X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23601
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

W P R O W A D Z E N I E

Jestem nauczycielem języka angielskiego, na stanowisku tym pracuję od siedmiu lat, od dziewiątego września 2002 roku do dwudziestego czerwca 2003 roku w Gimnazjum nr ...
w .........., a od pierwszego września 2004 roku w Szkole Podstawowej nr ....
w ............. . Jestem zatrudniona na pełny etat. W czasie trwania stażu przez rok pełniłam funkcję wychowawcy. Uczę w klasach nauczania zintegrowanego oraz klasach 4 – 6.
Posiadam następujące kwalifikacje do nauczania języka angielskiego: stopień licencjata filologii angielskiej po nauczycielskim kolegium językowym, zdobyty na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
§ 7 ust. 1 pkt 1

„uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego”

1. WPROWADZENIE

Od początku pracy w Szkole Podstawowej w ............. współpracuję
z działającymi w niej organami – Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i z indywidualnymi nauczycielami, a także włączam się aktywnie do organizowanych tutaj działań i imprez mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły.
Jako wychowawca klasy na bieżąco współpracowałam z rodzicami. Spotykałam się z nimi podczas regularnych zebrań, konsultacji lub indywidualnie w razie potrzeby. Niektóre spotkania odbywały się w obecności pedagoga szkolnego.

2. UCZESTNICZENIE W PRACACH SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Włączam się w organizowane przez Samorząd Szkolny przedsięwzięcia, służąc pomocą opiekunowi Samorządu oraz uczniom, między innymi zapewniając opiekę w czasie imprez ogólnoszkolnych lub współpracując przy akcjach np. o charakterze charytatywnym.

3. WSPÓŁPRACA Z GAZETKĄ SZKOLNA

Współpracuję z opiekunem gazetki szkolnej „Kleks”, dostarczając od czasu do czasu materiały do druku. Ostatnio wraz z opiekunem gazetki oraz uczniami przeprowadziłam wywiad z Asystentką Językową przebywającą w naszej szkole.

4. UDZIAŁ W DZIAŁANIACH ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO ANGLISTÓW

Od początku pracy w szkole współpracuję z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego, a od chwili powołania Zespołu Samokształceniowego Anglistów działam w nim aktywnie, uczestnicząc w regularnych spotkaniach, współtworząc plan pracy oraz wypełniając powierzone mi zadania. Oto lista przeprowadzonych przeze mnie działań w ramach prac tego zespołu i we współpracy z innymi nauczycielami języka angielskiego:
- organizacja Europejskich Dni Języków we wrześniu 2007, 2008, 2009. W każdym roku wraz z koleżankami – nauczycielkami języka angielskiego przeprowadziłam inny konkurs mający na celu uświadomienie uczniom różnorodności językowej Europy („Zgadnij, jaki to język”, „Europejskie rozmówki”, „Zwroty grzecznościowe w językach Unii Europejskiej”)
- organizacja konkursów języka angielskiego z okazji Święta Szkoły w lutym 2008, 2009 i 2010. Konkursy poświęcone były tematyce kosmicznej w języku angielskim.
- analiza, doskonalenie i aktualizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania z języka angielskiego, zawierającego ujednolicone wymagania na poszczególne oceny, dokładny zakres materiału i umiejętności, ,
- aktualizowanie planów wynikowych i rozkładów materiału dla wszystkich poziomów kształcenia zgodnie z wprowadzanymi zmianami w podstawach programowych,
- analizowanie skuteczności wybranego przez siebie podręcznika, dokonywanie porównań z innymi podręcznikami, konsultacje się z innymi nauczycielami języka angielskiego, wspólne dokonywanie wyboru na kolejny rok szkolny,
- kontakty z przedstawicielami wydawnictw językowych. .

5. WSPÓŁPRACA Z KOORDYNATOREM SZKOLNYM PROGRAMU COMENIUS

Od roku 2006 pełnię powierzone mi przez koordynatora obowiązki zastępcy koordynatora szkolnego programu Comenius. W ramach moich obowiązków:
- współpracuję z koordynatorem przy opracowywaniu rocznych planów pracy
w projektach,
- biorę udział w konferencjach programu Comenius w Polsce i w krajach partnerskich (Polska 2006, Grecja 2007, Polska 2008, Rumunia 2008, Hiszpania 2010)
- zapewniam opiekę gościom przebywającym w Polsce w czasie wizyt roboczych organizowanych przez naszą szkołę,
- współpracuję z koordynatorem szkolnym przy opracowywaniu rocznych planów budżetowych projektu oraz w sporządzaniu rocznych raportów postępu,
- wykonuję działania wynikające z planu pracy w kolejnych projektach (tłumaczenia materiałów projektowych z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski, wypełnianie ankiet poświęconych pracy z uczniem osiągającym słabe wyniki w nauce – 2007/2008; wypełnianie ankiet poświęconych pracy z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze – 2008/2009; przygotowanie ogólnoszkolnego głosowania na logo projektu ............... oraz obsługa medialna międzynarodowej imprezy głosowania).

6. UDZIAŁ W PRACACH PROJEKTU MORZA BAŁTYCKIEGO

- Jestem osobą wierzącą w konieczność kształtowania świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży. Wraz z klasą, której byłam wychowawcą, prowadziłam zajęcia na temat odcisku ekologicznego (w roku szkolnym 2007/2008). Współpracuję z nauczycielami naszej szkoły, którzy działają w Projekcie Morza Bałtyckiego, tłumacząc ich artykuły na język angielski.
- W roku szkolnym 2009/2010 napisany przeze mnie artykuł „Wszystko o morzu” zamieszczono w narodowym biuletynie „The BSP Newsletter – Poland”.

