X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23695
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Jestem nauczycielem kontraktowym. Od siedmiu lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 13
w Rybniku jako nauczyciel matematyki.
W 2002 roku uzyskałam tytuł magistra matematyki na Politechnice Śląskiej oraz ukończyłam Studium Pedagogiczne przy Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki w Gliwicach, zdobywając kwalifikacje niezbędne do pracy nauczycielskiej.
W dniu 1 września 2006 roku rozpoczęłam staż, który został przedłużony
(na postawie art 9d.5 ustawy – Karta Nauczyciela) o czas pobytu na urlopie macierzyńskim.
W chwili składania wniosku do Dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego byłam pracownikiem z niedużym doświadczeniem, ale już wtedy posiadałam pewną wiedzę na temat środowiska lokalnego i warunków życia społeczności. To było dla mnie priorytetem w trakcie planowania swojego rozwoju.

Opracowując plan uwzględniłam wszystkie prawne wymogi kwalifikacyjne.
Brałam pod uwagę nie tylko własne ambicje i oczekiwania co do stażu, ale także potrzeby młodzieży, specyfikę i możliwości szkoły.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2 p. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Pierwszym krokiem w moim rozwoju zawodowym było zapoznanie się
z procedurami awansu. Jeszcze przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu dokonałam przeglądu aktów prawnych. Przestudiowałam Rozporządzenie MENiS
w sprawie uzyskiwania stopni awansu, odpowiednie fragmenty Karty Nauczyciela,
a także przeczytałam poradnik „Awans zawodowy nauczyciela”- J. Acman, R.Ryll. Korzystałam również z materiałów publikowanych na stronach internetowych.
Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, była nim wówczas pani mgr Katarzyna Kuczera- Wita. W celu określenia zasad współpracy wspólnie zredagowałyśmy kontakt określający zakres obowiązków zarówno mój jak i opiekuna.
Po roku odbywania stażu, w związku z przeniesieniem do innej szkoły p. K. Kuczery przydzielono mi nowego opiekuna - panią mgr Justynę Urban.
Z nowym opiekunem zawarłam podobny kontrakt, przeanalizowałyśmy moje dotychczasowe osiągnięcia. Dodatkowo ustaliłyśmy, że będziemy wzajemnie hospitowały swoje lekcje, a następnie je omawiały.
Po przeprowadzeniu lekcji w obecności opiekuna czy Dyrekcji szkoły chętnie wysłuchiwałam opinii i korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektów, założonych celów a także metod przeze mnie wykorzystywanych.
Uczestnicząc w lekcjach prowadzonych przez opiekuna i lekcjach koleżeńskich miałam okazję zaobserwować ciekawe metody nauczania a także różne sposoby utrzymywania dyscypliny w klasie. Różnorodność metod pozytywnie wpłynęła na moją pracę, zebrane doświadczenia pozwoliły mi wzbogacić warsztat pracy podnosząc jakość moich lekcji.
Realizując jedną z wytycznych kontraktu, dotyczącą okresowej analizy stopnia realizacji planu rozwoju, co pół roku składałam na ręce opiekuna i Dyrekcji sprawozdanie z przebiegu mojego rozwoju. Pozwoliło mi to na rzetelne zrealizowanie planowanych przedsięwzięć.
Współpraca z moimi opiekunkami przebiegała bardzo dobrze, wpłynęła na podniesienie jakości mojej pracy. W przypadku sytuacji problemowych zawsze mogłam na nich polegać.
W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych brałam udział w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

”Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami” ( WOM Rybnik, 23 I 2007r.)
„ Jak uczyć ...patriotyzmu we współczesnej szkole?- kontrowersje, propozycje rozwiązań” ( WOM Rybnik, 28 II 2007r.)
„Trudności w uczeniu się matematyki. Proste środki dydaktyczne” ( WOM Rybnik, II 2007r.)
„ Fascynacja=Aktywizacja. Tajemnice i zagadki na lekcjach matematyki.”( WOM Rybnik, 9 V 2007r. )
„Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym, na przykładzie edukacji matematycznej”
(Nowa Era, 8 II 2008r.)
„Magiczna matematyka.”(GWO, 12 II 2008r.)
