X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23548
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA LATA SZKOLNE 2010-2014

Opracowała:
mgr Ewa Borkowska

1. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Borkowska.
2. Posiadany stopień: nauczyciel kontraktowy.
3. Data uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego: 19.06.2008r.
4. Pełniona funkcja: nauczyciel wspomagający.
5. Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum nr
6. Terminarz:
• Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010 r.
• Data zakończenia stażu: 27. 01. 2014 r.
7. Kwalifikacje:
Studia magisterskie: Administracja Publiczna – 2004r. – Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu.
Kursy kwalifikacyjne:
• Przygotowanie Pedagogiczne – 2005r. – Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.
• Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza – 2008r. – Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Żarach.
Studia podyplomowe:
• Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – 2006r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Lesznie.
• Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna – 2009r. – Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska.
• Surdopedagogika (Kurs Języka Migowego I˚) – 2010r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Lesznie.
• Oligofrenopedagogika – 2011r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 2013r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.
8. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr
9. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr

Z dniem 01.09.2010r. jako nauczyciel kontraktowy z 6-letnim doświadczeniem zawodowym, rozpoczęłam staż w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Ze względu na nieobecność spowodowaną niezdolnością do pracy i urlopem macierzyńskim staż uległ przedłużeniu o czas mojej nieobecności i zakończył się 27.01.2014r.
Zgodnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
w momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenie, a także zatrudniona byłam w pełnym wymiarze czasu pracy. Plan rozwoju zawodowego został sporządzony po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także dostosowany do potrzeb szkoły, w której byłam zatrudniona.
Okres stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. W tym czasie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły oraz realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Doskonaliłam warsztat pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiując i zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i psychologii.
Od początku mojej pracy w szkole dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami
w nauce , jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia. Zachęcałam młodzież niepełnosprawną do udziału w różnorodnych konkursach. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wspierając ich w aktywności twórczej, zachęcałam do uczestnictwa w życiu szkoły, poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach. Wspólnie przygotowaliśmy kilka z nich.
W trakcie odbywania stażu moimi priorytetami były:
• uczestnictwo w pracach organów Szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu Szkoły oraz potrzeb Szkoły i środowiska lokalnego;
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
• poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
W czasie trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Ze względu na moją nieobecność spowodowaną ciążą i urlopem macierzyńskim nie mogłam kontynuować pracy w szkolnym zespole ds. bezpieczeństwa oraz e-szkoła i tym samym pełnić funkcji Tutora (projekt unijny). Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§7.2.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
Po złożeniu na ręce Dyrektora Szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu i zatwierdzeniu przedłożonego planu rozwoju zawodowego, otrzymałam jego akceptację. Wnikliwie zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, zwłaszcza z rozporządzeniem dotyczącym uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Razem z przyznanym mi opiekunem stażu, panią ...., opracowałyśmy plan współpracy oraz określiłyśmy priorytety. Pani ....... udzieliła mi wielu cennych wskazówek na temat przebiegu stażu oraz realizacji wytyczonych zadań. Zawarłyśmy ze sobą kontrakt dotyczący zasad współpracy.

Efekt: Analiza przepisów prawnych umożliwiła mi właściwe wyznaczenie celów oraz prawidłowe opracowanie niezbędnych dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W czasie trwania stażu wraz z opiekunem opracowywałam harmonogram obserwacji lekcji, arkusze samooceny, a także arkusze poobserwacyjne.
Cennym doświadczeniem, umożliwiającym mi doskonalenie warsztatu pracy, była możliwość obserwacji lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu. Pani ............. stosowała różnorodne formy i metody pracy, korzystała z pomocy multimedialnych, m.in. z rzutnika
i tablicy multimedialnej.

Będąc nauczycielem wspomagającym szczególną uwagę zwracałam na:
• planowanie i wykorzystanie czasu na lekcji,
• indywidualizację procesu nauczania,
• zasady stosowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
• rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami.
Dzięki licznym rozmowom i obserwacjom na bieżąco analizowałam wraz z opiekunem stażu prowadzone przez nią zajęcia oraz zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli, u których byłam nauczycielem wspomagającym. Szczególną uwagę zwracałyśmy na aktywizujące metody pracy. Pozwoliło mi to korzystać z pomysłów bardziej doświadczonych koleżanek, wzbogacić własny warsztat oraz doskonalić umiejętność ewaluacji swojej pracy.

Efekt: Dzięki bardzo dobrej współpracy z panią .........., która pełniła funkcję mojego opiekuna stażu, osiągałam wyznaczone cele. Zawsze mogłam liczyć na jej pomoc i wsparcie w różnych sferach pracy zawodowej; służyła mi cennymi radami i doświadczeniem. Zdobyte umiejętności starałam się wykorzystać w czasie prowadzonych zajęć z uczniami, również w obecności opiekuna stażu.

