X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23486
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka angielskiego

PROGRAM
KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

autor: mgr Beata Anna Rolkowska

„Znajomość języków obcych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej.”

Podstawa programowa kształcenia ogólnego,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

I. WSTĘP
1. Ogólna charakterystyka
2. Adresaci
3. Warunki realizacji
II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
1.Cele kształcenia ogólnego
2. Szczegółowe cele kształcenia – język angielski
III. TREŚCI NAUCZANIA
1. Zakres tematyczny i gramatyczny
2. Przewidywane osiągnięcia
IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
1.Metody i techniki pracy
2.Formy pracy
V. OCENIANIE
VI. EWALUACJA PROGRAMU
VII. BIBLIOGRAFIA

I. WSTĘP

1.Ogólna charakterystyka

Efektywne nauczanie języków obcych to obecnie jeden z priorytetów edukacji. Komunikowanie się w językach obcych uznaje się za jedną z ośmiu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
W zespole klasowym znajdują się uczniowie o różnym poziomie językowym i o różnej motywacji do nauki. Przed nauczycielem stawia się trudne zadanie indywidualizacji pracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczniów. Pewien niedosyt związany ze zbyt małą ilością czasu dla uczniów zdolnych zmotywował mnie do prowadzenia dodatkowych zajęć - koła języka a angielskiego.
Zajęcia koła języka angielskiego maja wspierać szkolną naukę dzieci, utrwalać wiedzę i umiejętności. Oprócz umiejętności językowych uczniowie kształtować będą postawę ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Program został opracowany w toku własnych doświadczeń oraz obserwacji uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z języka angielskiego. Tematyka zajęć wynika z potrzeb i zainteresowań uczniów i jest efektem prowadzonej pod koniec roku szkolnego ewaluacji i oceny zajęć przez uczniów. Zakładam dużą aktywność uczniów na każdym etapie zajęć, w tym także podczas planowania. Pozwala to na stworzenie programu zgodnego z oczekiwaniami uczniów, co przyczynia się do ich systematycznej obecności na zajęciach. Program wykorzystuje naturalną ciekawość i aktywność młodych ludzi, która prawidłowo pokierowana będzie sprzyjać efektywnej nauce.

2.Adresaci

Program koła języka angielskiego przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, zainteresowanych językiem angielskim, przejawiających zdolności językowe.
Uczniowie z tej grupy wiekowej chętnie stawiają czoła nowym wyzwaniom w nauce, oczywiście na miarę własnych możliwości, dlatego trzeba pamiętać, że potrzebują gier i elementów zabawy w nauce, widzieć sens zdobywania wiedzy, częstych powtórzeń materiału, poczucia postępu i sukcesu. Dodatkowo uczniowie starszych klas szkoły podstawowej potrzebują kształtowania i wzmacniania pozytywnych postaw wobec uczenia się języka angielskiego oraz poznania efektywnych strategii przyswajania wiedzy.

3.Warunki realizacji
Program powinien być realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny w tygodniu w ciągu roku szkolnego. W przypadku realizacji niektórych zajęć, np. związanych z przygotowaniem sztuki możliwe są częstsze spotkania z uczniami.

Wśród pomocy dydaktycznych powinny znaleźć się: słowniki, książki do gramatyki dla młodzieży, uproszczone wersje książek angielskich, np. z serii Macmillan Readers, multimedialne programy komputerowe do nauki języka; materiały przybliżające życie i kulturę krajów anglojęzycznych (dostępne na stronie www.macmillanenglish.com lub www.macmillan.pl www.oup.pl i inne); anglojęzyczne czasopisma dla dzieci uczących się języka angielskiego; pomoce wizualne (np. plansze, plakaty, karty do gier językowych, „flashcards”); pomoce elektroniczne (np. odtwarzacz płyt CD/DVD, odtwarzacz video, słowniki dwujęzyczne i angielsko- angielskie).

II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1.Cele kształcenia ogólnego

Współczesna szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia, powinna uczyć i wychowywać. Na poziomie szkoły podstawowej szczególnie istotne jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy i zadbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
Zajęcia z języka angielskiego powinny przekazywać uczniom nie tylko wiedzę językową, ale również wiedzę ogólną o otaczającym świecie, rozwijać umiejętności językowe i pozajęzykowe (m.in. umiejętność logicznego myślenia, krytycznej analizy informacji, pracy zespołowej i samodzielnej), a także kształtować pożądane postawy, sprzyjające dalszemu rozwojowi uczniów. Postawy wymieniane w podstawie programowej to: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza i uczestnictwo w kulturze, przedsiębiorczość, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, kultura osobista, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie dla innych kultur i tradycji.
Cele ogólne realizowane są przede wszystkim poprzez poruszaną tematykę, szeroko rozumiane treści nauczania oraz stosowane metody i formy pracy. By je osiągnąć, niezbędne jest stworzenie przyjaznej atmosfery, dającej dziecku poczucie pełnej akceptacji, gwarantującej naukę, która jednocześnie daje poczucie fascynacji uczeniem się, satysfakcji z realizacji osiągalnych celów oraz radości z zabawy w języku obcym.

