X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23649
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Poniżej przedstawiam sprawozdanie z wykonanych działań w trakcie stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393).

Opracowała:
mgr Sylwia Czajkowska
nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej

Podstawowe dane:
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Sylwia Czajkowska
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa ......... w Łodzi
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr .................
Imię i nazwisko opiekuna stażu:mgr inż. .....................
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011r. – 31.05.2014r.)

Kwalifikacje:
ukończenie studiów magisterskich z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
z wynikiem bardzo dobrym i uzyskanie tytułu magistra,
rozpoczęcie studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (planowane zakończenie studiów luty 2015 r.).

Dodatkowe zadania pełnione w szkole:
oprawa plastyczna uroczystości szkolnych,
karty i upominki okolicznościowe,
dbałość o wystrój sali świetlicowej i jadalni.
Nagrody:
Nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 2011r.,
Nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 2012r.

Dokumenty związane z realizacją stażu:
Plan rozwoju zawodowego,
Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
Ocena dorobku zawodowego,
zaświadczenia.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia
1 grudnia 2004r. oraz formy i efekty realizacji poszczególnych zadań:

§ 7. ust1. pkt1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
*współpracowałam z innymi nauczycielami w kwestiach wychowawczych, głównie z nauczycielami wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym. Działania te służyły szybkiemu reagowaniu na zachowania niepożądane uczniów, w celu ich eliminowania,
*współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem i dyrektorem sprowadzała się również do udzielania pomocy uczniom, którzy takiego wsparcia wymagali,
*organizowałam akcje charytatywne min.:
- zbiórki odzieży i artykułów papierniczych dla uczniów wymagających wsparcia materialnego (grudzień 2011 r.),
- „Szlachetna paczka dla biednego Reksia”- zbiórka karmy i akcesoriów dla psów z łódzkiego schroniska (grudzień
2011 r.),
- zbiórka słodyczy i artykułów spożywczych dla potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły (grudzień 2011 i 2012),
*prowadziłam zajęcia dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dbałam o wszechstronny rozwój podopiecznych,
*uczestniczyłam także w pracach Rady Pedagogicznej oraz szkoleniach mających na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, a co za tym idzie podnoszenia jakości pracy szkoły.

2. Współpraca z nauczycielami i uczniami w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
Włączałam się aktywnie w imprezy organizowane przez szkołę, wynikające z potrzeb placówki. Przygotowałam dekoracje na uroczystości szkolne i byłam organizatorem niektórych z nich:
*uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 - (dekoracja)
*Dzień Komisji Edukacji Narodowej i „Pasowanie na pierwszaka”(dekoracja), - 14.10.2011r.,
*uroczystość związana ze Świętem Niepodległości (dekoracja) - listopad 2011r.,
*„Andrzejki świetlicowe” (organizacja) – 30.11.2011 r.,
*Szkolny rajd 11-go Listopada (dekoracja, udział w rajdzie)- listopad 2011 r.,
*„51 rad na wszystko” - impreza szkolna połączona z kiermaszem świątecznym (sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych oraz ozdób wykonanych z dziećmi) – 03.12.2011 r.,
*Święta Bożego Narodzenia (dekoracja) – grudzień 2011 r.,
*„Jasełka” - styczeń 2012 r. (dekoracja),
*Inscenizacja pt. „Biała zima” (dekoracja, współorganizacja występu) – 27.01.2012 r.,
*„Walentynki” w świetlicy szkolnej (organizacja imprezy) – 14.02.2012 r.,
*„Bal karnawałowy” (wystrój sali gimnastycznej) – 21.02.2012 r.,
*„Bal maskowy w świetlicy szkolnej (dekoracja i organizacja imprezy) – 21.02.2012 r.,
*„Dzień otwarty” (zapoznanie rodziców ze specyfiką pracy świetlicy szkolnej) – 01.03.2012 r.,
*„51 najpiękniejszych wierszyków” szklony konkurs recytatorski – 20.04.2012 r.,
*Święta majowe: 1,2,3 maja (dekoracja) – kwiecień 2012 r.,
*„Piknik rodzinny” (obsługa bufetu, malowanie twarzy, organizacja wyścigu kapslowego oraz turnieju warcabowego pt. „Partia z mistrzem” - 02.06.2012 r.,
*zakończenie roku szkolnego 2011/2012 (dekoracja),
*uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 (dekoracja),
*Dzień Komisji Edukacji Narodowej i „Ślubowanie klas I”(dekoracja) - październik 2012 r.,
*uroczystość związana ze Świętem Niepodległości (dekoracja)- listopad 2012 r.,
*Szklony rajd 11-go listopada (dekoracja, udział w rajdzie) – listopad 2012 r.,
*Inscenizacja pt. „W krainie zdrowego żywienia” (dekoracja i przygotowanie uczniów do występu) – 18.12.2012 r.,
*„51 rad na wszystko” - impreza szkolna połączona z kiermaszem świątecznym (sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych) – grudzień 2012 r.,
*„Dzień otwarty” (dekoracja do przedstawienia pt. „Czarownice”) - 28.02.2013 r.,
*„Bal karnawałowy” (wystrój sali gimnastycznej) – luty
2013 r.,
*„Smerfne harce” w świetlicy szkolnej (dekoracja i organizacja imprezy),– luty 2013 r.,
*Szkolny konkurs recytatorski dla dzieci pt. „51 najpiękniejszych wierszyków” (przygotowanie i prowadzenie imprezy, wykonanie dekoracji) – 26.04.2013 r.,
*Międzyszkolny konkurs recytatorski dla dzieci pt. „51 najpiękniejszych wierszyków” (przygotowanie i prowadzenie imprezy, wykonanie dekoracji) – 14.05.2013 r.,
*Święta majowe: 1,2,3 maja (dekoracja) – kwiecień 2013 r.,
*„Piknik rodzinny” (prowadzenie bufetu) – czerwiec 2013 r.,
*zakończenie roku szkolnego 2012/2013 (dekoracja),
*uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 (dekoracja),
*Dzień Komisji Edukacji Narodowej i „Ślubowanie klas I”(dekoracja) - październik 2013 r.,
*„Dzień Papieski” (dekoracja) – 16.10.2013 r.,
uroczystość związana ze Świętem Niepodległości (dekoracja)- listopad 2013 r.,
*Patron Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi Stefan Linke (gazetka) – 05.11. 2013 r.,
*Szklony rajd 11-go listopada (dekoracja, udział w rajdzie) – 08.11.2013 r.,
*„Andrzejki” w świetlicy (organizacja imprezy)
– 29.11.2013 r.,
*„51 rad na wszystko” - impreza szkolna połączona z kiermaszem świątecznym (sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych) – grudzień 2013 r.,
*„Bal karnawałowy” (wystrój sali gimnastycznej)
– luty 2014 r.,
*„Bal karnawałowy” w świetlicy szkolnej (dekoracja i organizacja imprezy),– luty 2014 r.,
*„Dzień otwarty” (zapoznanie rodziców ze specyfiką pracy świetlicy szkolnej) – marzec 2014 r.,
*Szkolny konkurs recytatorski dla dzieci pt. „51 najpiękniejszych wierszyków” (przygotowanie i prowadzenie imprezy, wykonanie dekoracji) – 11.04.2014 r.,
*Międzyszkolny konkurs recytatorski dla dzieci pt. „51 najpiękniejszych wierszyków” (przygotowanie i prowadzenie imprezy, wykonanie dekoracji) – 14.04.2014 r.,
*Święta majowe: 1,2,3 maja (dekoracja) – 30.04.2014 r.,
*Inscenizacja pt. „Bezpieczna bajeczka” (dekoracja, przygotowanie dzieci do występu, malowanie kostiumów z uczniami, opracowanie scenariusza, prowadzenie prób)
– 30.04.2014 r.