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego wraz z Zespołem Nauczycieli Wspomagających uczestniczyłam w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej integracyjnej.
Współpracując z nauczycielami prowadzącymi, opracowywałam treści i umiejętności
z przedmiotów przyrodniczych (geografii, biologii) oraz humanistycznych (języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (W trakcie odbywania stażu zmieniały się przedmioty, na których byłam nauczycielem wspomagającym.) Wymagania te były dostosowane do możliwości i umiejętności, jakie powinien opanować uczeń posiadający określoną dysfunkcję. Na początku każdego roku szkolnego wszyscy rodzice uczniów niepełnosprawnych byli zapoznawani z w/w dokumentacją.
Na bieżąco starałam się śledzić wszelkie zmiany dotyczące podstawy programowej, zgłębiać wiedzę dotyczącą literatury przedmiotu, tj. z geografii, biologii, języka polskiego oraz wiedzy
o społeczeństwie.
Korzystałam z Internetu, jako źródła cennych informacji. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, dostarczały nowych pomysłów metodycznych.
W swojej pracy wykorzystywałam materiały i opracowania dostępne na portalach internetowych takich, jak:
http://www.kuratorium.waw.pl/
www.oswiataiprawo.pl
www.bip.men.gov.pl
www.sejm.gov.pl
www.edusek.pl
www.edukacja.edux.pl
www.oswiata.org.pl
www.pzg.org.pl
www.literka.pl
www.profesor.pl
www.ore.edu.pl

W pracy nauczyciela wspomagającego posługiwałam się: książkami, programami nauczania, kartami pracy, testami i nagraniami przydatnymi w działaniach dydaktycznych
i terapeutycznych. Swój warsztat i metody pracy dydaktycznej doskonaliłam wyszukując wartościowych książek, związanych tematycznie z moją pracą oraz gromadząc i aktualizując własną biblioteczkę pedagogiczną, w której posiadam:
- fachową literaturę z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej),
- fachową literaturę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- książki i ćwiczenia terapeutyczne,
- książki i ćwiczenia ortograficzne,
- książki i ćwiczenia grafomotoryczne,
- książki i ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem,
- gry edukacyjne,
- gry ortograficzne,
- gry komputerowe,
- quizy, zagadki, krzyżówki, łamigłówki,
- podręczniki do nauki geografii, biologii, WOS-u i języka polskiego dla klas I-III,
- zeszyty ćwiczeń,
- przewodniki metodyczne,
- płyty CD,
- wzory sprawdzianów, testów, kartkówek, zadań,
- scenariusze lekcji wychowawczych.
Nowo zdobyte wiadomości i umiejętności wprowadzałam do swojej pracy, dostosowując je odpowiednio do potrzeb dzieci. Gromadzone i przygotowywane samodzielnie materiały oraz pomoce dydaktyczne wprowadzały ożywienie i podnosiły jakość prowadzonych przeze mnie zajęć.

Efekt: Dzięki wspólnie podejmowanym działaniom, osiągnęłam konkretny cel – efektywna praca na rzecz dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doskonaliłam zdolność zespołowego wykonywania zadań, co jest cenną kompetencją emocjonalną, która warunkuje jakość pracy. Wzbogaciłam swój warsztat pracy, gromadząc liczne pomoce dydaktyczne oraz materiały niezbędne do pracy.

