X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23536
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w oddziale przedszkolnym i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i edukacji ekologicznej. Propagowanie zasad zdrowego stylu życia.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki (§ 6 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-
PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych
dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji z Internetu i
prasy poświęconej oświacie
- poznanie przepisów prawa
oświatowego dotyczącego
awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan
rozwoju zawodowego - krótkie notatki z analizy
przepisów
- napisanie planu rozwoju
zawodowego Dyrekcja szkoły wrzesień 2013

wg terminarza PODN lub DODN
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - sporządzenie kontraktu,
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów i
tematyki zajęć na okres stażu z
uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy
- zatwierdzony przez dyrektora
plan rozwoju zawodowego -kontrakt
- zatwierdzony plan
rozwoju
zawodowego
- scenariusze, konspekty
zajęć i potwierdzenie
opiekuna stażu. Opiekun stażu wrzesień 2013
i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki - analiza dokumentacji obowiązującej w przedszkolu:
* Statut Przedszkola i regulaminy wewnętrzne
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej,
- prowadzenie dzienników i konspektów zajęć,
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych i Rad Szkoleniowych,
-udział w posiedzeniach zespołów przedmiotowych
- sporządzenie dokumentacji
oddziału przedszkolnego
- czynny udział w zebraniach
Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w
dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji
przebiegu stażu
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze Od września do maja
2014
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami
realizowanymi w placówce - poznanie podstawy
programowej wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego
- zapis w dokumentacji
przebiegu stażu

Opiekun stażu wrzesień 2013
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły i przedszkola
- analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie
placówki - zapis w dokumentacji
przebiegu stażu

Opiekun stażu oraz dyrektor wrzesień 2013

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w oddziale przedszkolnym dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem
pracy dydaktyczno- wychowawczej,
- wpisy do dziennika zajęć
- prawidłowe prowadzenie
dokumentacji obowiązującej w
placówce
- sumienne prowadzenie
dokumentacji przebiegu
wychowania i nauczania

Opiekun stażu oraz dyrektor Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów
dotyczących realizowanego planu
rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej
dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

Opiekun stażu Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu
rozwoju - poprawne sprawozdanie z
realizacji planu - sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju
zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2014
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§ 6 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów tygodniowych z
uwzględnieniem treści i efektów pracy
dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w programie wychowania
przedszkolnego i w planie rocznym,
-opracowanie planu pracy wychowawczej
- nabycie umiejętności konstruowania planów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; - plan pracy zatwierdzony
do realizacji
Opiekun stażu Okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy
prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Systematy-
cznie przez cały rok
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego m.in.: w
kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu
pracy
- zaświadczenia o
ukończonych kursach Okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie dokumentacji,
korzystanie z nowoczesnych
programów komputerowych: plany
pracy, scenariusze zajęć, uroczystości,
imprezy okolicznościowe, konkursy,
sprawozdania, ogłoszenia,
- konstruowanie tekstów, kart pracy dla
dzieci,
- pomoc w wykonywaniu dyplomów dla dzieci i zaproszeń dla rodziców i gości,
- śledzenie informacji dotyczących
aktualizacji prawa oświatowego,
- opracowywanie dokumentacji
związanych z własnym stażem,
- korzystanie z poczty elektronicznej w kontaktach z dyrektorem oraz innymi nauczycielami,
-współpraca z nauczycielem informatyki, przygotowywanie relacji z imprez przedszkolnych do duplikacji na stronie internetowej,
- poszerzanie i wzbogacanie
własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie
i opracowywanie swoich
artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości
dobrego przygotowania do
zajęć poprzez przygotowanie
odpowiednich pomocy
dydaktycznych.
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
Publikacje na stronach interne-
towych, informa-
tyk szkolny Cały rok
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod nauczania i wychowania
- czytanie pozycji książkowych,
artykułów, pedagogicznych stron
internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności
weryfikacji odpowiednich stron i
artykułów internetowych;
-kurs z zakresu metod pracy lub nauczania i wychowania; - bibliografia oraz źródła,
-materiały z kursu. Cały rok
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
- obserwacja zajęć koleżeńskich,
- uczestniczenie w radach szkoleniowych,
-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
-udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli
- dzielenie się z nauczycielami
zdobytymi wiadomościami na
kursach
- wzbogacanie własnych
pomysłów i warsztatu pracy -notatki własne N – le nauczania zintegrowanego oraz n-l oddziału przedszkolnego Okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego
w Internecie,
-przekazywanie wiadomości zdobytych na kursach (szkolenia WDN lub przez Internet) - umiejętność dzielenia się
z innymi - portale internetowe
- plan dostępny w
dokumentacji szkoły Na bieżąco przez okres stażu

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§ 6 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-
PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Współpraca z rodzicami - podnoszenie poziomu wiedzy
pedagogicznej rodziców,
- zainteresowanie rodziców
uroczystościami,
- pozyskanie rodziców do
współdziałania z przedszkolem,
- prowadzenie rozmów indywidualnych
z rodzicami,
- poznanie sytuacji rodzinnej dzieci

- poznanie sytuacji rodzinnej
dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony
rodziców
- teczka wychowawcy
grupy Od września do maja
2014
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych
- stała obserwacja dziecka,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- współpraca z rodziną,
- udział w warsztatach szkoleniowych
dotyczących różnych problemów
rozwojowych dziecka,
-współpraca z pedagogiem i psychologiem. - prowadzony arkusz obserwacji
dziecka
- zaświadczenia o ukończonych
kursach - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia Pedagog, psycholog Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach szkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji imprez
okolicznościowych w przedszkolu,
- udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do konkursów i uroczystości przedszkolnych
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi
nauczycielami, - potwierdzenie n-la
współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media N - le Okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ- PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

- przygotowanie scenariuszy
zajęć
- prowadzenie zajęć w
obecności dyrektora lub
opiekuna stażu
- omawianie zajęć - zrealizowanie
zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy
pod względem
właściwego doboru
metod i form
- ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć - scenariusze zajęć Opiekun stażu Okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- obserwowanie i omawianie
zajęć
- zdobycie większego
doświadczenia w
prawidłowym
prowadzeniu zajęć
- arkusz obserwacji zajęć
Opiekun stażu inni nauczyciele Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.