X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23872
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Wioleta Morańska
nauczyciel mianowany języka polskiego
w Szkole Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha
w Kopańcu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy

§8 ust. 2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ
NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ
I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Zadania

Wstępna analiza własnych umiejętności.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Praca w zespołach samokształceniowych.
Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Wykorzystywanie wyników sprawdzianu w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
Współpraca z rodzicami.
Praca z uczniem zdolnym.

Formy realizacji

Autorefleksja.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela).
Analiza dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły: Statutu Szkoły, regulaminów, WZO, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki i in.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Samokształcenie – czytanie prasy, literatury fachowej i
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką języka polskiego.
poradników metodycznych.
Utworzenie własnej biblioteczki przedmiotowo – metodycznej oraz filmoteki lekturowej.
Aktualizacja Programu Wychowawczego zgodnie z rozporządzeniami.
Praca w zespole do spraw ewaluacji i analizy wyników sprawdzianu po szóstej klasie .
Praca w zespole ewaluacyjnym-ewaluacja wewnętrzna
Praca w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków oddziału przedszkolnego
Konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzenie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy.
Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów kompetencji w klasie szóstej, opracowanie, analiza wyników i sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
Systematyczne badanie poziomu wiedzy z języka polskiego w klasach IV-VI w ramach projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła –Wielki Sprawdzian” organizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Przeprowadzenie wszechstronnego i wieloetapowego badania poziomu wiedzy z języka polskiego w klasie IV na początku roku szkolnego(Test na wejście-GWO)
Analiza raportów CKE.
Współudział w tworzeniu raportu wewnątrzszkolnego.
Przygotowanie analizy dla rodziców.
Organizacja i pomoc w organizacji imprez, akcji, uroczystości, wycieczek i apeli szkolnych
Organizowanie ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Przygotowywanie imprez i spotkań okolicznościowych dla rodziców
Analiza umiejętności uczniów wykraczających poza poziom przeciętny w zakresie wiedzy i umiejętności polonistycznych.
Zaproponowanie różnych form działań i pracy z uczniem zdolnym.
Przygotowanie i opracowanie planów pracy.

Dokumentowanie
realizacji zadań
teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
potwierdzenie dyrektora szkoły
protokoły
zaświadczenia, poświadczenia,
adresy internetowe
notatki
testy
analiza wyników
wnioski
sporządzenie zestawienia
raporty wewnątrzszkolne
potwierdzenie dyrektora szkoły
protokoły z zebrań z rodzicami
scenariusze
prace uczniów
plany pracy
scenariusze zajęć

Termin
okres stażu

§8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMPUTEROWEJ

Zadania

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych.
Wykorzystanie Internetu jako cennego źródła informacji.

Formy realizacji

Opracowywanie dokumentów w tym scenariuszy lekcji języka polskiego z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.
Prowadzenie lekcji języka polskiego i zajęć dodatkowych z wykorzystywaniem technologii informacyjnej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Stworzenie dzięki technologii komputerowej narzędzi diagnostycznych i ewaluacji oraz materiałów pomocnych podczas zajęć.
Wykorzystywanie strony www. szkoły do prezentacji efektów pracy, kontaktów z rodzicami.+promocja szkoły i moich działań na zewnątrz
Przygotowywanie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej.
Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej.

Dokumentowanie
realizacji zadań

scenariusze zajęć
prezentacje multimedialne
potwierdzenie dyrektora szkoły
karty pracy
pomoce naukowe
strona www.spkopaniec.pl
wykaz stron internetowych

§8 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW
I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH
WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Zadania

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
Prowadzenie zajęć otwartych
Opublikowanie w Internecie Planu rozwoju zawodowego i innych materiałów dydaktycznych.
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów humanistycznych z naszej i innych szkół.

Formy realizacji

Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom mojej szkoły scenariuszy lekcji ( języka polskiego, godzin do dyspozycji wychowawcy, terapii pedagogicznej), testów, ankiet, kart pracy, materiałów dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Współpraca z innymi nauczycielami w opracowaniu i przygotowywaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, apeli, itp.
Przygotowanie planu oraz innych materiałów i publikacja.
Publikacja prac własnych i uczniowskich na szkolnej stronie www.spkopaniec.pl
Wymiana poglądów, spostrzeżeń oraz dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych w naszej szkole i w innych.
Dzielenie się przygotowanymi materiałami dydaktycznymi, sprawdzianami, testami, itp.

