X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23712
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

(Plan sporządzono w formie tabeli)

WYMAGANIA ROZWOJU
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§ 6.2.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Wrzesień
2013 r.
Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty.

2. Poznanie dokumentów i aktów prawnych obowiązujących w szkole:
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Profilaktyki Szkoły,
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i Klasyfikowania
- Kodeks Praw i Obowiązków Ucznia,
- Regulamin Rady Pedagogicznej. Analiza dokumentacji szkolnej.
Wrzesień 2013 r.
Dokumentacja nauczyciela.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Rozmowa wstępna z opiekunem stażu dotycząca sposobu realizacji stażu, określająca wzajemne oczekiwania i współpracę w trakcie odbywania stażu.
- Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.
do 20 września 2013 r.
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem.

4. Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciele stażysty i przedłożenie go w odpowiednim terminie dyrekcji szkoły.
Zredagowanie projektu planu rozwoju zawodowego i złożenie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
do 20 września
2013 r.
Prawidłowo opracowany plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Lektura obowiązujących aktów prawnych; Udział w szkoleniu BHP.
Wrzesień 2013 r.
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy, świadectwo ukończenia kursu BHP.

6.Uczestniczenie w pracach organizacyjnych szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, obserwacje, współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami i wychowawcami.
Cały okres stażu.
Lista obecności na radach, zespołach; wykaz tematyki spotkań.

7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego; autoanaliza; autorefleksja.
Czerwiec
2014 r.
Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego; autoanaliza autorefleksja.


§ 6.2.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i samodoskonalenia: wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz konferencjach dla nauczycieli.
Cały okres stażu.
Certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci. Rozbudzanie zainteresowań teatrem i sztuką poprzez udział dzieci w spektaklach Teatru „Kubuś”.
Uczestnictwo w przedstawieniach według harmonogramu.
Cały okres stażu.
Wykaz spektakli, w których dzieci brały udział.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu.
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
4. Angażowanie się do czynnego udziału w życiu i pracy szkoły.
Współudział w organizowaniu uroczystości, konkursów, dbanie o estetyczny wygląd szkoły.
Cały okres stażu.
Wykaz uroczystości, scenariusze uroczystości,
regulamin konkursów.


§ 6.2.3 Znajomość środowiska wychowanków ich problemów oraz umiejętność współpracy z tym środowiskiem.
1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza odpowiedniej dokumentacji.
Cały okres stażu.
Opracowanie własnego programu wychowawczego klasy.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia.
Zgłębianie literatury i informacji w Internecie z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Cały okres stażu.
Spis literatury i adresów stron internetowych.

3. Poznanie wychowawczego środowiska uczniów.
Analiza kwestionariuszy dzieci. Indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi).
Cały okres stażu.
Adnotacje w dzienniku, kwestionariusz.

4. Rozwijanie współpracy z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych. Zorganizowanie spotkania obejmującego tematykę wieku wczesnoszkolnego np. z psychologiem lub pedagogiem.
Cały okres stażu.
Spis instytucji wspierających. Sprawozdanie z przebiegu spotkania.


§ 6.2.4
Umiejętność organizowania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów lekcji obserwowanych.
Opracowanie terminów.
Wrzesień 2013 r.
Harmonogram lekcji.

2. Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu.
Obserwacja lekcji, ich analiza i omówienie.
Raz w miesiącu.
Zapisy w kartach hospitacji, wnioski własne z obserwacji lekcji.

3. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Opracowanie scenariusza zajęć; konsultacja, analiza, ewaluacja.
Raz w miesiącu.
Konspekty lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności oraz doskonalenie zdolności interpersonalnych.
Autorefleksja.
Współdziałanie z innymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły.
Cały okres stażu.
Wnioski własne z uwzględnieniem opinii opiekuna o sposobie prowadzenia lekcji.
Sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
Cały okres stażu.
Teczka stażysty.


...............................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.