X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23562
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO(realizowany od 01.09.2011r. do 31.05.2014r.)

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego
i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na portalach edukacyjnych
Analiza potrzeb szkoły
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Systematyczne poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu informatyki, matematyki, psychologii i pedagogiki. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji
Rozpoczęcie podyplomowych studiów z zakresu terapii pedagogicznej

3.Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej.
Ewaluacja planów wynikowych i systemów oceniania.
Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania, organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.

4.Doskonalenie kompetencji wychowawczych.
Udział w konferencjach szkoleniowych.
Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Konsultacje z innymi wychowawcami i nauczycielami, wymiana doświadczeń.

5.Przygotowanie uczniów do konkursów
Indywidualna praca z uczniami
Wymiana doświadczeń uczestników konkursów i nauczycieli

6.Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły.
Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych
Aktywny udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczo-informatycznego.
Współpraca z rodzicami.

7.Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.
Przebudowa i aktualizacja szkolnej strony internetowej.
Redagowanie i zamieszczanie artykułów z imprez szkolnych.
Aktualizacja folderu szkoły.
Oprawa multimedialna uroczystości poświęconej pamięci byłego dyrektora Bogusława Stankiewicza.
Aktywny udział w tworzeniu materiałów na potrzeby obchodów 50-lecia szkoły
Przygotowywanie materiałów na spotkania w ramach programu Comenius.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej.
Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
Korzystanie z programów informatycznych w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.
Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.
Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.
Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia dziennika klasy.
Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw i ocen semestralnych.
Gromadzenie dokumentacji w postaci biblioteczki multimedialnej.
Opracowanie dokumentów, prezentacja wyników, danych zestawień w formie graficznej z zastosowaniem projektora multimedialnego
Utworzenie własnej strony internetowej, zawierającej m.in. materiały dydaktyczne.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Przygotowywanie sprzętu oraz przystosowywanie ćwiczeń w pracowni komputerowej do pracy dla nauczycieli klas I – III.
Gromadzenie danych uczniów klas szóstych oraz ich przesyłanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
Gromadzenie wyników oraz tworzenie dokumentacji wyników sprawdzianu po klasie szóstej
Tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia, imprezy szkolne, rady pedagogiczne
Pełnienie funkcji administratora szkolnej sieci lokalnej i internetowej
Pełnienie funkcji administratora dziennika elektronicznego „Librus”
Pełnienie funkcji administratora szkolnej witryny internetowej i administratora bezpieczeństwa informacji

2. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej. Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory.
Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.
Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www.
Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami i uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Librus”

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Prowadzenie lekcji otwartych.
Prowadzenie lekcji matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych.
Prowadzenie zajęć otwartych z informatyki.

2.Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

3.Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych Stała współpraca w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczo-informatycznego.

4.Szkolenia dla nauczycieli Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli klas I –III „Obsługa i wykorzystanie komputerów szkolnej pracowni komputerowej w nauczaniu Zintegrowanym”.
Szkolenia z obsługi dziennika elektronicznego „Librus”
Szkolenia z zakresu wykorzystania multimediów w pracowni informatycznej.

5.Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet. Umieszczenie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego.
Udział w programie organizowanym przez wydawnictwo GWO – Sesja z Plusem.

6.Współpraca z rodzicami
Pedagogizacja rodziców. sprawozdanie przez cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu.
Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu koła informatycznego.
Opracowanie, wdrożenie i realizacja planu wychowawczego.
Opracowanie i realizacja programu koła matematycznego.
Opracowanie i wdrożenie programu do nauczania indywidualnego z matematyki.
Opracowanie i wdrożenie planu zajęć wyrównawczych z matematyki
Opracowanie i realizacja programu kampanii Dnia Bezpiecznego Internetu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów.
Organizacja szkolnego konkursu informatycznego „Pasłęk – moje miasto”.
Organizacja szkolnego konkursu informatycznego „Mistrz klawiatury”.
Organizacja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego OLIMPUS.
Organizacja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR
Organizacja trzyetapowego szkolnego konkursu matematycznego.
Organizacja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA.
Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego KANGUR
Współorganizowanie szkolnego konkursu matematyczno-ekologiczno-informatycznego

2.Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
Organizacja wyjazdów do kina i teatru.
Organizacja i współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych.
Opieka nad dziećmi podczas wyjazdów do aquaparku.
Organizacja wycieczek klasowych.

3.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie kółka informatycznego.
Prowadzenia kółka matematycznego.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki.
Prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania...”.

4.Udział w programie COMENIUS
Aktywny udział w pracach projektu Comenius – Over the rainbow
5.Organizacja Kampanii DBI
Zorganizowanie lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.
Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.
Kierowanie uczniów na badania do PPP.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Analiza środowiska rodzinnego ucznia. dokumentacja wychowawcy.

2.Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych w ramach różnych fundacji.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Obserwacja, opis i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.
Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Udział w warsztatach doskonalących mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia. opis i analiza dwóch przypadków cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.