W celu poznania zasad funkcjonowania i zadań placówki analizowałam dokumentację określającą jej organizację i zadania. Zapoznałam się z:
• Statutem Gimnazjum nr ,
• Programem rozwoju placówki,
• Programem dydaktyczno – wychowawczym,
• Programem profilaktycznym,
• innymi dokumentami.
W trakcie stażu analizowałam wszelkie zmiany, jakie następowały w tych dokumentach. Pozyskane wiadomości stosowałam w realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych.
Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (pracach bieżących, zespołach zadaniowych, konferencjach szkoleniowych).
Pełniłam funkcje:
• członka Zespołu Nauczycieli Wspomagających, którego celem była ewaluacja działań integracyjnych,
• członka Zespołu E-szkoła (pełniłam funkcję szkolnego Tutora do momentu przejścia na zwolnienie lekarskie),
• członka Zespołu ds. Wagarów – opieka nad uczniami wagarującymi,
• członka Zespołu ds. Ewaluacji, a później ds. Analiz Wewnętrznych – pomoc w
opracowaniu i przygotowaniu ankiety „Respektowanie norm społecznych w szkole” dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Od roku szkolnego 2013/2014 zespół ds. Analiz Wewnętrznych nie istnieje, ponieważ wszyscy nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań w tej dziedzinie. Obecnie należę do grupy nauczycieli nadzorującej pracę ewaluacji.
• członka Zespołu ds. Promocji Szkoły – promocja szkoły w SP-2, SP-6, SP-7, SP-10,
SP-12, udział w zebraniach z rodzicami, przekazanie informacji o szkole, rozdawanie ulotek,
• członka Zespołu Wychowawczego, którego celem była ewaluacja Programu
Wychowawczego (w czasie 2 miesięcznego zastępstwa, pełniłam funkcję wychowawcy
w trzeciej klasie – integracyjnej).
Realizując założenia Planu Rozwoju Zawodowego wzbogacałam swój warsztat pracy studiując oraz uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Zdobyte wiadomości, metody działań wykorzystywałam podczas zajęć, oceniając ich skuteczność.
W miarę potrzeb dokonywałam niezbędnych zmian.
Brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu:
- Oligofrenopedagogiki (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, 2011),
- Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, 2013),
• brałam udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach:
- kurs doskonalący I-go stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – Wrocław, 2011r.,
- konferencja „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno – pedagogiczna, formy i metody pracy” – Wrocław, 2011r.,
- konferencja „Metoda ośrodków pracy w nauczaniu całościowym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie” – Głogów, 2011r.,
- szkolenie „Metoda Knillów” – Wrocław, 2012r.,
-szkolenie w zakresie „Kinezjologii edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison” – Poznań, 2012r.,
- szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju” – Wrocław, 2012r.,
- szkolenie „Trudne zachowania u osób z Autyzmem” – Zielona Góra, 2012r.,
- szkolenie „Metoda Warnkego” – kurs podstawowy i rozwijający – Wrocław, 2012r.,
- konferencja szkoleniowo – warsztatowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – problemy i wyzwania” prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – Głogów, 2012r.,
- konferencja szkoleniowo – warsztatowa „Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii – wczesna diagnoza i interwencja” – prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – Głogów, 2012r.,
- konferencja szkoleniowo – warsztatowa „Dziecko ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi – praktyka diagnostyczna i terapeutyczna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głogowie – Głogów, 2012r.,
- konferencja szkoleniowo – warsztatowa „Dostosowanie wymagań do specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci z dysleksją na zajęciach szkolnych” – Głogów, 2012r.,
- konferencja „Model pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim” –
Głogów, 2012r.,
- konferencja „Usłyszcie nasz głos!” – wspomagające metody komunikowania się warunkiem pełnej integracji społecznej osób niemówiących – Głogów, 2012r.,
- konferencja „Model pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym
i znacznym” – Głogów, 2012r.,
- „Szkolenie podstawowe z zakresu wiedzy na temat Zespołu Aspergera” – Zielona Góra, 2012r.,
- cykl spotkań szkoleniowych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Głogowie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – Głogów, 2013r.,
- kurs internetowy „Jak uczestniczyć w programie eTwinning” – 2013r.,
- szkolenie „Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju” –
Wrocław, 2013r.,
- cykl szkoleń „Akademia Autyzmu” – Zielona Góra, 2014r.,
- udział w cyklu szkoleń organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 3.5) przez Powiat Głogowski / Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”.

• w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli uczestniczyłam
w następujących szkoleniach:
- „E – dziennik”,
- „Jak realizować projekty edukacyjne?”,
- „Aktywizujące metody nauczania”,
- „Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej?”
- „Instrukcja dotycząca wypełniania dokumentacji w e-dzienniku i na platformie Fronter”,
- „Ochrona danych osobowych”,
- „Zarządzanie talentami w szkole”,
- „Bezpieczeństwo szkoły (nauczycieli) w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w placówkach oświatowych - główny kierunek polityki oświatowej MEN w roku 2012/2013”,
- „Ankiety on-line – konstruowanie narzędzi diagnozy za pomocą programów dostępnych
w sieci.”

Efekt: Zapoznałam się z dokumentacją szkoły, zadaniami i zasadami funkcjonowania placówki, w sposób znaczący poszerzyłam wiedzę, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§7.2.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIENIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
I CYWILIZACYJNYCH

Podejmując pracę w Gimnazjum nr 3 wiele uwagi poświęcałam poznaniu uczniów, ich potrzeb, sposobów nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, a także reakcji na wykonywanie poleceń nauczyciela. Starałam się także stwarzać jak najwięcej okazji do rozmów z młodzieżą.
Bardzo pomocne w realizacji tego zadania okazały się również rozmowy z rodzicami. Na bieżąco współpracowałam także z pedagogami i szkolnym psychologiem. Współpraca ta polegała na wymianie spostrzeżeń o uczniach, ustalaniu wspólnych działań w sytuacjach trudnych
i problemowych. Pozostawałam w stałym kontakcie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w klasach integracyjnych, gdzie byłam nauczycielem wspomagającym.

