznałam się ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, planem pracy szkoły, szkolnym programem wychowawczym;
- uczestniczyłam w pracach nad aktualizacją przedmiotowego systemu oceniania oraz zmianami w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
- zapoznałam rodziców i uczniów z niezbędnymi dokumentami (PSO,WSO);
- poznałam zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennika szkolnego, arkusza ocen, świadectw szkolnych, okresowej statystyki, programu do wypisywania świadectw)
Zdobytą w ten sposób wiedzę miałam okazję wykorzystać w praktyce, prowadząc dokumentację szkolną, czy też konstruując program wychowawczy dla klasy. Wiedza ta ułatwiła mi również przygotowanie rozkładów materiałów, zestawów testowych, testów kompetencyjnych zgodnie z wymogami edukacyjnymi. Dzięki analizie tych dokumentów regulujących pracę szkoły mogłam dokładnie orientować się w kompetencjach poszczególnych organów szkoły, takich jak Rada Pedagogiczna, czy Rada Rodziców oraz zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole. Posiadanie tej wiedzy uważam za niezbędne zarówno w pracy w gronie pedagogicznym jak i podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych z uczniami. Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela pomogła mi w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego na początku stażu i w
sporządzeniu sprawozdania po jego zakończeniu.
PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. W czasie trwania stażu doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności podczas różnego rodzaju kursów, szkoleń czy warsztatów. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej Szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością. Mam nadzieję, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Starłam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania………………………..

............................................................................
podpis nauczyciela
Załączniki:
- plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

-zaświadczenia z udziału w formach doskonalenia wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego;

-wzory organizowanych, w okresie stażu, konkursów szkolnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.