2. Szczegółowe cele kształcenia – język angielski
Szczegółowe cele nauczania języka angielskiego podczas zajęć koła nie wynikają bezpośrednio z podstawy programowej, jednak są z nią skorelowane. Wytyczając je wzięłam pod uwagę nieobowiązkowy charakter zajęć i uwzględniłam zainteresowania uczniów oraz ich oczekiwania.

Do celów szczegółowych zaliczone zostały:
• wykorzystywanie przez ucznia strategii pracy z tekstem, rozumienia ze słuchu, wypowiadania się, pisania,
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych,
• ugruntowanie posiadanych wiadomości i umiejętności,
• rozwijanie sprawności rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych,
• motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań,
• kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka angielskiego,
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości,
• wdrażanie do kreatywnego tworzenia pomysłów rozwiązań różnych problemów,
• prezentowanie siebie, własnych dokonań
• przygotowanie do korzystania z tekstów autentycznych,
• zapewnienie możliwości wykorzystania języka w praktyce,
• rozwijanie ciekawości, otwartości na inne kultury.
• korzystanie z portali edukacyjnych.
• przygotowanie przedstawienia w języku angielskim.

III. TREŚCI NAUCZANIA
Zakres tematyczny:
1. Historia Anglii i zabytki kultury ( np. Oxford, Londyn), postacie historyczne i legendy.
2. Współczesna kultura Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych.
3. Teksty rozwijające rozumienie treści i zadania na ich podstawie.
4. Zwyczaje i tradycje brytyjskie.
5.Życie rodzinne i towarzyskie
6. Człowiek
7.Dom
8. Szkoła
9. Świat przyrody
Zakres gramatyczny:
• czasy Present Simple i Present Continuous;
• zaimki wskazujące, dzierżawcze, zwrotne, nieokreślone, pytające;
• czasy Past Simple i Past Continuous;
• przyimki czasu i miejsca;
• konstrukcja there is, there are;
• rzeczowniki — liczba pojedyncza i mnoga;
• czas Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne;
• czas Past Continuous;
• przymiotniki – stopniowanie, kolejność w zdaniu;
• wyrażanie przyszłości– going to, Present Continuous, will;
• czasowniki modalne: can, , may, will, must, have to oraz ich formy.
• tryb rozkazujący, wyrażanie propozycji i sugestii;
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
• zaimki: some -, any -, no -, -;
• zdania przydawkowe definiujące: who, which, where;
• czas Present Perfect ;

Założone osiągnięcia uczniów:
– zna słownictwo wykorzystywane podczas zajęć,
– korzysta ze słowników różnego typu,
– aktywnie pracuje na zajęciach i współdziała w grupie,
– poszukuje rozwiązań i informacji wykorzystując różne źródła,
– zna podstawowe fakty dotyczące Wielkiej Brytanii,
– bierze udział w scenkach,
– wykorzystuje język angielski w prostych sytuacjach codziennych,
– pisze krótkie teksty na znane tematy,
– uzupełnia tekst piosenki,
– rozumie kontekst przeczytanego tekstu, nawet gdy nie zna wszystkich słów,
– rozwija zasób słownictwa przez udział w grach, zabawach i scenkach
– pisze proste formy poetyckie,
– zna zasady stosowania czasów i konstrukcji gramatycznych,
– wyszukuje w tekście potrzebne informacje
– czyta ze zrozumieniem teksty na różne tematy,
– wyszukuje potrzebne informacje z nagrań,
– udziela prostych odpowiedzi na pytania, związane z obejrzanym materiałem
– recytuje wiersze z odpowiednią intonacją,
– mówi płynnie z odpowiednią intonacją wyuczone teksty.

IV. REALIZACJA PROGRAMU

1. Metody i techniki pracy

Podmiotem nauczania jest dziecko, dlatego zadaniem nauczyciela jest pomaganie mu w odkryciu efektywnych technik uczenia się oraz wspieranie w próbach wykorzystywania własnych możliwości.
Dobór metody czy techniki uzależniony jest od celów i zadań przyjętych na dane zajęcia. Wiodącą metoda powinna być metoda komunikacyjna,gdyż celem nauki jest osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej rozumianej jako umiejętność efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji. Komunikacja obejmuje rozumienie i tworzenie wypowiedzi, przekazywanie informacji, a także bycie zrozumiałym dla innych, dlatego uczniowie muszą doskonalić umiejętność mówienia, słuchania, pisania i czytania – aby mogli właściwie zareagować w danej sytuacji. Należy również uwzględnić wykorzystanie na zajęciach tak przydatnych metod jak metoda audiolingwalna czy metoda dramy. Ćwiczenia teatralne sprawiają, że uczniowie czynnie, twórczo i celowo operują językiem podczas odgrywania scenek, a także uczą się stosować właściwą intonację i tempo wypowiedzi, mimikę i gesty. Wprowadzenie technik dramowych do nauczania języka angielskiego czyni ten proces bardziej naturalnym. Przez wchodzenie w role uczniowie ćwiczą zachowania i język sytuacji naturalnych, w jakich mogą się znaleźć.