Efekt: Dzięki podejmowanym działaniom poznawałam uczniów, ich zainteresowania, uzdolnienia, cechy charakteru. Doskonaliłam również swoje zdolności organizatorskie i umiejętności pracy w zespole. Umocniłam też swoje przekonanie, że wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemna pomoc wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy zawodowej i wzbogaciły mój warsztat pracy o nowe doświadczenia.

Przez cały okres stażu byłam członkiem Zespołu Nauczycieli Wspomagających, gdzie wspólnie z innymi nauczycielami dokonywałam analizy dokumentacji (opinie, orzeczenia PPP, arkusze potrzeb specjalnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych klas II-III, karty indywidualnych potrzeb uczniów klas II-III, IPETy uczniów z orzeczeniem) oraz diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas I.
Opracowałam arkusz wielospecjalistycznej diagnozy w części dotyczącej zagadnień uczniów z wadą słuchu.
Dostosowałam treści i programy nauczania, które uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi powinni opanować (Arkusze treści i umiejętności z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych, które uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce powinien opanować po ukończeniu kolejnego etapu edukacji).

Prowadziłam zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• Zajęcia wspomagające opanowanie treści i umiejętności z przedmiotów
przyrodniczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, których celem było:
- uzupełnianie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji geograficznej
niezbędnych do kontynuowania nauki na dalszym etapie edukacyjnym,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą geograficzną w praktyce,
- wspieranie rozwoju uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
- kompensacja obszarów problemowych, korygowanie zaburzonych funkcji,
- przygotowywanie do prac klasowych, odpowiedzi i sprawdzianów,
- poprawianie prac klasowych i sprawdzianów,
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy – słowników, encyklopedii itp.,
- doskonalenie metod pracy,
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i korzystania z tekstu pisanego,
- kształcenie umiejętności korzystania z map, tabel , wykresów itp.,
- motywowanie do dalszej pracy,
- pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- wykonywanie różnorodnych zadań wynikających z realizacji procesu dydaktycznego.
• Zajęcia dla uczniów z wadą słuchu, których celem było:
- usprawnienie procesów poznawczych,
- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i korzystania z tekstu pisanego,
- doskonalenie umiejętności budowania komunikatywnej wypowiedzi słownej i pisemnej,
- poszerzanie zasobu słownictwa,
- doskonalenie funkcji spostrzegawczych,
- ćwiczenie koncentracji,
- ćwiczenie techniki czytania,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej,
- wspieranie kompetencji wymagających działań naprawczych, dostosowywane do bieżących potrzeb.
• Zajęcia indywidualne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, których celem
było:
- ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- budowanie komunikatywnej wypowiedzi słownej i pisemnej,
- poszerzanie zasobu słownictwa,
- ćwiczenie koncentracji,
- ćwiczenie techniki czytania,
- ćwiczenia umiejętności wyciągania logicznych wniosków, kojarzenia faktów,
- utrwalanie i powtarzanie materiału z przedmiotów przyrodniczych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- ćwiczenie umiejętności wypowiadania się.

Wspólnie z innymi nauczycielami wspomagającymi prowadziłam edukacyjne zajęcia
otwarte:
• Przeprowadziłam zajęcia profilaktyczne w kl. I „Smolne szaleństwo – palenie
papierosów” – 2010/2011

Celem zajęć było:
- promocja zdrowego stylu życia,
- przekazanie informacji o przyczynach i skutkach uzależnienia od tytoniu,
-uświadomienie zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia papierosów,
-uświadomienie skutków nikotynizmu biernego,
-wskazanie najczęstszych powodów dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy,
-ukazanie społecznych i zdrowotnych skutków palenia papierosów przez młodzież,
-uświadomienie zasad zdrowego stylu życia.
• Współorganizowałam Dzień Osób Niepełnosprawnych – „Wszyscy mamy równe
szanse” turniej sportowy dla uczniów gimnazjum (klasy integracyjne) oraz uczniów z: SP................... (klasy integracyjne) - 2011/2012
Celem tych zajęć było:
- nawiązanie i kontynuowanie współpracy z SP (osoby zainteresowane edukacją w klasach integracyjnych),
- przedstawienie edukacji w klasach integracyjnych jako jednej z form kształcenia proponowanych uczniom,
- zachęcenie do kontynuacji kształcenia na szczeblu gimnazjum w klasach integracyjnych,
- aktywne spędzanie czasu,
- przestrzeganie zasad „czystej gry” (FAIR PLAY),
- integracja wszystkich uczestników zabawy.
• Współorganizowałam zajęcia integracyjne „Witamy w Gim . Poznajemy lepiej siebie,
swoje możliwości, uzdolnienia i zainteresowania” – wspólne działania twórcze uczniów gimnazjum (z klas integracyjnych) oraz uczniów z SP12 (klasy integracyjne) - 2011/2012
Celem tego spotkania było:
- rozwijanie aktywności twórczej uczniów,
- rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych (estetycznych),
- integracja osób zdrowych i niepełnosprawnych, kształcenie umiejętności pracy w zespole,
- rozwijanie pozytywnych postaw społecznych,
- kształcenie umiejętności porozumiewania się.

