X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23767
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego matematyki o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Anna Mądzielewska
nauczyciel matematyki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego
Miejsce realizacji stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2011r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2014 r.
Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 roku z póżn. zmianami

I. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2011r. - Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
- wszczęcie postępowania;
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp. Wrzesień 2011r. - Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
- umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Analiza własnej pracy;
- doskonalenie warsztatu pracy;
- gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
- praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Na bieżąco

Czerwiec 2014r. - Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Maj 2014r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2014r. - Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

II. Wymagania niezbędne wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy - Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach adekwatnych do potrzeb szkoły Na bieżąco - Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
- potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
- lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
- poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
- wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania matematyki. Na bieżąco - Adnotacje w scenariuszach lekcji.
3. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - Aktywna praca w szkolnym zespole matematyczno-przyrodniczym;
- praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów maturalnych.
- Praca w zespole ds. rekrutacji
- Praca w zespole ds. ewaluacji Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego;
- protokoły z przebiegu poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych.
4. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z matematyki - Koordynowanie konkursów matematycznych: Powiatowy Konkurs Matematyczny, Zawody Matematyczne, Kangur
- Opracowanie regulaminów, zadań , harmonogramu, kluczy do konkursów matematycznych
- praca w komisjach konkursowych;
- praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych. Czas trwania stażu - Regulaminy konkursów;
- treść konkursów;
- sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów.
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych - Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych. Rok szkolny 2011/2014 - Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych.
6. Wzbogacanie warsztatu pracy - Pozyskiwanie zestawów podręczników dla nauczycieli matematyki;
- wzbogacenie wyposażenia pracowni matematycznej
- współpraca z wydawnictwami Operon i GWO. Czas trwania stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły;
- Potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw
8. Organizowanie imprez szkolnych - Organizowanie imprez na terenie szkoły- akademie, apele. Czas trwania stażu - Scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzonych imprez szkolnych.
9. Współpraca z wychowawcami klas - Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych Czas trwania stażu - Notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych.
10. Prowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z matematyki - Udział w przeprowadzeniu próbnych egzaminów maturalnych;
- Poprawa prac maturalnych
- Przygotowanie sprawozdania z w/w egzaminów. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Sprawozdania z próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego.
11. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim - Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
- spotkania i współpraca z rodzicami. Czas trwania stażu - Terminarz spotkań z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.
12. Udział w projektach unijnych - Udział w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolsce” – prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, opracowanie programu kursu Czas trwania stażu - Lista obecności uczniów

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej. - Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
- Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.
- Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.
- Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i matematycznych programów edukacyjnych podczas lekcji.
- Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne.
- Wykorzystanie programu komputerowego do prowadzenia
e-dziennika klasy
- Wprowadzenie e-learnigowego nauczania matematyki przy pomocy platformy moodle ( w zależności od zainteresowania uczniów)
- Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw i ocen semestralnych.
- Gromadzenie dokumentacji w postaci biblioteczki multimedialnej.
- Opracowanie komputerowego testu wyboru z zakresu matematyki i opublikowanie go w sieci Internet
na bieżąco
przez cały okres stażu

na bieżąco

dokumentacja
stażu
zestawy ćwiczeń
sprawdziany
prezentacje multimedialne
materiały do gazetek
scenariusze lekcji
dyplomy
zaproszenia
podziękowania
zestawienia semestralne
wydruki komputerowe
spis pomocy
test

2. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej. - Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory.
- Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.
- Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www. notatki
pomoce dydaktyczne
notatki
wydruki komputerowe na bieżąco

na bieżąco
na bieżąco

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych - Aktywny udział w spotkaniach zespołu matematyczno -przyrodniczego i zespołu wychowawców;
- realizacja przydzielonych zadań;
- współtworzenie wymaganej dokumentacji. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego;
- analizy testów, konkursów.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i/lub nauczycieli kontraktowych - Przygotowanie zajęć otwartych. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Scenariusz zajęć.
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty i/lub nauczyciela kontraktowego. - Pomoc przy tworzeniu wymaganej dokumentacji;
- wspólne śledzenie zmian w prawie oświatowym;
- hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego;
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego;
- napisanie propozycji oceny pracy nauczyciela kontraktowego za okres stażu. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie dyrektora szkoły.
4 Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet - Umieszczanie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego W ciągu stażu - Adres strony

§ 8 ust. 2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego. - Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu zajęć wyrównawczych z matematyki pod kątem uczniów z dysfunkcjami opracowany program W ciągu stażu

§8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE. - Zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego z matematyki- ukończenie kursu. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Zaświadczenie.
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji podczas egzaminów maturalnych - Wykonywanie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. 1 Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów. - Organizacja Powiatowego Konkursu
Matematycznego.
- Organizacja szkolnego konkursu
matematycznego –„Zawody Matematyczne”.
- Udział w międzynarodowym
konkursie matematycznym –„Kangur” W ciagu stażu zestawy zadań
zdjęcia
zestawy zadań
regulamin
2. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego. - Organizacja wyjść do kina i na wystawy.
- Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych cały okres stażu wpisy w dzienniku
karty wycieczek
potwierdzenie dyrektora
zdjęcia
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. - Prowadzenie fakultetu maturalnego oraz zajęć wyrównawczych z matematyki w ciągu stażu Sprawozdanie
Listy obecności uczniów

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej - Konsultacje z pielęgniarką. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
2. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących - Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego.
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły - Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu - Potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego, bibliotekarki, pedagoga szkolnego.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - Kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dyskalkulię;
- wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
- korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów. Czas trwania stażu - Dokumentacja Poradni i szkolna.
5 Współpraca z Domem Kultury w Gdowie - Udział w wystawach, konkursach organizowanych przez Dom Kultury (CK-Art.) Czas trwania stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły

8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami. - Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
- Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
- Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Cały okres stażu - opis i analiza dwóch przypadków

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.