Wykorzystywanie piosenek, wierszy, filmów czy artykułów pełni funkcję utrwalającą dla poznanego słownictwa czy struktur gramatycznych, jest tez bazą dla poszerzania słownictwa z danego zakresu.
Słuchanie i oglądanie anglojęzycznych nagra umożliwia uczniom rozumienie mowy potocznej, naturalnej.
Dobieranie podpisów do ilustracji, wykorzystywanie gier sprzyjają rozumieniu tekstu pisanego i rozwijają znajomość słownictwa.
Przygotowywanie projektów w języku angielskim uczy samodzielności i rozwija sprawność czytania i pisania. Tworzenie i rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanek, robienie mind maps ze słówkami wspierają pamięciowe opanowanie zwrotów i słówek.
Techniki multimedialne to ocean możliwości doskonalenia języka angielskiego. Komputer to nierzadko codzienne narzędzie komunikacji i zabawy współczesnego ucznia. Internet jest często podstawowym źródłem informacji, a także komunikacji ze znajomymi. Wszystko to można w fantastyczny sposób wykorzystać do nauki języka angielskiego, dzięki czemu wzrośnie motywacja uczniów do nauki, jak również przyjemność z wykonywania konkretnych zadań.

2. Formy pracy

Różnorodność form pracy jest elementem, który w znacznym stopniu wpływa na atrakcyjność zajęć oraz atmosferę w grupie. Zakres możliwości jest dość duży. Nauczyciel powinien zwrócić baczną uwagę na sposób wprowadzania nowych form interakcji, tak aby nie doprowadzić do nieporozumień i chaosu.
Nauczyciel może zaproponować następujące formy:
• praca z całą grupą - nauczyciel inicjuje pracę i kieruje nią;
• praca indywidualna,
• praca w parach otwartych - dwoje dzieci „występuje" przed resztą grupy - jest to istotny element prezentacji zadania
• praca w parach zamkniętych ) -wszystkie dzieci jednocześnie pracują w parach;
praca w zespołach/grupach

W związku ze specyfiką pracy na zajęciach pozalekcyjnych, należy jak najczęściej wykorzystywać formę pracy grupowej, która umożliwia uczniom kształtowanie ról prospołecznych i uczy samodzielności. Współpracując ze sobą, uczniowie maja możliwość dokonania samooceny i oceny pracy innych.

V. OCENIANIE

Jednym z zadań nauczania jest wskazania uczniom drogi uczenia się , tzn. nauczenia ich jak się uczyć , by mogły wspomagać własny rozwój i podjąć odpowiedzialność za proces uczenia się . Należy wdrażać uczniów do uświadomienia sobie co już umieją, a czego nie, aby mogli nad tym pracować.
Uczniowie podczas zajęć koła języka angielskiego nie uzyskują ocen, jednak w trakcie wykonywania zadań uzyskują informację zwrotną w postaci ustnego omówienia , pochwały, zachęty do dalszej pracy. Nauczyciel wskazuje co należy poprawić, udoskonalić lub docenia włożony wysiłek.
Nauczyciel prowadzi bieżącą obserwację uczniów w trakcie zajęć co pozwala mu na określenie postępów. Dodatkowo informacją o efektach są prace projektowe, scenki, wyniki konkursów.

VI. EWALUACJA PROGRAMU

Prowadzone obserwacje pozwolą stwierdzić, czy następuje przyrost umiejętności językowych, a aktywność na zajęciach, zadowolenie dzieci i poczucie sukcesu staną się wyznacznikiem sukcesu nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Program, w miarę zauważonych potrzeb, może być zmieniany i ulepszany w trakcie jego realizacji.
Do ewaluacji programu oprócz obserwacji, analizy wyników konkursów wykorzystana zostanie ankieta wypełniona przez uczniów po zajęciach .


VI. BIBLIOGRAFIA

1.Ellis M., Rak A. „Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6”, Oxford
2. Komorowska Hanna „Metodyka nauczania języków obcych”, Fraszka Edukacyjna, 2002.
3.Komorowska Hanna „O programach prawie wszystko”, WSIP, 1999.
4. Piotrowska Ewa, Sztyber Tomasz „Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego” Macmillan
5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.