• Współorganizowałam zajęcia otwarte dla uczniów klas 6 szkół podstawowych „Inspiracje
wiosenne” – 2011/2012
Celem zajęć było:
- integracja osób zdrowych i niepełnosprawnych,
- współpraca w grupie,
- rozwijanie twórczego myślenia poprzez wspólne gry i zabawy – chusta klanzy,
- nawiązanie współpracy między uczniami na zasadzie partnerstwa,
- wprowadzenie uczniów w atmosferę wzajemnej życzliwości, akceptacji i tolerancji.
• Współorganizowałam zajęcia edukacyjne „Poznajmy nasz świat – wspólna wyprawa
przez świat – Wulkany” – 2012/2013
Celem tych zajęć było:
- zapoznanie uczniów z budową wulkanu,
- utrwalenie nazw wyrzucanych z wulkanu materiałów, takich jak: popioły wulkaniczne czy bomby wulkaniczne,
- prezentacja multimedialna erupcji wulkanu
- omówienie skutków wybuchu wulkanów,
- ćwiczenie koncentracji uwagi i spostrzegania,
- wspólna zabawa, współpraca w grupie.
• Współorganizowałam imprezy kulturalne dla osób niepełnosprawnych oraz
uczniów naszego gimnazjum – coroczna integracyjna impreza andrzejkowa, która miała na celu:
- zapoznanie z tradycjami i zabawami andrzejkowymi,
- rozwijanie wyobraźni i kształcenie umiejętności interpretowania różnych symboli zawiązanych z wróżbami andrzejkowymi,
- integracja i nauka współdziałania w grupie.
• Organizowałam imprezy okolicznościowe – Jasełka 2012/2013 dla:
-uczniów Gimnazjum,
- podopiecznych ,
- Prezydenta Miasta Głogowa oraz członków Rodzin Katyńskich,
• Przygotowałam kostiumy, rekwizyty, dekoracje.
• Przygotowałam rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.
• Współorganizowałam wycieczki szkolne – m.in. do Wrocławia, Zielonej Góry, Lubina,
Doliny Baryczy – Krośnice.
• Przygotowałam uczniów do udziału w konkursach:
- konkursu recytatorskiego „Słowem Malowane” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowanego przez PCPPPiDN w Głogowie (dwukrotnie),
- VI Głogowskiej Żakinady pt. „Wehikuł czasu” – lata 80-te w USA – I miejsce,
- służyłam pomocą przy Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „GEO-PLANETA”, konkursie geograficznym „Alfred” – VII Dolnośląski Konkurs Geograficzny „Europa nasz kontynent”, IV Powiatowym Konkursie geograficznym „W pogoni za indeksem” (część geograficzna, etap szkolny), VIII Powiatowym Konkursie Geograficznym „Ameryka Północna – kontynent Nowego Świata”
• Zrealizowałam projekt edukacyjny „Czy Wielkopolska jest regionem atrakcyjnym
turystycznie?”
• Dbałam o promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Na spotkaniach z rodzicami
uczniów klas 6 szkół podstawowych rozdawałam ulotki, prowadziłam indywidualne rozmowy – SP ...
• W ramach realizacji programu profilaktycznego „Skręcaj w dobrą stronę”, wraz
z nauczycielami, uczniami i rodzicami, brałam udział w pikniku rodzinnym organizowanym na terenie ogrodów działkowych w Kulowie.
• Jako członek Zespołu ds. Wagarów, pełnię funkcję opiekuna ucznia wagarującego.
• Aktywne działam na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „TRIA” – jestem jego
członkiem założycielskim.
W trakcie odbywania stażu, w roku szkolnym 2011/2012, byłam również wychowawcą
w klasie integracyjnej. Choć okres pełnienia tej funkcji był krótki – 2 miesiące, to bardzo intensywny, ponieważ byłam wychowawcą trzeciej klasy. Podejmując się tego zadania, zapoznałam się z sytuacją rodzinną, zdrowotną i materialną uczniów, przeprowadziłam rozmowy z pedagogami szkolnymi. Wiele cennych informacji przekazała mi pani ............. – była wychowawczyni klasy.
Będąc wychowawcą klasy zorganizowałam wycieczkę do Lubina, przygotowałam występ klasy w czasie Balu Gimnazjalnego klas 3, starałam się stworzyć przyjazną i miłą atmosferę pracy. Dbałam o rozwijanie postaw koleżeńskich, zachęcałam uczniów do aktywnego brania udziału w życiu klasy i szkoły.
Nawiązałam współpracę z rodzicami przy organizowaniu Balu Gimnazjalnego, przeprowadzałam zebrania klasowe.
Jako wychowawca klasy zdobyłam cenne doświadczenie, nabyłam nowe umiejętności – wypełniałam dziennik, byłam odpowiedzialna za dokumenty wydawane uczniom po ukończeniu gimnazjum – świadectwa i certyfikaty.
Pełniąc funkcje opiekuńczo – wychowawcze brałam czynny udział w życiu kulturalnym szkoły. W czasie przerw opiekowałam się uczniami niepełnosprawnymi, aktywnie pełniłam dyżury nauczycielskie. Dzięki bezpośrednim rozmowom z uczniami i możliwości obserwacji, mogłam bliżej poznać zachowania i działania uczniów.