3. Współpraca z rodzicami w zakresie wymiany informacji na temat potrzeb i problemów dzieci oraz czynionych przez nie postępów. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
Poznanie środowiska uczniów, ich problemów i możliwości było ważnym elementem mojej pracy. W tym celu współpracowałam z rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami. Specyfika mojej pracy pozwala na niemal codzienne kontakty z rodzicami, daje to możliwość wymiany spostrzeżeń i natychmiastowej reakcji na wszelkie przejawy zachowań niepożądanych. Wymiana informacji wpłynęła na pogłębienie mojej wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Pozyskane informacje wykorzystałam w procesie indywidualizacji pracy z podopiecznymi. Wspólnie z rodzicami szukaliśmy skutecznych rozwiązań pojawiających się problemów. Dzięki stałemu przepływowi informacji ustalałam z rodzicami jednolite sposoby reagowania na zachowania dzieci, sposoby pomocy uczniom, realizację zadań mających na celu nadrabianie zaległości szkolnych, czy rozwijanie uzdolnień uczniów.

4.Współpraca z Radą Rodziców w zakresie dofinansowania i doposażenia świetlicy w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne.
Moja współpraca z Radą Rodziców układa się poprawnie. Przewodniczący rady na moją prośbę systematycznie zaopatruje uczestników świetlicy w wodę mineralną i kubeczki jednorazowe. Opiniuje także wszelkie zakupy mebli i niezbędnego sprzętu oraz artykułów papierniczych. Wspiera nas również w kwestii zakupu nagród dla uczestników świetlicy.


Realizacja zadań uwzględniających tematykę i zakres działań pedagogicznych zgodnie z charakterem pracy i zajmowanym stanowiskiem (zadanie dodatkowe, niezawarte w planie rozwoju zawodowego).
W ramach realizacji tego zadania organizowałam zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia uczniów, wdrażające podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego:

a) motywowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach:
- organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych m.in.:
*„Zwierzęta z całego świata” - konkurs plastyczny (wrzesień 2011 r.),
*„Jesień w sadzie i ogrodzie” - konkurs plastyczny, prace zbiorowe (wrzesień 2011 r.),
*„ Bezpieczna droga z radami Sponge Boba” - konkurs plastyczny (październik 2011 r.),
*„Malowane słowa” - konkurs plastyczny organizowany cyklicznie we współpracy
z biblioteką szkolną z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji ( październik 2011 r.),
*„Mój nauczyciel” - konkurs plastyczny (11.10.2011 r.),
*„Nasza planeta Ziemia”- konkurs plastyczny na plakat poruszający zagadnienia związane
z ekologią (12.03.2012 r.),
*„Oszczędzaj wodę”- konkurs plastyczny na plakat (22.03.2012 r.),
*„Kamień do kamienia” - świetlicowy turniej warcabowy (02.04.2012 r.),
*„51 najpiękniejszych wierszyków – konkurs recytatorski (20.04.2012 r.),
*„Ilustracja ulubionego wiersza polskiego poety”- konkurs plastyczny (10.05.2012 r.),
8„Konkurs wiedzy o Euro 2012” - konkurs wiedzowy(14.06.2012 r.),
*„Malowane słowa” - konkurs plastyczny organizowany cyklicznie we współpracy
z biblioteką szkolną z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
(04.10.2012 r.),
*„Zimo baw się z nami” - konkurs wokalny (04.03.2013 r.),
*„Zimo baw się z nami” - konkurs plastyczny (07.02.2013 r.),
*„Dzień Ziemi” - konkurs techniczno-ekologiczny (16.04.2013 r.),
*„51 najpiękniejszych wierszyków – konkurs recytatorski (26.04.2013 r.),
*„Kamień do kamienia” - turniej warcabowy 16.05.2013 r.),
*„Wiersz z okazji Dnia Matki” - konkurs literacki (23.05.2013 r.),
*„Świetliczek” - konkurs na wzorowego uczestnika świetlicy (czerwiec 2013 r.),
*„Malowane słowa” - konkurs plastyczny organizowany cyklicznie we współpracy
z biblioteką szkolną z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji (październik 2013 r.),
*„Świąteczna bombka”- konkurs plastyczny (18.12.2013 r.),
*„51 najpiękniejszych wierszyków – konkurs recytatorski (11.04.2014 r.),
*„Najpiękniejsza karta wielkanocna” - konkurs plastyczny (14.04.2014 r.);

- organizowanie konkursów międzyszkolnych:
*„51 najpiękniejszych wierszyków” - międzyszkolny konkurs recytatorski dla dzieci (14.05.2013 r.),
*„Najpiękniejsza karta wielkanocna” - międzyszkolny konkurs plastyczny (07.04.2014 r.),
*„51 najpiękniejszych wierszyków” - międzyszkolny konkurs recytatorski dla dzieci (14.04.2014 r.);

- przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych organizowanych przez inne szkoły
i instytucje:
*„Łódź światłem malowana” - konkurs plastyczny organizowany przez ITD Colection pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, w tym konkursie zdobyliśmy
I miejsce w rankingu szkół; I miejsce w kategorii kart okolicznościowych i III miejsce
w kategorii przedmiotu użytkowego zdobyły uczennice naszej szkoły, ja natomiast zajęłam II miejsce w kategorii fotografii (01.12.2011 r.),
*„Szkolne mistrzostwa Łodzi w warcabach” - turniej zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 141 w Łodzi (19.04.2012 r.),
*„Szukamy mistrza warcabów” - międzyszkolny turniej zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Łodzi (10.05.2012 r.) - nasi uczniowie zajęli odpowiednio I, II i III miejsca w swoich kategoriach wiekowych,
*„Warsztaty pięknego czytania” zorganizowane przez bibliotekę rejonową (06.03.2012 r.),
*„Portret Mikołaja” - międzyszkolny konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41 w Łodzi ( 06.12.2012 r.) - nasza uczennica otrzymała wyróżnienie,
*„Karta wielkanocna wykonana techniką scrapbookingu”- międzyszkolny konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 113 w Łodzi (22.03.2013 r.)- nasza uczennica zajęła I miejsce,
*„Kocham Cię Mamo - międzyszkolny konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 162 w Łodzi z okazji Dnia Mamy (20.05.2013 r.) - prace dwojga uczniów zostały nagrodzone,
*„Szukamy mistrza warcabów” - międzyszkolny turniej zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Łodzi (23.05.2013 r.) - nasi uczniowie zajęli odpowiednio III, III i II miejsca w kategoriach wiekowych klas I, II i III,
*„Karta bożonarodzeniowa”- międzyszkolny konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 29 w Łodzi (02.12.2013 r.),
*„Jesienne drzewo”- międzyszkolny konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 83 w Łodzi (listopad 2013 r.) - II miejsce naszej uczennicy.

b) wdrażanie uczniów do aktywnego uczenia się poprzez udział w inscenizacjach:
*„Biała zima”(27.01.2011 r.),
*„W krainie zdrowego żywienia” (18.12.2012 r.),
*„Bezpieczna bajeczka” (30.04.2014 r.);

c) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w cyklu „Gość w świetlicy”:
*spotkanie z siostrą ......................... na temat życia w zgromadzeniu i służby Bogu (07.11.2011 r.),
*„Babcią być” - spotkanie z p. ..............., babcią jednej z uczennic naszej szkoły
(23.01.2012 r.),
*spotkanie z pielęgniarką p. ........... na temat profilaktyki chorób pasożytniczych: wszawicy i świerzbu (09.05.2012 r.),
*spotkanie z nauczycielem bibliotekarzem p. ................. – prelekcja na temat Janusza Korczaka i Kornela Makuszyńskiego (05.06.2012 r.),
*„O miłości do piłki nożnej” - spotkanie z p. ............. nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem piłki nożnej (14.06.2012 r.),
*„Łowiczanka”- spotkanie ze studentką Uniwersytetu Łódzkiego, artystką zespołu pieśni
i tańca „Kujon”(24.10.2013 r.),
*„Mój teatr”- spotkanie z aktorką, terapeutką i instruktorem p. .............. (14.05.2013 r.),
*„Dzieci jedzą śmieci”- spotkanie z pielęgniarką p. .......... (22.05.2013 r.),
*„Cyberprzemoc”- spotkanie z uczennicami kl. IV a, przygotowanymi przez p. ............. do przeprowadzenia zajęć na temat bezpieczeństwa w „sieci” (03.06.2013 r.),
spotkanie z socjoterapeutą p. .............. (21.11.2013 r.),
*Święty Mikołaj – spotkanie (19.12.2013 r.);

