X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23463
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół ........................................
Katowice
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr inż. imię i nazwisko
Czas trwania stażu: 01.09.2011-31.05.2014

Jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych w pełna nazwa szkoły w Katowicach, gdzie rozpoczęłam pracę od 1 września 2008 roku.
Dnia 6 lipca 2009 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.
Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego a w dalszej kolejności złożyłam na ręce dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Przydzielono mi opiekuna stażu- mgr. inż. Imię i nazwisko, z którym nawiązałam współpracę.
W trakcie stażu realizowałam plan rozwoju zawodowego, który uprzednio został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, by sprostać wymaganiom, jakie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne. Poszerzałam również znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły. Pod koniec maja 2012 roku przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 nr 214 poz. 1580).
Możliwość awansu na stopień nauczyciela mianowanego była okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w pracy zawodowej. Dostrzegłam nowe możliwości rozszerzenia swoich działań i wzbogaciłam je o zadania, które wynikały z potrzeb uczniów. Korzystałam z umiejętności nabytych na kursach, szkoleniach, warsztatach oraz z doświadczeń i uwag współpracujących ze mną nauczycieli. Skłoniło mnie to do wyznaczania nowych, kolejnych celów, służących nie tylko własnemu rozwojowi, ale przede wszystkim rozwojowi uczniów w mojej szkole.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Starałam się, by realizacja planu rozwoju zawodowego przebiegała zgodnie z założonymi zadaniami.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1a Karty Nauczyciela –umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków. ( §7, ust. 2, pkt. 1)
1. Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z przydzielonym opiekunem stażu- panem mgr. inż. Imię i nazwisko. Ustaliliśmy formy współpracy, terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Poznałam procedury awansu zawodowego i wspólnie z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
3. Na bieżąco gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych nauczycieli-koleżanek i kolegów.
5. Efektywna praca nauczyciela wiąże się z podnoszeniem kwalifikacji, wzbogacaniem wiedzy i rozwijaniem oraz poszerzaniem swoich umiejętności. Udział w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach umożliwił mi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
a. Ukończyłam następujące studia podyplomowe i kursy:

• Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Technika bezpieczeństwa i higieny pracy” na Uniwersytecie Śląskim, wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, 11 lipca 2010 roku
• Kurs „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pracowników administracji oświatowej w województwie śląskim”. Projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wyższą Szkołę Humanitas z Sosnowca, listopad 2013-kwiecień 2014
• kurs podstawowy „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli”- zorganizowany przez Ośrodek Szkoleniowy Pro-MED zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, 20 października 2011 roku
• Kurs e-learningowy „Dziecko w sieci” z zakresu tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, marzec 2012 roku
• Kurs internetowy (w wymiarze 20 godzin dydaktycznych) Wydawnictwa Pedagogicznego Operon autorstwa Iwony Majewskiej- Opiełki „Życie z pasją- jak wciąż kochać zawód nauczyciela”, marzec-kwiecień 2013 roku

b. Brałam udział w następujących konferencjach metodyczno-szkoleniowych oraz wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:

• „Edukacja informatyczna- Platformy edukacyjne. Nowe trendy w oprogramowaniu”- konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów informatycznych zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, 15 kwietnia 2010 roku.
• „Edukacja informatyczna- Bezpieczeństwo w sieci. Interaktywne i multimedialne podręczniki i narzędzia wspomagające pracę z uczniami” - konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, 18 listopada 2010 roku.
• „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy”- VII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr. Janusza Trawki zorganizowana przez Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły- kiss, 29 września 2011 roku.
• „E-podręcznik-przyszłość szkoły zaczyna się dziś” -warsztaty zorganizowane w ramach VII Konferencji Naukowo-Metodycznej, 29 września 2011 roku.
• „eXe Learning, jako narzędzie do tworzenia i publikacji materiałów dydaktycznych”- warsztaty zorganizowane w ramach VII Konferencji Naukowo-Metodycznej, 29 września 2011 roku.
• „Efektowna lekcja z PREZI”- warsztaty zorganizowane w ramach VII Konferencji Naukowo-Metodycznej, 29 września 2011 roku.
• „Edukacja. Helion.pl 2.0 Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki”- konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Helion, październik 2011 roku
• „Edukacja informatyczna- cyfrowa szkoła. Nowa podstawa programowa”- konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, 28 marca 2012 roku.
• „Quo vadis szkoło”- VIII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr. Janusza Trawki „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy” zorganizowana przez Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły- kiss, 21 listopada 2012 roku.
• „Przykłady wykorzystania e-learningu w nauczaniu”- warsztaty zorganizowane w ramach VIII Konferencji Naukowo-Metodycznej, 21 listopada 2012 roku.
• „Gdy pisanie na klawiaturze uwalnia świadomość”- przykłady dobrej praktyki-warsztaty metodyczne, listopad 2012 roku.
• „Przygotowanie graficznych materiałów dydaktycznych w chmurze cyfrowej”- warsztaty zorganizowane w ramach VIII Konferencji Naukowo-Metodycznej, 21 listopada 2012 roku.
• „(nie)bezpieczeństwa mediów społecznościowych”- warsztaty zorganizowane w ramach VIII Konferencji Naukowo-Metodycznej, 21 listopada 2012 roku.
• „Jak małymi krokami zbudować wielki autorytet?”, wzmocnienie pozycji nauczyciela wśród uczniów i rodziców- konferencja metodyczna Wydawnictwa Szkolnego PWN, marzec 2013
• „Kompetentny e-Nauczyciel” – Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr. Janusza Trawki zorganizowana przez Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły- kiss, 21 listopada 2013 roku.
• „Nauka z Apple”- warsztaty metodyczne-, w jaki sposób urządzenia z systemem iOS mogą udoskonalić procesy dydaktyczne w klasie i samodzielną naukę w domu, 21 listopada 2013 roku.
• „Różne możliwości wykorzystania Office 365 w szkole”- warsztaty w ramach Konferencja Naukowo-Metodycznej, 21 listopada 2013 roku.
• „Ciekawie, lepiej, nowocześniej...interaktywnie!- pomysł na niebanalną lekcję zajęć komputerowych i informatyki”- warsztaty metodyczne zorganizowane prze doradcę metodycznego, mgr Beatę Rutkowską, listopad 2013 roku.
• „Dziecko w wielkiej sieci”- seminarium Akademii e-Nauczyciela zorganizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych, Centrum Profilaktyki Społecznej, 5 grudnia 2013.
• „Multimedialne techniki wspierania procesów edukacji młodzieży”- platforma Moodle- warsztaty zorganizowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach, 6 kwietnia 2014 roku.

6. Uczestniczyłam we wszystkich konferencjach rady pedagogicznej, odbywających się podczas trwania mojego stażu.

7. Doskonaląc swój warsztat pracy, starałam się podnosić własne kwalifikacje również w ramach samokształcenia:

• Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, p. imię i nazwisko. Wspólne omawianie zajęć skłaniało mnie do analizowania lekcji i samooceny. Starałam się wyeliminować błędy w prowadzeniu zajęć a uwagi opiekuna zawsze były dla mnie cenne.
• Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez mojego opiekuna, dzięki czemu mogłam poszerzyć swój warsztat pracy o nowe metody i formy prowadzenia zajęć
• Tworzyłam i na bieżąco uzupełniałam zbiór testów, konspektów lekcji oraz różnych materiałów dydaktycznych przydatnych na zajęciach.

8. W czasie trwania stażu byłam opiekunem projektu edukacyjnego realizowanego przez firmę Microsoft i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne „Szkoła Nowych Technologii”, listopad 2011-marzec 2012 roku.

9. W roku 2011 nawiązałam współpracę z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach, która dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowała cykl „Infostrada”. Do chwili obecnej jestem koordynatorem i w ramach tej współpracy organizuję dla uczniów różnego rodzaju warsztaty i spotkania edukacyjne o charakterze popularno-naukowym przybliżające temat grafiki komputerowej i nowych technologii.