EWALUACJA:

- Praca w szkole, w której prężnie działają różne organy i organizacje, daje nauczycielowi szansę znalezienia swojego miejsca i włączenie się w działalność wykraczającą poza samą dydaktykę. Jest to ważne i rozwijające, nie tylko dla mnie jako nauczyciela, ale również dla całej społeczności szkolnej.
- Wspólne działanie z innymi nauczycielami, współpraca z nimi w momentach ważnych
- w życiu szkoły to doskonała okazja do poszerzania własnych horyzontów i pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych doświadczeń.
- Praca Zespołu Samokształceniowego Anglistów zapewnia wszystkim uczniom dostęp do dobrego kształcenia językowego, sprawiedliwej i rzetelnej oceny, oraz naukę
- z nowoczesnych, aktualizowanych przez specjalistów podręczników.
- Częste spotkania i dobra współpraca w ramach Zespołu umożliwiły wszystkim anglistom wymianę doświadczeń i propozycji pedagogicznych oraz regularne rozwiązywanie bieżących problemów. Opracowane konkursy z okazji Święta Szkoły oraz imprezy z okazji Europejskiego Dnia Języków były ciekawymi uzupełnieniami edukacyjnych działań szkoły.
- Za bardzo owocną uważam współpracę ze szkolnym koordynatorem programu Comenius.
- Dzięki niej mam idealną okazję do promocji szkoły za granicą, podczas wizyt i prowadzenia zajęć w zagranicznych szkołach oraz do ulepszania własnego warsztatu pracy poprzez obserwację pracy nauczycieli w innych państwach i wykorzystanie „podpatrzonych” metod
- i ćwiczeń.
- Jako pracownik Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach staram się jak najlepiej wypełniać powierzoną mi rolę – nauczyciela języka angielskiego ( np. poprzez systematyczne prowadzenie przemyślanych i zaplanowanych lekcji, realizację podstawy programowej czy prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, współpracę z innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym), rolę wychowawcy klasowego (pełniłam tę funkcję w okresie międzystażowym oraz w pierwszym roku stażu na nauczyciela mianowanego: prowadziłam zajęcia pedagogizujące w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, wdrażałam plan wychowawczy i profilaktyczny szkoły, organizowałam imprezy kulturalne, turystyczne
- i edukacyjne, podczas których sprawowałam stałą opiekę nad powierzonymi mi uczniami, utrzymywałam kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów) oraz rolę członka Rady Pedagogicznej (uczestniczyłam aktywnie w różnorodnych formach pracy Rady, biorąc udział tak w podejmowaniu przez nią decyzji, jak i w wypełnianiu zaleceń i postanowień).

§ 7 ust. 1 pkt 2

„pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego”

1. WPROWADZENIE

By podnosić swoje kwalifikacje, pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności zawodowe biorę udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, tak wewnątrzszkolnych jak i zewnętrznych.

2. UDZIAŁ W SZKOLENIACH WEWNĘTRZYNYCH

a. Rok szkolny 2007/2008

- konferencja szkoleniowa: Analiza wyników sprawdzianu 2007 i wnioski do dalszej pracy; rok szkolny 2007/2008;
- konferencja szkoleniowa: Stosowanie nowoczesnej technologii IT i bezpłatnych, ogólnodostępnych programów komputerowych w nauczaniu; rok szkolny 2007/2008;
- rola kar i nagród w procesie uczenia i wychowywania; rok szkolny 2007/2008;

b. Rok szkolny 2008/2009

- konferencja szkoleniowa: Technologia informatyczna i jej zastosowanie w procesie nauczania; rok szkolny 2008/2009;
- warsztaty: Rola kar i nagród; rok szkolny 2008/2009;
- warsztaty: Granice i konsekwencje w wychowaniu dziecka a prawa dziecka; rok szkolny 2008/2009;
- konferencja szkoleniowa: Szkolenie na temat obsługi tablicy interaktywnej; rok szkolny 2008/2009;
- konferencja szkoleniowa: Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zespołach FAS i Aspergera; rok szkolny 2008/2009;
- warsztaty: Złość, agresja, przemoc - zrozumienie natury zjawisk i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi; rok szkolny 2008/2009;
- szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej.

c. Rok szkolny 2009/2010

- warsztaty : Ocenianie kształtujące – zwiększanie szans edukacyjnych uczniów; rok szkolny 2009/2010;
- konferencja szkoleniowa: Aktualności z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego; rok szkolny 2009/2010;
- konferencja szkoleniowa: Nowy nadzór pedagogiczny; rok szkolny 2009/2010;
- szkolenie z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

3. UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZEWNĘTRZYNYCH

a. Rok szkolny 2007/2008

- kurs w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej: Creative Methodology for Teachers w Exeter, w Wielkiej Brytanii (marzec 2008r.);
- dziesięciotygodniowy kurs Jak uczestniczyć w programie eTwinning organizowany przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning;
- trzymodułowy kurs: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej organizowany przez RODN „WOM” w Katowicach;
- konferencja metodyczna: Różnorodne techniki pracy z tekstem jako sposób na poszerzenie słownictwa;
- konferencja metodyczna: How to CLIL them not to CLIL them out;
- konferencja metodyczna: Twórcze działanie na zajęciach języka obcego;
- konferencja metodyczna: The Beautiful Mind;
- warsztaty metodyczne: Trusting and Taming, not Training. A few principles for (potentially) successful classroom management;
- konferencja metodyczna: Friendly Support.

• Rok szkolny 2008/2009
- konferencja metodyczna: ‘To err is human...’ On mistakes and feedback;
- warsztaty metodyczne: Twórcze działanie na zajęciach języka obcego;
- konferencja metodyczna: First Steps Along the Learning Path;
- konferencja metodyczna: 7 Ways to Become a Star Teacher (Interactive Whiteboard Demo Lesson)

• Rok szkolny 2009/2010

- konferencja metodyczna : teachFRESH;
- konferencja metodyczna : Quality input, quality output: listening to learn;
- Dni języka angielskiego;
- warsztaty metodyczne: Have yourself a Merry Christmas lesson; organizowany przez Oxford University Press we współpracy z RODN “WOM” w Katowicach;
- konferencja metodyczna: Kapelusze Lektora: rok szkolny 2009/2010 organizowany przez PASE we współpracy z Longman Pearson;
- prezentacja New Bingo PLUS – serii dostosowanej do pracy z uczniem 6-cio i 7-letnim
w kontekście zaistniałych zmian edukacyjnych;
- szkolenie metodyczne dla anglistów organizowane przez Cambridge University Press.
DOSKONALENIE ZAWODOWE – EWALUACJA .

