X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23637
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(Staż: 2 lata i 9 miesięcy)


Zespół Szkół w .............

Dane osobowe

1. Imię i nazwisko nauczyciela:

2. Nauczany przedmiot: matematyka

3. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

4. Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie : Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Matematyka
Studia podyplomowe: Uniwersytet Rzeszowski, kierunek : Informatyka

5. Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
6. Termin rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011r.
7. Termin zakończenia stażu: 31.05. 2014r.


Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

FORMY REALIZACJI
• Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, śledzenie zmian dotyczących prawa oświatowego.
• Udział w szkoleniach związanych z procedurami i zadaniami niezbędnymi w procesie awansu zawodowego.
• Prawidłowe sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Prawidłowe i terminowe przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń i świadectw.
• Opracowanie sprawozdania, autoanaliza pracy
• Udział w kursach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Obserwowanie lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Analiza raportów OKE.
• Współudział w analizie i opracowaniu wyników sprawdzianu po klasie szóstej oraz egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno -przyrodniczej.
• Współudział w tworzeniu planów naprawczych.
• Wdrażanie w procesie dydaktycznym planów naprawczych
• Organizacja wycieczek, biwaków, uroczystości klasowych.
• Analiza dokumentów szkolnych
• Śledzenie zmian dotyczących zasad funkcjonowania szkoły
• Analiza WSO z przedmiotów oraz regulaminu oceniania zachowania.
• Udział w kursach dotyczących oceniania ucznia.
• Dokładne informowanie uczniów i rodziców o sposobach oceniania z przedmiotu i zachowania


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

FORMY REALIZACJI
• Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu na lekcjach matematyki.
• Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego w programie Excel za pomocą wykresów różnicujących ze względu na standardy i przedmioty.
• Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy, obliczeń i opracowania graficznego (w formie wykresów) pomiarów dydaktycznych.
• (korzystanie z materiałów na lekcjach matematyki i informatyki).
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Korzystanie ze stron MEN i OKE.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli dotyczących procesu wychowawczego i dydaktycznego (publikacje umieszczone w internecie).
• Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce dotyczącej dydaktyki nauczanego przedmiotu, wykorzystanie internetu w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych
• Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania awansu zawodowego z zastosowaniem technologii komputerowej
• Wykorzystanie pakietu Office do przygotowywania scenariuszy lekcji, regulaminu konkursu, pomocy dydaktycznych dla uczniów (karty pracy, sprawdziany, testy)
• Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentacji niezbędnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej z wykorzystaniem technologii komputerowej.
• Graficzne opracowywanie wyników ankiet (w postaci wykresów), przygotowywanie dyplomów, zaproszeń z okazji uroczystości szkolnych.
• Korzystanie z programów edukacyjnych i płyt CD dołączonych do podręczników z matematyki.

§8 ust.2 pkt. 3

Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

• Opracowanie scenariuszy lekcji i kart ewaluacyjnych
• Opracowanie scenariuszy zajęć przy współpracy z nauczycielami innych przedmiotów w ramach korelacji międzyprzedmiotowych.
• Praca w komisjach konkursowych.
• Współudział w tworzeniu imprez i uroczystości szkolnych i klasowych.
• Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego ( dzielenie się problemami, własnymi rozwiązaniami, efektami pracy, współpraca przy analizie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, analizy planów wynikowych itp.).
• Przekazanie materiałów do biblioteki
• Prowadzenie zajęć otwartych dla studentki, prowadzenie dokumentacji dotyczącej odbywanej praktyki
• Przygotowanie materiałów i referatów szkoleniowych.


§8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


FORMY REALIZACJI

• Opracowanie i wdrożenie programu koła matematycznego i jego ewaluacja
• Opracowanie regulaminu, zestawu zadań i kart odpowiedzi szkolnego konkursu matematycznego


§8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


FORMY REALIZACJI

• Poszukiwanie nowych metod pracy na zajęciach (metoda projektu)
• Współtworzenie scenariuszy uroczystości szkolnych.
• Udział w akcji WOŚP, Góra Grosza
• Opracowanie planu wychowawczego klasy
• Organizowanie wycieczek, biwaków i uroczystości klasowych
• Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
• Przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu wojewódzkiego.
• Prowadzenie społecznych zajęć dydaktycznych z matematyki


§ 8.ust.2.pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

FORMY REALIZACJI

• Organizowanie uroczystości z udziałem władz gminnych.
• Przygotowanie spotkania z pielęgniarką,
• Współpraca z LOP, PCK, TPD, Samorządem Szkolnym
• Pedagogizacja rodziców. Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły.
• Kontakt z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych, konsultacja w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym i organizacji akcji charytatywnych


§8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

FORMY REALIZACJI
• Podjęcie działań w celu rozpoznania wybranych problemów edukacyjnych
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
• Podsumowanie i wnioski.


Ewelina Maślanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.