10. W roku szkolnym 2012/2013 byłam przewodniczącą zespołu prowadzącego ewaluację wewnętrzną w naszej szkole. Wspólnie z p. mgr Imię i nazwisko dokonałam analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w obszarze dotyczącym efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Wspólnie przygotowałyśmy również ankietę dla absolwentów szkoły, nawiązałyśmy kontakt z tymi osobami, by zbadać, w jaki sposób absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy.
Jednym z najważniejszych zadań, jako przewodniczącej zespołu ewaluacyjnego była analiza, opracowanie, wyciągnięcie wniosków, by poprawić, jakość i efektywność kształcenia oraz zaprezentowanie raportu końcowego z tejże ewaluacji wewnętrznej na posiedzeniu rady pedagogicznej w czerwcu 2013 roku.

11. Włączyłam się w realizację zadań edukacyjnych szkoły wynikających ze statutu oraz specyfiki placówki:

• Udział w pracach komisji przedmiotowej
• Przygotowanie wspólnie z mgr imię i nazwisko i mgr imię i nazwisko akademii na zakończenie szkoły klas czwartych-pożegnanie maturzystów, kwiecień 2013 roku
• Udział w obchodach Dnia Niepodległości w Katowicach (delegacja uczniów ze sztandarem szkoły), 11 listopada 2013 roku

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych potrzeb społecznych i cywilizacyjnych.
(§7, ust. 2, pkt. 2).

Podczas trwania stażu w swojej pracy starałam się poznać środowisko lokalne uczniów, by odpowiednio uwzględniać ich potrzeby rozwojowe, zainteresowania i właściwie reagować w sytuacjach problemowych.
Biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów oraz ich oczekiwania zorganizowałam:

1. Lokalne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2011 roku.
Dla wszystkich uczniów i nauczycieli zorganizowałam apel, wykorzystując filmy ze strony www.dzieckowsieci.pl. Zaprosiłam, w uzgodnieniu z dyrekcją, przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, st. sierż. pana Sebastiana Imiołczyka, eksperta zajmującego się na dzień przestępczością internetową i cyberprzemocą na pogadankę z młodzieżą.

2. Pokaz prac graficznych uczniów klas czwartych i trzecich promujących hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2012-„Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat. Bezpiecznie!”.

3. Szkolenie dla uczniów w ramach projektu Szkoła Nowych Technologii z najnowszych technologii, które obejmowało następujące tematy:

• HTML 5
• Usługi Live
• Programowanie Microsoft Kinect
• Tworzenie stron internetowych
Uczniowie otrzymali w ramach programu dostęp do legalnego oprogramowania, w szczególności narzędzi developerskich (m.in. DreamSpark, założenie konta w MarketPlace)
Dla chętnych nauczycieli zorganizowałam w ramach „Szkoły Nowych Technologii” warsztaty, na których zaprezentowano nowoczesne narzędzia informatyczne. Mieliśmy możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania platformy edukacyjnej WSiPnet.pl oraz usługami i aplikacjami społecznościowo-komunikacyjnymi Live@Edu.

4. W ramach cyklu „Infostrada” przy współpracy z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach wykłady połączone z pokazem multimedialnym:
w roku szkolnym 2011/2012