Pełniłam również funkcję opiekuna w czasie:
- uroczystości szkolnych (apeli, ślubowania klas 1, akcji „Sprzątania Świata”),
- wyjść do kina i Miejskiego Ośrodka Kultury,
- różnego rodzaju konkursów międzyszkolnych,
- podczas dyskotek szkolnych.
Jako wychowawca klasy, kontynuowałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu oraz ocenach z przedmiotów swoich wychowanków.
Ważnym elementem oceny efektywności podejmowanych przeze mnie działań były rozmowy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, a także reakcja młodzieży podczas prowadzonych zajęć. Uczniowie mogli dokonywać oceny prowadzonych przeze mnie zajęć. Informacje zwrotne w postaci ankiet, były dla mnie podstawą do dokonywania i wprowadzania zmian, aby w jak największym stopniu przysłużyć się wszechstronnemu rozwojowi wychowanków.
Przedmiotem ewaluacji podsumowującej moje działania oraz osiągnięcia uczniów
w klasie integracyjnej, uczyniłam wyniki uzyskane z poszczególnych kartkówek i sprawdzianów oceniających, zdobytą wiedzę oraz wyniki uzyskane przez uczniów pod koniec roku szkolnego.

Efekt: Organizacja imprez, uroczystości szkolnych były działaniem promującym szkołę i uzupełnieniem procesu kształcenia wdrażającym uczniów do aktywności w szkole. Przeprowadzone przeze mnie działania cieszyły się duża popularnością wśród uczniów, służyły integracji. Poprzez realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych rozwiązywałam problemy uczniów i wspierałam ich w rozwoju.

§7.2.3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

W dzisiejszych czasach komputer i Internet są popularnymi narzędziami stosowanymi w pracy osób o wielu różnych specjalnościach.
• Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej
wykorzystywałam do:
- pomocy w opracowaniu na początku każdego roku szkolnego Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- przygotowania dokumentacji na potrzeby placówki – plany pracy, sprawozdania,
- przygotowania młodzieży do udziału w konkursach, inscenizacje, informacje na dany temat,
- opracowania ćwiczeń, kartkówek, sprawdzianów i testów,
- opracowania zadań, quizów, krzyżówek, łamigłówek, tekstów do czytania ze zrozumieniem, tekstów do uzupełniania, kart pracy,
- opracowania i przygotowania materiałów do zajęć rewalidacyjnych, pomocy dydaktycznych,
- na zajęciach rewalidacyjnych korzystałam z gier i programów komputerowych (ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne, pamięciowe, spostrzegania),
- wspólnie z panią ................. prowadziłam zajęcia metodą Warnkego przeznaczoną dla dzieci z dysleksją, ADHD i ze specyficznymi problemami w uczeniu się z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
- do wyszukiwania dostępnych informacji na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki,
- wyszukiwania informacji do gazetek ściennych,
- korzystałam z materiałów umieszczanych na stronach internetowych wydawnictw,
- nagrywałam podręczniki dla uczniów z wadą słuchu,
- dokonywałam zakupów w księgarniach i sklepach internetowych z własnych środków,
- w czasie zebrań z rodzicami, pełniłam dyżury konsultacyjne, służąc pomocą rodzicom przy obsłudze e-dziennika.