Szczególnie cennymi doświadczeniami była dla mnie forma doskonalenia zawodowego, która odbyła się w czasie wyjazdu zagranicznego w Wielkiej Brytanii. Jako nauczyciel języka angielskiego staram się dbać o to, by nie stracić kontaktu z żywym językiem. Na temat kursu wybrałam kształcenie kreatywności nauczycielskiej, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne są dla nauczycieli problemy wypalenia zawodowego lub popadania w rutynę. Bardzo ważne jest też dla mnie porównanie i wymiana doświadczeń z zagranicznymi nauczycielami, poznanie ich perspektywy i wykorzystanie ich pomysłów we własnej pracy. Utrzymuję kontakt z nauczycielami z Wielkiej Brytanii co pozwala mi być na bieżąco z rozwojem języka angielskiego i kultury brytyjskiej. Dzięki temu mam poczucie, że rozwijam się zawodowo. .
Cenię sobie bardzo możliwość uczestniczenia w warsztatach i konferencjach szkoleniowych prowadzonych w mojej szkole. Dają mi one możliwość przedyskutowania
z koleżankami i kolegami problemów, które zauważamy w codziennej praktyce pedagogicznej, a związanych z konkretnymi sytuacjami, z którymi i ja spotykam się na co dzień. Wiele osób z grona pedagogicznego pracuje w naszej placówce dłużej niż ja, dlatego lepiej znają dzielnicę, sytuacje rodzinne uczniów i mają sprawdzone sposoby radzenia sobie
z problemami.
Zainteresowały mnie szczególnie te warsztaty, których tematyka związana była
z psychologicznymi i rozwojowymi problemami spotykanymi u dzieci, (np. warsztaty na temat FAS), lub te dotyczące prawa oświatowego, gdyż związane były bezpośrednio
z realizowanym przeze mnie stażem, bądź pozwalały mi na uzupełnienie wiedzy o prawnych podstawach wykonywanego przeze mnie zawodu. Bardzo pomocne były również szkolenia
z zakresu pomocy przedmedycznej czy ochrony przeciwpożarowej, które mogą pomóc uratować ludzkie życie.
Jestem zadowolona z udziału w trzymodułowym kursie dotyczącym zastosowania technologii informacyjnych w praktyce szkolnej. Często wykorzystuję w pracy komputer i uważam, że każdy nauczyciel powinien starać się pogłębiać swoje umiejętności w tym zakresie. .
Mam także pozytywne doświadczenia z warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego. Dają one mi szansę na poznanie nowych metod pracy z uczniami, zapoznanie się z nowymi podręcznikami i materiałami publikowanymi przez różne wydawnictwa oraz na wymianę doświadczeń z nauczycielami języka angielskiego pracującymi w innych szkołach naszego regionu. Spotkania z doradcami metodycznymi zatrudnianymi przez wydawnictwa pozawalają mi skompletować materiały pomocne podczas zajęć.

§ 7 ust. 1 pkt 3

„poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż”

1. WPROWADZENIE

Dobre poznanie przepisów regulujących pracę szkoły oraz stanowiących o systemie oświaty ma kluczowe znaczenie dla każdego nauczyciela, który chce świadomie i w zgodzie
z prawem wykonywać swój zawód. Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z nimi szczegółowo, a podczas jego trwania wielokrotnie powracałam do poszczególnych dokumentów.

2. ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY:

W czasie trwania stażu zapoznałam się i wielokrotnie powracałam do następujących dokumentów dotyczących systemu oświaty:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

3. ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI PRACY SZKOŁY:

- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program Profilaktyki Szkolnej,
- Szkolny Program Wychowawczy.

. EWALUACJA:

W czasie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego często korzystałam
z przepisów dotyczących systemu oświaty, szczególnie tych dotyczących procedur awansu zawodowego.
W codziennej praktyce szkolnej na bieżąco wykorzystuję przepisy regulujące pracę szkoły, a praktyczne korzyści wynikające ze znajomości tych przepisów wykażę przy ewaluacji punktu & 7.2.5.

§ 7 ust. 2 pkt 1

„umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków”
1. WPROWADZENIE

Staram się od początku mojej pracy w szkole systematycznie rozwijać mój własny warsztat pracy oraz poprzez współpracę z innymi nauczycielami zdobywać nowe doświadczenia i udoskonalać stosowane przeze mnie metody pracy. Ponieważ pracuję już od kilku lat, chętnie dzielę się moimi doświadczeniami z nauczycielami z krótszym stażem.

2. DOSKONALENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY

Uczestnictwo w wielu formach doskonalenia zawodowego było dla mnie inspiracją do zbudowania obszernej bazy własnych środków dydaktycznych, które z powodzeniem wykorzystuję na lekcjach. Dzięki kontaktom z przedstawicielami wydawnictw językowych zgromadziłam wiele materiałów pomocniczych, takich jak plansze, plakaty, gry, karty obrazkowe, pacynki, słowniczki, książki z piosenkami i wierszykami, płyty CD, lekturki. Dodatkowo na bieżąco przygotowuję własne materiały do zajęć, takie jak karty pracy, sprawdziany, zestawienia gramatyczne, ćwiczenia, wykazy słownictwa.
W domu mam zgromadzoną bogatą kolekcję książek dla nauczycieli języków obcych,
z których często korzystam przy przygotowywaniu lekcji.