• Robotyka. Jak w literaturze science-fiction rozumiana jest robotyka?
• Magia montażu filmowego- rozwój technologii filmowej od zastosowania dźwięku, koloru, różnych formatów obrazu, po technologię cyfrową. Stylistyka MTV.
• Szyfrowanie danych- ochrona informacji i bezpieczeństwo podczas dokonywania transakcji. Aktualne mechanizmy szyfrowania danych w sieciach komputerowych.
• W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 zorganizowałam dla uczniów klas trzecich warsztaty z animacji Flash. Uczniowie zapoznali się z możliwościami programu, używając różnych funkcji do animowania ruchu postaci (chód). Tworzyli animację poklatkową, wykorzystując podstawowe elementy graficzne. Uczestnicy zajęć mieli możliwość pracy na tabletach graficznych.
• W ramach współpracy z Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach zorganizowałam wyjście dla klas III i IV naszej szkoły na pokaz kuchni molekularnej. Podczas spotkania prowadzący- Łukasz Konik- zachęcał młodzież do eksperymentowania z kuchnią molekularną. Udowodnił, że zdrowa kuchnia nie musi być nudna, a w kuchni przypominającej laboratorium można ugotować coś oryginalnego, smacznego, zdrowego i dietetycznego wykorzystując przy tym wiedzę o zjawiskach fizycznych i właściwościach fizyko-chemicznych produktów spożywczych, luty 2013. W tym samym pokazie w kolejnym roku szkolnym wzięli udział uczniowie klas drugich. Zajęcia odbyły się w się w ramach lekcji fizyki i chemii w stopniu rozszerzonym.
• Dla uczniów klas czwartych 4 lutego 2014 zorganizowałam warsztaty „Programowanie robotów z Lego”, których celem było zaangażowanie do twórczej edukacyjnej zabawy pod okiem instruktorów. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z zadaniem zespołowej konstrukcji i oprogramowania robota przygotowanego według wspólnego pomysłu. Zapoznali się z właściwościami środowiska programistycznego ze szczególnym uwzględnieniem komend potrzebnych do realizacji zadania, poznali możliwości techniczne LEGO Mindstorms. Instruktorzy przekazali uczniom niezbędną wiedzę, by mogli pokonać trudności programistyczno-konstrukcyjne i jednocześnie samodzielnie szukali nowych rozwiązań. Zajęcia przeprowadzone w formie zabawy wzbudziły zainteresowanie robotyką, informatyką i nowoczesną technologią.

5. Trzydniowa wycieczka do Węgierskiej Górki, 10-12 kwietnia 2013 roku. Był to pierwszy wspólny wyjazd klasy, którego celem było m.in. poznanie walorów przyrodniczych i poza przyrodniczych Polski południowej na przykładzie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, aktywny wypoczynek, umiejętność współpracy w grupie, różne formy spędzania wolnego czasu.

6. Od roku 2011 uczestniczę wraz z uczniami w grze miejskiej „Fair Train”, organizowanej w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Celem jest promocja edukacji globalnej, zwrócenie uwagi na globalne wyzwania i problemy oraz szukanie właściwych rozwiązań, promocja miasta Katowice, rozwijanie u młodzieży umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Jedną z najważniejszych funkcji, jakie pełniłam w szkole było wychowawstwo, które przydzielono mi w klasie IIc Ti. Zdałam sobie sprawę, że nauczyciel-wychowawca jest osobą szczególnie ważną w środowisku szkolnym i mam przed sobą odpowiedzialne zadanie. W związku z tym zgraną już grupę klasową, każdego ucznia-jego środowisko rodzinne, potrzeby, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia- starałam się poznać, by jak najlepiej wypełnić swoje zadania. Obserwowałam swoich uczniów w różnych sytuacjach zarówno na lekcjach jak i poza szkołą. Na bieżąco wyjaśniliśmy sporne sytuacje, rozwiązywaliśmy problemy klasowe podejmując dyskusję. Dokonywałam diagnozy indywidulanej uczniów obserwując ich zachowania, uzyskiwane wyniki i postępy w nauce oraz zmiany zachodzące w ich rozwoju. Prowadziłam liczne rozmowy indywidulne z uczniem, na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Starałam się, by moje relacje z wychowankami były oparte na życzliwości, zaufaniu i przestrzeganiu ustalonych reguł. Razem z uczniami angażowałam się w przygotowania do szkolnym imprez, np. „Klasa z klasą”, „Miss i Mister Poligrafa”, wigilie klasowe. Zachęcałam do podejmowania różnych inicjatyw, m.in. zbieranie plastykowych zakrętek na rzecz fundacji ”Podaruj dzieciom uśmiech”, udział w zawodach sportowych, konkursach i innych formach. Zorganizowałam trzydniową wycieczkę klasową do Węgierskiej Górki. Dzięki współpracy z Radą Szkoły uzyskałam dofinansowanie do wyjazdu dla czterech uczniów, których rodzice byli w trudnej sytuacji materialnej.
Jako wychowawca klasy współpracowałam z rodzicami uczniów. Prowadziłam spotkania klasowe, na których omawialiśmy nie tylko postępy w nauce, ale także pojawiające się problemy i staraliśmy się je wspólnie rozwiązywać. Liczne rozmowy z rodzicami uczniów niejednokrotnie umożliwiały wykrycie przyczyn niewłaściwego zachowania czy niepowodzeń szkolnych moich wychowanków. Jedocześnie wskazywałam na sukcesy uczniów, co stanowiło dobrą motywację do pracy. Odbyłam również wiele spotkań indywidulanych z rodzicami, utrzymywałam stały kontakt telefoniczny, zachęcałam do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny Librus, który umożliwiał mi również szybki kontakt dotyczący bieżących spraw klasowych.