d) prowadzenie zajęć cyklicznych w świetlicy szkolnej:
zajęcia relaksacyjne w ramach godzin wynikających z art. 42 KN, ust.2, pkt 2,
*zajęcia sportowe,
*zajęcia ruchowe na powietrzu bez względu na pogodę i porę roku,
*zajęcia ortograficzne,
*„Muzyka łagodzi obyczaje” - zajęcia wyciszające,
*zajęcia plastyczne,
*„Klub mądrej sowy”- zajęcia wspierające wszechstronny rozwój i poszerzające zakres zainteresowań uczniów, wykorzystujące gry edukacyjne, strategiczne i logiczne (np.: „Scrabble”, „Rumikub”, klocki „Logiko”, „mózg elektronowy”, „Szachy”, „Warcaby”, „Twierdza”, „Skojarzenia”, „Memo”, układanki dydaktyczne, państwa – miasta), rebusy, krzyżówki, zagadki, quizy wiedzowe i ortograficzne, roszady, wykreślanki, łamigłówki, karty pracy utrwalające tabliczkę mnożenia i zasady ortograficzne, literowe nawlekanki itp. oraz filmy edukacyjne z serii: „Było sobie życie”, „Byli sobie odkrywcy”, oraz seria
BBC - „Ptaki”, „Owady”, „Potwory z morskich głębin”, „Rośliny”, „Ssaki”, „Naczelne”, „Łowcy i łowieni”;
*„Koło plastyczne”- decoupage, filofany, makrama i inne - 2012/2013,
*zajęcia czytelnicze: „poczytaj mi” 2011/2012, „wychowanie przez czytanie”2012/2013
i 2013/2014,
W cyklu zajęć czytelniczych zapoznałam uczniów z twórczością poetów min.: J. Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej, D. Wawiłow, D. Gellner, L. Kerna, M. Konopnickiej, W. Bełzy, S. Jachowicza i innych.
Podczas zajęć przeczytaliśmy m.in. następujące pozycje:
- "Charlie i fabryka czekolady"D. Roald'a,
- "Harry Potter' J.K. Rowling (wybrane fragmenty),
- "Bon czy ton" G. Kasdepke,
- "Kacperiada"G. Kasdepke,
- "Ostrożnie! Wszystko co powinno wiedzieć dziecko, żeby..." Grzegorz Kasdepke,
- "Koszmarny Karolek" (zbiory opowiadań) F. Simon,
- "Nowe przygody Mikołajka"R. Goscinnego,
-”Nazywam się Jeżynka” P. Rowickiego,
- „Jeżynka idzie do szkoły” P. Rowickiego,
-”Mama która zagderała się na śmierć” B. Voors,
- „Przyjaciółki z naszej klasy” P. Zarawskiej,
- „Tata i ja - ruszajmy się” M. Wagner,
- „Przypadki Damianka - człapoklapek” M. Niemyckiego,
- „Rady nie od parady” M. Strzałkowskiej,
- „Raj na Ziemi czyli rady nie od parady II”M. Strzałkowskiej,
- „Taka miła starsza pani” E. Ostrowskiej,
- " Bojesie niebojesie" E. Ostrowskiej,
- "Przybij piątkę, kolego!" E. Ostrowskiej,
- „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett,
- „Słup soli”E. Zubrzyckiej,
- „Piątka z zakątka”K. Drzewieckiej,
- „Kaktus szuka”B. Gawryluk,
- legendy, bajki, baśnie itd.;
Prowadziłam również zajęcia w głośnym czytaniu dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie.

e) zajęcia kształtujące postawę patriotyczną:
*słuchanie pieśni legionowych i patriotycznych,
*nauka wszystkich zwrotek hymnu narodowego,
*czytanie wierszy o tematyce patriotycznej,
*przybliżenie postaci patrona - Stefana Linkego,
*prace plastyczne o tematyce patriotycznej :symbole narodowe, *portret Stefana Linkego, Józefa Piłsudskiego, kotyliony, flagi,
*sławni Polacy,
*gazetki tematyczne,
*udział w Rajdzie 11-go Listopada;

f) zajęcia z zakresu kształtowania właściwych postaw społecznych, dotyczące tolerancji, przyjaźni, koleżeństwa, wartości rodziny, dobrego wychowania, kształtowania kultury osobistej, wzmocnienia więzi w grupie, pomocy słabszym i potrzebującym, eliminowania zachowań agresywnych itd.,

g) zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i promowania zdrowego stylu życia:
*pogadanki nauczycieli i pielęgniarki szkolnej,
*zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego,
*numery telefonów alarmowych,
*inscenizacje,
*zajęcia ruchowe,
*relaksacyjne,
*czytelnicze,
*zajęcia na temat bezpiecznego zachowania w w kontaktach z nieznajomymi,
*cykl zajęć: jak radzić sobie różnych sytuacjach trudnych,
*gry i zabawy ruchowe na powietrzu również w okresie zimowym;

h) zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej:
*założenie kącika przyrody w świetlicy,
*opieka nad roślinami w świetlicy i jadalni,
*prowadzenie obserwacji przyrodniczych min. prowadzenie kalendarza pogody, doświadczenia,
*rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą,
*oglądanie prezentacji multimedialnych: „Łąka”, „Zwiastuny wiosny”, „Warszawa”,zabytki Polski,różnorodność krajobrazu Polski: pobrzeża, pojezierza, niziny, wyżyny, góry,
Parki Narodowe,
*oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej,
*Unia Europejska: państwa członkowskie, hymn, flaga,
*witaminy,
*zwierzęta domowe, hodowlane, pól i lasów,egzotyczne,
*wybrane ekosystemy,
*zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku,
*zmiany klimatyczne,
*planowanie dnia: czas zabawy, nauki i odpoczynku,
*wykonanie prac plastycznych z odpadów: prace z nakrętek i płyt CD, dioramy, budynki, pojazdy, zwierzęta, plakaty o tematyce ekologicznej,
*konkurs plastyczno-ekologiczny,
*udział w akcji „Sprzątanie świata”;

i) zadania dodatkowe:
*karty okolicznościowe z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (październik 2011,2012, 2013 r.),
*bombki z okazji Świąt Bożego Narodzenia (grudzień 2011 r.),
*„jajka na piku”- przestrzenne ozdoby z okazji Świąt Wielkiej Nocy (marzec 2011 r.),
*„Anioły” - przestrzenne dekoracje z okazji Świąt Bożego Narodzenia (grudzień 2012 r.),
*„Anioł” dla księdza proboszcza oraz obraz z puzzli z okazji 30-lecia święceń kapłańskich (styczeń 2013r.),
*karty wielkanocne (marzec 2013 r.),
świece wykonane techniką decoupage z okazji Świąt Bożego Narodzenia (grudzień 2013 r.),
*jajka wielkanocne – ozdoby świąteczne wykonane techniką marmurkową (kwiecień 2014 r.),
*bransoletki wyplatane ze sznurka dla goszczących w naszej szkole wolontariuszy z innych krajów.


§ 7. ust 1. pkt.2.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

1.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w zakresie:
- awansu zawodowego nauczycieli i prawa oświatowego:
*"Prawo oświatowe dla nauczycieli" – warsztaty zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
- doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela-wychowawcy świetlicy:
*"Jak pracować z dziećmi metodą Kolorowej Ortografii?"- warsztaty zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,,
*„Jak robić papier czerpany”- warsztaty zorganizowane przez plastyczkę
p. .......................,
- wychowania, opieki i profilaktyki:
*rozpoczęcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
*udział w szkoleniach rady pedagogicznej.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji itp.
Poszerzałam wiedzę z zakresu pracy wychowawcy świetlicy poprzez:
*gromadzenie scenariuszy lekcji,
*czytanie publikacji w tym publikacji internetowych,
*korzystanie z zasobów Internetu min. stron: http://www.menis.gov.pl/, http://www.awans.net/, http://www.szkola.net/awans, http://www.eduforum.pl/, http://www.publikacje.ovh.org/, https://sites.google.com, http:/www.edux.pl, https://www.facebook.com/PokojNauczyciela, http://www.prawo.vulcan.edu.pl/, http://isap.sejm.gov.pl/, www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
*poznawanie literatury atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży,
*opracowywanie i gromadzenie własnych pomocy dydaktycznych,
*gromadzenie elementów dekoracji,
*gromadzenie kart pracy, kolorowanek,
*gromadzenie numerów "Małego artysty", „Hobby”,
*zapoznanie z treścią czasopism: „Świetlica w szkole”, „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, „Życie szkoły”,
*studiowanie literatury m.in.:
- J. Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”,
- Wasilak A. „Zabawa z chustą”,
- A. Walisiak, „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka.”,
- E.Kędzior-Niczyporuk „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy”,
- M. Żebrowska „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”,
- E. Waszkiewicz „Pracuję z sześciolatkiem – poradnik dla nauczycieli i rodziców”,
- B. Harwas – Napierała, J. Trempała red.”Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka.”,
- I. Adamek „Podstawy edukacji wczesnoszkolnej”,
- R. Więckowski „Pedagogika wczesnoszkolna”,
- B. Niemierko „Ocenianie szkolne bez tajemnic”,
- A. Brudniak „Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym”,
- N. Wolański „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania”,
- J.Bielski „Życie jest ruchem”;
*poznawanie technik twórczych poprzez Internet:
- makrama - splot podstawowy, splot żeglarski, półsztych,
- decoupage, decoupage na świeczce, odwrócony, ze spękaniem,
- prace z filcu,
- wykorzystanie farb marmurkowych,
- scrapbooking,
- malowanie na szkle,
- masy plastyczne: masa solna, glina, masa samoutwardzalna, gips,
- wyszywanie artystyczne.

§ 7. ust 1. pkt3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulującego procedurę awansu zawodowego nauczycieli.
W tym celu aktualizowałam swoją wiedzę poprzez indywidualne studium prawa oświatowego i ponowną analizę następujących aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian:
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393),
*Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 191 z óź. zm),
*Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z póź. zm.).
2. Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internecie).

