X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23645
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Karolina Krężałek
Kwalifikacje zawodowe: nauczyciel języka polskiego
Miejsce pracy:Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2007
Data zakończenia stażu: 31 V 2010
Imię i nazwisko opiekuna stażu: d
o 31 XII 2008r. mgr Agnieszka Fejkiel
od 1 I 2009r. mgr Justyna Czekańska


CEL PODSTAWOWY PODJĘTEGO STAŻU: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

1 września 2007 roku rozpoczęłam staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie na stanowisku pełnoetatowego nauczyciela języka polskiego w szkołach dla dorosłych. W pierwszym roku stażu moim opiekunem była
p. Agnieszka Fejkiel. Od 1 I 2009r. funkcję tę przejęła p. Justyna Czekańska.
Jestem magistrem filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Posiadam sześcioletni okres pracy w szkole.
W ciągu trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb środowiska lokalnego.

W swojej pracy na bieżąco stosowałam się do WSO i Statutu szkoły.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których przedstawiałam sprawozdania z osiągnięć dydaktycznych słuchaczy uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, pełniąc obowiązki opiekuna semestru.
Czynie brałam udział w pracach Zespołu Humanistów, w pierwszym roku pełniąc funkcję protokolanta. Uczestniczyłam również w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego. Spotkania obydwu zespołów służyły wymianie informacji, doświadczeń, analizie problemów i wyciąganiu wniosków.
Pełniłam obowiązki nauczyciela języka polskiego oraz opiekuna dwóch semestrów
w danym roku szkolnym.
Jako nauczyciel, oprócz prowadzenia indywidualnych zajęć dydaktycznych i konsultacji zespołowych, tworzyłam rozkłady materiału, opracowywałam szkolną listę tematów maturalnych na poszczególne lata oraz na bieżąco diagnozowałam osiągnięcia edukacyjne słuchaczy, poprzez sporządzanie arkuszy na prace kontrolne i egzaminy semestralne, opracowywanie testów, sprawdzianów itp., a także zestawów pytań do egzaminów dla poszczególnych semestrów.
Jako opiekun-wychowawca uzupełniałam dziennik lekcyjny, arkusze ocen oraz indeksy a także pomagałam (w miarę możliwości) rozwiązywać problemy edukacyjne.
Czynnie pracowałam na platformie szkolnej Moodle, tworząc 7 rodzajów kursów
z języka polskiego - dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych.
W ciągu trwania stażu prowadziłam dodatkowe konsultacje (1-2 razy w tygodniu), przygotowujące słuchaczy do matury.
Współorganizowałam Dyktando szkolne oraz Konkurs wiedzy humanistycznej dla uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych.
W swojej pracy dydaktycznej na bieżąco współpracowałam z innymi nauczycielami, szczególnie koleżankami polonistkami, omawiając na spotkaniach Zespołu Humanistycznego wyniki osiągnięć edukacyjnych (semestralnych i maturalnych), wymieniając poglądy
i doświadczenia.
Pracowałam w Zespole promocji szkoły, prezentując szkołę na targach szkół oraz biorąc udział w wyjazdach promocyjnych do gimnazjów.
Od września 2008 pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Słuchaczy. Na bieżąco współpracowałam z Zarządem SS, koordynując jego pracę. Największym przedsięwzięciem była organizacja Studniówek w 2009 i 2010 roku.
Uczestniczyłam w uroczystościach szkolnych typu: akademie, Wigilia, Dzień Nauczyciela, studniówka.
Współpracowałam z biblioteką szkolną, konsultując z bibliotekarzami zakup podręczników, lektur, literatury metodycznej i pedagogicznej na potrzeby uczniów, słuchaczy
i nauczycieli. Ze względu na posiadane kwalifikacje do pracy w bibliotece, od września do listopada 2009 roku pełniłam zastępstwo za nauczyciela-bibliotekarza, będącego na urlopie macierzyńskim.
Pełniąc rolę audytora wewnętrznego w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, przeprowadziłam 2 audyty jakości, opracowując przy tym potrzebne arkusze badań i sporządzając protokoły.
Od początku byłam członkiem związku zawodowego „Solidarność”, a w 2010 roku zostałam przewodniczącą szkolnego koła NSZZ „S”, w związku z czym organizowałam spotkania jego członków, podczas których omawiane i rozwiązywane były bieżące problemy. Uczestniczyłam też w spotkaniach Komisji Międzyzakładowych.
Z ramienia związku przez rok byłam członkiem Komisji Socjalnej oraz członkiem Zespołu Kierowniczego. Pracując w komisji socjalnej pomagałam w tworzeniu planów działań oraz rozdzielałam i zatwierdzałam fundusze. Jako członek zespołu kierowniczego uczestniczyłam w jego spotkaniach, pełniąc funkcję protokolanta.