W październiku 2013 roku otrzymałam Nagrodę Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2012/2013.
Przyznano mi również dodatek motywacyjny od 01.09.20013-28.02.2014 roku.

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7, ust. 2, pkt. 3).

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych, wiem jak ważna jest umiejętność wykorzystania w pracy dydaktycznej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego stawia przed nami-nauczycielami nowe zadania. Rolą nauczyciela jest przygotowanie do życia w takim społeczeństwie. Przede wszystkim wśród uczniów i młodzieży należy kształtować umiejętność selekcjonowania istotnych informacji z medialnego szumu, co stanowi ogromne wyzwanie nawet dla dorosłego człowieka. Ważna jest, więc edukacja medialna nie tylko na lekcjach informatyki. Aby nauczyć świadomego, krytycznego i bezpiecznego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym i wirtualnym, (które powstaje m.in. dzięki portalom społęcznościowym), należy dotrzeć do naszych uczniów za pomocą atrakcyjnych, multimedialnych środków przekazu.

Liczny udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych, które wymieniłam w p. I (str. 3-5) był okazją do poznania nowoczesnych narzędzi informatycznych, ciekawych multimedialnych aplikacji (niejednokrotnie darmowych), zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Udoskonalałam swoją wiedzę i stale podwyższałam umiejętności zawodowe, wykorzystując je podczas prowadzenia zajęć. Starałam się, by prowadzone przez mnie lekcje były atrakcyjne i nowatorskie.

2. Przykłady wykorzystania technologii informacyjnej w pracy.

Od początku mojej pracy w szkole i przez cały okres trwania stażu komputer i Internet stanowiły moje narzędzia pracy. W szczególności technologie informacyjne wykorzystywałam do:

• przygotowywania planów pracy, scenariuszy lekcji, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, dodatkowych ćwiczeń, kartkówek, sprawdzianów, testów, itp.
• gromadzenia danych dotyczących awansu zawodowego, z portali internetowych czerpałam wiedzę na temat awansu zawodowego i korzystałam z publikacji innych nauczycieli,
• prowadzenia dokumentacji dla potrzeb szkoły
• stałego kontaktu z uczniami poprzez pocztę elektroniczną nie tylko w dni szkolne. Na podany przeze mnie adres uczniowie często przesyłali swoje prace, kontaktowali się w sprawie możliwości poprawy, zaliczeń oraz w sprawach klasowych.
• utrzymywania kontaktu mailowego z doradcą metodycznym dla nauczycieli przedmiotów informatycznych, mgr Beatą Rutkowską (informacje o konferencjach, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, konkursach itp.)
• nawiązania kontaktu z rodzicami uczniów klasy, podając swój adres e-mail. W szczególności byli to rodzice, którzy nie mieli dostępu do dziennika elektronicznego Librus i poprzez pocztę zwracali się do mnie w sytuacjach problemowych bądź też usprawiedliwiali nieobecności uczniów.
• korzystania ze stron poświęconych nowej podstawie programowej z informatyki.
• uzupełniania wpisów ocen do dziennika elektronicznego Librus. Aktualizowałam także dane osobowe uczniów swojej klasy, uzupełniałam ważniejsze wydarzenia z życia klasy, tworzyłam karty wycieczek.
• tworzenia testów on-line na platformie wydawnictwa Helion edukacja.helion.pl,
• konsultowania się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe
• czerpania informacji z portali edukacyjnych, wyszukiwarek i innych ciekawych stron:
• www.onet.pl
• www.google.pl
• www.profesor.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.scholaris.pl
• www.eduinfo.pl
• www.infostrada.wsti.pl
• www.womkat.edu.pl
• www.edukacja.helion.pl

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych założeń z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§7, ust. 2, pkt. 4).

1. Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki pogłębiałam poprzez czytanie fachowej literatury, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach i kursach. Wiele cennych informacji uzyskałam od mojego opiekuna stażu. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliła mi lepiej planować moją pracę. Wiele wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.

2. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki pomogło mi szybko zauważać i reagować na problemy uczniów. W swojej pracy wychowawczej na bieżąco rozwiązywałam problemy klasowe i wspierałam uczniów w ich niepowodzeniach i porażkach szkolnych, motywowałam do nauki. Uczniowie zawsze mogli liczyć na moją pomoc.

3. Stały kontakt z rodzicami uczniów pozwalał mi na systematyczne monitorowanie zachowań uczniów oraz ich postępów w nauce, a w razie potrzeby wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów.

4. W czasie pogadanek na lekcjach wychowawczych podejmowałam tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.

5. Utrzymywałam stały kontakt z panią pedagog, mgr imię i nazwisko.

6. Zapoznałam się z procedurami działań interwencyjnych obowiązujących nauczycieli w Zespole Szkół nazwa szkoły i poinformowałam o nich rodziców na spotkaniu klasowym.

7. Napisałam opinię do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o uczniu starającym się o możliwość podjęcia nauczania indywidualnego z powodu złego stanu zdrowia.

8. W ramach wsparcia dla moich wychowanków uzyskałam dofinansowanie do wyjazdu na wycieczkę klasową dla czterech osób.

Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów i rozwijanie umiejętności wychowawczych.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§7, ust. 2, pkt. 5).

1. Jako nauczyciel kontraktowy w czasie odbywania stażu analizowałam i w razie potrzeby na bieżąco posługiwałam się następującymi dokumentami:
• Statut szkoły
• Wewnątrzszkolny system ocenia i przedmiotowy system oceniania
• Program profilaktyczny i program wychowawczy szkoły
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
• Rozporządzenia MENiS
• w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2. Realizując funkcje i zadania szkoły, uczestniczyłam w pracach jej organów, takich jak:

• rada pedagogiczna
• zespół przedmiotowy
• komisje egzaminacyjne
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Uczestniczyłam w pracach komisji analizujących postępy uczniów w przygotowywaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także byłam członkiem komisji na egzaminach maturalnych i zawodowych

Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Samodzielnie opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych a przede wszystkim poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

Podsumowania i wnioski do dalszej pracy
Uważam, że cele, jakie założyłam w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. W okresie stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie metod pracy. Potrafię właściwie planować zajęcia, organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco analizuję i oceniam ich skuteczność, a w razie potrzeby modyfikuję je.
Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego pomogła mi nie tylko usystematyzować moją pracę, ale przede wszystkim wyznaczyć jej właściwy kierunek. Sumiennie wykonywałam powierzone mi zadania, na bieżąco wywiązywałam się ze swoich obowiązków, jako nauczyciela-wychowawcy. W podejmowanym zadaniach uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne. Korzystałam z wielu różnych ofert doskonalenia zawodowego nauczycieli takich jak: kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, dzięki którym poznałam nowoczesne narzędzia informatyczne, ciekawe aplikacje multimedialne, nowości z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i tym samym podwyższałam swoje kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania naszej szkoły. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, jakie podejmowałam w szkole to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie i w kolejnych latach swojej pracy chciałabym je kontynuować. Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać oraz dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Swoich kolejnych wychowanków będę wspierać doświadczeniem, otoczę ich opieką, by dobrze i bezpiecznie czuli się w szkole i grupie klasowej.
Uważam, że działania przewidziane do wykonania w planie rozwoju zawodowego zostały właściwie zrealizowane w okresie odbywania staży na nauczyciela mianowanego, a formy ich realizacji adekwatnie dobrane do potrzeb.
W czasie stażu wiele się nauczyłam, ale wiem, że w naszej nieustannie zmieniającej się rzeczywistości czeka mnie jeszcze wiele wyzwań dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych z oświatą. Wierzę jednak, że opierając się na doświadczeniach zdobytych w okresie stażu, potrafię im sprostać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.