3. OBSERWACJA ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI:

W trakcie trwania mojego stażu miałam okazję obserwować wiele zajęć prowadzonych przez moją opiekunkę stażu panią dyr.............. (język polski).
Byłam również zaproszona do obserwacji zajęć innych nauczycieli: między innymi przez kol. .......... (język angielski), ............. (język angielski), ............ (nauczanie zintegrowane), .............. (nauczanie zintegrowane) i .......... (zajęcia dodatkowe – eTwinning).

4. PROWADZENIE LEKCJI W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU I INNYCH NAUCZYCIELI:

W trakcie trwania stażu prowadziłam także lekcje w obecności opiekuna mojego stażu pani dyr. ............ oraz pani dyr. ..................
Zaprosiłam do siebie na zajęcia również innych nauczycieli, między innymi tych, których sama miałam okazję obserwować przy pracy, tj. .........................

5. OPIEKA NAD ASYSTENTKĄ JĘZYKOWĄ

Od listopada 2009r. do lutego 2010r. pełniłam obowiązki opiekuna stażu Asystentki Językowej, pani Melissy Finch z Wielkiej Brytanii, przebywającej w naszej szkole w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Asystentura Comeniusa.
Do moich obowiązków należało planowanie zajęć Asystentki, zapraszanie jej do siebie na obserwacje prowadzonych przeze mnie lekcji, uczestniczenie w lekcjach prowadzonych przez nią oraz dokonywanie bieżącej ewaluacji tych zajęć, służenie jej radą i pomocą tak w zakresie dydaktyki i pedagogiki, jak i codziennego życia w naszym kraju. Pani Melissa pełniła
w czasie prowadzonych przeze mnie lekcji funkcję nauczyciela pomocniczego bądź obserwatora. Każde zajęcia były następnie przez nas szczegółowo omawiane.
Asystentka była również współautorką organizowanego przez naszą szkołę międzyszkolnego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii, do którego układałam część pytań.

EWALUACJA:

Doskonalenie mojego warsztatu pracy uważam za konieczność, za element, bez którego nie mogłabym efektywnie wykonywać moich obowiązków nauczyciela języka angielskiego. Różnorodność materiałów wykorzystywanych na zajęciach jest dla uczniów zachętą i pomocą w nauce, a urozmaicone metody prowadzenia lekcji skutecznie zapobiegały monotonii w czasie zajęć.
W czasie obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna mojego stażu oraz innych nauczycieli miałam okazję podpatrzyć stosowane przez nich metody i formy pracy.
Było to dla mnie bardzo ważne, gdyż są to nauczyciele z wieloletnią praktyką. Skorzystałam wielokrotnie z zaobserwowanych w czasie tych zajęć sposobów rozwiązywania problemów
i poszerzyłam wiedzę na temat pedagogiki i psychologii. W czasie omawiania tych zajęć miałam okazję dowiedzieć się, jak przebiegało ich planowanie i wyciągnąć z tego wnioski dla planowania procesu dydaktycznego na własnych lekcjach. Jestem pełna podziwu dla moich koleżanek, a szczególnie dla mojej opiekunki stażu, za ich stanowczość i konsekwencję podczas prowadzenia zajęć, a także za pokazanie ich sposobów prowadzenia lekcji. Wielokrotnie mogłam skorzystać z metod lub ćwiczeń zaproponowanych przez innego nauczyciela, co uatrakcyjnia i rozwija mój własny warsztat pracy.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli było dla mnie mobilizujące, skłoniło do poszukiwania nowych sposobów realizacji poszczególnych tematów z przedmiotu, którego uczę, skłoniło mnie do autorefleksji nad swoim warsztatem pracy, zaowocowało ciekawymi spostrzeżeniami obserwatorów, dzięki którym mogłam wprowadzić korzystne zmiany do swojego stylu nauczania. Obserwatorzy mogli zaobserwować stosowane przeze mnie formy pracy z uczniami, aktywizujące metody nauczania (projekt, inscenizacja, icebreaker, gry dydaktyczne, konkursy, praca w grupach), techniki graficzne pozwalające na zabawne zobrazowanie trudnych zagadnień i techniki organizacyjne usprawniające przebieg procesu lekcyjnego.
Pełnienie funkcji opiekunki Asystentki Językowej było dla mnie ciekawym wyzwaniem, gdyż asystentka nie była osobą łatwą do prowadzenia. W czasie jej stażu miałam wielokrotnie okazję stawiać czoła problemom i rozwiązywać konflikty, co było w ostatecznym rozrachunku bardzo kształcącym doświadczeniem. Obecność w szkole asystentki językowej, pomimo wielu trudności, przyniosła szkole pewne korzyści, takie jak:
- poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych (konwersacje z języka angielskiego dla uczniów i nauczycieli),
- wprowadzenie dodatkowych treści programowych do nauczania poszczególnych przedmiotów (matematyka, język angielski),
- zwiększenie zaangażowania uczniów, ich motywacji do nauki i używania w praktyce języka angielskiego,
- zwiększenie zainteresowania uczniów poszerzaniem wiedzy o Wielkiej Brytanii,
- zwiększanie tolerancji dla odmiennych tradycji, kultury i religii,
- budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły wśród uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, nieśmiałych itp.
- zorganizowanie imprezy „Przy szabasowych świecach”, której scenariusz powstał przy współudziale asystentki, promującej kulturę żydowską,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w mieście poprzez zaproszenie uczniów ze szkół katowickich do udziału w konkursie „UK is OK.”.

§ 7 ust. 2 pkt 2

„umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

1. WPROWADZENIE

Jako nauczyciel z kilkuletnim stażem rozumiem, że każdy uczeń jest wyjątkowy, tak pod względem swoich zdolności i umiejętności, jaki i pod względem swoich słabości
i problemów. Dlatego uważam, że praca w szkole wymaga ode mnie i od każdego innego nauczyciela uwzględniania potrzeb rozwojowych uczniów oraz realizacji programów zajmujących się problemami społecznymi i cywilizacyjnymi.

2. REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Jako nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy realizowałam w pracy Program Profilaktyki Szkolnej we współpracy z pedagogiem szkolnym, poprzez prowadzenie zajęć dotyczących agresji, przemocy, uzależnieniom i bezpieczeństwa oraz poprzez organizowanie wyjść i wycieczek promujących rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zdrowy styl życia. Ponadto starałam się zapoznawać uczniów z różnymi formami kultury, by w przyszłości mogli sami zadecydować, co im najbardziej odpowiada. Były to wyjścia do kina, teatru, muzeum czy na wystawy. Organizowałam także wyjścia i wycieczki dla uczniów mojej oraz innych klas. Moja klasa mogła uczestniczyć w jedno i kilkudniowych wycieczkach – w klasie IV pojechaliśmy na kulig, w klasie V byliśmy na dwudniowej wycieczce
w okolicach Czorsztyna i Krościenka a w VI wraz z innymi klasami szóstymi zwiedzaliśmy okolice Zawoi i chodziliśmy śladami papieża Jana Pawła II.
Z tej ostatniej wycieczki jestem szczególnie dumna, gdyż udało się na nią pojechać większości uczniów klas szóstych, po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej za program wycieczki edukacyjnej „Śladami Karola Wojtyły – wielkiego Polaka i papieża”, który napisałam we współpracy z koleżanką ..............., nauczycielem wychowania fizycznego. Nasza szkoła, jako jedna z nielicznych, otrzymała dofinansowanie na całą kwotę, o którą się starała.
Organizowałam życie klasy poprzez integrujące zespół imprezy klasowe takie jak: Dzień Chłopca, klasowe spotkanie opłatkowe, wróżby andrzejkowe, dyskoteki, Dzień Kobiet, udział w Dniu Sportu oraz Święto Comeniusa.
Jako wychowawca klasowy realizowałam Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”, prowadząc zajęcia poświęcone budowaniu asertywności
u dzieci, zachowaniu się w sytuacjach niebezpiecznych, rozpoznawania zagrożeń
i bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego.
Starałam się kształtować postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz pomagać uczniom doskonalić umiejętności współżycia w grupie. W dzisiejszych czasach, gdy rodzice są bardzo zabiegani lub mają problemy finansowe, trudno młodemu człowiekowi zapoznać się z tym , co wartościowe. Dzięki szkole nawet dzieci z takich rodzin są na równi z innymi. Oczywiście nierozłącznym elementem wspólnego wyjścia było wytłumaczenie danego wyjścia, zapoznanie z celami. Uczniowie chętnie przygotowywali i referowali informacje o odwiedzanych przez nas miejscach.

3. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM:

Staram się rozbudzać w moich uczniach zainteresowanie językiem angielskim oraz kulturą Wielkiej Brytanii. Rok rocznie przygotowuję ich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox”, w którym uzyskują dobre rezultaty.
Prowadzę również zajęcia dla uczniów interesujących się kinem i kulturą, w czasie których oglądamy w oryginale i dyskutujemy nad obejrzanymi filmami angielskimi
i amerykańskimi. Oprócz tego czytamy książki w oryginale. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadziłam zajęcia poświęcone następującym filmom i książkom:
- The Picture of Dorian Gray (Portret Doriana Gray’a)
- Charlie and the Chocolate Factory (Charlie i fabryka czekolady)
- William Wallace
- Alice in Wonderland (Alicja w Krainie Czarów)
Ponadto zajęcia były też poświęcone przygotowaniom do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “ Fox” oraz do Festiwalu Języka Angielskiego (konkurs piosenki angielskiej) organizowany przez Pracownię Lingwistyczną Pałacu Młodzieży w .................

4. PRACA Z UCZNIEM O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ:

W pracy z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się ściśle współpracuję
z pedagogiem szkolnym. Zapoznaję się z opiniami wydanymi przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną i stosuję się do zawartych w niej wytycznych. W procesie dydaktycznym korzystam z opracowanych przez siebie programów pracy z danym uczniem, uwzględniających zalecane przez poradnię dostosowania wymagań edukacyjnych. Uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału służę dodatkową pomocą i umożliwiam im wielokrotne zaliczanie trudnych partii materiału. Są zawsze mile widziani na dodatkowych zajęciach prowadzonych przeze mnie, gdzie mogę im kolejny raz wytłumaczyć dany materiał lub gdzie mogą poprawiać oceny.
Pracując z uczniem osiągającym słabe wyniki w nauce staram się zachęcić do współpracy rodziców, których pomoc niejednokrotnie okazała się nieoceniona. Dobre wyniki daje również stosowana przeze mnie metoda organizowania w klasie grup samopomocy koleżeńskiej. Uczniowie bardzo chętnie pomagają sobie wzajemnie.

5. PRACA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM KŁOPOTY WYCHOWAWCZE:

W mojej praktyce wychowawcy klasowego miałam okazję pracować z kilkoma uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Byli to np.: Ania i Monika (dziewczynki z domu dziecka) oraz Paulina, Magda, Krzysztof, Jakub, Dawid i Jarosław.
W rozwiązywaniu tych problemów nieoceniona okazała się pomoc pedagoga szkolnego oraz efektywna współpraca z pozostałymi nauczycielami uczącymi w mojej klasie.
W większości przypadków mogłam liczyć na wsparcie i pomoc ze strony rodziców.
W mojej praktyce nauczyciela języka angielskiego w klasach I – VI często spotykam się
z przypadkami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze. Wśród zaobserwowanych przeze mnie problemów powtarzają się: przypadki agresji, niebezpieczne zachowania
w czasie przerw, wagary, systematyczne nieprzygotowania do lekcji, stosowanie używek itp.
Wypróbowałam wiele metod pracy z uczniami przejawiającymi tendencje do wymienionych powyżej zachowań. Oto kilka z najbardziej skutecznych:
- uwrażliwienie na krzywdy i szkody, które czyni otoczeniu;
- prelekcje dotyczące zdrowego tryby życia oraz uświadomienie konsekwencji stosowania używek;
- pozytywne motywowanie do pracy, pomoc rówieśników;
- nawiązanie dobrych relacji z uczniem;
- wprowadzenie ruchu, muzyki, zabaw, łamigłówek prowokujących wytężoną pracę umysłową;
- współpraca z rodzicami, domem dziecka;
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- kierowanie dziecka na badania specjalistyczne do poradni pedagogiczno – psychologicznej.

