X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23746
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wymagania kwalifikacyjne określone przez MEN /
Odniesienie do mojego planu rozwoju zawodowego /
Opis realizacji zadań /
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.

§8 ust. 2 pkt 1 Poznanie procedury awansu zawodowego.

Zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia własnego warsztatu i metod pracy.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Tworzenie planów pracy biblioteki szkolnej w oparciu o dokumenty regulujące pracę szkoły i wyznaczone priorytety szkoły.
Cykliczne prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych uczniów.
Organizowanie imprez szkolnych
Zanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239),
- Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 825)
-Rozporządzenie MENiS z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 744),
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopi awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

W oparciu o powyższe regulacje prawne opracowałam i oddałam w terminie do dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego.
W związku ze zmianą charakteru zatrudnienia od dnia 01.09.2013 r. dokonałam modyfikacji planu rozwoju zawodowego i przedłożyłam aneks dyrektorowi szkoły.

Dokonałam analizy dokumentacji szkoły: Statutu szkoły, WSO, Planu Rozwoju Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktycznego i regulaminów wewnętrznych.
W oparciu o powyższe dokumenty sformułowałam wnioski do pracy w kolejnych latach stażu.

W czasie trwania stażu gromadziłam dokumentację w formie elektronicznej lub papierowej. Formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy.

Przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego wysuwając wnioski i dokonując ewaluacji.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w warsztatach i różnych formach doskonalenia zgodnie z moimi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
W roku szkolnym 2011/2012 wzięłam udział w następujących formach doskonalenia nauczycieli:
- szkolenie : Motywowanie uczniów do nauki.
Tworzenie na terenie szkoły strategii pomocy dla dzieci z
problemami w zachowaniu się.
- warsztaty z psychologiem: Komunikacja interpersonalna.

W roku szkolnym 2012/2013 szkolenia na temat:
Metoda projektu w edukacji szkolnej.
Metody i techniki ewaluacyjne w pracy nauczyciela, szkoły, przedszkola.
Szkolenia zorganizowane przez ODN w Poznaniu.

W roku szkolnym 2013/2014:
W ramach projektu System Wsparcia Szkół i Przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim- Nowoczesne Doskonalenie Nauczycieli:
CyberPomoc! Szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy.
Komunikacja interpersonalna.
Komunikacja z uczniem trudnym.
Metody aktywizujące w nauczaniu.
Style uczenia się, techniki uczenia się i zapamiętywania. Trening szybkiego czytania.
Motywowanie uczniów do nauki. Autorytet nauczyciela. Budowanie pewności siebie w roli zawodowej.

W ramach projektu Bezpieczni i wolni od nałogów uczestniczyłam w warsztatach edukacyjnych dla nauczycieli:
Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych.
Uczestniczyłam także w konferencji metodycznej poświęconej „Sposobom aktywizowania uczniów w procesie lekcyjnym”.

Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiałam również w okresie poprzedzającym staż:
W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyłam w warsztatach przeprowadzonych przez pracownika PPP w Wągrowcu:
„Prowokacyjne zachowania uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji”
„Agresja w klasie, jak sobie z nią radzić”

W roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyłam w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym dotyczącym zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
Zachowania ryzykowne młodzieży szkolnej – używanie substancji psychoaktywnych” – szkolenie zorganizowane przez Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień Wielkopolskiej Fundacji ETOH;

Studiowałam czasopisma, przede wszystkim:
- Biblioteka w szkole
- Pomagamy uczyć
-Wychowawca
oraz literaturę dotyczącą:
- prowadzenia biblioteki szkolnej
- zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- nauczania biologii w gimnazjum.
Pomysły na ciekawe lekcje znajdowałam również dzięki prenumeracie czasopisma Biologia w szkole.
Studiowałam publikacje w Internecie.
W całym okresie stażu rozwijałam współpracę z wydawnictwem Egmont pozyskując wiele woluminów do biblioteki szkolnej.
Udało się także nawiązać współpracę z wydawnictwem WSIP pozyskując plakaty i szeroki dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych.

Regularnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej. Od roku 2007/2008
Wspólnie z koleżankami prowadziłam protokółarz rady prdagogicznej.

W okresie stażu przez dwa lata byłam członkiem zespołu humanistycznego. Od roku 2013/2014 zostałam włączona do zespołu przyrodniczego.

W czasie trwania stażu przygotowywałam gazetki na korytarzach szkolnych oraz w bibliotece o różnorodnej tematyce.

