X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23710
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Małgorzata Depczyńska
Wychowawca świetlicy szkolnej
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2


PLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.


§8 ust 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i prawa oświatowego
Wniosek do
Dyrektora o rozpoczęcie stażu.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza dostępnych wydawnictw na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnych aktów prawnych dotyczących oświaty i nauczycieli.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
IX. 2011 r.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, zdjęć i innych dokumentów wynikających ze specyfiki realizowanych zadań.
Notatki
Cały okres stażu
3. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym. Udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych i doskonaleniu nauczycieli.
Zaświadczenia
W okresie całego stażu
4. Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej.
Wykaz lektur
W okresie całego stażu
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy. Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów.
Notatki w dzienniku
W okresie całego stażu
6. Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych. Sporządzenie planu uroczystości.
Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych m. in. takich jak:
- Andrzejki,
-Wigilia
- balik karnawałowy,
- Walentynki.
Kronika świetlicy
W okresie całego stażu

7. Przeprowadzanie konkursów świetlicowych Przeprowadzenie konkursów o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.
Zdjęcia, wystawa prac, gazetka świetlicowa
W okresie całego stażu

8. Organizacja warsztatu pracy wychowawcy świetlicy Wykonanie gazetki ściennej, dotyczącej aktualności z życia świetlicy. wystawki prac.
Współtworzenie świetlicowej strony internetowej.
Wydruk ze strony internetowej, kronika świetlicy.
W okresie stażu.

9. Organizowanie wycieczek Wycieczki tematyczne i okolicznościowe
Zdjęcia, kronika świetlicowa
W okresie całego stażu

10. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych Kontakt z pedagogiem szkolnym, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Notatka w dzienniku
W okresie stażu.


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w codziennej pracy pedagogicznej Gromadzenie materiałów dotyczących awansu zawodowego w celu rozwinięcia posiadanego warsztatu pracy.
Opracowanie materiałów dotyczących świetlicy szkolnej.
Korzystanie z dorobku innych nauczycieli, komunikowanie się ze środowiskiem nauczycielskim poprzez Internet.
Wydruki komputerowe, wykaz stron internetowych.
Cały okres stażu.

2. Korzystanie na zajęciach z różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych oraz środków komunikacyjnych. Zbieranie materiałów przydatnych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Oglądanie filmów, słuchanie muzyki, wykorzystanie multimedialnych programów komputerowych, wycieczka do pracowni multimedialnej. Zebrane materiały, zdjęcia Cały okres stażu.
3. Korzystanie z technologii komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej Wprowadzanie nowych metod do własnego warsztatu pracy korzystając z technologii komputerowej. Korzystanie z komputera i drukarki (przygotowanie pomocy do zajęć, tworzenie potrzebnych dokumentów).
Umieszczenie na stronie internetowej świetlicy szkolnej wybranych scenariuszy zajęć.
Scenariusze zajęć, dokumenty, plan rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu.

4. Wykorzystanie zasobów internetowych Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu.
Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej.
Przygotowanie rebusów, krzyżówek i dyplomów. Gromadzenie adresów internetowych.
Zbieranie ciekawych pomysłów do przygotowania imprez , opracowania scenariuszy.
Wyszukiwanie i przygotowywanie materiałów do zajęć oraz prezentacji (użycie m.in. programów edytorskich, graficznych).
Scenariusze, rebusy, krzyżówki, dyplomy.
Wykonanie pomocy do zajęć, zestawień, wzorów dokumentów świetlicowych.
Cały okres stażu.


§8 ust. 2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Umieszczenie planu rozwoju w Internecie
Przekazywanie wiedzy i dzielenie się materiałami opracowanymi podczas spotkań warsztatowych.
Aktywna praca w PZL i PTD.
Opublikowanie na portalach internetowych artykułów.
Współpraca z gazetką szkolną „Co słychać”.
Opracowane materiały.
Cały okres stażu.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy świetlicy szkolnej. Opracowanie planu pracy świetlicy w oparciu o fachową literaturę.
Plan pracy świetlicy szkolnej.
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2. Opracowanie programu pomocy logopedycznej dzieciom mającym wady wymowy. Wdrożenie programu i jego realizacja.
Wydruk programu
Cały okres stażu.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Aktualizacja strony internetowej świetlicy szkolnej. Redagowanie tekstów na stronę internetową.
Systematyczne uaktualnianie informacji i zdjęć znajdujących się na stronie internetowej świetlicy szkolnej.
Strona internetowa świetlicy szkolnej.
Cały okres stażu
2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
Protokół z Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
3. Praca z „uczniem słabym” Pomoc w odrabianiu lekcji.
Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką i wadami wymowy.
Zapis w dzienniku.
Cały okres stażu
4. Udzielanie się w pracach szkoły. Współudział w wystawach dorobku szkoły.
Zdjęcia.
Cały okres stażu


8 ust.2.pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z innymi podmiotami Udział w akcjach organizowanych przez inne podmioty. Zaświadczenia
W okresie stażu
2. Współpraca z nauczycielami w ramach opieki nad uczniami. Opieka nad dziećmi podczas uroczystości i wycieczek.
Zaświadczenie
W okresie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami. Pełnienie funkcji członka PZL.
Udział w konferencjach i szkoleniach PZL.
Udział w spotkaniach samokształceniowych pedagogów i logopedów na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Zaświadczenia
W okresie stażu


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Podjęcie działań mających na celu rozpoznanie i rozwiązanie dwóch indywidualnych problemów edukacyjnych uczniów. Rozpoznanie i rozwiązanie, opis i analiza dwóch indywidualnych
przypadków. Pisemne przedstawienie analizy i opisu wybranych
przypadków.
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.