• W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego korzystałam z komputera
i Internetu, by:
- dokumentować własne działania w czasie trwania stażu oraz opracować Plan Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdanie w formie elektronicznej,
- uzyskać wiedzę na temat awansu zawodowego,
- zapoznać się z przepisami prawa oświatowego i wprowadzanymi zmianami,
- przeglądać edukacyjne fora internetowe i korzystać z doświadczenia i wiedzy innych nauczycieli,
- uzyskać wiedzę o szkoleniach, warsztatach, konferencjach, studiach podyplomowych, konkursach,
- wziąć udział w szkoleniu internetowym,
- opublikować mój Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie na stronie www.edux.pl,
- wykonać prezentację multimedialną dotyczącą mojego dorobku zawodowego w związku
z odbywanym stażem,
- konsultować się z innymi nauczycielami, by na bieżąco móc wymieniać się informacjami
i doświadczeniem,
- kontaktować się z wydawnictwami edukacyjnymi za pomocą poczty elektronicznej,
- komunikować się z rodzicami uczniów, korzystając z e-dziennika oraz poczty elektronicznej.
Możliwość korzystania z komputera i narzędzi pracy jakie oferuje oraz dostęp do Internetu, były dla mnie wielkim ułatwieniem i niezastąpionym źródłem informacji. Korzystając z Internetu, wyszukiwałam portale oraz strony internetowe tworzone przez specjalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, wyszukiwałam nowości wydawniczych i ciekawych publikacji w celu urozmaicania i doskonalenia własnej pracy. Na prowadzonych przeze mnie dodatkowych zajęciach korzystałam z przykładowych testów egzaminacyjnych dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (klasy III), by móc lepiej przygotować podopiecznych do egzaminu gimnazjalnego. Wyznaczałam również uczniom zadania do wykonania przy pomocy komputera oraz Internetu.

Efekt: Systematyczne przeglądanie portali internetowych umożliwiło mi zwiększenie efektywności mojej pracy. Ponadto umiejętność posługiwania się komputerem znacząco ułatwiła mi moją pracę, natomiast wykorzystanie massmediów w pracy pedagogicznej dało mi możliwość sięgnięcia po ciekawe metody prowadzenia zajęć.

§7.2.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki jest zadaniem każdego
nauczyciela, który dba o swój warsztat pracy i zawodowy rozwój, by jak najlepiej nauczać, wspierać i rozwijać swoich podopiecznych. Doskonaląc umiejętności z tego obszaru poszerzałam wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, poprzez:
• udział w kursach, szkoleniach oraz warsztatach,
• zapoznanie się z materiałami dostępnymi w Internecie,
• poprzez lekturę książek i czasopism fachowych.
Przeczytałam m.in. następujące pozycje:
- „Autyzm i Zespół Aspergera” - Anita Bryńska, Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska
- „Pomóż dziecku z ...autyzmem” – Seach D., Lloyd M., Preston M.
- „Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia” – Ewa Pisula
- „Upośledzenie umysłowe” - Clarke A.M., Clarke A.D.B
- „Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo” – Kościelak R.
- „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie” – red. Obuchowska I.
- Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, „Wychowanie Na Co Dzień” 2006, nr 7-8 - Zaorska M., Andrulonis E.

Efekt: Uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz czytając fachową literaturę pogłębiłam wiedzę i poszerzyłam moje kompetencje jako nauczyciela wspomagającego.

Co roku opracowywałam treści i umiejętności z przedmiotów humanistyczno –
przyrodniczych (języka polskiego – 4 lata, wiedzy o społeczeństwie – 3 lata, geografii – 4 lata, biologii – 1 rok) w celu dostosowania wymagań programowych do możliwości i potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wspierając uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szczególny nacisk kładłam na:
• dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości,
• stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów,
• wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego,
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
• eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,
• kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• stwarzanie sytuacji, w których uczeń mógłby osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości,
• podnoszenie motywacji do pracy i pokonywania własnych ograniczeń.
Z uwagą zapoznawałam się z wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opiniami o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb wychowanków
i orzeczeniami o niepełnosprawności uczniów. Wspólnie z innymi nauczycielami wspomagającymi, pedagogami i psychologiem szkolnym omawiałam każdy przypadek ucznia.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach konstruowałam sprawdziany, testy czy kartkówki, indywidualizując poziom trudności i dostosowując go do dysfunkcji ucznia oraz wymagań na poszczególne oceny.
Pracując z młodzieżą, jako nauczyciel wspomagający, wiele uwagi poświęcałam wprowadzaniu elementów wychowawczych, tj. wzajemnej współpracy, poszanowaniu odmienności i integracji. Indywidualizując pracę i podejście do każdego ucznia, starałam się pozytywnie wpłynąć na poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także wdrażać do dojrzałego reagowania emocjonalnego.
Praca nauczyciela wspomagającego wymaga wiele cierpliwości, zaangażowania i empatii.
Swoją postawą oraz pozytywnym nastawieniem, starałam się rozwijać zainteresowania
i rozbudzać ciekawość poznawczą uczniów. Każdy najmniejszy sukces dziecka, był dla mnie wielkim osiągnięciem i powodem do radości.

