X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23686
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wrocław, 1 września 2011 roku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. INFORMACJE PERSONALNE

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Violetta Chmielowska
Miejsce pracy: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna
Kompetencje przedmiotowo metodyczne:
> Studia magisterskie o kierunku nauczanie początkowe – Uniwersytet Wrocławski

Czas stażu: od 01.09.2011 do 31.05.2014

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1- 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Termin
realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach dotyczących doskonalenia zawodowego.
Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
Zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN
Udział w kursach, szkoleniach.

Zbieranie informacji o realizacji zadań.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
IX – 2011r.

W czasie stażu

W czasie stażu V 2014

2.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat 
prawa oświatowego,
organizacji placówek oświatowo - wychowawczych a także reformy oświaty.
Zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, plan wychowawczy szkoły, statut, WSO.
Samodzielne i twórcze układanie planu wychowawczego klasy, planu współpracy z rodzicami i planów wynikowych na podstawie planu wychowawczego szkoły.
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego, 
regularna lektura publikacji w Internecie.

IX – X 2011 W czasie stażu

3.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
Badanie opanowanych w klasie zerowej przez dzieci umiejętności i wiadomości. Dostosowanie planów pracy do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów.
Test kompetencji po klasie III. Opracowanie wyników i planu naprawczego.
Przygotowanie sprawdzianów
Objęcie uczniów klasy III wnikliwą
i systematyczną diagnozą kontrolującą umiejętność czytania ze zrozumieniem. Opracowanie zbioru testów sprawdzających poziom czytania ze zrozumieniem

IX 2011 W czasie stażu - maj 2014 W czasie stażu

4.
Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.

Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Udział w projekcie unijnym ‘ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miękinia.
Opracowanie w we współpracy z Zespołem Samokształceniowym programu pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności

Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
w czasie stażu

5.
Prowadzenie lekcji poza klasą szkolną- muzeum, biblioteka, las, zakłady pracy, gospodarstwo rolne.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: sadownik, pszczelarz, itp. Scieżka dydaktyczna „Dwie Wieże”
W czasie stażu

6.
Opieka nad salą.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Stworzenie warunków przyjaznych nauce w sali lekcyjnej.
Wykonanie niezbędnych dla pogłębienia wiedzy dzieci pomocy.

w czasie stażu

7.
Cykliczna organizacja imprez, wyjazdów.
Organizacja wycieczek, wyjść do kina, teatru, muzeum.
w czasie stażu

8.
Przygotowywanie uroczystości szkolnych
Przygotowanie Pasowania na ucznia i Dnia Patrona, apelu wielkanocnego, Jasełek itp.
w czasie stażu

9.
Współorganizowanie i udział w imprezach i akcjach szkolnych
Udział w akcjach Sprzątanie świata, festynach szkolnych
w czasie stażu

10.
Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej
Opracowanie planu Zespołu oraz dokumentów szkolnych
W czasie stażu

11.
Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.
Przygotowanie referatów na zebrania z rodzicami.
Umieszczenie ich na stronie internetowej.
w czasie stażu

12.
Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców
Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla chętnych rodziców
w czasie stażu

13.
Współpraca z rodzicami. Zapewnienie warunków sprzyjających pozytywnemu postrzeganiu szkoły przez uczniów i rodziców. Organizacja imprez klasowych
Przygotowanie imprez z udziałem rodziców.

w czasie stażu

14.
Zapraszanie rodziców do współprowadzenia zajęć, dzielenia się wiedzą
Przygotowanie spotkania z rodzicem stomatologiem, zawodowym ochroniarzem, sadownikiem
w czasie stażu

15.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie własnej wiedzy, umiejętności oraz wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.

Samodzielne pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Lektura książek i czasopism. / prenumerata czasopism popularnonaukowych np. Świat nauki i Wiedza i życie i innych, Mały artysta.
Założenie i aktualizowanie księgozbioru – słowniki, atlasy, programy edukacyjne.
Zbieranie informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce

w czasie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Termin
realizacji

1.
Wykorzystywanie komputera do wykonywania dyplomów, zaproszeń, sprawozdań, ogłoszeń, kart pracy, scenariuszy, referatów, materiałów metodycznych, podziękowań, zaproszeń., ankiet, ogłoszeń, prezentacji multimedialnych
Korzystanie z komputera, drukarki, skanera, Internetu- korzystanie z dostępnych stron internetowych.
Opracowanie materiałów wykorzystywanych w pracy na komputerze.

na bieżąco

2.
Redagowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych klas 0 – III w celu umieszczenia ich na stronie internetowej szkoły
Korzystanie z komputera, internetu
Okres stażu

3.
Systematyczna dbałość o należyta jakość sprzętu elektroakustycznego, obsługa techniczna tego sprzętu.
Przygotowanie sprzętu do wykorzystania podczas uroczystości szkolnych, pokazów.
okres stażu

4.
Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.

Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Wykorzystanie komputera do powtarzania, utrwalania wiedzy.
Wykorzystanie w procesie edukacyjnym animacji komputerowych, słowników, encyklopedii, dostępu do Internetu.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
okres stażu

5.
Wykonywanie zdjęć podczas różnych uroczystości szkolnych, ważnych wydarzeń z życia szkoły, podczas wycieczek, apelów, wydarzeń sportowych.
Wykorzystanie aparatu cyfrowego.
okres stażu

6.
Korzystanie z ofert portali edukacyjnych oferujących wnikliwą diagnozę osiągnięć szkolnych po ukończeniu każdej klasy.
Wykorzystanie gotowych testów.
wysłanie prac do analizy, porównanie wyników na tle rówieśników z polskich szkół.
IX, V każdego roku

7.
Samodzielne opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Opublikowanie ich na stronie internetowej.
Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Umieszczenie opracowanych materiałów w Internecie.
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Termin
realizacji

1.
Organizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia.
Przeprowadzenie szkoleń w ramach WDN
Okres stażu

2.
Opracowywanie i udostępnienie materiałów dla innych nauczycieli na własnej stronie internetowej i portalach edukacyjnych.
Opracowywanie i przekazywanie własnych opracowań, scenariuszy lekcji, referatów, kart pracy.
Opracowanie materiałów, scenariuszy zajęć dla
innych nauczycieli i biblioteki szkolnej oraz umieszczenie ich na własnej stronie internetowej.

Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań i referatów.
Scenariuszy imprez, konkursów
Okres stażu

3.
Zajęcia otwarte dla nauczycieli.
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Termin
realizacji

1.
Opracowanie i wdrożenie programu własnego „Gimnastyka ciała, buzi i języka”dla kl. I - II

Opracowanie i wdrożenie programu. Realizacja programu. Ewaluacja
Okres stażu

2.
Przygotowanie projektu /programu/ pracy z dziećmi ryzyka dysleksji
Opracowanie we współpracy z pedagogiem i logopedą projektu/programu. Wdrożenie i realizacja
Okres stażu


8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Termin
realizacji

1.
Integracja społeczności –uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne.
Nawiązywanie do tradycji ludowych i ich kultywowanie.
Przygotowanie imprezy środowiskowej z okazji Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty.

wg kalendarza

2.
Wykorzystanie programu psychoedukacyjnego ‘Muminki w drodze do dojrzałości
Prowadzenie cyklicznych zajęć psychoedukacyjnych w kl. II
Nawiązanie Współpracy z trenerem programu
w czasie stażu

3.
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły

Przygotowanie gminnego konkursu „Mistrz intelektu” dla klas III,
Opracowanie regulaminu konkursów szkolnych, czuwanie nad przebiegiem. Opracowanie pytań.
Zorganizowanie miejsca na konkurs. Zorganizowanie nagród.
Przeprowadzenie Przeglądu wiersza logopedycznego
Czerwiec 2012, 2013
W czasie stażu

4.
Poszukiwanie i wprowadzenie ciekawych metod pracy, np. Kinezjologia edukacyjna, edukacja przez ruch D. Dziamskiej
Wykorzystywanie na różnych zajęciach ćwiczeń z kinezjologii, przestrzeganie picia wody. Przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem elementów metody edukacji przez ruch D. Dziamskiej
W czasie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Termin
realizacji

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Śląskiej.
Nawiązywanie współpracy ze specjalistami szkolnymi.
Wnikliwa obserwacja uczniów.
Redagowanie opinii.
Konsultacje z pedagogiem, psychologiem i logopedą.
Realizowanie zaleceń.
Okres stażu

2.
Współpraca z instytucjami społecznymi
Promocja zdrowia poprzez udział w konkursach. Propagowanie zdrowego stylu życia. Zapraszanie przedstawicieli policji i straży pożarnej na pogadanki do szkoły. Wycieczki. Wykonanie prac pamiątkowych. Włączenie się do klubu „Bezpieczny Puchatek”

w czasie stażu

3.
Współpraca z lokalnym Ośrodkiem Zdrowia i pielęgniarką
Udział w konkursach, organizowanie wystaw promujących zdrowie
w czasie stażu

4.
Czynny udział w organizacji różnych akcji charytatywnych i społecznych
Zabawa charytatywna „Dajemy radość i serce”, zbiórka nakrętek, zbiórka żywności, zakup żywności dla potrzebujących, organizowanie kiermaszy, zbiórka makulatury
w czasie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły , której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Informacje
o realizacji zadań
Termin
realizacji

1. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozwiązywania problemów.
Charakterystyka, diagnoza problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza i propozycja rozwiązania, wdrażanie i ewaluacja.
Opracowane materiały.

Okres stażu


Plan Rozwoju Zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.