X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23762
Przesłano:

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna. Konspekt lekcji z wiedzy o społeczeństwie

Monika Socha
Wiedza o społeczeństwie klasa III
Liceum Ogólnokształcące
Podręcznik: Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

TEMAT: Rodzina jako podstawowa grupa społeczna.
CELE OGÓLNE:
a)poznawcze
Definiowanie pojęć rodzina, małżeństwo
Omówienie praw dotyczących władzy rodzicielskiej i pokrewieństwa
b) kształcące
Kształtowanie umiejętności wyrażania własnej opinii
Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji
c) wychowawcze
Uwrażliwienie uczniów na kwestię trwałości rodziny
Kształtowanie postawy dojrzałego obywatela

CELE OPERACYJNE:
1. POZIOM I- WIADOMOŚCI
A) ZAPAMIĘTYWANIE WIADOMOŚCI

Podaje definicję rodziny, małżeństwa, władzy rodzicielskiej
Wylicza funkcje rodziny

B) ROZUMIENIE WIADOMOŚCI
Interpretuje zależność zmian zachodzących po zawarciu małżeństwa
Ilustruje przykładem rodzaje pokrewieństwa i powinowactwa

2. POZIOM II- UMIEJĘTNOŚCI
C) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH
Sprawdza w statystykach dane dotyczące małoletnich objętych kuratelą
Porównuje dane dotyczące problemów dzieci z danymi dotyczącymi osób pozbawionych władzy rodzicielskiej
D) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH NIETYPOWYCH
Planuje sporządzenie wykazu instytucji pomagających rodzinie znajdujących się w jego rejonie
Analizuje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w celu interpretacji problemów współczesnej rodziny
METODY PRACY: pogadanka, dyskusja, praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
podręcznik


TOK LEKCJI:
1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE (2 MINUTY)
- czynności nauczyciela/ uczniów : sprawdzenie listy obecności, przygotowanie do lekcji
- kształtowane umiejętności
Kształtowanie kultury osobistej uczniów
2. REKAPITULACJA WTÓRNA (OGNIWO SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI Z OSTATNICH LEKCJI) (3 MINUTY)
- treści merytoryczne:
- przypomnienie definicji grupy społecznej
- utrwalenie podziału grup społecznych
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
U- Jak rozumiecie pojęcie grupy społecznej?
U- Jakie wyróżniamy rodzaje grup społecznych?
- kształtowane umiejętności:
korzystanie z posiadanego zasobu wiedzy
3. OGNIWO WIĄŻĄCE (2 MINUTY)
- treści merytoryczne:
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna
- czynności nauczyciela/ uczniów: N- pogadanka
Z pewnością rodzajem grupy społecznej jest rodzina.
U-Dlaczego rodzina jest określana jako podstawowa grupa społeczna?
kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności formułowania własnej opinii z wykorzystaniem posiadanej wiedzy
4. TOK LEKCJI WŁAŚCIWEJ (OPRACOWANIE NOWYCH TREŚCI) (25 MINUT)
a) - treści merytoryczne:
- definiowanie pojęcia rodzina
- czynności nauczyciela/ uczniów
N- pogadanka
U- Czym waszym zdaniem jest rodzina?
N- praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
U- Na podstawie podręcznika spróbujcie dokładnie zdefiniować pojęcie rodziny
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności definiowania
b) treści merytoryczne:
- definiowanie funkcji rodziny
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
U- Na podstawie podręcznika podajcie i scharakteryzujcie podstawowe funkcje rodziny
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności definiowania
c) - treści merytoryczne:
- określanie znaczenia Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
- czynności nauczyciela/ uczniów
U- A jak rodzina jest postrzegana w świetle prawa?
U- Jaki dokument określa normy obyczajowo- moralne w rodzinie
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności definiowania
d) - treści merytoryczne:
- określanie znaczenia Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
- czynności nauczyciela/ uczniów
U- A jak rodzina jest postrzegana w świetle prawa?
U- Jaki dokument określa normy obyczajowo- moralne w rodzinie
- kształtowane umiejętności: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wyciąganie wniosków
e) - treści merytoryczne:
- charakteryzowanie instytucji małżeństwa
- czynności nauczyciela/ uczniów
N- pogadanka
Podstawową komórką rodziny jest małżeństwo.
U- Co to za związek?
U- Jakie warunki muszą być spełnione, by małżeństwo było ważne?
U- Jakie okoliczności mogą doprowadzić do unieważnienia małżeństwa?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w wymianie zdań
- określanie znaczenia Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
f) - treści merytoryczne:
- określanie znaczenia wspólnoty majątkowej i intercyzy
- czynności nauczyciela/ uczniów
N- praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
U- Co się zmienia pod względem prawnym w momencie, gdy zawarty zostaje związek małżeński?
- kształtowane umiejętności: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wyciąganie wniosków
g) - treści merytoryczne:
- wyjaśnianie rodzajów pokrewieństwa i powinowactwa
- czynności nauczyciela/ uczniów
N- praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
- kształtowane umiejętności: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wyciąganie wniosków
h) - treści merytoryczne:
- wskazywanie różnic między pokrewieństwem a powinowactwem
- czynności nauczyciela/ uczniów
U- Na podstawie podręcznika określcie formy pokrewieństwa i powinowactwa.
N- pogadanka
U- Spróbujcie wskazać podstawowe różnice między tymi zależnościami
- kształtowane umiejętności: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wyciąganie wniosków
i) - treści merytoryczne:
- określenie zadań opieki i kurateli
- czynności nauczyciela/ uczniów
N- pogadanka
U- Gdy w rodzinie pojawia się dziecko naturalnie opiekę sprawują nad nim rodzice, ale co gdy rodzice nie żyją lub gdy zostały im odebrane prawa rodzicielskie?
- kształtowane umiejętności: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wyciąganie wniosków
5. REKAPITULACJA PIERWOTNA (SPRAWDZENIE STOPNIA OPANOWANIA NOWYCH TREŚCI, WNIOSKI) (7 MINUT)
- treści merytoryczne:
Przypomnienie i podsumowanie najważniejszych zagadnień z lekcji:
Rodzina, małżeństwo, władza rodzicielska
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
U- Jakie są podstawowe funkcje rodziny?
U- Jakie czynniki muszą być spełnione by zawrzeć małżeństwo?
U- Jakie prawa i obowiązki wiążą się z opieką nad dzieckiem w rodzinie?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów, korzystania z posiadanej wiedzy
6. KONTROLA I OCENA (3 MINUTY)
- czynności nauczyciela: ocenianie aktywności uczniów w dyskusji
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie nawyku aktywnej postawy na lekcjach
7. PRACA DOMOWA (ZADANIE I WYJAŚNIENIE) (3 MINUTY)
- czynności nauczyciela:
U- Odszukaj w swoim rejonie i instytucje i organizacje wspierające rodzinę.
Wpisz do zeszytu informację o ich działalności .
U- Wypełnij standardowy formularz związany np. z udzieleniem rodzinie wielodzietnej jednorazowej zapomogi na szkolną wyprawkę
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności samodoskonalenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.