„Seria gotowa na wszystko. Matematyka z plusem ujarzmia nową podstawę”(GWO, 9 IV 2008r.)
„Program Ekozespołów i Ekoreporterów, czyli szkolna kampania ekologicznego stylu życia” ( WOM Rybnik,2 X 2008r.)
„Nowe propozycje dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych”
( WOM Rybnik, 9 X 2008r.)
„Tolerancja i prawa człowieka „ ( Ośrodek Szkoleniowy HELIOS , 21 X 2008r.)
„Sprawdzian po klasie szóstej wspólnym zadaniem wszystkich nauczycieli”
(WOM Rybnik, 19 XI 2008r.)
„ Używanie i nadużywanie internetu” ( Ośrodek Szkoleniowy HELIOS, 26 XI 2008r.)
„Zielony Certyfikat – ogólnopolski program certyfikacji ekologicznej”
( WOM Rybnik, 29 XI 2008r.)
„Nikt się nie nudzi, nikt się nie gubi”(Nowa Era, 11 XII 2008r.)
„ Origami w matematyce”( WOM Rybnik, 23 III 2009r.)
„Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością”(GWO, 8 IV 2009r.)
„ Dyskalkulia rozpoznawanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się matematyki” - konferencja (WOM Rybnik, 6 V 2009r.)
„Dyskalkulia rozpoznawanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się matematyki” - warsztaty (WOM Rybnik, 13 V 2009r.)
„ Matematyczne wyszywanki”( WOM Rybnik, 28 V 2009r.)
Szkolenie nt. ochrony przeciwpożarowej ( 25.02.2009)
Seminarium szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy (PRECURSOR, 18 XI 2009r.)

Prawie wszystkie w/w formy doskonalenia były dla mnie ogromną inspiracją, przyczyniły się do podniesienia poziomu moich umiejętności zawodowych, pozwoliły na dokonanie wnikliwej analizy dotychczasowych osiągnięć w pracy z uczniami, naświetliły mi nowe kierunki do dalszej pracy. Poznane tam niekonwencjonalne metody nauczania zawsze wykorzystywałam w pracy z dziećmi, nie tylko w czasie lekcji, ale również na kółkach i zajęciach wyrównawczych.
Nabyte umiejętności pedagogiczne podnoszą jakość mojej pracy, sprawiając, że lekcje są coraz ciekawsze. Część nabytych umiejętności praktycznych– na warsztatach z origami i haftu przyczyniała się do poprawienia wyglądu mojej sali lekcyjnej.
Doskonalę swój warsztat pracy nie tylko poprzez uczestnictwo w szkoleniach
i konferencjach, ale również korzystając z doświadczenia kolegów i koleżanek a także poprzez lekturę ciekawych pozycji o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i matematycznej. Korzystam również z portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy rozpoczęłam z dniem zatrudnienia
w szkole. Regularnie i systematycznie gromadzę własną biblioteczkę przedmiotu.
Razem z uczniami, w miarę potrzeb tworzymy, pomoce dydaktyczne ( bryły z papieru, szkielety brył, projekty figur osiowosymetrycznych, plansze dydaktyczne, prezentacje multimedialne).
Przygotowuję dla uczniów testy, które mają na celu sprawdzenie wiadomości z zakresu poszczególnych partii materiału, dodatkowe zadania domowe ( trudniejsze dla uczniów uzdolnionych i łatwiejsze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się), trwałe ściągi, tzw. przypominajki, z bardzo ważnym informacjami, do nauczenia pamięciowego.
Dbam o wystrój klasy, systematycznie aktualizuję gazetki tematyczne
( Ciekawostki matematyczne, Królestwo sprytu, Fantastyczne prace matematyczne).
W swojej pracy staram się stosować różne metody. Matematyka jest trudną nauką, są uczniowie którzy bojąc się niepowodzeń przyjmują pozycję bierną w czasie zajęć.
Dobierając ciekawą metodę i urozmaicając lekcje grami, zabawami, ciekawymi przykładami zachęcam ich do współpracy, co często przynosi dobre efekty.
Dbam również o uczniów uzdolnionych, poszerzając ich wiadomości na dodatkowych zajęciach, które organizuję nieodpłatnie.