EWALUACJA:

Realizując programy profilaktyczne i program wychowawczy miałam szansę dokonać ewaluacji mojej pracy jako wychowawcy klasowego, zapoznać się z sytuacją moich uczniów, przeanalizować występujące w klasie problemy i ich przyczyny. Ważna jest dla mnie świadomość, że mam wpływ na kształtowanie postaw moich uczniów i staram się to robić zgodnie z moją najlepszą wiedzą i w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Dzięki prowadzonej przeze mnie pedagogizacji najczęściej nie miałam problemów z zachowaniem uczniów podczas wyjść, na wycieczkach czy w miejscach publicznych. Niestety czasami potrzebne były moje dodatkowe wskazówki dotyczące zachowania norm i właściwego postępowania w sytuacjach konfliktowych.
Wysoko cenię sobie współpracę z pedagogiem szkolnym, którego doświadczenie, wiedza i umiejętności niejednokrotnie przyczyniły się do udanego rozwiązania trudnych spraw wychowawczych. Wszystkie konflikty starałam się rozwiązywać na bieżąco, niektóre niestety właśnie w obecności pedagoga, który był również obecny na kilku lekcjach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy, aby porozmawiać na temat przemocy. Staram się służyć jak największą pomocą wszystkim uczniom, którzy wymagają szczególnej troski i opieki, tak jako nauczyciel – wychowawca jak i nauczyciel – przedmiotowiec. Budowanie dobrych relacji jest dla mnie sprawą bardzo istotną.
Uważam też, że bardzo ważne jest otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych. Cieszę się, że z roku na rok coraz większa grupa zainteresowana jest przystępowaniem do konkursów języka angielskiego i innych konkursów organizowanych w szkole. Satysfakcję sprawia mi fakt, że coraz więcej uczniów chętnie poświęca swój wolny czas, by spędzić go na przygotowaniach do tych konkursów i poszerzaniu własnej wiedzy.

§ 7 ust. 2 pkt 3

„umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1. WPROWADZENIE

Komputer jest nieocenioną pomocą dla nauczyciela. Jego przydatność w tej dziedzinie odkryłam dziesięć lat temu, kiedy przygotowywałam się do podjęcia studiów. Stopniowo, poznając jego liczne możliwości i zaznajamiając się z coraz liczniejszymi zastosowaniami, zaczęłam używać go coraz bardziej efektywnie i w sposób coraz bardziej wielostronny.
W czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam komputer
i możliwości, które oferuje w sposób tak pełny, jak pozwalały mi na to moje umiejętności i wiedza.

2. WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW INTERNETU:

Systematycznie wykorzystuję Internet, by na bieżąco sprawdzać zmiany w prawie oświatowym, szukać inspiracji do wprowadzania urozmaiceń do prowadzonych lekcji, być na bieżąco z nowościami wydawniczymi, zapoznawać się z publikacjami innych nauczycieli języków obcych i porównywać własne doświadczenia z doświadczeniami innych pedagogów. Strony, z których najczęściej korzystam jako pedagog to: www.kuratorium.katowice.pl; www.codn.edu.pl; www.eduinfo.pl; www.profesor.pl; www.literka.pl; a jako nauczyciel-anglista: www.e-angielski.com; www.bbc.co.uk; www.eslkidstuff.com; www.esl-library.com; www.ang.pl; www.abcteach.com; www.ego4u.com; www.angielski.edu.pl; www.tefl.net; www.anglisci.pl; www.languageguide.org; www.eslbase.com. Biorę udział w dyskusjach na forach dyskusyjnych, dzielę się doświadczeniami z innymi nauczycielami
i w miarę możliwości udzielam im porad.
Internet jest również bardzo przydatny przy poszukiwaniu możliwości zorganizowania atrakcyjnych wyjść klasowych, wycieczek, warsztatów itp. Mogę dzięki niemu śledzić ciekawe inicjatywy podejmowane przez różne instytucje oświatowe w regionie, takie jak muzea, galerie, ośrodki badawcze itp., co było bardzo przydatne w okresie pełnienia przeze mnie funkcji wychowawcy klasowego.
Dzięki Internetowi znalazłam informacje dotyczące oferty kursów zagranicznych dla nauczycieli, co zakończyło się moim uczestnictwem w kursie w Wielkiej Brytanii.

3. LEKCJE Z INTERNETEM

Choć może się to punktu nowoczesnego podejścia do metodologii nauczania języków obcych wydać anachronizmem, wierzę, że pewne struktury gramatyczne muszą być przez uczniów dokładnie wyćwiczone, by mogły wejść do ich repertuaru językowego i być
z powodzeniem stosowane. Problem, z którym borykają się od zawsze nauczyciele języków obcych, to monotonia takich ćwiczeń i ich znikoma atrakcyjność dla uczniów. Korzystając
z faktu, że w pierwszym roku mojego stażu (2007/2008) miałam okazję prowadzić wiele lekcji w pracowni informatycznej, prowadziłam serię zajęć powtórzeniowych z gramatyki
z wykorzystaniem zasobów internetowych. Szczególnie użyteczne były strony zawierające zestawy ćwiczeń do wykonania online, w których po zakończeniu ćwiczenia uczniowie mogli samodzielnie uzyskać informacje o wynikach. Okazało się, że nawet mniej w normalnych warunkach zainteresowani uczniowie, pracując z Internetem byli w stanie poświęcić pełną godzinę lekcyjną na wykonywanie ćwiczeń gramatycznych i cieszył ich każdy, nawet najmniejszy sukces – tym bardziej, że opracowałam metodę premiowania ich osiągnięć w taki sposób, że nawet najmniejsza liczba punktów dawała określoną nagrodę. Moją ulubioną stroną do tego typu zadań jest strona www.ang.pl z podstroną www.ang.pl/cwiczenia.php.
Internet okazał się również przydatny, gdy z klasą robiliśmy odcisk ekologiczny dla rodziny każdego dziecka, a wyniki zostały później zostały przesłane mailem do analizy.

4. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

Poczta elektroniczna służy mi do bieżących kontaktów z innymi nauczycielami naszej szkoły. Wykorzystuję ją do przekazywania informacji i plików bezpośrednio do sekretariatu szkoły. Poprzez pocztę elektroniczną kontaktuję się z nauczycielami z innych szkół w Katowicach oraz z innych miast, a także z nauczycielami z wielu krajów świata, z którymi jestem związana poprzez wspólne działania, projekty, przedsięwzięcia itp., opisane w innych miejscach mojego sprawozdania.

5. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW PAKIETU MS OFFICE

MS Word – to podstawowy i najważniejszy program używany przeze mnie do tworzenia pomocy naukowych, takich jak: karty pracy na lekcji, karty słownictwa (zawierające poszerzone słownictwo tematyczne do poszczególnych działów), powtórzenia wiadomości, karty gramatyczne (zawierające podstawowe wiadomości w przejrzystych, kolorowych tabelach), karty do lekcji poświęconych krajom anglojęzycznym. Ponadto używałam tego programu do pisania informacji dla rodziców oraz uczniów mojej klasy, opracowywania dokumentacji szkolnej (programy wycieczek, regulaminy, sprawozdania itp.), przygotowywania elementów dekoracji, pisania artykułów itp.
MS Excel – w czasie pełnienia obowiązków wychowawcy klasowego korzystałam
z tego programu do tworzenia statystyk klasowych, takich jak podliczanie średnich ocen poszczególnych uczniów i średnich ocen z przedmiotów. Przydatny okazał się również podczas obliczeń budżetów wyjazdów zagranicznych w ramach programu Comenius.
MS PowerPoint – to bardzo często wykorzystywany przeze mnie program, przede wszystkim do tworzenia prezentacji dotyczących krajów angielskiego obszaru językowego do wykorzystania w czasie zajęć.

6. WYKORZYSTANIE INNYCH PROGRAMÓW:

Bardzo często wykorzystuję program Hot Potatoes, dzięki któremu jestem w stanie sama tworzyć interesujące zadania i ćwiczenia takie jak: krzyżówki, testy jedno i wielokrotnego użytku, ustalanie kolejności czy uzupełnianie luk. Wiedzę nt. tego darmowego programu zdobyłam podczas robienia internetowego kursu eTwinning. Zadania tego typu są atrakcyjną
i interesującą stroną nauki języka. Uczniowie niejednokrotnie myślą, że mają ‘luźną lekcję’ gdy w istocie powtarzają omówiony już materiał.

EWALUACJA:

Dzięki lekcjom prowadzonym w pracowni informatycznej z wykorzystaniem Internetu uczniowie odkryli ciekawe metody ćwiczenia nudnych struktur gramatycznych. Wielu z nich z własnej inicjatywy zanotowało sobie adresy stron internetowych zawierających ćwiczenia językowe, samodzielnie pracują w domu i zdają mi relację ze swoich postępów. Widać, że takie podejście do nauki sprawia im sporą przyjemność, na pewno większą niż uczenie się gramatyki tradycyjnymi metodami. Stanowi ono także urozmaicenie lekcji, co zawsze jest cenne i warte zastosowania, oczywiście z umiarem.
Osobiście bardzo cenię sobie możliwość korzystania z zasobów Internetu w celu pozyskiwania informacji, kontaktowania się z innymi nauczycielami, znajdowania ciekawostek i materiałów, które są mi pomocne w planowaniu zajęć dydaktycznych, a także nowych rozwiązań wzbogacających proces lekcyjny, stosowanych z powodzeniem przez nauczycieli w innych szkołach. Bez Internetu moja praca na pewno byłaby o wiele trudniejsza. Internet sprawia, że w pełniejszy sposób mogę korzystać z możliwości, które otwierają się przed nauczycielami w dwudziestym pierwszym wieku.
Praca z komputerem to dla nauczyciela we współczesnym świecie konieczność – nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądałaby moja baza dydaktyczna bez tego narzędzia. Wykorzystywanie jego różnych programów jest wielką pomocą nie tylko dla mnie
(w tworzeniu i przechowywaniu pomocy naukowych, kart pracy, testów, prezentacji, kart informacyjnych dla rodziców itd. itp.), ale też dla uczniów, którzy dzięki temu są wyposażani w ciekawe materiały dodatkowe, oszczędzają czas i mogą skupić się na czynnościach innych niż np. mechaniczne przepisywanie z tablicy.

§ 7 ust. 2 pkt 4

„umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”


1. WPROWADZENIE

W okresie stażu na nauczyciela mianowanego wiele czasu poświęciłam na zapoznawanie się z lekturami z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Zdobyta w ten sposób wiedza stała się nieodłącznym elementem mojej praktyki szkolnej. Pogłębiam ją korzystając
z Internetu a także uczestnicząc w kursach, np. poświęconych dysleksji w nauczaniu języków obcych, czy problemowi ADHD.