Dokumentowanie
realizacji zadań

scenariusze lekcji
testy
ankiety
scenariusze
publikacja w Internecie
strona internetowa szkoły
notatki ze spotkań
materiały dydaktyczne

Termin
okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4 lit .a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Zadania

Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych – terapia pedagogiczna, zajęcia przygotowujące uczniów kl.VI do testu kompetencji
Opracowanie założeń do pracy z uczniem z opinią/ orzeczeniem poradni pedagogiczno – psychologicznej
Współpraca z rodzicami – pedagogizacja.

Formy realizacji

Opracowanie programu.
Wdrożenie programu oraz jego ewaluacja.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach polonistycznych ( etapy: szkolny, gminny, powiatowy i ogólnopolski)
Analiza treści opinii wydanej przez PPP.
Dostosowanie wymagań do indywidualnych przypadków.

Dokumentowanie
realizacji zadań

opracowany program
dzienniki zajęć pozalekcyjnych
notatki
protokoły zebrań
referat przekazany do biblioteki

Termin
okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4 lit. c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Zadania

Współpraca w organizowaniu przez szkołę uroczystości środowiskowych.
Praca z uczniem zdolnym i słabym.
Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.
Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru lub muzeów.
Promowanie szkoły.

Formy realizacji

Współorganizowanie szkolnych i środowiskowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i innych.

Prezentacja efektów pracy z uczniami zdolnymi podczas imprez.
Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów zdolnych.

Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami oraz Projekt Krokus Ekologia i filmik, happening
Udział uczniów w akcjach typu:
„Sprzątanie Świata”
„Góra grosza”
„Odżywiam się zdrowo”.

Oglądanie spektakli teatralnych i filmów, zwiedzanie muzeów i wystaw oraz organizowanie wyjazdów na wycieczki krajoznawcze, udział w edukacji filmowej
Prezentacja wyników działań uczniów na terenie powiatu czy gminy poprzez udział w międzyszkolnych konkursach, biuletynu informacyjnego „Izerska Wieś” i innych.

Dokumentowanie realizacji zadań

potwierdzenie dyrektora szkoły
sprawozdanie
dzienniki zajęć
karty wycieczek
sprawozdania z imprez

Termin
okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH
NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI

Zadania

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Szklarskiej Porębie
Współpraca z Książnicą Karkonoską w Jeleniej Górze
Współpraca z wydawnictwami.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
Kierowanie dzieci z zaburzeniami na badanie do Poradni.
Analiza wskazań Poradni odnośnie uczniów z deficytami.
Praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz z problemami wychowawczymi zgodnie z sugestiami Poradni.
Rozbudzanie u uczniów zainteresowania książką jako źródłem informacji. Konkurs Gwo
Wycieczki do biblioteki na lekcje biblioteczne oraz w celu przybliżenia młodzieży pracy bibliotekarza a także różnorodności zbiorów.
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i metodycznych.
Prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.
Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków i organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych.

Dokumentowanie realizacji zadań
potwierdzenie dyrektora szkoły
karty wycieczek
materiały dydaktyczne
protokoły zebrań rodziców
wpisy w teczce wychowawcy

Termin
okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4 lit. f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ

Zadania
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
Organizacja konkursów.

Formy realizacji
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego.
Publikacja pracy dyplomowej w Internecie.
Przygotowanie uczniów do udziału i zorganizowanie konkursów;
- ortograficznego
- recytatorskiego
-mitologicznego

Dokumentowanie realizacji zadań

dyplom ukończenia
publikacja na stronie internetowej
sprawozdania
potwierdzenie dyrektora szkoły

Termin
okres stażu

§8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

Zadania
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.

Formy realizacji
Zdiagnozowanie wybranych problemów.
Ustalenie środków zaradczych i ich zastosowanie.
Wnioski.
Wprowadzenie działań naprawczych.

Dokumentowanie realizacji zadań

opis przypadków
wpisy w dziennikach
wnioski

Termin
okres stażu

Kopaniec, 1 września 2011r.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w planie.

Zatwierdzam do realizacji
.....................................
(data, podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.