Motywujące dla mnie i zachęcające do dalszej pracy są Nagrody Dyrektora, które otrzymałam w latach 2006, 2008 i 2009.


§ 7 ust. 2 p. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam głównie przez pełnienie funkcji wychowawcy.
Podejmując zadania wychowawcy starałam się poznać sytuację rodzinną, materialną moich uczniów, aby zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy i dobrać właściwą tematykę lekcji wychowawczych. Tych uczniów, u których sytuacja materialna była wyjątkowo trudna, otaczałam szczególna opieką.
Rozmawiałam z wychowankami, ich rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.
Współpracując z panią pedagog zasięgałam porady jak postępować z dziećmi trudnymi wychowawczo bądź obarczonymi różnymi deficytami rozwojowymi np. jak pracować z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo, z dziećmi mającymi obniżone wymagania edukacyjne, dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim.
Moja współpraca z rodzicami układa się pozytywnie. Rodzice wiedzą, że los ich pociech jest dla mnie bardzo ważny, że uczę ich nie tylko matematyki, ale tego aby potrafili rozróżniać, co jest dobre, a co złe, aby byli prawi, kulturalni i odpowiedzialni, by potrafili przewidywać skutki swoich działań, a przede wszystkim uwrażliwiam uczniów na potrzeby innych i dbam, żeby czuli się bezpiecznie i komfortowo w szkole. Jestem w stałym kontakcie z rodzicami i mam z ich strony wsparcie.
Często organizuję spotkania dla rodziców zbiorowe, bądź indywidualne. Łącząc doświadczenie rodziców z moją wiedzą i pomysłami wspólnie staramy się rozwiązywać problemy,jakie pojawiają się w trakcie roku szkolnego.
Od 2007 roku co miesiąc przygotowuję swoim wychowankom informacje o ich wynikach
w nauce. Dzięki temu rodzice mają możliwość porównywania wyników i kontrolowania osiągnięć swoich dzieci. Stałe kontrolowanie pozwoliło na podniesienie efektów nauczania i na zmniejszenie liczby nieodrabianych zadań domowych.
Jak wcześniej wspomniałam matematyka nie jest łatwa, niektórym uczniom przysparza wielu stresów. Dzieci spędzają w szkole około sześciu godzin dziennie warto więc, żeby znalazły dziedzinę, w której mogłyby osiągać sukcesy. Nie ma niczego bardziej motywującego niż pochwała i podziw innych. Dlatego też jako wychowawca szczególnie kładłam nacisk na osiągane sukcesy moich uczniów, dokładałam szczególnych starań, aby mieli możliwości udziału w różnych zajęciach dodatkowych, gdzie odkrywali swoje talenty.
Sama angażuję się w wiele projektów szkolnych od apeli i akademii, przez konkursy, po happeningi włącznie . Między innymi po to, aby moi uczniowie mogli zostać dostrzeżeni
w społeczności szkolnej.
W trakcie lekcji wychowawczych realizuję głównie wytyczne Programu Wychowawczego Szkoły, ale dużą wagę przywiązuję do tematów związanych z prawami dziecka, agresją, tolerancją, propaguję zasady zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, higieny, organizacji pracy
i czasu wolnego. W roku szkolnym 2007/2008 moja klasa uczestniczyła w programie „Jem kolorowo”. Uwrażliwiałam swoich wychowanków na potrzeby innych.
Nasza szkoła stale współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych w Rybniku, wspólnie organizując spotkania „Mikołajkowe” czy Dzień Dziecka. W ubiegłym roku szkolnym wraz z moimi wychowankami przygotowaliśmy krótkie przedstawienie i uczestniczyliśmy
w jednym ze spotkań.
W miarę możliwości organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc
w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i poznaniu zespołu klasowego, głównie były to dyskoteki połączone z konkursami, wigilijki, wycieczki, biwaki. Uczestnicząc w takich spotkaniach dzieci uczyły się samodzielności i dobrej organizacji pracy, a także umiejętności działania i komunikacji w grupie.
Dyskoteki były organizowane z okazji Dnia Chłopca, andrzejek, karnawału, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka.
Pełniłam opiekę nad uczniami podczas wyjść i wyjazdów pozaszkolnych, imprez organizowanych również przez innych nauczycieli.