Efekt: Dzięki zastosowaniu różnych technik pracy, wprowadzeniu miłej i przyjaznej atmosfery oraz dostosowując wymagania do możliwości uczniów, chętnie uczestniczyli w prowadzonych zajęciach oraz osiągali sukcesy edukacyjne. Efektem podjętych przeze mnie działań było również wyrównywanie braków edukacyjnych oraz niwelowanie zaległości w nauce.

§7.2.5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

Moim priorytetem w momencie rozpoczęcia stażu, było zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, w szczególności z:
• Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 3 poz. 19,
z późn. zm.)
• Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425,
z późn. zm.)
• Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1974 r. Nr 24 poz. 141,
z późn. zm.)
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593 z późn.zm.)
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490 z późn. zm.),
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 z późn. zm.).
Następnie podjęłam działania związane z realizacją awansu zawodowego:
• złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu,
• nawiązałam współpracę z opiekunem stażu,
• sporządziłam plan rozwoju zawodowego,
• systematycznie analizowałam zmiany zachodzące w prawie oświatowym,
• po zakończeniu stażu, napisałam sprawozdanie z podjętych działań,
• przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Istotnym elementem podjętych przeze mnie czynności, było zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły:
• Statutem Szkoły,
• Wewnątrzszkolnym System Oceniania,
• Programem Wychowawczym,
• Programem Profilaktycznym,
• Regulaminem Rady Pedagogicznej,
• Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,
• szczegółowymi zasadami oceniania i organizowania pracy na lekcjach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii,
• wymaganiami na poszczególne stopnie,
• podstawą programową z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii,
• regulaminem wycieczek.
Zapoznałam się ze sposobem wypełniania:
• dzienników lekcyjnych,
• dzienników zajęć dodatkowych,
• arkuszy ocen,
• zeszytów wychowawczych,
• świadectw.
Pełniłam również rolę członka i przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w czasie próbnych, jak i właściwych egzaminów gimnazjalnych.

Efekt: Zaznajomienie się z przepisami prawa oświatowego w znaczący sposób ułatwiło mi wykonywanie czynności związanych z realizacją procedury awansu zawodowego, natomiast analiza dokumentów szkolnych ułatwiła pełnienie funkcji wychowawcy klasy integracyjnej oraz usprawniła moją pracę jako nauczyciela wspomagającego.
Ukończenie studiów na kierunku: Administracja publiczna – w znaczący sposób ułatwiło mi analizowanie oraz posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizacją wytyczonych zadań.
Dowiedziałam się, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy pedagogicznej. Niezbędne jest sięganie po nowe metody pracy z uczniem oraz nadążanie za rozwojem technologii, a co za tym idzie, za światem żyjących współcześnie nastolatków.
Ważnym elementem efektywnej pracy była dla mnie także wymiana doświadczeń z moim opiekunem stażu oraz współpraca z innymi nauczycielami.
Podejmowane przeze mnie działania miały na celu wzbogacenie mojego warsztatu pracy, a także poszerzenie dotychczas zdobytych umiejętności. Potrafię planować, organizować oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, w razie potrzeby – modyfikuję je. Często korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Systematycznie studiuję fachową literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz przepisy prawa oświatowego. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły.
Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Nie mogłam pełnić funkcji Tutora szkolnego z powodu przerwy wynikającej z urlopu macierzyńskiego.
Uważam, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.
Podejmowane przeze mnie działania często były początkiem kolejnych nowych pomysłów, które mam nadzieję uda mi się zrealizować w dalszych latach mojej pracy.
Praca nauczyciela jest dla mnie wielką pasją, dzięki której spełniam się zawodowo. Przebyłam długą drogę, aby móc być w tym miejscu mojej kariery zawodowej, w którym jestem obecnie. Dlatego też ogromną przyjemność i satysfakcję sprawiło mi dwukrotne otrzymanie nagrody Dyrektora Szkoły.
Zamierzam aktywnie angażować się w działalność na rzecz społeczności szkolnej, podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia. Wiele podjętych przeze mnie działań ma charakter ciągły. Nadal będę wspierać młodzież w osiąganiu wielu sukcesów, a także pomagać w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Pragnę podnosić jakość swojej pracy, by móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

Głogów, dnia 31.01.2014r. Ewa Borkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.