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Brałam udział w kilku formach doskonalenia zawodowego.
Oto one:
• Warsztaty szkolne „Jak radzić sobie z agresją”, organizowane przez PCDN w Krośnie.
• Warsztaty „Metody pracy z tekstem literackim, wykorzystując podręcznik klucz do świata”, zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN.
• Konferencja „Rola i miejsce e-learningu we współczesnej edukacji”, zorganizowana przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.
• Szkolenie z zakresu sekt i psychomanipulacji, organizowane przez Wydział Edukacji w Krośnie.
• Lekcja samorządowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Urzędzie Miasta Krosna.
W lutym 2008 r. ukończyłam Studia podyplomowe, przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, zdobywając dodatkowe wykształcenie. Wiedzę
i umiejętności z zakresu kształcenia na odległość wykorzystywałam, tworząc i prowadząc kursy na platformie Moodle.
W lutym i marcu 2009 r. uczestniczyłam w 40 godzinnym szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów. Ukończyłam szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymując wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywałam będąc egzaminatorem ustnego egzaminu maturalnego.
Przez 2 lata uczestniczyłam w kursie języka anielskiego, zdobywając umiejętności językowe
w stopniu podstawowym.
Na bieżąco doskonaliłam własne umiejętności i rozwój osobisty, poprzez śledzenie nowości literackich oraz czytanie literatury fachowej, związanej z nabywaniem wiedzy pedagogicznej
i metodycznej.
Poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu, poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności. Spotkania służyły nie tylko nabyciu wiedzy merytorycznej, ale także wymianie informacji i poglądów.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

We wrześniu 2007 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, p. Agnieszką Fejkiel, która udzieliła mi wskazówek, dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.
Po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego i przeanalizowaniu przepisów prawa oświatowego – Karty Nauczyciela i Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przystąpiłam do pisania własnego planu rozwoju na okres 2 lat i 9 miesięcy. Opracowując go starałam się, by uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły,
a jednocześnie mobilizował mnie do aktywnej pracy.
Utworzony plan rozwoju został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły – Pana Bogdana Skotnickiego. W czasie jego trwania na bieżąco realizowałam postawione sobie w nim zadania,
a jednocześnie podjęłam się dodatkowych czynności, które wyniknęły w międzyczasie.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań,
a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
Na początku września 2007 roku równomiernie rozplanowałam zadania do zrealizowania podczas stażu, aby przez cały ten okres móc monitorować własne osiągnięcia.
Na bieżąco współpracowałam z opiekunem stażu, do grudnia 2008 roku z p. Agnieszką Fejkiel, od stycznia 2009 roku z p. Justyną Czekańską. Dokonywałam obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli prowadzących zajęcia z nauczanego przeze mnie przedmiotu. Obejrzane przeze mnie lekcje i konsultacje służyły wymianie doświadczeń i poglądów oraz zdobyciu doświadczeń zawodowych.
Rozpoczęłam tworzenie własnego warsztatu pracy – budowania bazy materiałów dydaktycznych: testów, arkuszy egzaminacyjnych, pytań na egzaminy ustne, kursów
e-learningowych na platformie Moodle. itp.
Prowadziłam zajęcia-konsultacje w obecności opiekuna stażu oraz przedstawiciela Dyrekcji ZSKU w Krośnie. Do każdej z hospitowanych lekcji przygotowywałam scenariusz. Podczas rozmów pohospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi, wykorzystując technologię informacyjną (komputer, Internet, DVD) .
Na bieżąco dokonywałam samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego (np: koleżankami polonistkami). Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Co rok sporządzałam sprawozdania z realizacji stażu, co na koniec pomogło mi w pełnym sporządzeniu sprawozdania z jego realizacji.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Informowałam o znanych mi problemach słuchaczy, dysfunkcjach, orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz współorganizowałam pomoc. Kierowałam słuchaczy mających problemy edukacyjne do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Prowadziłam zajęcia indywidualne z języka polskiego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształcenie odbywało się metodą e-learningową na platformie Modle i zostało uznane za innowację pedagogiczną.
Przez okres cały okres stażu prowadziłam konsultacje dla maturzystów, przygotowujące do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, wykorzystując różnorodne materiały dydaktyczne.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W swojej pracy pedagogicznej na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową
i informacyjną. Wszystkie scenariusze lekcji, testy sprawdzające wiedzę, kursy na Moodla
i materiały dydaktyczne przygotowywane były przeze mnie przy użyciu technik komputerowych.
Korzystałam także z Internetu, jako bogatego źródła informacji. Internet, a w szczególności strony poświęcone nauczaniu i uczeniu się języka polskiego, były dla mnie inspiracją w doborze tematyki zajęć. Pozyskiwałam w ten sposób nie tylko ciekawe materiały autentyczne, odwołujące się do bieżących wydarzeń, ale również zdobywałam interesujące informacje na tematy niezwiązane bezpośrednio z nauczaniem. Przeglądałam edukacyjne strony internetowe, dotyczące awansu zawodowego, oświaty.
Poprzez Internet porozumiewałam się z innymi nauczycielami oraz słuchaczami, przekazując informacje za pomocą poczty elektronicznej i platformy edukacyjnej. Takie działanie usprawniają pracę i przyspieszają wymianę informacji.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Systematycznie pogłębiałam wiedzę z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki, studiując literaturę fachową.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu funkcjonowania szkoły – przede wszystkim Statutem ZSKU w Krośnie, który stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawach, ale także obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych (jak np: prawo ucznia do poprawiania oceny czy możliwość odwołania od wystawionego stopnia).
Przeanalizowałam także: Program wychowawczy, Program rozwoju szkoły, WSO, Program profilaktyczny, przepisy BHP.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.