W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowałam projekt edukacyjny: „Śladami Czesława Miłosza”
W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowałam projekt edukacyjny: „Młody biolog”

Brałam udział w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych.

Coroczne opracowanie planu pracy biblioteki szkolnej.
Opracowanie zadań koła bibliotecznego w roku szkolnym 2011/2012.
Opracowanie planu pracy koła humanistycznego w roku szkolnym 2012/2013.
Opracowanie rozkładów nauczania biologii dla poszczególnych klas w roku 2013/2014.
Opracowanie planu koła biologicznego w roku szkolnym 2013/2014.

Przeprowadziłam ankiety dotyczące potrzeb uczniów względem zasobów bibliotecznych. Opracowane informacje pozwoliły określić zainteresowania czytelnicze, które były realizowane według możliwości biblioteki. Każdego roku przeprowadzałam ewaluację pracy biblioteki szkolnej.

Każdego roku szkolnego przygotowywałam następujące wydarzenia szkolne:
• Dzień Bibliotek Szkolnych
• Wróżby andrzejkowe w bibliotece
• Dzień Pluszowego Misia
• Mikołaj w bibliotece
• Walentynki
Od roku szkolnego 2013/2014 współorganizowałam także
• Sprzątanie świata
• Dzień Ziemi


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 8 ust.2 pkt 2 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Wykorzystywanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.

Tworzenie komputerowej bazy bibliotecznej. Tworząc całą dokumentację szkolną, awansową posługiwałam się technologią informacyjną.
Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywałam materiały pozyskane poprzez drogę elektroniczną, przedstawiałam prezentacje multimedialne, animacje oraz projekcje filmowe.

Wyszukiwałam i korzystałam ze stron i portali internetowych jako dodatkowego źródła materiałów dydaktycznych. Najczęściej korzystałam z wyszukiwarki:
• www.google.pl
oraz stron
• www.scholaris.pl
• www.e-pedagogiczna.edu.pl
• www.sbp.pl
• www.libra.ibuk.pl
• www.edux.pl
• www.bibliosfera.net
• www.45minut.pl
• www.wsip.pl
• www.oke.poznań.pl

Dzięki tym serwisom mam możliwość znalezienia wielu informacji przydatnych w pracy.

Komunikowałam się z koleżankami, wydawnictwami, współpracującymi bibliotekami za pomocą poczty elektronicznej.

Podjęłam pracę z systemem Mol. Przeprowadziłam komputeryzację retrospektywną księgozbioru bibliotecznego. Trwają końcowe prace związane z kodowaniem woluminów.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenia zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Opracowanie i wdrożenie programu działań egzaminacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt 4a Współuczestniczenie w pracach zespołu humanistycznego i przyrodniczego.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Udostępnianie innym nauczycielom doświadczeń i materiałów dydaktycznych, w tym ze szkoleń.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Klub Czytelnika” rozwijający zainteresowania czytelnicze.

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu edukacyjnego „Młody biolog” W okresie stażu systematycznie uczestniczyłam w radach szkoleniowych, brałam udział w pracach klasowych zespołów nauczycielskich oraz zespołu humanistycznego ( od września 2013/2014 zespoły przyrodniczego).
Obserwowałam zajęcia koleżanek. Dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Podejmowałam także współprace poza zespołami.

Podczas szkolenia zespołu przyrodniczego wygłosiłam referat na temat: „Motywowanie uczniów do nauki”

W związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażu prowadziłam zajęcia biblioteczne w obecności stażysty oraz hospitowałam i omawiałam przeprowadzone zajęcia. Wspólnie obserwowałyśmy zmiany w prawie oświatowym. Udzieliłam pomocy w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego i podczas jego realizacji.
Przygotowałam projekt oceny dorobku zawodowego.

Opublikowałam własne dokumenty na stronie edux.pl:
„Motywowanie uczniów do nauki”

Opracowałam scenariusz pasowania uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej, ankiety czytelnicze, programy spotkań z czytelnikami w ramach koła bibliotecznego, plan koła bibliotecznego, program pracy biblioteki, które zostały wpisane do księgozbioru biblioteki szkolnej.

W roku szkolnym 2012/2013 opracowałam i wdrożyłam program :Klubu Czytelnika”, który po pierwszym roku prowadzenia podsumowałam i opracowałam ewaluację do dalszych działań.

Opracowałam zajęcia z uczniem dyslektycznym w bibliotece szkolnej.

W roku szkolnym 2013/2014 opracowałam i przeprowadziłam projekt edukacyjny „Młody biolog”.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8ust. 2 pkt 5

Współorganizowanie uroczystości szkolnych
Współorganizowanie wycieczek szkolnych

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Działania zmierzające do wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej.

