X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23677
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Katarzyna Dudek
nauczyciel muzyki, muzycznego wychowania artystycznego oraz wychowawca świetlicy

Czas odbywania stażu:1.09.2011r.- 31.05.2014r.
Opiekun stażu: ..........................

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego:
a) kursy doskonalące
w sferze dydaktycznej i wychowawczej
b) studia podyplomowe

Cały staż

Zaświadczenia
Poznanie procedur awansu zawodowego. Cały staż Notatki
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu. Wrzesień 2011r.
Na bieżąco Kontrakt, scenariusze obserwowanych zajęć, sprawozdanie
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Na bieżąco Plany wynikowe, plan wychowawczy, plan pracy zespołu humanistycznego
Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy Na bieżąco Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień, regulaminy konkursów, płytoteka
Zorganizowanie szkolnych konkursów z dziedziny muzyki Cały staż Regulaminy konkursów, potwierdzenia dyrektora
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli. Cały staż Arkusze hospitacyjne
Udział w pracach organów szkoły
- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
- współpraca z gronem pedagogicznym
Okres stażu potwierdzenia
Dokumentowanie własnych działań. Na bieżąco Zaświadczenia, ankiety, scenariusze zajęć i przedstawień
Opracowanie planu pracy szkolnego koła muzycznego Wrzesień 2011 Program pracy
Wstępna ocena własnych możliwości, umiejętności, osiągnięć. Wrzesień 2011 r. Arkusz samooceny

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. Cały staż Ankiety, adnotacje w dziennikach, wywiady środowiskowe
Diagnozowanie zainteresowań i potrzeb wychowanków. Na bieżąco Ankiety, plany wychowawcze
Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Na bieżąco Bieżąca dokumentacja, adnotacje w dziennikach
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami. Cały staż Rozmowy indywidualne, karta spotkań z pedagogiem, adnotacje w dziennikach, skierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych
Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeb uczniów.
a) Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach szkolnych i powiatowych
b) Organizacja wycieczek szkolnych
c) Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania
d) Przygotowanie uczniów do konkursów pozwalających odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym zamieszkiwanego środowiska Cały staż Potwierdzenia udziału, scenariusze akcji i uroczystości, podziękowania, dyplomy, zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, zdjęcia

Opieka nad uczniami zdolnymi. Przygotowywanie w ramach własnych kompetencji do konkursów, prowadzenie koła muzycznego Protokoły, scenariusze przedstawień
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę: dom kultury, kino, parafia Cały staż Zaświadczenia
Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora. Cały staż Plan pracy komisji, protokoły, sprawozdanie
Organizacja i przygotowywanie apeli i uroczystości szkolnych Wg harmonogramu Scenariusze, adnotacje w dziennikach, zdjęcia
Realizacja ścieżek przedmiotowych. Cały staż Plany wynikowe, sprawozdanie

§ 7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej.

Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera. Na bieżąco Np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera. Na bieżąco Materiały
Znajomość podstawowych programów komputerowych. Na bieżąco Materiały
Publikacje swoich materiałów w internecie. Cały staż Publikacje
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
Raz w semestrze Scenariusz, wpis w dzienniku lekcyjnym

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie. Cały staż Notatki, wykaz lektur
Aktualizacja wiedzy na kursach, szkoleniach, warsztatach. Cały staż Zaświadczenia
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego. Cały staż Zaświadczenie lidera, sprawozdanie
Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów. Cały staż Plan wychowawcze, scenariusze
Znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów . Cały staż Materiały diagnostyczne, karta spotkań z pedagogiem

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż.

Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: statutu, WSO, regulaminów, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela. Na bieżąco Notatki
Znajomość prawa oświatowego. Na bieżąco Sprawozdanie, złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne, notatki
Wykazywanie się znajomością przepisów. Na bieżąco Np. organizowanie wycieczek, wyjść- protokoły

Zatwierdzam do realizacji podpis nauczyciela
Data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.