Zorganizowałam wraz z p. mgr Brygidą Skowronek trzydniową wycieczkę do Wrocławia i jednodniową do Krakowa.
W celu dokonania głębszej analizy umiejętności moich uczniów zgłosiłam w 2006 roku szkołę do udziału w projekcie „Lepsza szkoła”, prowadzonego przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora wraz z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.
W ramach tego projektu uczniowie regularnie uczestniczą w programach „ Matematyka. Klasówka po nauczaniu zintegrowanym” oraz „ Sesje z plusem” .
Dzięki wynikom mam możliwość zbadania efektywności nauczania, mogę określać słabe i mocne strony uczniów. W wyniku czego łatwiej jest dostosować program dla konkretnych klas.
Uczniowie klas IV-tych we wrześniu piszą test, dzięki któremu mogę wstępnie określić ich poziom wiedzy, kogo zakwalifikować do zajęć wyrównawczych,a kogo do kółka matematycznego.
Od początku mojej pracy zawodowej organizuję nieodpłatne kółko matematyczne,a do ubiegłego roku również zajęcia wyrównawcze dla klas VI-tych.
Celem zajęć wyrównawczych było przede wszystkim uzupełnianie i wyrównywanie zaległości i braków u dzieci mających trudności w uczeniu się matematyki, a także przygotowanie uczniów do sprawdzianu.
Natomiast kółko matematyczne miało rozwijać i poszerzać wiedzę matematyczną, rozwijać zainteresowania, przygotowywać do konkursów.
Uczniowie reprezentowali naszą szkołę w różnych konkursach międzyszkolnych , min: Kangur Matematyczny ( Stowarzyszenie Oświatowe Delta, w latach 2007, 2008, 2009 – laureat stopnia I)
Test Matematyka Plus firmy Oxford Education (7 XI 2008r.- laureaci stopnia 3 i 1) Rykomat ( Rybnicki Konkurs Matematyczny organizowany przez Społeczną Szkołę Podstawową, 5 XII 2008r.) Leśne Podchody (Konkurs matematyczno- przyrodniczy).
Mieli również możliwość sprawdzenia siebie w szkolnych konkursach matematycznych, mojego autorstwa. Wśród nich są konkursy dla uczniów uzdolnionych, ale są też i takie w których uczestniczą całe klasy.
Wewnątrzszkolny Konkurs na Najlepszego Matematyka Szkoły ( konkurs dla klas IV-VI, kwiecień 2007, czerwiec 2008)
Wewnątrzszkolny konkurs rachunkowy ( konkurs dla klas IV-VI, kwiecień 2008)
Wewnątrzszkolny konkurs matematyczno – przyrodniczy „ Podróże przyrodnicze”-( konkurs dla klas VI, kwiecień 2008)
Konkurs na Najciekawszy Diagram Procentowy( konkurs dla wszystkich szóstoklasistów, marzec 2008)
Wewnątrzszkolny cykliczny konkurs „ Nie tylko dla orłów” ( konkurs odbywa się cyklicznie, raz w miesiącu przez cały rok szkolny. W roku 2008/2009 uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klas VI i ochotnicy z klas IV-V, w tym roku szkolnym uczestniczą w nim wszyscy uczniowie klas IV i VI i ochotnicy klasy V).
Jako wychowawca przygotowywałam swoich wychowanków do udziału w następujących konkursach :
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie ( 5 XII 2008r.- I miejsce)
Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Językach Obcych ( 23 IX 2009r.- I miejsce)
Wkraczając w rok szkolny 2008/2009 postawiłam przed sobą kilka dodatkowych celów, jednym z nich było podwyższenie wyników sprawdzianu po klasie szóstej.
Aby to przedsięwzięcie zostało zrealizowane pomyślnie, skrupulatnie realizowałam wszystkie wytyczne programu naprawczego, a także zorganizowałam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas szóstych. Organizując dodatkowe, comiesięczne sprawdziany próbne miałam możliwość oceny efektów pracy uczniów. Testy te pozwoliły mi oceniać, które tematy wymagają powtórzenia
i utrwalenia. Powzięty we wrześniu cel został zrealizowany, a wynik szkoły był wyższy od średniej krajowej.