Organizacja i przeprowadzanie konkursów.

Prowadzenie kół zainteresowań.

Współpraca z Biblioteką Miejską w Gołańczy

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Wągrowcu.

Współpraca z Regionalną Izbą Tradycji

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gołańczy


Opis i analiza przypadku
W roku szkolnym 2012/2013 wraz z koleżanką pełniłam funkcję opiekuna radia szkolnego. Razem ustaliłyśmy plan pracy sekcji radiowej, który sukcesywnie realizowałyśmy. Audycje odbywały się co tydzień i częściej.

W ramach rozszerzenia programu festynu rodzinnego w maju 2014 roku zorganizowałam wraz z koleżanką konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Gołańczy.

Współorganizowałam i byłam opiekunem licznych wycieczek szkolnych: do teatru, kina, krajoznawczych.

W lutym 2014 roku ukończyłam kurs kierownika wycieczki.
W roku 2011 ukończyłam kurs kwalifikacyjny : terapia pedagogiczna
W roku 2012 ukończyłam kurs kwalifikacyjny : rewalidacja

W celu pozyskania dodatkowych woluminów dla biblioteki szkolnej nawiązałam współpracę z wydawnictwem Egmont, w wyniku której zdobyłam ponad 70 pozycji.

Podczas akcji „Podaruj książkę bibliotece” pozyskaliśmy ponad 400 pozycji dla biblioteki szkolnej.

Osobiście przekazałam na rzecz biblioteki 15 egzemplarzy. Wszystkie wymienione zostały wprowadzone do księgozbioru biblioteki.
Każdego roku przeprowadzone zostały konkursy czytelnicze:
„Najlepszy czytelnik”
„Najlepiej czytająca klasa”
Konkursy te dotyczyły ilości przeczytanych książek.

Liczne konkursy plastyczne:
„Moja pierwsza czytanka”,
„Mój ulubiony bohater”
„Biblioteka moich marzeń”
„Zeszyt lektur” – współorganizowany razem z polonistami
„Najlepsza recenzja książki”
„Wiersz dla taty”
Wszystkie konkursy plastyczne miały wystawy pokonkursowe w bibliotece.

Kilkakrotnie organizowałam konkursy gminne „Czytamy baśnie”

W roku szkolnym 20111/2012 oraz 2012/2013 prowadziłam koła zainteresowań dla „Bibliofilów”

Od roku 2012/2013 prowadzę sekcję Szkolnej Kasy Oszczędności w ramach której także organizowane są konkursy:
„Moje oszczędności”
„Bank przyszłości”
„Pieniądze XXI wieku”
„Najsystematyczniej oszczędzający członek SKO”.

Od roku 2013/2014 prowadzę koło biologiczne dla uczniów zainteresowanych przedmiotem, uczniów pragnących podciągnąć się z materiałem oraz spotkania powtórkowe przed egzaminem dla uczniów klas III gimnazjum.


Współpraca polegała na uczestniczeniu i motywowaniu uczniów do udziału w konkursach, spotkaniach autorskich i akcjach organizowanych prze bibliotekę.
Współdziałanie polegało także na wymianie terminowej poszczególnych pozycji.

Uczestniczyłam w spotkaniach bibliotekarzy integrujących nauczycieli z powiatu.

Ważnym aspektem współpracy w obu przypadkach okazały się informacje dotyczące stanu księgozbioru.


W celu poszerzenia kartoteki regionalnej biblioteki szkolnej nawiązałam współpracę z Regionalną Izbą Tradycji w Gołańczy celem zakupu wydawnictw regionalnych.
Cel został częściowo odsiągnięty.


Ze względu na charakter pracy nauczyciela bibliotekarza miałam szeroki kontakt z uczniami naszej szkoły. Często bez ogródek przedstawiali mi swoje problemy dotyczące szkoły jak i rodziny. W związku z tym konsultowałam się z pedagogiem w celu rozwiązania problemów.
W tym samym celu nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wągrowcu. Otrzymywałam tam wskazówki jak postępować w trudniejszych dla mnie sprawach.

Współpracowałam z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gołańczy. Zapraszałam pielęgniarkę na lekcję celem przeprowadzenia pogadanek:
„Skutki niewłaściwej diety”
„Choroby bakteryjne i wirusowe – profilaktyka”


Dokonałam analizy przypadku :
„Charakterystyka czytelnika”
Ustaliłam metody pracy. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.