X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23718
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

l.p./ Zadania do realizacji/ Formy realizacji/ Termin realizacji/ Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego wrzesień 2011
- wniosek o wszczęcie procedury;
- złożenie planu rozwoju zawodowego
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- przedstawienie i omówienie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2011
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
3. Przygotowanie projektu sprawozdania.
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego kwiecień-maj 2014
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Nauczanie na lekcjach geografii dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
- przeprowadzenie testu diagnozującego wiadomości i umiejętności uczniów po szkole podstawowej w klasach I gimnazjum wrzesień 2011-2014
- testy diagnozujące;
- wyniki i analiza testów.
5. Ujednolicenie zasad oceniania z geografii.
- Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania okres stażu
- Przedmiotowy System Oceniania
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
- sprawowanie opieki nad pracownią geograficzną;
- wdrażanie znanych i poznawanie nowych metod aktywizujących

okres stażu
- wystrój klasy (zdjęcia)
- zaświadczenia

7. Edukacja ekologiczna
- udział w imprezach ekologicznych: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.
- zbieranie surowców wtórnych. w czasie trwania stażu
- scenariusze,
- zaświadczenia,
- zdjęcia.
8. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających efektywniejszą pracę w szkole.
- Ukończenie kursu na mediatora. okres stażu
- zaświadczenie
9. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela. Okres stażu
- Świadectwa;
- Zaświadczenia.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami;
- wypisywanie świadectw, projektowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
okres stażu
- konspekty zajęć, sprawdziany, prace klasowe i inne materiały w postaci wydruku komputerowego.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
- wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła wiedzy dydaktycznej. czas trwania stażu
- adresy www.
3. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach.
- wykorzystanie na lekcjach geografii filmów edukacyjnych; czas trwania stażu
- spis filmów;
- adnotacje w konspektach.
4. Doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informatycznej.
- udział w szkoleniu, warsztatach dotyczących budowy stron internetowych. okres stażu
- zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca w zespole przedmiotowym.
- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego oraz dzielenie się wiedzą. okres stażu
- zaświadczenie;
- protokół zebrania
2. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów oraz nauczycieli kontraktowych.
- zorganizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli okres stażu
- konspekty zajęć,
- poświadczenia.
3. Opieka nad praktykantami, stażystami.
- pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, opracowanie harmonogramu współpracy metodologicznej i merytorycznej. w razie potrzeby
- potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Opublikowanie na stronach internetowych własnego planu rozwoju zawodowego.
- opracowanie i udostępnienie planu na stronach internetowych w czasie stażu
- adresy stron internetowych

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrażanie programu działań wychowawczych.
Opracowanie i realizacja programu wychowawczego dla klasy I-III zgodnego z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. czas trwania stażu
- program wychowawczy klasy,
- ewaluacja realizacji programu wychowawczego

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Zdobycie kwalifikacji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
- złożenie wniosku, udział w szkoleniu, zdanie egzaminu;
- wykonywanie zadań egzaminatora OKE w czasie stażu
- zaświadczenie;
- umowa


§ 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Czynny udział w życiu szkoły poprzez pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
- sprawowanie opieki na Samorządem Uczniowskim;
- organizowanie imprez wynikających z kalendarza pracy SU oraz szkoły. czas stażu
- scenariusze imprez;
- zdjęcia;
- poświadczenia.
2.
Organizowanie czasu wolnego uczniom oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży
- organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju. Okres stażu
- plany wycieczki;
- karty wycieczki.


§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami.

1. Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
- praca w zespole do spraw promocji szkoły;
- utworzenie organizacji, planu pracy i aktywna działalność na jej rzecz. w czasie odbywania stażu - protokoły zebrań;
- harmonogram zadań.
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- spotkania i konsultacje w celu znalezienia alternatywnych rozwiązań problemów czas stażu
- notatki własne;
- poświadczenia.
3. Współpraca z Pyrzyckim Domem Kultury.
- udział w wystawach, konkursach organizowanych przez Dom Kultury. okres stażu
- poświadczenia
4. Współpraca z przedstawicielami policji.
- organizowanie na godzinach do dyspozycji wychowawcy pogadanek z przedstawicielami policji. zgodnie z potrzebą
- wpisy do dziennika klasowego

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

l.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.
- Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- podsumowanie i wnioski okres stażu – zgodnie
z rzeczywistą sytuacją
i potrzebami

- opis i analiza przypadku.

Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.