Od kilku lat jestem obecna na sprawdzianie po klasie szóstej, zwykle byłam członkiem, ale w 2008 roku byłam przewodniczącą komisji.
W ubiegłym roku szkolnym, wraz z p. A.K. rozpoczęłyśmy wielką kampanię ekologiczną, dzięki której wzrosła świadomość ekologiczna uczniów, ich rodziców a także nauczycieli. Zgłosiłyśmy szkołę do udziału w Ogólnopolskim Programie Ekozespołów
i Ekoreporterów. Powołałyśmy dwa ekozespoły, ja byłam instruktorem zespołu szóstoklasistów
o nazwie „Ekologicznie zakręceni”. Wraz z młodzieżą organizowałyśmy wiele akcji ekologicznych.
W ramach tego programu prowadziłam nieodpłatne kółko ekologiczne dla klasy VI-tej.
Dodatkowo zgłosiłyśmy szkołę do udziału w V edycji Konkursu zbiórki surowców wtórnych w jednostkach oświaty- organizowanego przez PST Transgór S.A Rybnik.
Nawiązałyśmy współpracę z firmą Reba, zajmująca się utylizacją baterii.
Zorganizowałyśmy szkolną Akcje Segregację, konkurs klasowy polegający na zbiórce posegregowanych odpadów wtórnych. Dzięki comiesięcznej akcji uczniowie przenieśli nawyki segregacji do swoich domów rodzinnych. Zaobserwowaliśmy, że z upływem czasu dostarczano do nas odpady posegregowane według wszelkich wytycznych.
Ekoreporterzy przeprowadzili samodzielnie wywiady z rodzicami i pracownikami naszej szkoły, filmując ich wypowiedzi. Dzięki tym wywiadom, odkryli i udokumentowali, że mieszkańcy Chwałowic narzekają min. na brak kontenerów do segregacji odpadów.
Z zebranych materiałów powstały krótkie filmiki, które będą umieszczone na naszej stronie internetowej.
W celu podnoszenia świadomości ekologicznej angażowałyśmy uczniów do udziału w różnych projektach
Konkurs plastyczny „ Oszczędzaj wodę” (marzec 2009r.)
Happenig z okazji Światowego Dnia Wody (marzec 2009r.) .Ekozespoły wspólnie zorganizowały happening, łącząc przemarsz przez miasto z występem w DK Chwałowice, przed uczniami tutejszych podstawówek i przedszkoli. Podczas przemarszu uczniowie niosąc kolorowe transparenty rozdawali przygotowane wcześniej ulotki i skandowali hasła proekologiczne.
„ Woda na świecie” - apel z okazji Światowego Dnia Wody (marzec 2009r.)
„Kolory Recyklingu” – akademia z okazji Dnia Ziemi ( kwiecień 2009r.)
W ubiegłym roku szkolnym byłam członkiem zespołu Zielony Certyfikat.
W tym roku szkolnym ponownie działają w naszej szkole Ekozespoły propagując ekologiczny styl życia. Dzieci mogą uczyć się segregacji odpadów poprzez uczestnictwo w Akcji Segregacji.
Uczestniczyłam w organizowaniu i przygotowaniu apeli i akademii szkolnych.
Wraz z p. B. S. przygotowałyśmy :
Akademię z okazji Dnia Górnika ( 4 XII 2006r.)
Pożegnanie klas VI-tych ( 20 VI 2008r.)
Przedstawienie pożegnalne szóstoklasistów, połączone z prezentacją wyników sprawdzianu ( 9 VI 2009r.)
Galę na zakończenie szkoły ( 19 VI 2009r.)
Akademię z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej ( 14 X 2009r.)
Akademię z okazji Święta Niepodległości ( 10 X 2009r.)
Przedstawienie klas IV na akademię barbórkową ( 3 XII 2009r.)
Wraz z p. Justyną Urban przygotowałam apel z okazji Dnia Ziemi ( 14 IV 2008r.)
W roku szkolnym 2006/2007 pełniłam funkcję członka Rady Szkoły. W związku z pełnioną funkcją zaangażowałam się w pomoc, w organizacji zabawy karnawałowej dla rodziców.
Co roku aktywnie uczestniczyłam w organizowaniu kiermaszów świątecznych i festynów szkolnych.

§ 7 ust.2 p. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej .

Należę do pokolenia nauczycieli, dla których obsługa komputera nie stanowi problemu.
W XXI wieku technologia informacyjna odgrywa dużą rolę w życiu wszystkich ludzi.
Dzięki rozwojowi internetu my nauczyciele mamy ułatwiony kontakt na przykład z rodzicami wychowanków, mamy dostęp do wielu pomocy, które uatrakcyjniają nasze lekcje.
Swoje umiejętności obsługi komputera wykorzystywałam od pierwszych dni mojej pracy w szkole.
W związku z tym , że nauczyciel zobowiązany jest do opracowywania wielu dokumentów potrzebnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej stworzyłam własną „ bazę danych”.
Przygotowywałam dokumentację szkolną, plany pracy, sprawozdania, systemy oceniania, harmonogramy pracy kółek matematycznego i ekologicznego, a także harmonogram zajęć wyrównawczych.
Tworzyłam materiały edukacyjne, opracowywałam różne zestawy zadań, testy, sprawdziany, scenariusze lekcji, regulaminy konkursów, ogłoszenia, dyplomy.
Wraz z uczniami przygotowywaliśmy materiały na gazetki ścienne.
Dokumentowałam własne działania w trakcie trwania stażu.
Od 2006 roku co miesiąc przygotowuję zestawienia ocen swoich wychowanków.
W ramach współpracy z redakcją gazetki szkolnej „Miszmasz”, oprócz kontrolowania jakości artykułów matematycznych zajmuję się również składem graficznym tej gazetki.
Od wielu lat do moich obowiązków należy przeprowadzanie analizy po próbnym sprawdzianie i sprawdzianie zewnętrznym szóstoklasistów.
Porównywanie zestawień pozwala nam na opracowywanie programów naprawczych, dzięki którym wiemy nad jakimi umiejętnościami należy pracować, aby wyniki następnych sprawdzianów były lepsze. Wszelkie zestawienia i porównania, czy po sprawdzianie próbnym, czy po właściwym przygotowuję w formie prezentacji w programie Open Office Impress.
Prezentacje te zostają przedstawiane rodzicom na zebraniach, informacje podany w sposób jasny i przejrzysty łatwiej do nich przemawiają.
Technologie komputerowe można stosować do uatrakcyjnienia nie tylko lekcji, ale również apeli i akademii szkolnych. W roku 2008/2009 na akademii z okazji Dnia Ziemi wykorzystałam własne prezentacje o treściach ekologicznych.
Wraz z uczniami klas szóstych, w ramach zajęć koła ekologicznego nakręciliśmy trzy filmy nt. świadomości ekologicznej uczniów ich rodziców, a także pracowników naszej szkoły.
Samodzielnie dokonałam obróbki tych filmów.
Dla potrzeb szkolnej kampanii ekozespołów i ekoreporterów stworzyłam ekostronę trzynastki, która niebawem zostanie umieszczona na serwerze.
W naszej szkole od trzech lat istnieje sala multimedialna wyposażona w nowoczesny sprzęt.
W miarę możliwości prowadziłam tam lekcje wykorzystując prezentacje multimedialne, swojego autorstwa bądź znalezione w internecie.
Bardzo wielką popularnością cieszą się lekcje w sali informatycznej, gdzie dzieci rozwiązują testy multimedialne, biorą udział w konkursach online, czy dokonują obliczeń za pomocą kalkulatorów
W tym roku szkolnym jednym z punktów harmonogramu koła matematycznego jest wprowadzenie do programowania matematycznego.

Internet to ogromna baza informacji, dzięki niemu mogę poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, korzystać z rad ekspertów odpowiadających na pytania na forach internetowych, konsultować się z innymi nauczycielami. Mogę w szybki sposób docierać do niezbędnych dokumentów, jak Karta Nauczyciela.
Mogę wyszukiwać ciekawostki, programy, prezentacje i pomysły, które wykorzystuję w pracy z dziećmi. Dzięki poczcie elektronicznej mogę, nie wychodząc z domu czy szkoły komunikować się z rodzicami wychowanków, organizatorami konkursów, wydawnictwami edukacyjnymi, organizatorami szkoleń i warsztatów.

