X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23539
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciel języka niemieckiego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Niniejszy projekt Planu Rozwoju Zawodowego opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1. grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cele:
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
-podniesienie jakości pracy szkoły
-zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zadania organizacyjne:
ZADANIE/DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE/FORMY REALIZACJI
1. Wstępna analiza własnych umiejętności- autorefleksja

2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli -analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego oraz śledzenie zmian w prawie oświatowym

3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego-opracowanie planu rozwoju zawodowego

4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego-systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego okres stażu

5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania:

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE/ FORMY REALIZACJI

I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust.1 pkt 1 )

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
-udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
-udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa
-udział w szkoleniach organizowanych przez OKE

2. Stosowanie technologii komputerowej w pracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym -wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego

3.Przygotowanie lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera
-przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego pracowni komputerowej

4. Przygotowanie przez uczniów biorących udział w wymianie prezentacji multimedialnej w języku polskim i niemieckim dotyczącej Lubrzy i okolic
-prezentacja multimedialna przygotowana w języku polskim i niemieckim

II. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
( §8 ust. 1 pkt 2 )

1. Opracowanie słowniczka niemiecko- polskiego dla uczniów z Niemiec.

2. Zorganizowanie wycieczek zagranicznych- wycieczki mająca na celu uświadomienie uczniom potrzebę nauki języków obcych

III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( §8 ust. 1 pkt 3 )

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
-wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły okres stażu

2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
-pogłębianie wiedzy i wdrażanie jej w podnoszeniu jakości pracy szkoły

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI

I Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( §8 ust.2 pkt 1 )

1.Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza dokumentacji:
-statutu szkoły
-wewnątrzszkolnego systemu oceniani
-programu wychowawczego
-regulaminów, itp.
Właściwe wykorzystanie przepisów w codziennej pracy.

2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

3.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole. -praca w ramach zespołu wychowawczego
-udział w pracach komisji poprawkowej
-udział w pracach komisji konkursowej

4. Objęcie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego Kształtowanie pozytywnych postaw zgodnie z zasadami wychowania. Udział w akcjach, akademiach oraz innych wynikających z planu pracy szkoły

5. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy. -opieka nad ścianką języka niemieckiego
-redagowanie gazetki ściennej
-organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
-studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism

6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
-prowadzenie współpracy z wychowawcami klas
-udział w zebraniach z rodzicami
-kontakt z rodzicami uczniów
-organizowanie/ współorganizowanie imprez szkolnych oraz konkursów przedmiotowych

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust. 2 pkt 2 )

1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy.
-wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych i planów dydaktycznych okres stażu

2. Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji.
-korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak:
www.edukacja.edux.pl
www.literka.pl
www.awans-zawodowy.org
www.men.gov.pl
www.profesor.pl
www.oke.poznan.pl
i innych

3.Współtworzenie strony internetowej gimnazjum -zamieszanie zdjęć, notatek z wycieczek, informacji dotyczących konkursów,

4.Współtworzenie strony internetowej dotyczącej wymiany uczniowskiej
-zamieszczanie sprawozdań ze spotkań, informacji o uczniach oraz okolicach najbliższych
-aktualizacja strony w języku niemieckim
-prowadzenie korespondencji e-mailowej z partnerem z Niemiec na bieżąco

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( §8 ust. 2 pkt 3 )

1.Stworzenie zespołu języków obcych w placówce i pełnienie roli lidera.
-wzajemna wymiana doświadczeń
-modyfikacja planów nauczania
-przeprowadzenie i sprawdzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy
-pisanie planów naprawczych

2. Modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania
-opracowanie i zmodyfikowanie PSO

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. -prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
-opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom

4. Własna publikacja w Internecie. -znalezienie i wybór portalu internetowego, a następnie opublikowanie w nim planu rozwoju zawodowego

5. Przedstawienie rodzicom podczas zebrania efektów prowadzenia wymiany międzyszkolnej
-wystąpienie podczas zebrania rodzicielskiego, prezentacja multimedialna

6. Opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
-opracowanie teczki z ćwiczeniami doskonalącymi sprawność mówienia, słuchania, czytania i pisania na egzaminie zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych
-przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli oraz uczniów

IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań
( §8 ust.2 pkt 4 )

1.Ocenianie egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

1.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej (§8 ust. 2 pkt 4b)

2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust. 2 pkt 4c)

1. Prowadzenie zajęć w ramach projektów unijnych-prowadzenie zajęć przygotowujących do wymiany uczniowskiej oraz wyrównujących wiedzę

2. Udział uczniów w konkursach języka niemieckiego. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności.

3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
-organizowanie wycieczek

4. Przygotowanie Dnia Języków Obcych.
-zapoznanie z obyczajami Niemiec, Anglii oraz Rosji
-wystawa
-konkurs wiedzy o Anglii i Niemczech

5. Diagnozowanie potrzeb uczniów.

6. Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka niemieckiego po ukończeniu szkoły podstawowej. -opracowanie testów dla pierwszej klasy gimnazjum
-analiza wyników i wyciągnięcie wniosków

3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust. 2 pkt 4e)

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym. -spotkania
-konsultacje

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną -konsultacje
-wdrażanie zaleceń poradni w pracy dydaktycznej i wychowawczej

3. Nawiązanie współpracy z Domem Kultury. -organizowanie wyjść do kina

V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
(§8 ust. 2 pkt 5)

1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
-zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
-ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.