X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23676
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna Barszczewska
Wykształcenie: magister filologii niemieckiej i historii
Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Przypomnienie i uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego:
- Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
- śledzenie stron internetowych MENiS;
- założenie teczki tematycznej “Awans zawodowy nauczyciela”;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego;
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
- sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dowody realizacji:
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- wniosek o rozpoczęcie stażu,
- Plan rozwoju zawodowego,
- Sprawozdanie.

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły:
- uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym;
- praca w Zespole Przedmiotowym z Języka Niemieckiego, praca w Zespole Wychowawczym i innych.
Dowody realizacji:
- listy obecności,
- materiały przygotowane na spotkania zespołów i na rady pedagogiczne.

3. Opracowanie dokumentacji szkolnej:
- uaktualnienie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego,
- opracowanie planów dydaktycznych;
- analiza wyników gimnazjalnych z OKE i testów diagnostycznych, znalezienie słabych obszarów wiedzy uczniów i uwzględnienie powyższego w planach dydaktycznych,
- opracowanie wymagań edukacyjnych, planów pracy wychowawczej oraz innych dokumentów szkolnych,
- analiza wyników matury z języka niemieckiego i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Dowody realizacji:
- Przedmiotowy System Oceniania
- Plany dydaktyczne
- Wymagania edukacyjne
- Plany pracy wychowawczej
- Analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

4. Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych; samodzielne studiowanie literatury fachowej. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu:
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- studiowanie literatury fachowej,
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu;
- współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi.
- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.
Dowody realizacji:
- zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego,
- bibliografia.

5.Organizowanie konkursów szkolnych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach lokalnych i ogólnopolskich:
- organizowanie i przeprowadzanie konkursów na terenie szkoły.
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.
- pozyskiwanie nagród dla uczniów z najwyższymi wynikami od wydawnictwa.
Dowody realizacji:
- kopie zadań,
- lista wyników,
- fotografie,
- listy pochwalne,
- nagrody

6. Organizacja i uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, klasowych i innych formach promocji szkoły:
- opracowanie scenariuszy,
- przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach,
- aktywny udział w Dniach Otwartych Szkoły
- opracowanie scenariuszy klasowych spotkań okolicznościowych.
Dowody realizacji:
- scenariusze,
- potwierdzenia,
- zdjęcia.

7. Organizacja wycieczek szkolnych:
- określenie celu wycieczki,
- sporządzenie planu wycieczki i jego realizacja.
Dowody realizacji:
- program wycieczki,
- zdjęcia.

8. Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne:
- wykonywanie tablic tematycznych oraz okazjonalnych;
- pozyskiwanie materiałów dydaktycznych;
- wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych;
- gromadzenie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela germanisty.
Dowody realizacji:
- wykaz pozyskanych materiałów;
- zdjęcia.

9. Prowadzenie zajęć przygotowujących do matury z języka niemieckiego:
- prowadzenie zajęć.
Dowody realizacji:
- dzienniki zajęć dodatkowych

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Zastosowanie technologii komputerowej do opracowywaniu dokumentacji (w tym związanej z awansem zawodowym) oraz do przygotowania pomocy dydaktycznych:
- opracowywanie dokumentów, pomocy dydaktycznych, testów dyplomów,
- tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Dowody realizacji:
- testy, klucze,
- scenariusze lekcji,
- analizy,
- pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.

2. Korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej w celu komunikowania się z uczniami, innymi nauczycielami, wydawnictwami itp:
- podanie uczniom adresu poczty internetowej,
- odbieranie zadanych prac domowych;
- forum dyskusyjne.
Dowody realizacji:
- skrzynka e-mail.

3. Zastosowanie technologii komputerowej do działań edukacyjnych:
- wykorzystanie na lekcjach komputera, urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych,
- wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji do prowadzenia lekcji.
Dowody realizacji:
- scenariusze lekcji.
- prezentacje multimedialne.

4. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz do zadań związanych z awansem zawodowym: - wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu języka niemieckiego, wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, a także jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczej,
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń i materiałów i związanych z nauczaniem języka niemieckiego,
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,
- prenumerata biuletynów informacyjnych wydawanych przez portale edukacyjne,
- przygotowanie materiałów i publikacja na stronach portalu edukacyjnego,
- uczestniczenie w konkursach i projektach realizowanych drogą internetową.
- umieszczanie informacji na stronach szkoły.
Dowody realizacji:
- adresy stron WWW,
- materiały wykorzystywane do prowadzenia lekcji języka niemieckiego.

5. Doskonalenie umiejętności w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej:
- ukończenie kursów prowadzonych on-line lub metodą tradycyjną,
- samodzielne zdobywanie potrzebnych umiejętności.
Dowody realizacji:
- zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów, kontraktowych:
- opracowywanie scenariuszy zajęć,
Dowody realizacji:
- scenariusze.

2. Publikacje w Internecie:
- opracowanie i umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego dyplomowanego i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Dowody realizacji:
- publikacje w Internecie.

3. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
- aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, pracach Zespołu Wychowawczego,
- przygotowanie referatów, materiałów.
Dowody realizacji:
- listy obecności,
- opracowane materiały.

4. Dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą z nauczycielami języka niemieckiego poprzez aktywny udział w pracach Zespołu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego:
- prowadzenie spotkań Zespołu Przedmiotowego; pełnienie funkcji przewodniczącej;
- udzielanie porad i wskazówek nauczycielce stażystce,
- organizowanie szkoleń dla członków Zespołu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego,
- przygotowanie analiz i materiałów sprawozdawczych na posiedzeniu Zespołu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego,
- współpraca przy organizacji zaplanowanych przez zespół przedsięwzięć.
Dowody realizacji:
- protokoły z zebrań Zespołu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego;
- przygotowane materiały.

5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów:
- dzielenie się wiedzą nabytą podczas zewnętrznych kursów doskonalących i przekazywanie materiałów z tych kursów zainteresowanym nauczycielom,
- prowadzenie wspólnych przedsięwzięć;
- opracowywanie scenariuszy imprez.
Dowody realizacji:
- materiały;
- zdjęcia.

6. Opracowanie i udostępnienie materiałów do wykorzystania przez innych nauczycieli:
- opracowanie i udostępnienie testów działowych, testów diagnostycznych, wymagań edukacyjnych, scenariuszy zajęć i innych.
Dowody realizacji:
- Teczka Zespołu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego;
- biblioteka szkolna.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy koła języka niemieckiego lub zajęć przygotowujących do matury z języka niemieckiego:
- opracowanie planu pracy,
- zajęcia koła języka niemieckiego lub zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego.
Dowody realizacji:
- dziennik zajęć pozalekcyjnych.

2. Dostosowanie planów dydaktycznych do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania:
- analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i testów diagnostycznych w poszczególnych latach i modyfikowanie planów dydaktycznych.
Dowody realizacji:
- analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i testów diagnostycznych,
- plany dydaktyczne.

3. Praca z uczniem posiadającym orzeczenie z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej:
- dostosowanie wymagań do zaleceń Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.

4. Opracowanie planu pracy wychowawczej klasy:
- realizacja planu pracy wychowawczej w poszczególnych latach.
Dowody realizacji:
- plan wychowawczy,
- zapisy w dzienniku.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z języka niemieckiego.

1. Udział w komisji egzaminacyjnej:
- wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
- sprawdzanie prac maturalnych
Dowody realizacji:
- zaświadczenie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i klasowych:
- przygotowanie oraz przeprowadzenie imprez i uroczystości, np. wigilia klasowa, Dzień Języka niemieckiego.
Dowody realizacji:
- wpis w dzienniku;
- zdjęcia.

2. Prowadzenie dodatkowych zajęć; koła języka niemieckiego, zajęć przygotowujących do matury z języka niemieckiego:
- opracowanie planu pracy języka niemieckiego zajęć przygotowujących do matury z języka niemieckieo,
- systematyczne prowadzenie zajęć.
Dowody realizacji:
- Dziennik zajęć dodatkowych

3. Organizowanie wycieczek szkolnych:
- organizowanie wycieczek dydaktyczno–krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
- opracowanie i realizacja planów wycieczek.
Dowody realizacji:
- program wycieczki,
- zdjęcia.

4. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych:
- opracowanie scenariuszy, konkursów oraz regulaminów,
- przeprowadzenie konkursów w szkole.
Dowody realizacji:
- regulaminy konkursów,
- zdięcia.

5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów: - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,
- praca uczniów metodą Project.
Dowody realizacji:
- przykłady prac uczniów.

6. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz uczniów; Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Kuratorem do spraw nieletnich, funkcjonariuszami policji, itp:
- diagnozowanie środowiska ucznia,
- kierowanie uczniów i ich rodziców do specjalistów,
- organizowanie spotkań z przedstawicielami tych instytucji,
- określanie wspólnego frontu działania na rzecz pomocy uczniom i rodzicom.
Dowody realizacji:
- dokumentacja szkoły.

7. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły:
- udział w kursach, szkoleniach organizowanych przez CDiDN oraz szkoleniowych radach pedagogicznych.
Dowody realizacji:
- zaświadczenia o udziale w konferencjach i innych szkoleniach.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych:
- zdiagnozowanie problemów edukacyjnych,
- ustalenie metod pracy z uczniem (uczniami),
- pomoc w pokonywaniu trudności w nauce,
- dodatkowe zajęcia z uczniem słabym,
- konsultacje.
Dowody realizacji:
- opis wybranych przypadków i ich analiza.

2. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych:
- diagnoza problemów wychowawczych, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych;
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej,
- współpraca z nauczycielami, pedagogiem i rodzicami w rozwiązywaniu problemów.
Dowody realizacji:
- dziennik klasowy,
- zaświadczenie pedagoga.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania trudności ucznia:
- studiowanie literatury fachowej,
- udział w szkoleniach.
Dowody realizacji:
- spis lektur,
- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.