3. Wzięłam udział w szkoleniu na temat „Prawo oświatowe dla nauczycieli" zorganizowanym przez WODN w Łodzi.

4. Ponownie przeanalizowałam:
Prawa Ucznia, Kartę Praw Dziecka, oraz dokumentację placówki: Statut Szkoły Podstawowej Nr 51 w Łodzi, regulaminy, Plany pracy świetlicy szkolnej, Regulamin świetlicy szkolnej, Wewnątrzszkolne zasady oceniania w kl. I-III, Przedmiotowe systemy oceniania w kl. IV-VI, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.


§ 7. ust 2. pkt1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania
i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

1.Wstępna ocena własnych umiejętności, autorefleksja.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Wiedziałam, że czeka mnie trudne zadanie organizowania własnego warsztatu pracy i ciągłego budowania autorytetu w oczach uczniów
i rodziców. Był to również czas kreowania własnego wizerunku. Pogłębiałam swoją wiedzę
i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne w celu podniesienia jakości pracy własnej, jak również pracy szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Analiza przepisów prawnych związanych
z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów: wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania.
Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Dostarczyły mi one wiedzy o mnie samej, moich zaletach i słabych stronach, nad którymi muszę jeszcze pracować. Spotkania z innymi nauczycielami dały mi możliwość wymiany doświadczeń i aktualizowania wiedzy dotyczącej wychowania i nauczania.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu p. ................ . We wrześniu 2011 r. opracowałyśmy kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Zgodnie z przepisami we wrześniu 2011 r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Moja współpraca z opiekunem stażu sprowadzała się do:
*zawarcia kontraktu i ustalenia terminów spotkań z opiekunem,
*pomocy w prawidłowym sformułowaniu wniosku, planu rozwoju zawodowego oraz projektu sprawozdania po zakończeniu stażu,
*niemal codziennej z uwagi na specyfikę pracy w świetlicy szkolnej obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
*wielokrotnego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu,
*analizy scenariuszy i przebiegu zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym,
*konsultacji, opracowania scenariuszy zajęć i analizy przebiegu zajęć hospitowanych przez dyrektora,
*określenia mocnych i słabych stron własnej działalności,
*wymiany spostrzeżeń z opiekunem stażu, uwzględnianiem wniosków w planowaniu dalszej pracy w celu uniknięcia ewentualnych błędów.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez:
*udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach,
*stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod i technik nauczania takich jak: rundka, mapy myśli, burza mózgów, tysiąc definicji, śnieżna kula, lista atrybutów, łańcuch, gwiazda, bricolage itp.,
*dobieranie różnorodnych form, metod i narzędzi pracy,
*dostosowania metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów,
*opracowanie własnych pomocy dydaktycznych (karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe, kolorowanki),
*opracowanie scenariuszy zajęć i uroczystości,
*prowadzenie zajęć samodzielnie i w obecności opiekuna stażu,
*prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły:
- Uczę się przez doświadczenie - czyli magiczne właściwości zwykłych substancji,
- Światowy Dzień Wody (22.03.2012 r.),
- Zabawy integracyjne przeciwdziałające agresji wśród dzieci,
- W krainie zdrowego żywienia – inscenizacja (18.12.2012 r.),
- Konkurs recytatorski dla dzieci „51 najpiękniejszych wierszyków” (26.04.2013 r.),
- Nie ufamy nieznajomym (19.11.2013 r.),
- Bezpieczna bajeczka - inscenizacja (30.04.2014 r.);
*obserwację lekcji w edukacji wczesnoszkolnej,
*obserwację apeli i uroczystości przygotowanych przez innych nauczycieli,
*przygotowanie i prowadzenie Szkolnego konkursu recytatorskiego dla dzieci pt. „51 najpiękniejszych wierszyków” (20.04.2012 r., 26.04.2013 r., 11.04.2014 r.),
*przygotowanie i prowadzenie Międzyszkolnego konkursu recytatorskiego dla dzieci pt. „51 najpiękniejszych wierszyków” (14.05.2013 r., 14.04.2014 r.),
*organizację Międzyszkolnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza karta wielkanocna” (14.04.2014 r.),
*organizowanie konkursów plastycznych, wokalnych, warcabowych, literackich i wiedzowych na terenie świetlicy,
*przygotowanie uczniów do konkursów zewnętrznych,
*prowadzenie zajęć mających na celu nadrabianie braków w nauce,
*prowadzenie zajęć koła plastycznego,
*prowadzenie zajęć w „Klubie mądrej sowy”poszerzających wiedzę uczniów,
*prowadzenie zajęć relaksacyjnych, ruchowych, gier i zabaw, zajęć z zakresu promocji zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego, bezpieczeństwa, zajęć plastycznych, przyrodniczych, ekologicznych, umuzykalniających, zajęć integracyjnych, z zakresu edukacji medialnej, czytelniczych, zajęć wychowania komunikacyjnego, zajęć kształtujących postawy opiekuńcze, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, wspierających rozwój intelektualny,
*organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w cyklu „Gość w świetlicy”,
*pozyskiwanie sponsorów,
*opracowywanie planów pracy świetlicy oraz sprawozdań z jej działalności,
*aktualizowanie strony internetowej szkoły,
*studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej,
*rozwiązywanie problemów wychowawczych,
*dokonywanie indywidualnych obserwacji zachowań uczniów i wyciąganie wniosków pomocnych w dalszej pracy z dziećmi,
*opracowanie ankiety dla rodziców uczniów i przeprowadzenie badania oceny pracy świetlicy szkolnej,
*aktualizowanie planów pracy o nowe działania, wynikające z potrzeb placówki,
*analizowanie na bieżąco stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego,
*dokumentowanie swoich działań w postaci: zaświadczeń, dyplomów, podziękowań, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
*prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją stażu,
*prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela - wychowawcy świetlicy (dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych),
*konstruowanie rocznych planów pracy świetlicy i sprawozdań z jej działalności.