2. WIEDZA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI

Wiedzę swoją mogłam poszerzać, gdyż na wielu warsztatach metodycznych była mowa
o ciekawych pozycjach zajmujących się różnymi problemami. Dzięki książce „Dysleksja
w kontekście nauczania języków obcych” pod redakcją M. Bogdanowicz i M. Smoleń przypomniałam sobie o ciekawych typach zadań, które poznałam jeszcze na studiach na zajęciach z lingwistyki stosowanej, np. poprzez rymy, stymulację wielozmysłową, czy nauczanie wybranych relacji głoska – litera.
Niektóre materiały pożyczam od innych nauczycieli lub z biblioteki szkolnej, inne zakupuje sama. Oto kilka pozycji, które znajduję jako interesujące:
- wspomniana już powyżej książka traktująca o problemie dysleksji;
- E.M. Hallowell, J.J. Ratey “W świecie ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa
z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych”;
- T. Gordon „ Wychowanie bez porażek”;
- J. Ambrosiewicz – Jacobs „TOLERANCJA – jak uczyć siebie i innych”;

3. PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY KLASOWEGO ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego było dla mnie nie lada wyzwaniem. Na pewno wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki okazała się tu bardzo pomocna. Moje przygotowanie teoretyczne musiałam teraz sprawdzić w praktyce. Spotkałam się z wieloma problemami, które musiałam rozwiązywać. Wspomniałam już wcześniej o współpracy
z pedagogiem szkolnym. Konsultowałam z panią pedagog trudne sytuacje w jakich znaleźli się moi wychowankowie, niejednokrotnie będąc ich sprawcami. Razem kontaktowałyśmy się z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, wysyłając uczniów na badania. Owocnie układała się również współpraca ze Świetlicą Środowiskową czy Domem Dziecka.
W czasie pracy spotkałam się z przypadkami agresji, kradzieży, dużej absencji uczniów czy trudnej sytuacji rodzinnej, która studziła ich zapał do nauki. Są to przypadki, kiedy nauczyciel nie tylko spełnia rolę wykładowcy, ale także zastępuje rodzica, pomaga rozwiązać problem, konflikt. Najczęściej mogłam liczyć na pomoc ze strony rodziców, choć niestety nie wszystkich. Zawszy starannie przygotowywałam się do spotkań z nimi, słuchałam ich uwag
i propozycji. Z większością miałam dobry kontakt, choć miał także miejsce przypadek, gdy rodzice nie chcieli uwierzyć w nieodpowiednie zachowanie swojego dziecka. Uważali, że nie mam racji, mimo iż uczeń „chwalił” się swymi złymi dokonaniami na forum klasy, a część uczniów była świadkami jego wandalizmu. Niestety rodzina otrzymała nadzór kuratora.

EWALUACJA:

Uważam, że praca wychowawcy jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Starałam się robić wszystko, aby uczniowie, którymi się opiekowałam, czuli się w szkole komfortowo, aby mogli zawsze do mnie przyjść ze swoimi problemami. Jestem dumna, że udało mi się to osiągnąć. Byłam ich oparciem, a smutnym dowodem tego jest fakt, iż chłopak (o którym wspomniałam wyżej) zwierzał mi się ze swoich „dokonań”, okłamując jednocześnie rodziców. Chciał w ten sposób pokazać, że istnieje, że ma swoje uczucia. Całą klasą bawiliśmy się doskonale podczas wspólnych wyjść i wycieczek. Są to chwile, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci jako bardzo pozytywne. Byłam nie tylko nauczycielem języka angielskiego, ale także obrońcą i przyjacielem moich uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 5

„umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

6. WPROWADZENIE

W okresie stażu na nauczyciela mianowanego wiele czasu poświęciłam na zapoznawanie się
z lekturami z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz prawa oświatowego. Zdobyta w ten sposób wiedza stała się nieodłącznym elementem mojej praktyki szkolnej.

7. POSŁUGIWANIE SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY:

W czasie planowania mojego rozwoju zawodowego, w czasie trwania stażu oraz w czasie przygotowywania się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego na co dzień korzystałam z dokumentów i przepisów związanych z systemem oświaty, wymienionych
w & 7 ust. 1 pkt 3. Znajomość ich umożliwiła mi poprawne napisanie planu rozwoju zawodowego, niniejszego sprawozdania z jego realizacji oraz sformułowanie wniosku
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Znajomość przepisów tych będzie mi również potrzebna przy udzielaniu odpowiedzi na pytania ekspertów.
Przepisy dotyczące systemu oświaty były mi również potrzebne w codziennej praktyce szkolnej. Wykorzystywałam je między innymi do:
- planowania wycieczek klasowych, przygotowywania stosownej dokumentacji,
- planowania i organizacji imprez klasowych,
- świadomego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i podejmowania decyzji dotyczących działalności szkoły,
- kierowania uczniów na badania do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,
- współpracy z kuratorem sądowym w sprawie rodziny dotkniętej chorobą alkoholową,
- skierowania do sądu sprawy dziewczynki, wobec której było podejrzenie wykorzystywania seksualnego.

8. POSŁUGIWANIE SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PRACY SZKOŁY:

Wymienione przeze mnie w & 7 ust.1 pkt 3 dokumenty dotyczące pracy szkoły, takie jak Statut czy Wewnątrzszkolny System Oceniania są najważniejszymi zbiorami przepisów,
z których codziennie korzystałam jako wychowawca i nauczyciel.
Dzięki znajomości Statutu Szkoły znałam sposoby postępowania w sytuacjach konfliktowych oraz odpowiednie procedury działania w każdej sytuacji życia szkolnego. Byłam też świadoma wszystkich obowiązków nauczycieli oraz znałam zakres swoich obowiązków jako nauczyciela oraz jako wychowawcy. Efektywnie działałam w zespole przedmiotowym oraz w powoływanych doraźnie zespołach wychowawczych. Potrafiłam odpowiedzialnie i zgodnie z prawem opiekować się zespołem klasowym, stosować przepisy
o nieobecnościach, klasyfikacji, nagrodach i karach.
Dzięki znajomości WSO byłam w stanie zaoferować moim uczniom sprawiedliwą, obiektywną i rzetelną ocenę ich osiągnięć.

9. PODSUMOWANIE:

Uważam, że cele, które sobie postawiłam zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam wiele działań, mających na celu podnoszenie jakości mojej pracy oraz nauki w placówce, w której jestem zatrudniona. W swojej pracy biorę pod uwagę problematykę środowiska, w którym pracuję. Pomocne okazują się być szkolenia i kursy, organizowane przez różne instytucje w regonie. Staram się być obecna na tych, które są moim zdaniem najistotniejsze i mogą w największym stopniu przyczynić się do zwiększenia moich kompetencji i umiejętności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.