W ubiegłym roku szkolnym prowadziłam lekcje wychowawcze w sali internetowej nt. nadużyć internetowych oraz nt. bezpiecznego korzystania z internetu.

§ 7 ust.2 p.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
Jeszcze przed rozpoczęciem pracy w szkole zaczęłam gromadzić i studiować literaturę fachową:
„O nauczaniu matematyki” Michał Szurek,
„Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum” Danuta Zaremba,
„Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki”- Edyta Gruszczyk- Kolczyńska,
„Zaburzenia w rozwoju umiejętności matematycznych” Urszula Oszwa,
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Mazlish Elaine, Faber Adale,
Matematyka w szkole - czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów,
Pomagamy uczyć – biuletyn klubu nauczyciela
ale wiadomo sama teoria nie wystarczy.

Aby wzbogacić swoją wiedzę pedagogiczną i psychologiczną dodatkowo korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz Internetu. Zapoznałam się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z uczniem wyjątkowo zdolnym oraz uczniem z trudnościami w uczeniu się.
Przydatne okazały się również warsztaty:
„ Dyskalkulia rozpoznawanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się matematyki”, „Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym, na przykładzie edukacji matematycznej”, „Trudności w uczeniu się matematyki” , „ Używanie i nadużywanie internetu”.
Jednak najcenniejsze są dla mnie porady, wskazówki i spostrzeżenia koleżanek, z którymi pracuję. Korzystając z ich doświadczenia, uczę się jak właściwie rozwiązywać problemy wychowawcze. Myślę, że pewną rolę w nabywaniu umiejętności porozumiewania się z młodzieżą odgrywa fakt, że jestem mamą. Na co dzień pomagam w rozwiązywaniu różnych problemów, nie tylko szkolnych.
Zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystuję przede wszystkim do rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze, udzielałam porad rodzicom, jak pomóc dziecku, czasami organizowałam pomoc koleżeńską.
W trudnych sytuacjach, po konsultacji z pedagogiem, kierowałam dzieci na badania do PP-P.
Dostosowywałam formy i metody pracy do możliwości uczniów.
Wraz z moim opiekunem napisałyśmy program mający na celu poprawienie efektów pracy w klasach o niskich wynikach nauczania. Program ten zawierał nowatorskie metody pracy z dziećmi, został wdrażany przez wszystkich nauczycieli pracujących z danymi klasami. Dzięki konsekwencji i wytrwałości w realizowaniu wytycznych tego programu wyniki poprawiły się.
Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami wychowanków, organizując dodatkowe zebrania lub konsultacje indywidualne, często kontaktowałam się z nimi telefonicznie lub drogą mailową.

§ 7 ust.2 p.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego zostałam zobligowana do zapoznania się z podstawowymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Aby napisać plan rozwoju zawodowego, zgodny ze wszystkimi wymogami przeanalizowałam min. : Kartę Nauczyciela, Ustawę o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenie MEN dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
W trakcie odbywania stażu regularnie uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym.
Aktualizowałam swą wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli. Systematycznie poznawałam zasady organizacji pracy szkoły poprzez analizowanie następujących dokumentów: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Przedmiotowy System Oceniania, rozkłady materiałów, szkolne programy naprawcze.
Współpracując z pedagogiem poznałam mechanizm i procedurę zgłaszania dziecka na badanie
do poradni. Zapoznałam się również z programem organizacji wycieczek szkolnych. Uczestniczyłam we wszystkich Radach Pedagogicznych, podsumowujących , klasyfikacyjnych i innych.
Znajomość powyższych dokumentów pozwoliła mi właściwie wykonywać powierzone mi obowiązki.

Podsumowanie
W czasie trwania stażu starałam się sprostać wszystkim wymaganiom, jakie postawiłam sobie we wrześniu 2006roku.
Udało mi się zrealizować wszystkie zaplanowane działania, dzięki temu poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne.
Nadal staram się podnosić jakość swojej pracy
Ponadto wykonywane zadania stały się dla mnie inspiracją do nowych działań, koncepcji, które mam nadzieję w przyszłości zrealizować.
W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam wkład pracy na miarę jego możliwości, szanuję go, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć potrzeby.
Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę.
Mam zamiar kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, doskonalić swój warsztat pracy i tym samym podnosić jakość nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.