§ 7. ust 2. pkt2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego:
*diagnozowanie potrzeb uczniów uczęszczających na zajęcia w świetlicy szkolnej poprzez rozmowy indywidualne i rozmowy prowadzone w kręgu, analizę wytworów dzieci, obserwację ich zachowań w bezpośrednich interakcjach z innymi uczniami, w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
*analiza dokumentacji zgromadzonej w placówce (opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zapisy w protokołach i dziennikach),
*współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami w celu podejmowania działań naprawczych i korygujących,
*bieżące rozwiązywanie konfliktów między uczniami,
*współpraca z rodzicami uczniów.

2. Współpraca z innymi placówkami i instytucjami.
W ramach realizacji tego działania podjęłam współpracę z:
*biblioteką szkolną,
*Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta („Warsztaty pięknego czytania” 06.03.2012 r., warsztaty plastyczne),
*Szkołą Podstawową Nr 141 w Łodzi,
*Szkołą Podstawową Nr 7 w Łodzi,
*Szkołą Podstawową Nr113 w Łodzi,
*Szkołą Podstawową Nr 162 w Łodzi,
*Szkołą Podstawową Nr 41 w Łodzi,
*Szkołą Podstawową Nr 29 w Łodzi,
*Szkołą Podstawową Nr 83 w Łodzi,
*firmą ITD Colection,
*pielęgniarką szkolną,
*parafią pod wezwaniem Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana Męczennika w Łodzi (uroczystości z udziałem kapłanów, finansowanie przez proboszcza parafii obiadów niektórym uczniom),
*Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (finansowanie obiadów potrzebującym uczniom),
*pośrednio z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną (orzeczenia i opinie uczniów).

3. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych i ekologicznych:
*organizowanie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących uczniów - akcje charytatywne:
- zbiórki odzieży i artykułów papierniczych dla uczniów wymagających wsparcia materialnego (grudzień 2011 r.),
- zbiórka słodyczy i artykułów spożywczych dla potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły (grudzień 2011 i 2012 r.),
prowadzenie zajęć poświęconych zagrożeniom współczesnego świata,
*realizacja programów profilaktycznych dotyczących przemocy, uzależnień, radzenia sobie ze stresem, komunikacji w grupie, tolerancji, akceptacji, agresji, bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych itp.,
*prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej, ekologicznej, patriotycznej i regionalnej.

4. Wspieranie rozwoju uczniów poprzez:
*planowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów,
*motywowanie uczniów do udziału w konkursach,
*pracę indywidualną z uczniami przejawiającymi trudności w nauce i zaburzeniami zachowania,
*pracę indywidualną z uczniami zdolnymi,
*kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
*rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez rozmaite zajęcia,
*udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych: apele, imprezy szkolne, pikniki rodzinne.

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
*zapewnienie podopiecznym atmosfery życzliwości i poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu w świetlicy szkolnej,
*prowadzenie różnorodnych zajęć wynikających z planów pracy świetlicy szkolnej,
*wdrażanie uczniów starszych do opieki nad młodszymi,
*organizowanie pomocy koleżeńskiej podczas odrabiania zadań domowych,
*integrowanie grupy świetlicowej,
*przygotowywanie wspólnie z dziećmi dekoracji, gazetek ściennych o różnorodnej tematyce,
*organizowanie imprez świetlicowych:
- Inscenizacje pt. „Biała zima”, „W krainie zdrowego żywienia”, „Bezpieczna bajeczka”,
*Walentynki w świetlicy szkolnej ,
*bale karnawałowe w świetlicy szkolnej,
*„51 najpiękniejszych wierszyków”- szklony konkurs recytatorski,
*„Smerfne harce w świetlicy szkolnej,
*Patron Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi Stefan Linke,
*Andrzejki,
*Dzień Mamy, Taty, Babci i Dziadka,
*Dzień Ziemi,
*Dzień wody,
*Dzień jabłka,
*Dzień kota,
*Dzień tolerancji,
*konkursy,
*organizowanie spacerów po najbliższej okolicy, wyjścia do parku, opieka nad uczniami podczas wyjść kulturalnych, wycieczek.


§ 7. ust 2. pkt 3.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

W trakcie odbywania stażu doskonaliłam umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej, tworzyłam swój warsztat pracy z wykorzystaniem aktualnie dostępnego oprogramowania komputerowego. Korzystałam z zasobów Internetu w celu zbierania i aktualizowania przepisów prawa oświatowego, aktualnych procedur i przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych. Internet posłużył mi również jako cenne źródło materiałów i pomysłów do realizacji zajęć oraz stał się sposobem na wymianę informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- do przygotowywania:
*dokumentacji awansu zawodowego,
*planów pracy,
*sprawozdań,
*tworzenia dokumentów szkolnych min. regulaminu stołówki szkolnej,
*pomocy dydaktycznych,
*scenariuszy zajęć i uroczystości,
*elementów gazetek ściennych,
*zaproszeń,
*dyplomów na różne uroczystości szkolne,
*podziękowań itp.,
- zamieszczałam informacje „z życia świetlicy szkolnej” na stronie internetowej szkoły,
- korzystałam z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć świetlicowych,
- doskonaliłam umiejętność obsługi komputera poprzez korzystanie z własnego komputera w życiu codziennym,
- korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali,
- tworzyłam prezentacje multimedialne wykorzystując zasoby Internetu,
- publikowałam własne scenariusze na portalu internetowym Edux.pl,
- zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników
i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.


