X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23763
Przesłano:

Przemiany kultury współczesnej - kultura, kontrkultura i subkultura. Konspekt lekcji z wiedzy o społeczeństwie

Monika Socha
Wiedza o społeczeństwie klasa III
Liceum Ogólnokształcące
Podręcznik: Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

TEMAT: Przemiany kultury współczesnej- kultura, kontrkultura i subkultura.
CELE OGÓLNE:
a) poznawcze
Definiowanie pojęć komercjalizacja, kultura masowa
Wskazywanie różnic między kultura alternatywną, kontrkulturą a subkulturą
b) kształcące
Kształtowanie umiejętności wyrażania własnej opinii
Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji
c) wychowawcze
Uwrażliwienie uczniów na kwestię rozwoju i przemiany kultury
Kształtowanie postawy dojrzałego kulturalnie obywatela
CELE OPERACYJNE:
1. POZIOM I- WIADOMOŚCI
A) ZAPAMIĘTYWANIE WIADOMOŚCI
Podaje definicję kultury
Wylicza funkcje jakie pełni kultura
Definiuje postawę człowieka kulturalnego

B) ROZUMIENIE WIADOMOŚCI
Interpretuje zależność zmian zachodzących w kulturze
Ilustruje przykładem rodzaje zmian

2. POZIOM II- UMIEJĘTNOŚCI
C) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH
Stosuje wiedzę na temat subkultur młodzieżowych w celu określenia ich wpływu na otoczenie
D) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH NIETYPOWYCH
* Planuje przeprowadzenie w środowisku szkolnym badania dotyczącego częstotliwości kontaktu młodych z kulturą masową, subkulturą

METODY PRACY: pogadanka, dyskusja, praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Podręcznik, prezentacja multimedialna dotycząca subkultur młodzieżowych
TOK LEKCJI:
1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE (2 MINUTY)
- czynności nauczyciela/ uczniów : sprawdzenie listy obecności, przygotowanie do lekcji
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie kultury osobistej uczniów
2. REKAPITULACJA WTÓRNA (OGNIWO SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI Z OSTATNICH LEKCJI) (3 MINUTY)
- treści merytoryczne
- przypomnienie definicji kultury
- określenie wieloznaczności kultury

- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- dyskusja
U- Jak rozumiecie pojęcie kultura?
U- Do jakich form aktywności człowieka może odnosić się określenie kultura?

- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanego zasobu wiedzy
3. OGNIWO WIĄŻĄCE (2 MINUTY)
- treści merytoryczne:
Postęp naukowo- techniczny wywarł duży wpływ na kulturę, stała się ona dostępna dla wszystkich.
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
U- Jakie typy kultury znacie?
U- Jak kultura zmieniła się w ostatnim czasie?

- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności formułowania własnej opinii z wykorzystaniem posiadanej wiedzy
TOK LEKCJI WŁAŚCIWEJ (OPRACOWANIE NOWYCH TREŚCI) (25 MINUT)
a) - treści merytoryczne:
- definiowanie zjawiska komercjalizacji
- interpretowanie również pozytywnych cech komercjalizacji

- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
U- Na podstawie informacji zawartych w podręczniku przedstawcie, czym jest zjawisko komercjalizacji?
U- Czy komercjalizacja jest zjawiskiem dobrym czy złym?
U: Podajcie argumenty.

- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności definiowania

Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

b) treści merytoryczne:
określanie czym jest kultura masowa

- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela

U- Na podstawie podręcznika zdefiniuj pojęcie kultury masowej

N- pogadanka

- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w wymianie zdań
Kształtowanie umiejętności definiowania

c) - treści merytoryczne:
- wskazywanie cech kultury masowej

- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka

U- Jak zatem ocenić kulturę masową- wskażcie cechy kultury masowej oraz obszary, do których sięga kultura masowa

- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności definiowania

Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w wymianie zdań

d) - treści merytoryczne:
definiowanie pojęć kultura alternatywna, kontrkultura, subkultura

- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
Kultura wciąż zmienia się, dlatego pojawiają się coraz to nowsze obszary kultury.

U- Na podstawie własnej wiedzy spróbujcie wyjaśnić, czym jest kultura alternatywna, kontrkultura, subkultura.

U- Jakie znacie subkultury młodzieżowe?

- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w wymianie zdań

Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

e) - treści merytoryczne:
wskazywanie podstawowych różnic między pojęciami

- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka z wykorzystaniem fragmentów prezentacji multimedialnej na temat kultury alternatywnej i subkultur młodzieżowych
U- Czym kontrkultura różni się od subkultury ?

kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

5. REKAPITULACJA PIERWOTNA (SPRAWDZENIE STOPNIA OPANOWANIA NOWYCH TREŚCI, WNIOSKI) (7 MINUT)
- treści merytoryczne:
Przypomnienie i podsumowanie najważniejszych zagadnień z lekcji:
Kultura masowa, alternatywna, kontrkultura, subkultura, komercjalizacja kultury.
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
U- Czym zatem jest kultura?
U- Jak kultura zmienia się?
U- Jak definiować różnice miedzy kulturą masową, alternatywną, kontrkulturą a subkulturą?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów, korzystania z posiadanej wiedzy
6. KONTROLA I OCENA (3 MINUTY)
- czynności nauczyciela:
N- ocenianie aktywności uczniów w dyskusji
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie nawyku aktywnej postawy na lekcjach
7. PRACA DOMOWA (ZADANIE I WYJAŚNIENIE) (3 MINUTY)
- czynności nauczyciela:
U- Oceń, czy proces umasowienia wysokiej kultury jest korzystny.
U- Wymień zagrożenia dla jednostki i społeczeństwa wynikające z działalności subkultur młodzieżowych.

kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności samodoskonalenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.