§ 7. ust 2. pkt4.
Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
*samokształcenie – zapoznanie z propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin,
*korzystanie z czasopism: „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, „Świetlica w szkole”, „Życie szkoły”,
*udział w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej,
*korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzenia wiadomości,
*wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy wychowawcy świetlicy uwzględniając znajomość poziomu rozwoju uczniów,
*studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (I i II semestr – łącznie 279 godz.) w tym:
- Edukacja społeczna, etyka, wychowanie regionalne i obywatelskie i edukacja dla bezpieczeństwa, higieny oraz zdrowia z metodyką,
- Edukacja językowa i polonistyczna z metodyką,
- Edukacja przyrodnicza z metodyką,
- Edukacja matematyczna z metodyką,
- Edukacja komputerowa z metodyką,
- Edukacja zdrowotna i fizyczna z metodyką,
- Planowanie pracy i ocena efektywności prowadzonych zajęć,
- Psychologiczno-pedagogiczne podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym,
- Pedagogika przedszkolna z metodyką,
- Podstawy edukacji wczesnoszkolnej,
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- Edukacja teatralna – dziecko widzem i aktorem,
- Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
*praktyki nauczycielskie w wymiarze 60 godzin.

2. Realizacja zadań wychowawczych:
- w czasie trwania stażu wypełniałam zadania wychowawcze szkoły, wynikające z Programu Wychowawczego oraz Profilaktyki,
- podczas prowadzenia zajęć wprowadzałam elementy wychowawcze: budowanie zaufania w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania odmienności oraz integracji,
- starałam się skutecznie eliminować zjawisko agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań, eliminować wulgaryzmy językowe oraz stosować zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego,
- współpraca z gronem pedagogicznym miała na celu bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych głównie we współpracy z opiekunem stażu, nauczycielami wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
- indywidualne spotkania z rodzicami i opiekunami pozwalały na systematyczne i ciągłe monitorowanie zachowań dzieci, a także umożliwiały wspólne działania na rzecz rozwiązywania problemów. Spotkania służyły także pedagogizacji rodziców, podnoszeniu ich kultury pedagogicznej poprzez wyjaśnianie specyfiki zachowań wynikających z właściwości danego okresu rozwojowego dzieci. Sprzyjały również określaniu właściwych relacji rodzic-dziecko-nauczyciel, uświadamianiu problemu zagrożeń, jakie czyhają na dzieci,
- udział w imprezach szkolnych, także tych o charakterze integrującym środowisko lokalne np. „51 rad na wszystko”, pikniki rodzinne.

§ 7. ust 2. pkt5.
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu i opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
W celu lepszego posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oswiaty w zakresie funkcjonowania szkoły:
*analizowałam podstawowe dokumenty dotyczące funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi,
*opracowałam regulamin stołówki szkolnej,
*współuczestniczyłam w ewaluacji pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014, opracowując narzędzia do zbierania informacji od nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów
w szkole oraz pracy zespołowej nauczycieli w kontekście poprawy wyników nauczania (opracowanie kwestionariuszy wywiadu, zebranie wywiadów i sformułowanie wniosków),
*uczestniczyła w szkoleniu z zakresu prawa oświatowego,
*brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych.


WNIOSKI KOŃCOWE:
Praca nad realizacją zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz zadań dodatkowych, była dla mnie wyzwaniem i próbą sprostania wymaganiom i potrzebom szkoły. Okres stażu stał się czasem wytężonej pracy, gromadzenia doświadczeń, poszerzania wiedzy i umiejętności. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podnosząc własne kompetencje zawodowe. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły, na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii
i pedagogiki, a swojej pracy na co dzień wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
W trakcie trwania stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod mojej pracy. Nauczyłam się lepiej planować i organizować zajęcia oraz dokumentować prowadzone działania. Analizowałam i oceniałam ich skuteczność,a jeśli zachodziła potrzeba, modyfikowałam je. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. Zawsze starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Praca wychowawcza z grupą świetlicową sprawiła mi dużą satysfakcję. Podczas realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, nabyłam wiele przydatnych umiejętności, które wykorzystuję w codziennej pracy. Prowadząc zajęcia uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz problemy społeczne i cywilizacyjne, dzięki czemu uczniowie mają możliwość pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu wolnego. Myślę, że oferta zajęć świetlicowych jest bardzo szeroka i różnorodna, przez co umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój.
Zamierzam w dalszym ciągu pogłębiać swoją wiedzę i podnosić kompetencje zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej oraz stosować wobec uczestników zajęć różnorodne formy oddziaływań wychowawczych. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności. Wiele zadań, których realizacji się podjęłam ma charakter ciągły, dlatego zamierzam w dalszym ciągu kontynuować je, rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Pragnąc doskonalić swój warsztat pracy kontynuuję studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.